2016. III. szám

Page 1

298 Ft / 1 Eur

www.ujkonyvpiac.hu

XXVI. évfolyam, 2016. III. szám

Az olvasók és a könyvszakma lapja


A Gď?Ľď?Žď?Ľď?˛ď?Ąď?Ź Pď?˛ď?Ľď?łď?ł Kď&#x;śď?Žď?šď?śď?Ťď?Šď?Ąď?¤ď&#x;ł ď?łď?şď?Š ď&#x;şď?Şď?¤ď?Żď?Žď?łď&#x;Ąď?§ď?Ąď?Š

Angela Marson

Vince Flynn – Kyle Mills

Jane Shemilt

Ă–RDĂ–GI JĂ TSZMĂ K

A TĂšLÉLĹ?

LÉGSZOMJ

Kim Stone felßgyelő ezúttal is ugyanolyan kemÊnyen Ês minden megalkuvås nÊlkßl veszi fel a harcot a bŹnnel Ês a bŹnÜsÜkkel szemben, mint az Elfojtott sikoly címŹ kÜtetben. Angela Marsons újabb regÊnyÊt ezúttal is a veszÊlyes tempó, a pergő szócsatåk Ês az akciódús nyomozås jellemzi. ■à r: 3490 Ft

Irene Kennedy, a CIA igazgatója Ês legendås ßgynÜke, Mitch Rapp szåmåra megkezdődik a versenyfutås a pakisztåni titkosszolgålattal. A szålak ugyanis kisvårtatva a KÜzel-Keletre vezetnek, ahol egy bonyolult hatalmi jåtszma szereplői is beleszólnak az esemÊnyek alakulåsåba. ■à r: 2990 Ft

Emma Ês Adam orvoskÊnt valódi szaktekintÊlynek szåmítanak. Amikor egy kutatóprogram keretÊben a fÊrfinak lehetősÊge nyílik arra, hogy csalådostul egy Êvre Botswanåba utazzon, úgy dÜntenek, belevågnak a nagy kalandba. Az ålomból azonban igazi rÊmålom lesz: Emma egy nap ßresen talålja a kisfia ågyåt. ■à r: 2990 Ft

A 25 ÉVES Michael D’Antonio:

Trump – soha nem elÊg!

– Donald Trump kĂźzdelme a sikerĂŠrt Kicsoda valĂłjĂĄban Donald Trump? Hogyan szerezte ĂŠlete HOVĹƒ PLOOLyMiW" 0LFKDHO '¡$QWRnio nagy gonddal megĂ­rt, minden DSUy UpV]OHWUH NLWHUMHGĹƒ N|Q\YpEĹƒO YiODV]W NDSKDWXQN H]HNUH D NpUGpVHNUH 0HJWXGKDWMXN KRJ\DQ JRQGRONR]LN 7UXPS $ V]yNLPRQGy N|Q\Y MyNRU MHOHQLN PHJ KRJ\ D] DPHULNDL HOQ|NYiODV]WiV KDMUiMiEDQ EHWHNLQWKHVV QN D NXOLVV]iN P|Jp /HKXOO D] iODUF 7UXPSUyO NLGHU O PL N|]H YDQ D SROLWLND V] UNH HPLQHQFLiVDLKR] ,]JDOPDV W|UWpQHWHNHW ROYDVKDWXQN Ă€DWDONRUiUyO HJ\HWHPL pYHLUĹƒO pV D] LIM~  ]OHWHPEHUUĹƒO LV 7UXPS N ]GHOPHV pOHW~WMD VRUiQ DUUD W|UHNHGHWW KRJ\ FVLOORJy YLOiJPiUND OHJ\HQ D FVXSD QDJ\EHWĹ?YHO tUW 75803 QpYEĹƒO

ĂšJDONSĂ GAI Nermin Bezmen:

Szerelemben, hĂĄborĂşban

– Kurt Szejt ĂŠs Sura $ W|UWpQHOPL WpQ\HNHQ DODSXOy FVDOiGUHJpQ\ HJ\ PHJUi]y NRU HJ\ KLKHWHWOHQ V]HUHOHP KiERU~ IRUUDGDORP KRQYiJ\ NUyQLNiMD WHOH YiUDWODQ IRUGXODWRNNDO PpO\ pU]HOPHNNHO $ ;; V] L FiUL 2URV]RUV]iJEyO 6]HQWSpWHUYiUUyO D] 2V]PiQ %LURGDORP V]pWKXOOiViQ iW ,V]WDPEXOLJ MXWXQN ÉWpOKHWM N D NRUDEHOL DULV]WRNUiFLD IpQ\Ĺ?]Ĺƒ YLOiJiW DKRO ,, 0LNOyV FiU KDGQDJ\D D ViUPRV W|UHNYĹƒ .XUW 6]HMW HJ\ EiO VRUiQ WDOiONR]LN 6XUiYDO ÉP 6]HMW PLQW D FiUSiUWL (PLQRI FVDOiG WDJMD V]HPEHNHU O 6XUD WHKHWĹƒV IDPtOLiMiYDO 9DMRQ HQQHN HOOHQpUH VLNHU O H PLQGHQW HOV|SUĹƒ V]HUHOP NHW pOHWEHQ WDUWDQL YDJ\ D W|UWpQHOHP YLKDUD HUĹƒVHEE QiOXN" 7RYiEEL N|WHWHLQNHW NHUHVVH D 7ULYLXP .LDGy KRQODSMiQ

Megjelent a Navarra trilĂłgia EHIHMH]Ĺƒ N|WHWH

A kiadĂł kĂśnyvei kedvezmĂŠnnyel megvĂĄsĂĄrolhatĂłk: www.triviumkiado.hu vagy a kiadĂłban 1-248-1263


A tartalomból 4 Olvasás Éjszakája

Programajánló

12 Nagy Attila olvasáskutatóval Koncz Tamás beszélget

A történelem tett olvasóvá Ami a könyvet illeti, megbízható adatokra támaszkodó becslésem szerint a mai magyar felnőtt (18 éven felüli) társadalom talán 12-16 %-a mondható rendszeresen (havonta, negyedévente), könyvet olvasónak.

20 A Balassi Intézet Publishing

Hungary programjának újabb állomásai

Peking – Frankfurt

Magyarország régi adósságot törlesztett, amikor elfogadta a részvételt a kínai vásáron, hiszen Kína már 2008-ban díszvendégként mutatkozott be a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

6 Doncsev Andrást , az NKA alel-

nökét Lafferton Kálmán kérdezi

Olvasás Éjszakája

Az elmúlt fél évezred azt bizonyította, hogy a papíralapú könyv tartósabb, mint gondolnánk, sőt, látva az elmúlt évtizedek viharos technológiai változásait, nyugodtan kijelenthetjük, hogy semmi sem múlandóbb a tartós adathordozónál.

15 Reményi József Tamás könyvajánlója

A szöveg „jósága” Javított kiadás, még egyszer, utoljára. A halálos betegségével szembesülő Esterházy Péter a legelső pillanatban érzi, hogy (elnézést a kifejezésért) kísértetiesen ugyanaz vár rá, mint amikor az apja ügynökmúltjára rádöbbenő fiú történetét kellett megírnia.

29 N. Pál József könyvajánlója Régi idők focija

A futball által előhívott, kifejezett történeti, társadalmi jelenségek alapos elemzéséről van szó, olyan folyamatok, törvényszerűségek számbavételéről, amikre a győzelmet áhító, követelő drukker nem gondol általában.

ÚJ KÖNYVPIAC Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.: 210-9933, 210-9934, Fax: 210-9935 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu Honlap: www.ujkonyvpiac.hu HU ISSN 1215-5551

Olvasás Éjszakája – 2016. október 8.

