Page 21

A Sziget Kiadó tavaszi ajánlata Végre itt a tavasz, örülünk a szép idő-

zott táplálék szeretete, nagyságuk) van-

A gyerekek nagyon egyszerűen kelthetik

nek és annak, hogy kimehetünk a kertbe

nak, amelyek alapján jól meghatá-

életre az ujjlenyomataikat. A ceruzával

egy kicsit dolgozni. Előtte érdemes a

rozhatjuk őket. A könyv szá-

vagy filctollal húzott kis

kezünkbe venni a Függőleges kertész-

mára a rovarokat annyira

vonalak és más kiegészí-

kedés című kiadványt, amiből rengeteg

felnagyították, hogy az is-

tések nyomán tarka virá-

ötletet meríthetünk. Mindegy, hogy virá-

metetőjegyeik jól felismer-

gok, kíváncsi állatok, fan-

gokkal, kúszónövényekkel,

hetőek legye-

tasztikus tájak, veszélyes

cserjékkel vagy zöldségekkel

nek. A tény-

sárkányok vagy színes jár-

ültetjük tele: a falak, oszlopok

leges nagysá-

művek születnek. Egysze-

és korlátok csak arra várnak,

gukat egy kis

rű, lépésről lépésre ha-

hogy zöldbe boruljanak.

sziluetten lát-

ladó útmutatók segítenek

Használhatunk egyszerű, ha-

hatják, ame-

a kis művészeknek. Azo-

gyományos virágcserepeket,

lyet összehasonlításképp egy

kon az oldalakon, ahol díszes kép-

hétköznapi tárgyakat vagy

körben helyeztek el. Azok a

keretek és elkezdett tájrajzok vannak, a

speciálisan erre a célra kifej-

rovarok, amelyek

gyerekek közvetlenül elké-

lesztett, készen kapható falrendszereket. A

olyan nagyok, hogy természetes

szíthetik a képeiket, meg-

vertikális kertészkedés sok új lehetőséget

nagyságukban jól felismer-

valósíthatják saját, egyéni

és egyedi megoldásokat kínál. Próbáljuk ki!

hetőek és meghatározhatóak –

ötleteiket.

A jó idővel a rovarok is

lepkék vagy szi-

Érdemes elővenni és ta-

előbújtak téli rejtekhelyükről.

takötők – a könyv-

nulmányozni a Kis termé-

Ha meg akarjuk ismerni őket, a

ben kissé nagyob-

szetkalauz sorozat köteteit,

Rovarok felnagyítva

című

bakként látható-

ami hamarosan új címmel

könyvünk segítségével ezt

ak, mint életnagy-

gyarapodik: Milyen gyógyító

megtehetjük. Ebben a könyv-

ságban.

ásvány ez? Jó idő esetén

ben 100 faj található, amelyek

Ha az idő rosz-

pedig e könyvekkel felsze-

különösen gyakran fordulnak elő

szabbra fordul, és kénytelenek

relkezve mehetünk kirándulni, hogy a

a közvetlen környezetünkben.

vagyunk a szobában marad-

gyerekek minden

A rovarok nem könnyítik meg a dolgunkat,

ni, sőt még egy-két gyereket is szórakoztat-

a természet vi-

ha kézbe szeretnénk venni őket: aprók,

nunk kell, vegyük elő az Ujjnyomdázás

lágával kap-

gyorsak és nagyon kényesek. Közülük sok-

című kötetet. Az ujjnyomdázás azt jelenti,

csolatos kér-

nak viszont teljesen egyértelmű ismertető-

hogy remek ötleteket valósíthatunk meg a

désükre választ

jegyeik (színük, életterük, egy meghatáro-

papíron az ujjaink és festék segítségével.

kaphassanak. 2017/április új könyvpiac 21

2017. I. szám  
2017. I. szám  
Advertisement