Page 12

A velemi kertben Bérczes Lászlót a Törőcsik című beszélgetőkönyvéről Bán Magda kérdezi

Törőcsik Mari

Bérczes László beszélgetőkönyve Kiadó, 2016, 432 oldal, 4590 Ft

Azzal kezded a könyvet, hogy fan-

nokat aludjak, mint gyerekkorom óta

mindig váratlanul elhangzó kérdésre:

tasztikusan érezted magadat Vele-

soha. És jönnek a királyi ebédek.

„mit is kérdezett?, honnan is jutot-

men, csodálatos a természet,

Tamás, Mari segítő-gondozó barátja

tunk ide?, miért is beszélek én most

kényeztettek, úgyhogy öröm volt

olyan fogásokat üt össze, amilyeneket

erről?...”, kapásból tudjam a választ.

inkább, mint munka.

csak anyám tudott. Délutánonként

Na persze, nem akarom vicces roman-

Sőt, csak öröm volt. Általában három-

hűs erdei ösvényeken futok, este híra-

tikával elintézni a kérdést: utóbb, már

négy napot töltöttem Velemen egy

dót kommentálunk, és bort bontok,

nem Velemen, sok munkába telt, míg

huzamban. Amikor érkezéskor Szom-

ha kedvem tartja… Nem beszélve az

megszületett a végleges szöveg. De

bathelyen leszálltam a vonatról,

együtt végigizgult magyar-portugál-

bármilyen elégedetten, sőt büszkén

tudhattam, Mari már vár a peronon.

ról, a helyi Pittyes kocsmáig tartó

nézek az elkészült könyvre, vissza-

Belém karol, ballagunk az autóhoz,

közös sétákról… És még meg sem

sírom azt az időt, amikor még felelőt-

úgy

mintha

említettem, hogy naponta kétszer két

lenül és szabadon ültünk és beszélget-

magától értetődő lenne, hogy én

órán át egy kerti asztalnál, a világ

tünk a velemi kertben, Mari meg én.

vagyok a világ egyik legnagyszerűbb

egyetlen kiváltságosaként őt magát,

Volt-e valamilyen konkrét elkép-

asszonyának lovagja, közben persze

Törőcsik Marit hallgathatom. Hallga-

zelésed, amikor erre az életút-

bezsebelem a megtorpanó emberek

tom a meséit szülőkről, testvérekről,

interjúra készültél?

bámész pillantásait, aztán irány

sikerekről, kudarcokról. Zavart bol-

Annyit tudtam, hogy számtalan jó

Velem, Rákóczi utca 48., „a két

dogsággal fogadom, hogy megfogja a

történetet fogok hallani, olyanokat is,

szabadságharcról megjegyezheti”,

kezemet és Júlia-monológot mond,

amiket Mari már ezerszer elmesélt,

mondja Mari. Megmutatja a lakrésze-

akárha Romeo lennék, aztán ha kedve

de mivel, nagyképűen szólva, ez akar

met, gondosan beállítja a tévét,

tartja népdalt vagy Cseh Tamást

lenni a Könyv, minden fontosat rögzí-

legyen nekem sportcsatorna, aztán

énekel… Ehhez képest nem munka,

tenem kell. Ugyanakkor eszem ágá-

belépünk a kertbe, én rácsodálkozom

hogy a majdani örömök érdekében

ban nem volt csupáncsak szórakoz-

a világra, pesti metrózások, lepusztult

alaposan felkészülök a beszélgeté-

tató „sztori-gyűjteményt” összeállí-

vasútállomások, fülledt próbatermek

sekre, és miközben Marit hallgatom,

tani, hiszen a történetek is egyetlen

után mintha először látnám meg a

rettentően koncentrálok, hogy az

célt szolgáltak: felmutatni egy em-

füvet, a fákat, a madarakat, szinte

egymásba fonódó történethalmaz-

bert. Korábbi beszélgető-könyveim

harapom a levegőt, hogy aztán olya-

ban újra meg újra felbukkanó, mégis

alapján azt is tudhattam, hogy nem

megyek

mellette,

12 új könyvpiac 2017/április

2017. I. szám  
2017. I. szám  
Advertisement