2016/szeptember új könyvpiac 3
Olvasás Éjszakája Doncsev Andrást, a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét Lafferton Kálmán kérdezi

Milyennek találja a könyvolvasás

Felgyorsult életünk, a digitális világ folyamatos térhódítása

helyzetét Magyarországon? Önnek

miatt jelentősen megváltoztak olvasási szokásaink. Egyre

mennyi ideje jut könyvolvasásra? A könyvolvasás helyzetével kapcsolatban a legnagyobb aggodalmam a

csökken a könyvolvasásra fordított idő, egyre kevesebben választják a művelődésnek, a szórakozásnak ezt a formáját.

nivellálódás, ahogy ez egyébként saj-

A Supka Géza Alapítvány négy évvel ezelőtt útjára indított

nos a kulturális és közélet területén is

egy olvasásnépszerűsítő irodalmi és könyves fesztivált, az

tapasztalható. Míg egy emberöltővel

Olvasás Éjszakáját. A rendezvény célja, hogy oldott, interaktív,

korábban a szabadság volt a legnagyobb problémánk, vagyis annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy

szórakoztató formában az olvasást, mint örömforrást mutassa be, s ezáltal minél több embert megnyerjen az olvasásnak.

politikai cenzúra nélkül megjelen-

Az alapítvány a magyar kultúra legfőbb mecénásának vezetőjét,

hessenek tartalmak, ma a hatalmas

a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökét, Doncsev Andrást

választék igencsak változó minősége.

kérte fel a rendezvény tiszteletbeli védnöki szerepére, aki

Nekem személy szerint soha nem jelentett akadályt az olvasás, hiszen

a felkérést elfogadta.

apámnak hatalmas könyvtára volt,

A magyar sajtóban 2014-ben pub-

Úgy vélem, az ismeretek, a tények

így gyerekkoromtól kezdve a legkivá-

likált PISA-felmérés, amely hozzá-

oktatása mellett talán nem kap kellő

lóbb szerzőket emelhettem le a polc-

vetőlegesen egy évtizedes folya-

figyelmet, hangsúlyt a szelekció,

ról, így természetesen mi is folytatjuk

matot elemzett, a tanulói olvasás

hiszen ma már egy alsó tagozatos

ezt a hagyományt: a lányainknak egy-

területén zuhanásszerű romlásról

gyerek is könnyűszerrel talál meg bár-

részt mindig ott a kínálkozó lehetőség

adott számot. Az Ön véleménye

mit a világhálón, a kérdés inkább az,

az otthonunkban és a példa is, mivel-

szerint milyen intézkedésekre len-

képes-e, képesek vagyunk-e megfe-

hogy a szüleiket folyamatosan olvasni

ne szükség, hogy a folyamat leg-

lelő módon válogatni? Meg tudjuk-e

látják. Erre mindig szakítunk időt.

alábbis megállítható legyen?

szűrni a múlt örökségét, és vajon

6 új könyvpiac 2016/szeptember


van-e arról bármilyen elképzelésünk,

szert működtetünk, amely egyelőre

tal járultunk hozzá, de ezt ter-

mit adunk tovább a jelenünkből az

példa nélküli ma Magyarországon:

mészetesen az idei évben is folytat-

utánunk

nemzedékeknek?

első lépcsőként az alkotókat, írókat,

juk. Végül, de nem utolsó sorban szót

Az intellektuális fogódzók mellett

kutatókat támogatjuk, majd hoz-

kell ejtenünk a Publishing Hungary

képes-e az iskola olyan erkölcsi mér-

zásegítjük őket a megjelenéshez

programról is, amely szintén szorosan

cét nyújtani, amely segít eligazodni

folyóiratokban, kiadványokban. Fon-

témánkhoz tartozik, hisz e program

a minket körülvevő információ

tos hangsúlyoznom, hogy mi nem

és a Nemzeti Kulturális Alap évi száz

tengerben?

csak a szépirodalmi területet, hanem

millió forintos támogatása révén

a könyv- és folyóirat-kultúra egészét

a magyar könyvkultúrát több mint

Véleménye szerint elegendő a

kívánjuk patronálni, tehát a tudo-

negyven helyszínen, ebből számos

magyar állam támogatói szerep-

mányos, ismeretterjesztő, művészeti,

alkalommal díszvendégként népsze-

vállalása a könyvolvasás népsze-

stb. kiadványokat is. Végül – ahogyan

rűsítették a nemzetközi könyvvásá-

rűsítését illetően?

Ön is említette kérdésében – eljut-

rokon. Ha mindezt összeadja azt

A magyar állam támogatói szerepvál-

tatjuk a könyvtárakba, közvetlenül az

hiszem óriási összeg jön ki, de első-

lalása – látva az Alaphoz befutó

olvasó kezébe. Sőt, a folyamatot még

sorban nem a szám nagysága a fon-

pályázatok hatalmas mennyiségét és

azzal is kiegészítjük, hogy az olvasó

tos, hanem mint említettem a minő-

költségigényét

természetesen

környezetét, vagyis magát a könyv-

ség és hatékonyság.

mindig lehetne több, ám azt gondo-

tárat is korszerűsítjük, hiszen évente

lom, a nagyobb mennyiségben meg-

mintegy 200 millió forintot költünk

Milyen jövőt jósol a papíralapú

jelenő minőségi irodalom még egyál-

kistérségi könyvtárak szakmai esz-

könyvkiadás, lapkiadás és ezen

talán nem jelentené azt, hogy arra

közfejlesztésére, könyvtári bútorzat

kiadványok olvasói számára?

tömeges igény jelentkezne. Ebben

cseréjére, infokommunikációs eszkö-

Az elmúlt fél évezred azt bizonyította,

nem csak a média felelősségét látom,

zök beszerzésére. Látható, hogy

hogy a papíralapú könyv tartósabb,

ahol korábbi példákat követve játékos

ebben az összetett folyamatban min-

mint gondolnánk, sőt, látva az elmúlt

olvasásnépszerűsítő műsorok kaphat-

denki megtalálhatja a maga támo-

évtizedek viharos technológiai vál-

nának helyet, hanem az elitét is: kik

gatási formáját: alkotó, lap- vagy

tozásait, nyugodtan kijelenthetjük,

kerülnek döntéshozó pozíciókba,

könyvkiadó, városi, megyei vagy akár

hogy semmi sem múlandóbb a tartós

hogyan és miről szólalnak meg, mit

határon túli könyvtár is.

adathordozónál. Ettől függetlenül

jövő

üzennek? Vajon az elitet látva sikk-e

Számokban kimutatva a tavalyi

a digitalizációt rendkívül fontosnak

olvasott, kulturált, intelligens, össze-

évben a Folyóirat-kiadás Kollégiuma

tartom, és jómagam is arra buzdítom

szedett embernek lenni ma Magyar-

368 millió forint támogatást nyújtott

a kiadókat, hogy fokozatosan tér-

országon?

a különböző szakterületű lapok

jenek át a folyóiratok online megje-

(online és print) megjelentetésére, de

lentetésére, ami persze egy teljesen

A Nemzeti Kulturális Alap hány

ebben az összegben nincs benne a

más gondolkodást, szerkesztési elvet

forint támogatást nyújt évente

hároméves támogatási rendszerben

jelent, hiszen egy havilap beszken-

könyvek, könyvszakmai lapok és

részt vevő lapok finanszírozása, mint-

nelésével és internetes megosztásá-

kiadványok

egy 460 millió forint értékben.

val még nem alkottunk online folyó-

könyvtárakba való eljuttatására?

A Könyvkiadás Kollégiuma 580 millió

iratot. De mindenképpen ez a jövő.

Két évvel ezelőtti hivatalba lépé-

forintot fordított a magyar könyv-

semkor egyik alapvető célkitűzésként

kultúrára, és még ehhez kell hozzáad-

hirdettem, hogy a különböző szakmai

ni a többi kollégiumnál lévő szak-

kollégiumok átfogó és hatékony prog-

könyv-támogatásokat is. A Márai-

ramokban kezdjenek el gondolkodni.

program 2010-es indulása óta segíti a

Éppen ezért a könyvek és folyóiratok

könyvek könyvtárakba kerülését,

támogatása területén is olyan rend-

amelyhez 2015. évben 200 millió Ft-

megjelentetésére,

2016/szeptember új könyvpiac 7


Olvasás Éjszakája

Líra Könyv Csapody Kingát, a Líra Könyv Zrt. programfelelősét Szepesi Dóra kérdezi

Az Olvasás Éjszakája azért is annyira

alkalmi rock együttes legendás dalo-

tényleg nagyon jó hangulatú buli ke-

népszerű, mert a rendezvényen a

kat éleszt fel. De Szentesi Éva és Tóth

veredett belőle, fokozzunk idén!

szerzők olyan oldalukról is bemu-

Vera bohózatai is ugyanúgy vidám

Milyen helyszínekre várjátok az

tatkoznak, amelyet az olvasók ke-

programnak ígérkezik, mint Fiala

érdeklődőket?

