Page 23

Látogatások más univerzumokról Különleges kezdeményes nyomán szüle-

A kötet alkotóinak névsora igazán impo-

együttműködés, versengés – ezek a

tett, a képzelet világait tudományos meg-

záns. Hogy találtatok egymásra? Komoly

kategóriák megjelennek akkor is, ha csak

közelítésben bemutató kötetet tarthat a

tanulmányokra vagy szellemi játékra szá-

pár száz, és akkor is, ha pár száz milliárd

kezében az olvasó. Tóth Csaba politoló-

míthat a közismert szerzőktől az olvasó?

állampolgár alkot egy politikai rendszert.

gust, a Fantasztikus világok című antológia

Az egyik legmeglepőbb dolog számomra

Van-e még ebben a műfajban, amit

kitalálóját, szerkesztőjét kérdeztük.

előző könyvem, A sci-fi politológiája megje-

legközelebb még szívesen feldolgoznál?

Miért érdekli a politológusokat és más

lenése után az volt, hogy kollégáimról

A mostani kötetben a sci-fi mellett a fanta-

társadalomtudósokat a fiktív világok

tudtam meg: őket is érdekli ez a kérdés. A

sy is hangsúlyos – de írni eddig én csak sci-

története, felépítése?

szerzőket mind személyesen ismerem –

fikről írtam. Logikus, hogy a következő vál-

Egyrészt, gondolatkísérleteket jelentenek

vannak, akiket több mint egy évtizede,

lalkozásom a fantasy-világok politikai

olyan helyzetekre, forgatókönyvekre, ame-

másokat csak az előző kötet megjelenése

rendszereinek elemzése lesz. Bár előadá-

lyek akár Földünkön is előfordulhatnának.

óta. Fontosnak tartottam, hogy minél

sokat tartottam már például A Gyűrűk Ura

Hogyan reagálna a Föld, ha idegen lények

többféle különböző karakterű ember írjon:

vagy a Harry Potter univerzumainak poli-

jelennének meg? Hogyan viselkednének

így az antológiában szerepel például egy-

tikai rendszereiről, e témákról még nem

emberek ezrei, ha évtizedekig egy űrhajón

kori egyetemi hallgatóm írása éppúgy, mint

írtam. Bőven maradt tehát anyag a

kellene összezárva élniük? Hogyan vezet-

olyanoké, akikkel politikai területen dolgoz-

következő könyvre.

nénk olyan társadalmakat, amelyek egyes

tam együtt. Így sem tudtam mindenkit

bolygói fényévekre vannak egymástól? Le-

felkérni, akit szerettem volna – sok, sci-fi és

het, hogy egyszer tényleg válaszolnunk kell

fantasy iránt érdeklődő társadalomtudós

majd e kérdésekre; a legjobb módja a

dolgozik még Magyarországon!

spekulációnak, ha elképzelt világokon ke-

Komoly tanulmányok és játékosabb

resztül gondoljuk végig a következményeket.

írások egyaránt találhatók a könyvben. A

Másrészt, néha saját, politikával kap-

tizennégy szöveg között nincs két egyfor-

csolatos elképzeléseinket is könnyebb fik-

ma: vannak akadémiai mélységű elem-

tív világokon keresztül újragondolni.

zések és bulvárosabb írások is.

Nemegyszer tapasztalom, hogy (főleg a

Párhuzamba állíthatók a sci-fi-világok ki-

fiatalok számára) a politika alapfogalmait

talált társadalmai és a létező társadalmak?

– demokrácia, diktatúra, egyenlőség, el-

Igen, és voltaképpen a tanulmányok egy

nyomás – könnyebb a Star Wars vagy Az

kicsit mind e párhuzamot mutatják be.

éhezők viadala segítségével bemutatni,

Mindez nem véletlen: a politika és a tár-

mint kortárs politikai rendszereken

sadalom alapjai emberi társadalmak

keresztül.

esetén ugyanazok. Vezetés, koordináció,

Peiker Éva

2017/április új könyvpiac 23

2017. I. szám  
Advertisement