Page 22

Recept a sikerhez Osman Péter könyvajánlója Alex Ferguson és Michael Moritz

Vezetés

HVG Könyvek, 2016, 372 oldal, 4500 Ft

Egyedülálló mű! Korunk egyik csúcs-

született, hogy megkeresett Michael

különösen, ha azon maroknyi ember

iparága, a profi csapatsport egyik legsi-

Moritz. Szóba került, hogy segít egy

közül kerül ki, akikben a siker utáni vágy

keresebb mestere egy kiemelkedő gaz-

könyv megírásában. Szerencsére az

nem lankad, és akik másokat is arra

dasági birodalomépítő egyenrangú

elmúlt néhány évben mindkettőnknek

tudnak sarkallni, hogy hosszú időn át

közreműködésével mondja el 38 éves

volt annyi időnk, hogy végre az írásra

magas szinten teljesítsenek. Amikor az

vezetői pályája tapasztalatait és tanul-

fordíthassuk az energiánkat. Kiderült,

1990-es években a Sequoia társtulaj-

ságait, tele példákkal – előtérbe állítva,

hogy Michael, aki a 1990-es évek közepe

donosai között »első az egyenlők

ami a vezetés művészetében általános

és 2012 között vezette a Sequoia

között« lettem, még inkább tudatosult

érvénnyel hasznosítható.

Capitalt, mindig rettentő kíváncsi volt,

bennem, hogy mekkora kihívás ez. A

Könyve csemege minden focira-

hogy a Manchester United hogyan ké-

vezetéssel kapcsolatos témák listája,

jongónak, tele a profi foci műhely-

pes évtizedeken át olyan egyenletesen

amelyen elkezdtem magam átrágni Sir

titkaival, Moritz viszont a saját, kevésbé

jó teljesítményt nyújtani. A Vezetés

Alexszel, hamar hosszabb lett, mint egy

közismert pályáján fogalom. Ez a nagy

azoknak a beszélgetéseknek a nyomán

futballpálya. Számtalan olyan szokás és

növekedési képességű vállalkozásokba

született, amelyeket Michaellel folytat-

megközelítés akad, amely – amellett,

történő tőkebefektetés, méghozzá úgy

tunk egy sor témáról – ezek egy része

hogy a legjobb futballkluboknak hasz-

hogy a befektető aktívan segíti a cég

korábban sohasem került szóba. A

nára válik – bármely, jó eredményre

fejlesztését és vezetését is. A legmoder-

beszélgetések tették lehetővé számom-

törekvő szervezetnek nagy szolgálatot

nebb technológiák mai vállalatóriásai

ra, hogy összeszedjem a gondolataimat

tehet, még egy olyan befektetési alap-

jöttek így létre – pl. Google, Facebook.

olyan kérdésekkel kapcsolatban, ame-

nak is, amely többféle üzletágban és

A Forbes adatai szerint „vagyona nettó

lyekkel bármelyik vezető szembesül, de

több kontinensen működik. Számtalan

értéke 2017 márc. 11-én 3,2 Md dollár,

amelyeket a napi kötelezettségek nyo-

párhuzamot lehet felfedezni abban,

forrása vállalkozásfejlesztési befek-

mása alatt korábban még soha nem

ahogyan a versenyszellemtől legjobban

tetés”. Világhírű cégbirodalmak felfut-

tudtam végiggondolni.”

áthatott közegben, a Premier League-

tatásában játszott így kulcsszerepet,

Moritz e könyvről „Az évek múlásá-

ben élnek a sportolók, és ahogyan a San

olyan nagyságok mellett, mint a

val egyre inkább izgatni kezdett, hogyan

Francisco és San José között teszik

Google-fiúk, Elon Musk.

tudja egyetlen személy alakítani és

ugyanezt (utalás a Szilícium-völgyre –

befolyásolni egy szervezet működését,

OP).”

Ferguson e könyvről „Azt követően

22 új könyvpiac 2017/április

2017. I. szám  
2017. I. szám  
Advertisement