vésbé vagy egyáltalán nem ismer-

Borcsa és Kalapos Éva műsora vagy

Hagyományosan a Hátsó Kapu nevű

nek. Tervezett programjaikról Csa-

Milbacher Róbert stand-upja. Nagyon

szórakozóhelyen lesznek a színpadi

pody Kingát, az Olvasás Éjszakája

várom Grecsó Krisztián, Németh Gá-

programok (Dohány utca 14.), amit

Líra & Lant programjainak házi-

bor, Tóth Krisztina és Szántó Marcell,

azért is választottunk, mert egy belső

asszonyát, a Manó Könyvek főszer-

Erdős Virág, Totth Benedek blokkját

folyosón keresztülsétálva a Fókusz

kesztőjét kérdeztük:

is. Tavaly Likó Marcell, a Vad Fruttik

Könyváruházban találjuk magunkat, a

A tavalyi tapasztalatok alapján

frontembere és Géczi János a Bunker-

másik helyszínünkön. Ott a nyári tűze-

mennyiben változott a program?

rajzoló című könyv születéséről

set miatt most csak az alsó szintet

Kikre hívnád fel a figyelmet?

beszéltek, idén már az ebből készült

tudjuk használni, de nagy durranással

Idén már negyedik alkalommal szer-

színdarab kulisszatitkairól mesélnek

készülünk. A Válj szerzővé egy éjszaka

vezzük meg az Olvasás Éjszakáját, és

majd, sőt egy kis ízelítőt is kapunk. Ha

alatt! szlogennel valóban bárki szer-

minden évben arra törekedtünk, hogy

már színház…, október 8-án az is

zővé válhat, hisz a kezdetektől a meg-

tartsuk azt az alapkoncepciót, mely

kiderül, hogy Fesztbaum Béla miként

jelenésig részese lehet a könyvkiadás

szerint a hagyományos író-olvasó

és melyik könyvhöz kötődik… Ahogy

minden fázisának a helyszínen.

találkozóktól eltérő, színes progra-

belecsúszunk az éjszakába, tesztel-

Az ötlettől a szerkesztésen, korrek-

mokkal várjuk az érdeklődőket. Ez azt

hetjük magunkat, hogy mennyire

túrán, borító választáson át addig,

jelenti, hogy nem az aktuális köny-

vagyunk otthon az erotikus irodalom-

amíg egy kattintással rendelhető lesz.

véről beszélget, vagy abból olvas fel a

ban, ebben Szőcs Henriette fog min-

A Kele Dóri nevével fémjelzett Insta-

szerző, hanem egy érdekes előadás-

ket kalauzolni.

Vers-projekt kreatív játékra hív min-

sal, vicces műsorral, interaktív játék-

A 25 perces produkciók között

denkit, a végeredmény pedig még

kal, vagy épp zenés műsorral készül.

nyereményjátékok is lesznek, sok

éjjel megszületik e-könyv formátum-

Külön öröm, amikor több szerző

könyv talál gazdára. Tavalyelőtt akko-

ban. És ez teljesen komoly! Szerintem

közösen készül, ilyen az idén újra

ra sikere volt a karaokenak, hogy idén

nagyon izgalmas, ne hagyja ki senki!

összeálló Olvéjsz Band is. A Bánó

is lesz, várunk baráti társaságokat,

Részletek azolvasasejszakaja.hu

Attilából, Benyák Zoltánból, Bíró

vagy csak szimplán énekelni ked-

oldalon és ugyanezen a néven a face-

Szabolcsból és Mucha Attilából álló

velőket, hogy csatlakozzanak, mert

bookon is és print füzetek is lesznek.

8 új könyvpiac 2016/szeptember


Olvasás Éjszakája

Libri-Bookline Sándor Gabriellát, a Libri-Bookline marketing-igazgatóját Szepesi Dóra kérdezi

A cégcsoport kiadóinak palettája

Milyen helyszínekre tervezik a

első Libri irodalmi díjat. Az is vonzó

igen széles. Kikkel találkozhatnak

műsorokat?

lehet, hogy az Olvasás Éjszakája

az olvasók?

A győri Libri Könyvesboltban és a fris-

napján mindenki olcsóbban fog hoz-

A programsorozat kapcsán az egyik jó

sen felújított Könyvpalotában várjuk

zájutni a könyvekhez, ugyanis 20%-

dolog, hogy a teljes szakma összefog.

a vendégeket.

os kupont adunk. A Könyvpalota idei

Részt vesz a programban a Libri, a Líra

A kicsiknek is kínálnak prog-

programjában számítunk a fiata-

és az Alexandra is, és olyan kiadók,

ramokat?

lokra, ezért késő esti műsorként

mint például a Pagony vagy az

A Kolibri Kiadó jelenteti meg Rutkai

kvízjátékot szervezünk, illetve szeret-

Európa, amelyek szintén fontosnak

Bori könyveit és lemezeit, Bori zenél a

nénk meghívni a Margó Fesztivál leg-

tartják, hogy egy ilyen eseményen az

Könyvpalotában, és velünk lesz az új

népszerűbb műsorát, Radnóti Mik-

ő könyveik szerepeljenek. Ez egy

könyvvel jelentkező Varró Dani,

lósné Gyarmati Fanni naplójának

olyan este, amikor az olvasóközönség

illetve az iskolakezdési tanácsokról

felolvasását Hámori Gabriella elő-

fizikailag is megismerkedhet a szer-

író Szily László is. Egyébként van két

adásában.

zőkkel és a műveikkel.

meseboltunk, a Duna Plazában a Libri

Van-e mérhető eredménye az

mesebolt óriási mesesarokkal, ahol

Olvasás Éjszakájának?

Mi a Libri kiadói cégcsoportnak – a Park Kiadó, a Helikon, a Trubadúr, a

hetente

prog-

A mi szakmánkban minden új olvasó

Bookline Könyvek, a Kolibri tartozik

ramokkal várjuk a gyerekeket, és

megnyerése fontos. Minden olvasást

hozzánk, illetve a Libri, a Scolar és a

Kecskeméten a Libri boltban szintén

népszerűsítő esemény számít. Min-

Jaffa Kiadó – a szerzőit és a műveit

folyamatosan teltházas gyerekprog-

den alkalom, ahol író és olvasó

helyezzük leginkább előtérbe. A prog-

ramokat szervezünk.

találkozhat, támogatandó. Egyéb-

ramokon bemutatjuk az új köny-

kétszer

állandó

Kikre számítanak leginkább?

ként a kereskedőházak közti meg-

veket, mégpedig újszerű, kreatívabb

Azokra a kedves olvasókra, irodalom-

beszélésen mi vállaltuk, hogy elké-

formában: színészek olvasnak fel

szeretőkre, akik szívesen járnak a Libri

szítjük az Olvasás Éjszakája arculatát.

művekből

sze-

Könyvesboltokba, akiket érdekelnek a

A program a Múzeumok Éjszakájához

repjátékkal feldolgozunk egy tör-

színvonalas irodalmi és kulturális

hasonlóan szintén nagyon népszerű,

ténetet, így próbáljuk a programot

események. Akik évek óta eljönnek a

a legtöbb program már a korábbi

színesíteni. Szerzőink közül részt vesz

Könyvfesztiválra és a Könyvhétre,

években is teltházas volt, de még egy

Dolák-Saly Róbert, Szily László,

akik már alig várják a tavaszi és őszi

pici ismertség építésre szükség van,

Gerlóczy

Margó Irodalmi Fesztivált, és akik

hogy még hatékonyabban meg

megszavazták, hogy ki kapja idén az

tudjuk szólítani az olvasótáborunkat.

Gabriella.

vagy

Márton

például

és

Jakupcsek

2016/szeptember új könyvpiac 9


Olvasás Éjszakája

Alexandra

Kehl Dóra marketingvezetőt kérdezi Fejes Imre Az Alexandra cégcsoportnak nemcsak a legnagyobb magyarországi bolthálózat, hanem kiadók is részei, mint az idén hatvanéves Európa Könyvkiadó. Ebben az összetett szerepkörben különösen fontos minden olvasást népszerűsítő esemény. Az Alexandra Pódium és az Alexandra Irodalmi Kávéház is olyan közösségi tér, amely „hétköznapokon” is lehetőséget ad könyvbemutatóknak, izgalmas beszélgetéseknek, könyvhöz kapcsolódó találkozásoknak. Az Olvasás Éjszakája hasonlít ezekhez, és persze különbözik is „megszokott” programoktól: szabadabb, közvetlenebb, vagányabb, sűrűbb. Mióta vesznek részt az Olvasás Éjszakája rendezvényen?

Milyen programokkal készülnek?

Mi és kik lesznek a legfontosabbak?

