Page 11

A másik kiemelt programunk Kalász

Tavaly a Bolognai Nemzetközi Könyv-

Ebben az évben a visegrádi négyek orszá-

Orsolya és Tóth Kinga frissen megjelent

vásáron közös magyar stand és állami

gai lesznek a díszvendégek. Közös standot

versesköteteinek a prezentálása lesz élő

támogatás hiányában a kiállító magyar

állítunk a visegrádi országok számára,

zene és költészeti performansz kísére-

gyerekkönyvkiadók reprezentálták a

melyen izgalmas programok zajlanak

tében az UT Connewitz színházban. A har-

magyar gyerekkönyvkiadást. E téren

majd: lesz komolyzenei koncert, író-olvasó

madik pedig a német Die Horen című iro-

számíthat-e változásra a magyar gyerek-

találkozó, bemutatkozik a Petőfi Irodalmi

dalmi lap magyar mellékletének videóval,

könyvkiadás?

Múzeum visegrádi irodalmi rezidens prog-

a budapesti underground szcénát képvi-

2013-ban a Balassi Intézet, 2014–2015-ben

ramja, lesznek gyermekprogramok, kerek-

selő élő zenével egybekötött bemutatója,

a MKKE támogatásával voltunk jelen

asztal-beszélgetés visegrádi elsőköny-

melyen Danyi Zoltán, Hidas Judit, Péterfy

Bolognában. Tavaly sajnos elmaradt a kö-

vesekkel, irodalomtudósok részvételével,

Gergely és Térey János vesz részt a naTo

zös magyar megjelenés, miközben a ma-

szakmai beszélgetések a fordítástámo-

kulturális központban.

gyar gyerekkönyvkiadás évek óta töret-

gatásról, illetve bemutatkoznak a visegrá-

Sikerül idén megnyugtató, mindenki

lenül fejlődik. Gyerekirodalmunkra és

di országok irodalmi folyóiratai is.

számára elfogadható megoldást találni

illusztrátorainkra joggal lehetünk büsz-

Végül, a tavaly kezdődött Lengyelországi

a frankfurti magyar stand kialakítására?

kék, és azt tapasztaltuk, hogy külföldön –

Magyar Kulturális Évad keretében idén

Azt remélem, hogy a szakmai egyez-

Pekingtől Tajvanon át Göteborgig –

milyen könyves rendezvényekre kerül

tetések után sikerül olyan standdizájnnal

komoly érdeklődés van irántuk. Mindez

sor?

előrukkolnunk, amely alkalmas lesz arra,

arra ösztönöz bennünket, hogy a bolognai

Ha nem is díszvendégként, de ebben az

hogy már messziről felhívja a látogatók

könyvvásáron mostantól erőteljesebben

évben is részt veszünk a varsói, a krakkói és

figyelmét a magyar standra, ízlésesen és

legyünk jelen. A Római Magyar Akadémi-

a katowicei könyvvásáron, valamint a

a 21. század elvárásainak megfelelően,

ával együttműködésben tekintélyes mére-

Conrad Fesztiválon. Az évad keretében

innovatív módon tárja az érdeklődők elé

tű (128 négyzetméteres) standot béreltünk

jelenik meg Romsics Ignác új monográfiá-

az ország könyvkultúráját, ugyanakkor

és meglehetősen intenzív programot

ja lengyelül, amelyben a szerző a magyar

alkalmas teret kínál vendéglátásra, tár-

készítettünk elő. Magyarországot 13 ma-

történelmet, a magyar–lengyel kapcsola-

gyalásokra is. Még csak a programok

gyar gyerekkönyvkiadó és hat magyar

tokat tekinti át, Spiró György Diavolina

előkészítésénél tartunk, annyi azonban

illusztrátor (Horváth Ildikó, Hanga Réka,

című regénye, Kovács István Honvédek,

már bizonyos, hogy Bartis Attila Vége,

Kőszeghy Csilla, Takács Mari, Herbszt

hírszerzők, légionisták című kötete, Halasi

Borbély Szilárd Kafka regénytöredék,

László, Nagy Norbert) képviseli az idei

Zoltán Út az üres éghez című prózája, Kónya

Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló, Az

vásáron. A Római Magyar Akadémia

András visszaemlékezései és korabeli

évek iszkolása, Kiss Tibor Noé Aludnod

szervezésében lesz egy kiegészítő ren-

jelentései Varsóból, Szőllősi György

kéne, Nádas Péter Önéletrajzi regény című

dezvény is a római mesemúzeumban,

Puskást bemutató könyve, Berta Zsolt

műveit szeretnénk bemutatni az idei

ahol Hanga Réka és Horváth Ildikó tart

Kalef című regénye, Pályi András írásai,

frankfurti könyvvásáron, mert addigra

majd workshopot.

valamint egy friss magyar drámaantológia

megjelennek a kötetek német nyelvű

Mivel készülnek a Budapesti Nemzet-

Pászt Patrícia szerkesztésében. A Dialóg

fordításai.

közi Könyvfesztiválra?

című lengyel folyóirat külön magyar drámaszámot jelentet meg. Az ország számos pontján rendezünk be „magyar olvasósarkot” a helyi könyvtárolvasóban, ahol a frissebben megjelent magyar vonatkozású szépirodalmat és angol nyelvű építészeti és képzőművészeti albumokat lapozgathatnak majd az érdeklődők. Az évad a Nyolcak című magyar képzőművészeti kiállítással zárul december 31-én, amelynek a varsói királyi vár ad majd otthont. 2017/április új könyvpiac 11

2017. I. szám  
2017. I. szám  
Advertisement