Amikor ez az interjú készül, még javában

A nézők és az olvasók, akik ezen az estén

Az Alexandra hálózat 2013-ban a Supka

zajlik a szervezés Budapesten és Székes-

eljönnek az Olvasás Éjszakára és társaink

Géza Alapítvány felkérésére csatlako-

fehérváron, izgulunk, hogy klassz prog-

ebben a könyves kalandban.

zott az Olvasás Éjszakájához. Akkor a

ramot állítsunk össze. Könyves kalandok –

Hol lesznek a programok?

három legfontosabb, Budapest bel-

ez az idei szlogen, és ennek jegyében

Budapesten a Károly körúti Alexandra

városában lévő üzletünk készült izgal-

szervezzük a programokat mindkét

Irodalmi Kávéház lesz a helyszínünk. Úgy

mas és szokatlan programokkal. Az első

helyszínen. Budapesten különös idő- és

tervezzük, hogy a programmal az egész

Olvasás Éjszakája sikerén felbuzdulva a

térbeli utazásokról lesz szó. Kalandjairól

boltot betöltjük: az is kényelmesen érzi

következő években is csatlakoztunk a

mesél majd Fabricius Gábor reklámszak-

magát, aki egy sarokba húzódva, csende-

rendezvényhez. Mindegyik emlékeze-

ember, aki idén regényíróként debütál. A

sen szeretne elmélyedni egy könyvben, és

tes: volt, hogy az áruház szabaduló-

backbacker.hu bloggere, Vigh Bori biz-

az is, aki az első sorból akarja élvezni a ren-

szobává alakult, máskor író és olvasó

tosan ad majd gyakorlati tanácsokat is

dezvényt. Idén a székesfehérvári boltunk

közösen sütött süteményt, tavaly

azoknak, akik útra akarnak kelni. Szöllősi

tart nyitva az Olvasás Éjszakáján 22 óráig.

teltházas Beatles-koncertet rögtönzött

Mátyás Budapesten és külföldön is

Lesz-e valami meglepetés? Akár prog-

Vámos Miklós és Karácsony James.

készített fotókat, az arcok és helyszínek

ram, akár szerző...

Örömteli látni, mennyien kíváncsiak az

aztán beszivárogtak az irodalmi szöve-

Egy, az éjszakába nyúló programfolyam

Olvasás Éjszakájára. Tavaly két vidéki

geibe is. Perintfalvi Rita pedig arra a

mindig tartogat váratlan fordulatokat.

boltunk csatlakozott a programhoz:

kérdésre keresi a választ, bűnös volt-e

Ezek persze elsősorban szervezési, tech-

Debrecenben és Szegeden az ott élő

Éva a bűnbeesésben. Lélektani kalan-

nikai „meglepetések”, de minden évben

művészek, irodalmi csoportosulások

dokat ígér a székesfehérvári program:

volt olyan pillanat, mondat, találkozás,

szervezték a programot. Idén pedig a

Sohonyai Edittel az önbizalomról és

amelyre senki sem készült, és amely

Székesfehérvár belvárosában található

testbeszédről, Csitáry-Hock Tamással

mindig emlékezetes marad. Az Olvasás

bolt készül beszélgetésekkel és hosz-

pedig az életérzésről beszélget Temes-

Éjszakáján az Alexandra idén is könyves

szabb nyitva tartással.

vári Márti.

kalandok várják az olvasókat.

10 új könyvpiac 2016szeptember


Olvasás Éjszakája Olvasás Éjszakája

Kossuth Könyvmoly A Kossuth Kiadó részéről László Ágnes marketingvezető kértük, tájékoztassa az olvasókat a kiadó programjáról. Nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk az Olvasás Éjszakája programot, mert így az olvasás valóban közösségi élménnyé válik. A különleges programok, a zenei produkciók, a FOTÓ: GERGELY BEA kötetlen beszélgetések írókkal, alkotó művészekkel az olvasását, magyar kultúrát népszerűsítik és olvasására ösztönöznek olyanokat is, akik eddig még nem találták meg ebben az örömöt. A Kossuth Kiadó szlogenje: „A tudás örömét kínáljuk!". Tesszük ezt az év minden napján, de az Olvasás Éjszakáján nem a már megszokott módon, hanem oldottabban, látványosabban, izgalmas kulturális kalandokat ígérve. Mióta vesznek benne? 2013 óta, azaz idén negyedik alkalommal. Milyen programokkal készülnek? Tárlatvezetéssel, premier előtti könyvbemutatókkal, élő zenei koncerttel. Mi vagy kik lesznek a legfontosabbak a rendezvényen? Este 7 órai kezdettel Esterházy Péterre emlékezünk. Kornis Mihály, Péterfy Gergely, Szabó Ádám és Márton László olvassák fel A megrendülés segédigéi című könyvben megjelent írásaikat. A kötetben több mint hatvan író, művész emlékezése olvasható Esterházy Péterről, és a kötet hangoskönyv melléklettel is kapható. Hol lesznek a kiemelt programok? Az Örkény István Könyvesboltban (1137 Budapest, Szent István krt. 26.) Lesz e valami meglepetés? Akár a programok között, akár a szerzők között... Igen. Amikor egy ismert író, közéleti személyiség az unokájával közösen ír könyvet. Lévai Katalin és Haszán Míra Át a smaragdhídon című kötetének bemutatója. – F.I.

Lele Józsefet, a Könyvmoly Kiadó ügyvezető igazgatóját kérdezzük: Miért fontos a kiadónak az Olvasás Éjszakája? Mert ez az élményt keresők találkozója, összeültet barátokat, beavat titkokba, írói világokba és olvasási szokásokba, játszani hív és gondolkodni enged. Van egy varázslatos meghittsége, ahol a legjobb társaságban tudunk akár magunkban is jól ellenni. Ha ránéznénk a Föld nevű bolygóra valahonnan a világűrből, valószínűleg sokkal fényesebbnek látnánk, mint általában: ezen az éjszakán bevilágítják az olvasólámpák. Nagyon jó abba belegondolni, hogy október 8-án sokan töltenek akár több órát is könyvekkel, olvasással. Milyen programokkal készülnek? Mondhatnám, hogy összművészeti programmal, hisz lesz gyerekeknek rajzos-zenés-játékos mesematiné; találkozhatnak lelkes olvasók kedvenc íróikkal, részesei lehetnek művek premierjének, de a játék és nyeremény sem marad el: remek kötetek várják a szerencsés résztvevőket. Mi és kik lesznek a legfontosabbak? Az Olvasás Éjszakáján nálunk minden szereplő főszereplő, és olyan „darabokat” játszunk, ahol a „nézők” is „színpadon lesznek, rájuk is izgalmas szerep vár. Jönnek a Könyvmolyképző Kiadó meseírói, Kozári Dorka és K. László Szilvia; velük lesznek a kötetek illusztrátorai, László Maya és Szőnyi Gergely. On Sait is faggatjuk lebilincselő írói világáról. Helena Silence és Kemese Fanni megfejti, ki születik előbb, az író vagy az olvasó. Holló – Vaskó Péter elmondja, miért szemesnek áll a világ, és bevezet a Fumax kiadó végtelen tereibe. Hol lesznek a programok? Két üzletben, a Westend és a Pólus Bevásárlóközpontokban levő Könyvmoly könyvesboltokban. Lesz e valami meglepetés? Akár program, akár szerző... Igen, természetesen. De vajon, milyen meglepetés lenne az, amit már most elárulnék? Annyit talán mégis: néhány mű részletét ezen az éjszakán hallhatják először az olvasók; és ajándék nélkül senkinek sem lesz esélye elhagyni a helyszíneket. – F.I. 2016/szeptember új könyvpiac 11


A történelem tett olvasóvá Nagy Attila olvasáskutatóval Koncz Tamás beszélget

Visszaesett a könyvek iránti kereslet, a felnőtt magyar lakosság alig 12-16 százaléka olvas rendszeresen könyvet, és ez a csoport választ leggyakrabban online médiumokat is. A netes böngészés viszont az olvasmányélmény rovására megy: igazi alkotás helyett sokszor csak barkácsolt szöveggyűjteményekkel találkozunk, mondja Nagy Attila olvasáskutató szociológus, akivel pályája kezdeteiről, az elmúlt ötven év változó olvasási szokásairól is beszélgettünk. Hogyan válik valaki olvasáskutatóvá, milyen tapasztalat

július 1-én üzempszichológusi állást vállaltam. Ottani

kell ahhoz, hogy valaki kívülről láthassa és elemezhesse a

munkámat kudarcnak érezve, „átmeneti megoldásként” az

befogadás folyamatát?

Országos Széchényi Könyvtár Igénykutató csoportjába, Gerő

A család és a történelem tett olvasóvá. 1942 őszén,

Vera és Kamarás István mellé a gyerekekkel, fiatalokkal

Debrecenben születtem, eszmélkedésem idején háborús

foglalkozó kutatónak szegődtem. A vélt átmenet csaknem

történetekkel volt tele a ház. Ki, hol, hogyan veszett el, kinek,

öt évtizedet jelentett az OSZK-ban.

mikor nyomtak ásót a kezébe, hogy sírját maga ássa vagy

A kitérők után miért éppen ezt a hivatást választotta, mi

leleménnyel, bátorsággal, isteni kegyelemmel hogyan

tartotta itt?

menekült meg… Mindezeket többnyire édesapám mesélte.

Ha olvasási kultúrával foglalkozunk, mindig a tanulásról, a

Az első, emlékezetben megtartott könyv a Biblia volt, amely-

kiművelt emberfők számának növekedéséről, az „emelkedő

ből édesanyám felolvasott, magyarázott. Első felejthetetlen

nemzet” esélyeiről beszélünk – az olvasási szokások befolyá-

magam olvasta élményt Donászy Ferenc Buda hőse című

solják a nemzeti azonosságtudatot, a megmaradás nyelvi

ifjúsági regénye jelentette 1950 karácsonyán. 1686. szept. 2.

lehetőségét is. Munkánk során országos méretű, a könyvki-

Buda visszafoglalása a töröktől, s néhány hete hatéves hadi-

adás és könyvtárpolitika aktuális kérdéseinek megvála-

fogságból megkopaszodva, csontsoványan hazaérkezik

szolását segítő kutatási eredményeket vártak tőlünk, tőlem.

Oroszországból anyai nagybátyám. Kivertük a törököket, de

Eközben olyan fontos szakemberekkel találkozhattam, dol-

itt az orosz hadifogoly tanúságtétele. Kacskaringós még az

gozhattam, mint Hajdú Géza, Halász László, Katsányi

út, de az ősforrás ott van a családi körben őrzött rettenetes

Sándor, Kovalcsik József vagy Papp István – éreztem, ez az

történetekben, a biblikus szavakban, a könyvekből fakadó

én utam!

belső képekben. Szenvedélyes olvasóvá lettem, az érettségi

Hogyan vonhatóak le általános tapasztalatok ezen a

után orvosi egyetemre jelentkeztem, ennek kilátástalan-

területen, ha mindenki másként, eltérő háttértudással és

ságát megértve, magyar-lélektan szakos bölcsészhall-

érdeklődéssel olvas?

gatóként indultam, de anyagi nehézségek nyomán 1968. 12 új könyvpiac 2016/szeptember

Az egyéni eltérések mellett mindig kimutathatók a markáns


réteg-specifikus különbségek. Például, minden iskolai

csökken a korábban több százezres példányban nyomtatott

végzettségű csoportban többet és választékosabban olvas-

formában megjelenő napilapok keresettsége is. Ami a

nak a nők, mint a férfiak. A nemi hovatartozás után leg-

könyvet illeti, megbízható adatokra támaszkodó becslésem

fontosabb független változó az iskolai végzettség, majd

szerint a mai magyar felnőtt (18 éven felüli) társadalom

ugyancsak erős befolyással rendelkezik a település típusa.

talán 12-16 %-a mondható rendszeresen (havonta,

A fővárostól a megyeszékhelyek, a középvárosok, a kisváro-

negyedévente), könyvet olvasónak. Kutatásaink szerint épp

sok során át a falvakig tart az olvasási és iskolázottsági lejtő.

a gyakrabban olvasók esetében van jelentős mértékű

Az országos átlagot leginkább a kisvárosok szintjén lehet

átfedés a digitális és a hagyományos formájú olvasás terén.

megtalálni, de itt is jelentősek a regionális különbségek.

Az elkötelezett olvasók többsége viszont mást keres a

Hogyan változtak az évtizedek alatt a magyarok olvasási

képernyőn és másféle élményeket vár a számítógépétől

szokásai?

vagy kedvenc fotelébe kuporodva, hason fekve szőnyegen,

A változások egésze aligha tömöríthető néhány mondatba.

fa alatt, bárhol könyvvel a kezében.

A legfontosabbnak az iskolázottság radikális mértékű

Hogyan változott az aktív olvasók száma az elmúlt 40-50

javulása tűnik, de nyomban világossá kell tennünk, hogy a

évben? (Ez a térség, és Európa más országaiban is

tömegesen érettségi bizonyítványt, diplomát szerzők nem

jellemző változás, vagy hungarikumnak számít?)

lettek automatikusan jól és választékosan olvasók is.

Amint azt egy évtizede kutatási jelentésünkben

Hatalmas változás a digitális olvasás elemi erejű ter-

összegeztük (bővebben Nagy Attila: Az olvasás mint kivált-

jedése, ami az időfelhasználás radikális átrendeződését is

ság? In: Magyar Tudomány 2006/9. szám 1113–1119.) az egyes

magával hozta. Ma sok időt emészt fel a közösség oldalak

társadalmi rétegek közötti ilyen jellegű kulturális távolsá-

használata, a csevegés, a források, idézetek, adatok felku-

gok növekedése csaknem megállíthatatlannak tűnik. Ezen a

tatása – ritkább a teljes művek elmélyült jegyzetelő

téren is hasznos és szükséges fejlemény lenne a V4-es

olvasása, reflektív feldolgozása. Az interneten barkácsolt

együttműködés bővítése a közeli jövőben.

„szöveggyűjtemények” kiszorítják az eredeti műveket,

Mennyire térképezik fel az olvasási szokásokat maguk az

csökkentik a szerzővel történő megismerkedés esélyét is.

szerzők?

Volt-e tényleges népművelő hatása szocialista könyvtúl-

Szerzők által kért piackutatásról nem tudok. Ennél jóval

termelésnek – amikor egy-egy kötetből 20-30 ezer

nagyobb veszteségnek tartom azonban az Országos

példányt is nyomtattak?

Széchényi Könyvtár egykori Olvasáskutatási osztályának jó

Határozottan volt. Gereben Ferenc kutatásaiból tudjuk,

másfél évtizede megtörtént „átszervezését”, megszün-

hogy az 1985-ben végzett felmérés adatai szerint a ma-

tetését. A rendszeresen végzett kutatások sokat segítettek

gyarországi házi könyvtárak állapota ezekben az években

az 1968 és 2001 közötti évtizedekben, illetve segíthetnének

mutatta a legjobb összképet.

ma is a nevelés és művelődéspolitikai döntések elő-

Gyakran említik a fiatalok, fiatal felnőttek problémá-

készítésében.

jaként a funkcionális analfabetizmust. Mennyiben tehet

Negyedszer rendezik meg az Olvasás Éjszakáját, ahol az

erről a hazai oktatási rendszer?

olvasók találkozhatnak kedvenc szerzőikkel, és a szoká-

Ha helyzeten lényegesen változtatni szeretnénk, akkor

sos „kérdezz-felelek”-en túl együtt zenélhetnek,

előbb a majdani, és a mostani szülőket kellene legalább a

játszhatnak velük. Mit gondol a fesztiválról?

saját gyerekeik jövője érdekében olvasóvá tenni. Tény vi-

Kiváló kezdeményezésnek tartom. Értem az éjszaka

szont, hogy egy ilyen tömeges „ránevelési” akció a képzési

izgalmát, a szabadság szellemét – mégis, szívből bátorítom

intézmények, a média, az egyházak, a civil szervezetek

a szervezőket, hogy találkozzanak fiatalokkal, középiskolá-

országos és helyi összefogása nélkül elképzelhetetlen lenne.

sokkal, gyerekekkel könyvtárakban, iskolákban, közösségi

Tízmillió magyarból hányan olvashatnak rendszeresen –

terekben is. Senki nem lehet meggyőzőbb, mint a beszél-

közülük pedig hányan választják az online médiumokat?

getés műfaját is vállaló, a vitát jól tűrő, netán provokáló

Sokkal többen olvasnak napilapot, hetilapokat, magazi-

alkotó! Az olvasás magányos műfaj, de az olvasottak megvi-

nokat és jóval kevesebben könyveket. A digitális hozzáférés

tatása életre szóló, erős „érzelmi pecséteket” hordozó

növekvő mértéke, gyorsasága miatt évek óta folyamatosan

közösségi élmények forrása lehet. 2016/szeptember új könyvpiac 13


Egy nagyon kemény nő Az Athenaeum Kiadó könyvajánlója Paulo Coelho

A kém

Ford.: Nagy Viktória Athenaeum Kiadó, 2016, 176 oldal, 3490 Ft

„Az egyetlen bűne, hogy szabad és

Részlet a könyvből:

is elbűvölték a szemek, és ha színházba

független nő volt.”

– Ez itt Pablo Picasso, a művész, akiről

ment, akkor sem a testek mozdulataira

Egy megrontott kislányból lett nagyon

beszéltem…

figyelt, hanem csakis arra, hogy mit mon-

kemény nő története A kém. Mata Hari

…és aki attól a pillanattól kezdve, hogy

danak a szemek.

képtelen volt elviselni a női rabság láncait,

bemutattak minket egymásnak, mindenki

– Remélem, hogy a jávai szent táncokban is

a rá kiosztott alárendelt társadalmi szere-

másról megfeledkezett, és egész végig csak

így van, bár nem tudok róluk semmit. Csak

pet. Felismerte a kitörés lehetőségeit, ki-

az én társaságomat kereste. Dicsérte a szép-

azt tudom, hogy a keletiek teljesen mozdu-

lépett a sorból, és azt mondta: Nem! Olyan

ségemet, kérte, hogy álljak neki modellt,

latlanul tudják tartani a testüket, miközben

életszabályokat alkotott önmaga szá-

menjek el vele Malagába, ha többre nem is,

a szemükkel mindent el tudnak mondani.

mára, amelyek mindenkinél erősebbé és

legalább egy hétre, távol a párizsi őrülettől.

Mivel nem tudtam, mit válaszoljak erre, csak

szabadabbá tették. Mata Hari illúziómen-

Egyetlen célja volt, és ki se kellett mondania,

bólogattam, de olyan rejtélyesen, hogy igen-

tes világában a vonzalom: valuta, a szex:

mi az: hogy ágyba vigyen.

nek és nemnek is lehetett értelmezni.

eszköz, a szerelem: tiltott dolog. Azt hitte,

Engem nagyon feszélyezett ez a csúnya,

Picasso állandóan félbeszakított minket az

okosabb mindenkinél. És az is volt, amíg

neveletlen férfi, a tágra nyílt szemeivel meg

elméleteivel, de az elegáns és jól nevelt

betartotta saját törvényeit. Azonban ab-

a túlzott önbizalmával. Azt képzelte, hogy ő

Amadeo ki tudta várni a pillanatot, amikor

ban az első pillanatban, amikor engedett a

a nagyok közt a legnagyobb. A barátai sokkal

folytathatja a beszélgetést.

mindent elsöprő szerelem csábításának –

érdekesebbek voltak, köztük az az olasz,

– Adhatok egy tanácsot? – kérdezte, amikor

bukása elkerülhetetlenné vált.

Amadeo Modigliani, aki sokkal nemesebb-

a vége felé közeledett a vacsora, és mindany-

Paulo Coelho egyes szám első személyben

nek, elegánsabbnak tűnt, és szintén

nyian arra készültünk, hogy elmenjünk a

építi fel Mata Hari történetét. A táncosnő

igyekezett beszédbe elegyedni velem. Ha

spanyol festő műtermébe. Most egyértel-

az embertelen párizsi Saint-Lazare bör-

Pablo egy pillanatra abbahagyta véget nem

műen bólintottam.

tönből írt leveleket ügyvédjének, ahol az

érő, érthetetlen értekezéseit a művészet for-

– Találd ki, mit akarsz, és igyekezz túltel-

első világháborúban folytatott kémkedés

radalmáról, odafordultam Modiglianihoz, és

jesíteni az elvárásaidat. Fejleszd tovább a

vádjával tartották fogva. A leveleket tes-

láttam, hogy ez dühíti a spanyolt.

táncod, gyakorolj rengeteget, és tedd na-

tamentumnak szánta. Általuk üzent a

– Mivel foglalkozol? – érdeklődött Amadeo.

gyon magasra a lécet, válassz olyan távoli

lányának, akit nem láthatott felnőni;

Elmondtam, hogy a jávai bennszülöttek

célt, amit csak nagyon nehezen érhetsz el.

meg akarta értetni egyetlen örökösével,

szent táncával. Úgy tűnt, nem igazán érti, de

Mert ez a művész missziója: átlépni a saját

miért is választott ennyire kirívó, kalan-

udvariasan elkezdett arról beszélni, hogy

korlátait. Az a művész, aki keveset akar és

dokkal teli életet.

milyen fontosak a táncban a szemek. Mindig

azt el is éri, tévúton jár.

14 új könyvpiac 2016/szeptember


A szöveg „jósága” Reményi József Tamás könyvajánlója Esterházy Péter

Hasnyálmirigynapló

Magvető Kiadó, 2016, 240 oldal, 3490 Ft

Javított kiadás, még egyszer, utoljára.

ez is. Akkor újra: szóval, ennek akkor

sőségesebb odaadással Babits, Kosz-

A halálos betegségével szembesülő

van húzása, ha belehalok a tündérem-

tolányi híradásai a halálos ágyból.

Esterházy Péter a legelső pillanatban

be.” A frivolitásba bújtatott szigorúság,

Nem említi Karinthyt (bár eltréfálkozik

érzi, hogy (elnézést a kifejezésért)

igen, ez EP jól ismert hangja egy 2015

azon, hogy egy agytumor elegánsabb

kísértetiesen ugyanaz vár rá, mint

júniusi bekezdésben. A tündérnek (s

volna), noha a méltóság és kíváncsiság,

amikor az apja ügynökmúltjára rá-

még többféleképp) becézett végzet is

az alkotói feladattá tett tudósítás szel-

döbbenő fiú történetét kellett megír-

EP-s fordulat (és persze óhatatlanul

leme rokonítja őket. És egy döbbenetes

nia. Az akkori megrendítő ütés nem-

emlékeztet HP, azaz Hajnóczy Péter

egyezés: a förtelmes hírlapi inszinuá-

csak a korábbi szerepek logikáját borí-

Embólia-kisasszonyára), de mögötte

ciót, amely EP-t érte elmaradó göte-

totta föl, hanem a rég kiérlelt írói

ott a puszta dátumokba zárt, vizsgálati

borgi útja kapcsán, íme, 1936-ban(!)

eljárásmódok radikális újragondo-

tárgyként ide-odarendelt, megkínzott

Karinthy Frigyes szinte szó szerint

lására is kényszerített. Hogyan kell

ember elemi árvasága és a soha ilyen

ugyanúgy kapja a képébe: „Nem szán-

megszólalni egy ilyen léptékű össze-

mértékben banalitásoknak, szenten-

tam volna magam rá [t.i. az Utazás a

omlás idején? Narráció, stílus milyen

ciáknak ki nem szolgáltatott szellem

koponyám körül megírására], ha egy

pontokon bizonytalanodik tovább, mit

óvatossága. A korábban játékosan

órával ezelőtt nem olvasok az egyik

kezdhet a szöveg a maga ornamen-

áthúzott szavak halálos hiteltelen-

szélsőjobboldali lapban egy széljegy-

tikájával a kikerülhetetlen műfaj, a

ségének fenyegetése.

zetet, mely azzal vádol, hogy beteg-

tényrögzítő napló gépiességében?

Amikor egy Esterházy Péter nevű

ségemmel s a hírneves agysebész bu-

A 2015. május 24-ikével induló be-

páciens megtudja a baját, EP munká-

dapesti látogatásával reklámot csinál-

jegyzések legelső oldala rögzíti, hogy a

hoz lát. Előbbinek egyetlen esélye az

tatok magamnak.” Csak nyolcvan év

Javított kiadás és a Hasnyál-mirigynapló

öntudat megőrzésére, ha működteti az

telt el.

– ikerkönyvek, nemcsak életrajzi érte-

utóbbit. A rák interiorizálása. Maga-

A legerősebb kapaszkodó persze a

lemben, hanem az életműben is. Ott az

mévá teszem Hasnyálkát. Magammá

saját művek emlékezete, az elő-

elvesztett múlt, itt az elvesztett jövő.

teszem. Legyen belőle az írott nyelv

bukkanó címek, epizódok, fordulatok

„Lehet, hogy valami más perspek-

teste, amely persze ugyanúgy folya-

idézetei. Mint ahogy a halálos pillanat-

tívát kell választanom – megint

matos vizitre, beavatkozásokra szorul.

ról mondják: lepergett előtte az élete.

ragadok az írásnál. Hogy például elég

Ebben elődök, pályatársak példái

Ezek a címek, epizódok, fordulatok

zavaró, hogy e szöveg »jósága« függ

erősítik. Egy újonnan olvasott könyv,

pedig a mi életünket is jelentik. A mi

írója életkilátásaitól. Micsoda mondat

Harold Brodkey-é, aztán még ben-

kapaszkodóink is immár, mindörökre. 2016/szeptember új könyvpiac 15


Az átváltozóművész Sultz Sándor könyvajánlója Bernard Wasserstein

Az igazi Trebitsch

Ford.: dr. Molnár György Akadémia Kiadó, 2016, 505 oldal, 4800 Ft

Ki is volt az igazi Trebitsch?

Ki gondolta volna, hogy Rejtő Jenő (P. Howard) klasszikus és feled-

Erre a kérdésre egy igen komoly szakte-

hetetlen figurája, a Piszkos Fred történetek egyik vissza-visszatérő

kintélynek örvendő angol történész, Bernard Wasserstein kereste a választ.

mellékszereplője, Buzgó Mócsing tényleg létező személy, és nem

Aztán közli az olvasóval egy lebilin-

csak fantáziánk „virtuális” terében bukkan elő. Amikor félrevon, és

cselően izgalmas és szakmai szempont-

bizalmasan közli, hogy az ő neve valójában nem Buzgó és nem is

ból alighanem szempusztítóan alapos

Mócsing, hanem az Igazi Trebitsch, akkor nem füllent, nem téveszt

kutatásokon alapuló monográfiában. Ám mielőtt beszámolnánk az igazi-

meg, igazat beszél. Rejtő mester persze nyilván tudott róla, mert az

igaziról, még egy talány vár itt megfej-

igazi-igazi Trebitsch közismert személyiség volt tájékozott körök-

tésre. Mi visz rá egy jó hírű tudóst arra,

ben, a huszadik század első évtizedeiben, tulajdonképpen a

hogy Trebitsh úr viselt dolgai után járjon

II. világháborúig bezárólag. Aztán hamar elfelejtődött.

a legnagyobb komolysággal, idejét, energiáját nem kímélve, más, fontosabb

no, nem az Igazi Trebitsch néven, ahogy

sose gondolta volna, hogy majd kutatni

kutatási témáit félretolva? Nos, a szerző

anyakönyvi szempontból tényleg hív-

fogja. Aztán mintegy unalomból kikért

az előszavában ezt elmeséli.

ták, hanem… Számtalan álneve egyikén.

róla pár dokumentumot. Aztán még

Mint aki lassanként belecsúszott.

Alighanem több volt neki, mint szegény

párat. Aztán utána olvasott. Aztán már

Dehogy is tervezte ő Trebitch úrral

Ságvári Endrének, aki viszont, mint a

küldte is a leveleket, e-mail-eket szerte

foglalkozni. A nevét persze ismerte,

harminckét neves illegális kommunista,

az világba, levéltárakba, gyűjtemé-

mint talán minden történész, aki a

joggal kapott helyet a munkásmozga-

nyekbe, és kutatta fel a szemtanúkat. És

huszadik század első felét kutatja. Mivel

lom pantheonjában. Ezzel szemben az

itt a „szerte a világba” nem afféle szólás,

öreg Buzgó Mócsingunk majdnem min-

igazi-igazi Trebitsch igazi jobboldalinak

hanem tényleg.

denben benne volt, és csaknem min-

született. Meg liberálisnak. Meg hit-

Az Igazi Trebitsch mindenütt ott

denütt ott járt, ahol zavarosnak tűnt a

térítő presbiteriánusnak. Meg budd-

járt, és sehol se. Mert szinte a Föld

nemzetközi helyzet, sőt, mi több:

histának. Meg persze ortodox zsidónak.

összes országából nem kívánatos

„fokozódott”. És ha már ott járt,

Szóval Bernard Wasserstein sokszor

személyként ki volt tiltva, vagy eleve

időnként bizalmasan be is mutatkozott,

találkozhatott Trebitsch nevével, de azt

nem kapott beutazási vízumot.

16 új könyvpiac 2016/szeptember


Mint Rejtő másik figurája, egy

irány Anglia. Ott előbb felveszi a

szomorúbb hangulatú nézete is. Igazi

bizonyos Senki Alfonz, szintén álnéven…

keresztséget, presbiteriánus lesz, és

Trebitschünk identitásának keresése

Szóval ki volt a hús-vér, az igazi?

ellopja mentora zsebóráját. Utána

közben sok ember életét tette tönkre.

A világ egyik legnagyobb szélhá-

döbbenetes gyorsasággal, még meg

Kezdve a feleségétől, aki mindvégig

mosa. „Identitáskaméleon.” Ez egy jó kis

sem szerzett állampolgársággal lesz brit

kitartott mellette, soha egy rossz szót

szó. Mint Woody Alen egyik filmbéli

parlamenti képviselő az alsóházban, a

nem nyilatkozott róla. A gyerekei.

karaktere, amikor mindig olyan figurává

liberális párt tagjaként. Onnan sajnos

A szerelmei, mivel többek közt eszmé-

változik, amit éppen elvárnak tőle.

hamar kibukik. Ám kapcsolati tőkéit fel-

letlen nőfaló is volt. No és azok, akiket

Pontosabban, amit elvár magától

használva olajban nyomul Galíciában és

eufórikus, messianisztikus periódu-

ahhoz, hogy fontos, jelentős ember lát-

Romániában. Nem sok hiányzik, hogy

saiban elbolondított, rászedett, kifosz-

szatát keltse abban a környezetben,

sikerüljön neki, és igazi mágnásként élje

tott és faképnél hagyott.

ahová sorsa, vagy balsorsa éppen őt

tovább az életét. De az I. világháború

sodorta.

betesz ennek a vállalkozásának.

peches alak, simán beírhatta volna

Más szempontból színtiszta elme-

Visszatér Angliába, ahol mindjárt le is

magát nagy, vastag betűkkel is a törté-

kórtani eset. Tünetei a mániás depresz-

csukják csalásért. Megszökik Ameri-

nelembe. Bármelyik vállalkozása akár

szió és a messianisztikus téveszme sajá-

kába. Ott is megszedi magát, aztán ott is

sikerülhetett is volna. Lehetett volna

tos keveredése. Amikor tehát a beteg

lebukik. Lecsukják, visszatoloncolják

komoly brit politikus. Olajmágnás.

euforikus állapotban van, akkor lebilin-

Angliába, ahol megint lecsukják. Utána

A Kapp-kormány minisztere, ha nem

cselő személyiség, nincs ember, aki a

kiutasítják, állampolgársásától meg-

csupán öt napig él az a puccs.

társaságában ne hinné el neki, bármit is

fosztva. Ekkor liberálisból szélsőjobb-

A nemzetközi jobboldal vezéralakja, ha

állít magáról – például azt, hogy

oldali politikus lesz Németországban. A

a fehér internacionálé nem veszti el

kiválasztott, hogy próféta, hogy ő az

Kapp-pucss fő figurája. Aztán a Fehér

minden jelentőségét néhány hónap

ember, aki tudja a megoldást mindenre.

Internacionálé alapító tagja, uram-

leforgása alatt. Aztán akár kommunista.

Például, hogyan lehetne megteremteni

bátyám viszonyban például Horthyval.

A britek például kifejezetten féltek attól,

csapásra a világbékét. Hozzá az örök

Ő, mint zsidó, persze I. Lincoln néven…

hogy egy közép-európai Leninnek növi

Amúgy Trebitsch úr, ha nem egy

boldogságot e pokoli planétán. A meg-

Állítja magáról, hogy kém. Kettős

ki magát Kun Béla mellett, ha a

oldás egyszerű: például, ha ő lenne az

kém. Felajánlja szolgálatai az FBI-nak.

Tanácsköztársaság alatt Magyarország-

egyesült emberiség szellemi, vallási,

Aztán a kínai haduraknak. Aztán

ra engedik. Készült is haza. Nem

politikai vezetője, mint Tibet dalai lámá-

megvilágosul, és buddhista lesz.

engedték, amíg Pesten meg nem jelent

ja és világi császára. Még szép. Fülig

Buddhista apát. Japán kém. Sanghaj

a román hadsereg. Akkor meg már nem

Jimmy is lehetett főherceg.

legismertebb figurája, akit még a

jött, mert a románok körözték az olaj

Ám az eufória után mindig jön a

gestapó is számon tart, sőt, komolyan

ügy miatt… És tényleg szentté is válha-

mélységes depresszió. A tündöklés után

vesz, mint Tibet-szakértőt, holott sosem

tott volna, mint buddhista apát, ha

a bukás. A menekülés. A bujdosás. Hogy

járt ott, mert eleve nem engedték be

lemond arról a vágyáról, hogy ő legyen a

aztán új országban, új balekok között, új

soha. Csaknem a nácik tanácsadója lesz.

dalai láma.

eszmékkel kezdődjék a következő

Aztán elköveti azt a drámai vétséget,

Az élete tényleg egyedülálló

menet.

hogy feddő hangú levet küld Hitlernek.

keresztmetszetet ad a 20. század első

*

Ezt már zokon veszik tőle a náci

feléről.

Hősünk gazdag ortodox zsidó családban

pribékek, így elég gyanús körülmények

született Pakson 1879-ben. A család

között hal meg 1943-ban a sanghaji

tönkrement. A kis Ignác némi hányatta-

közkórházban, akut bélbántalmak

tott gyermekkor után hamar önálló-

következtében.

sodott. Németországban elvette egy

Szélhámos és elmebeteg. Ha tetszik,

nyugdíjas hajóskapitány igen ronda,

tényleg Rejtő Jenőnek való figura. Per-

megesett leányanya gyermekét, aztán

sze, van ennek a történetnek egy sokkal 2016/szeptember új könyvpiac 17


Mindannyian viha Dóka Péter

Fekete eső – Viharlovag I. (részlet) – Azért egy kőfaló óriással jó volna találkozni – merengett el Azovil, és a repedezett

Dóka Péter új regénysorozattal jelentkezik – „lovag, sárkány és törpe szerepel benne”. Az első kötet címe: Fekete eső. A Viharlovag egy regénysorozat címe.

földű, apró tavak borította vidéket bámulta. Kihalt volt a táj, csak néhány hubukmadár

Mennyire lovagregény, a szó hagyo-

körözött felettük némán.

mányos értelmében?

Ahogy közeledtek a Fátyolfény-hegységhez, egyre sötétebb lett körülöttük: fekete

Csak mérsékelten lovagregény, ugyanis

felhők lógtak az égen, alig hatoltak át rajtuk a napsugarak. Baljósan ragyogtak a

nem felel meg a műfaj minden kritéri-

fények, mintha vihar készülne, szélnek nyoma sem volt. A lovak prüszköltek, rázták a

umának – talán a fantasy kalandregény

fejüket, sűrűn botladoztak. Amikor a katonák már nem láttak tovább az orruknál, Igazi

találóbb elnevezés. Mindenesetre lovag,

Lancelot megálljt parancsolt. Egy erdőszéli tisztáson táboroztak le.

sárkány és törpe szerepel benne.

– Micsoda sötétség! – csóválta a fejét Jolóka. – Pedig legfeljebb két óra lehet. Úgy látszik, kevesebb időnk van már, mint gondoltam. Azovil nem értette a törpe szavait. Azt sem értette, miért esteledett be ilyen gyorsan, és egyre jobban zavarta őt a marcona harcosok jelenléte: fel nem foghatta, hogy miért kíséri őket a sámánhoz egy sereg felfegyverzett testőr. Alighogy tábort vertek, a katonák ledobták magukról a sisakokat meg a nehéz sodronyingeket, és vadászni indultak. Jolóka és Azovil magukra maradtak. Azovil komótosan elrágcsálta a kolbászos veknit, amit Világszép csomagolt neki, közben a törpével beszélgetett, aki szalonnát falatozott hagymával meg cipóval, és közben a családjáról mesélt: Azovil megtudta, hogy Jolókának tizenkét gyereke van, nyolc fiú és négy lány, valamennyien nagyon okosak, és hogy a törpecsaládok általában igencsak népesek. A beszélgetés után ittak egy-egy korty Jolóka-sert, amitől mindketten elálmosodtak, és ledőltek szunyókálni. Azovil nem álmodott semmit, úgy érezte magát alvás közben, mint aki egy sötét, nedves alagútban araszol előre, és nem látja a végét. Arra riadt fel, hogy egy kisnyúl néz szembe vele. Hosszú pillanatokig bámulták egymást, aztán a nyúl felhúzta az ínyét, és Azovil felé vetette magát. A fiú villámsebesen talpra ugrott, de már késő volt: a nyúl a karjába mélyesztette éles fogait.

Gyerekkorom nagy kedvencei voltak A három testőr, az Egy jenki Arthur király udvarában és a Robin Hood – ez a három könyv máig meghatározó számomra. De inspiráltak felnőttkori olvasmányaim is, a Beowulf, A hobbit, a Trónok harca, a Csillagpor – szóval szerettem volna olyan könyvet írni, amelynek a világa egyszerre otthonos és idegen számomra. Előző két könyvem, A kék hajú lány és a Lila királylány nemzetközi trendeket és mintákat követett, de sem a „sick lit”-nek, sem a groteszk meséknek nem sikerült divatot teremtenem Magyarországon. Most a határokon belül maradtam, ezzel az új fantasy regénnyel olyan úton ballagok, amin

Azovil retteneteset ordított. Tébolyultan forgott maga körül, a karjába harapó,

remek írók jártak már előttem, többek

eszelős tekintetű nyulat bámulta, másik kezével pedig a kardját kereste. Hirtelen érezte,

között Böszörményi Gyula, Mikó Csaba

hogy valaki a tenyerébe csúsztatja a markolatot: Jolóka volt az. Azovil megragadta a

és Lakatos István.

Kaszabolót, és egyetlen suhintással megszabadult a nyúltól. Csak akkor nézett körül a

Fontos, hogy idealizált hősöket kínál-

táborban. A túlvilági látványt, ami a szeme elé tárult, soha többé nem felejtette el.

jon a gyerekirodalom? Azaz a Harry

A tábortüzek vörösen lobogó, ideges fényében vérmókusok és vérnyulak

Potterrel megerősödött „árva és

nyüzsögtek. Több százan is lehettek, követhetetlenül gyorsan mozogtak, és próbálták

kiválasztott” kisfiúk hőskorát éljük?

rávetni magukat a katonákra, akik kardjaikkal tartották távol a megvadult kisállatokat.

A Harry Potter csak egyetlen regény –

A katonák üvöltöttek, a mókusok és a nyulak alig adtak ki hangokat, ám annál fékte-

vagyis regényfolyam – a sok közül, még

lenebbül ugrottak és marcangoltak. Ha egy katona elesett, tucatnyi állatka rontott rá.

ha vele is kezdődött el a modern

– Tápláljátok a tüzeket! – kiabálta Igazi Lancelot. – Ha sötét lesz, elveszünk!

18 új könyvpiac 2016/szeptember

gyerekirodalom romantikus korszaka.


arlovagok vagyunk? egyetlen

kötet-

ben, igazából csak remélem,

„Minden felnőtt bolond.” Komolyan gondolod?

hogy

Ezt Azovil mondja, aki ugyanolyan

nem lövök túl a

lökött, mint mindenki más ebben a

célon. A kivégzés

könyvben. De ez a tizenkét éves fiú

leírása – na, ezzel

valóban értetlenül áll a felnőttek szerel-

sokat vacakoltam,

mi és egyéb ügyei előtt – aztán őt is el-

ugyanis ez egy

kapja a gépszíj. Visszatérve az első kér-

parafrázis. Tízé-

désre: ez egy kalandregény, de legalább

ves voltam, ami,-

annyira családregény is, egy hétköznapi

kor A három testőrt

családi drámát mesél el, amelyben

olvastam, és bele-

eltűnik a színről az apa, az anya próbál

szerettem abba a

új társat találni, a gyerek szenved az

jelenetbe, amely-

apahiánytól, a saját másságától – hiszen

ben Milady de

igazából egy kopasz lakli –, a nagyapa

Inkább azt gondolom, hogy ennek az

Wintert lefejezik. Lenyűgözött, hogy

pedig igyekszik rendezni a kapcsolatát a

említett korszaknak a szerzői kedvelik

olyan férfiak végeznek vele, akik tulaj-

lányával. Vagyis azt gondolom, ez egy

az idealizált hősöket, vagyis inkább a

donképpen odavannak érte – gyerek-

kalandregény díszletei között zajló

szélsőséges, romantikus figurákat. Ez

ként nem értettem ezt a jelenetet, de

hétköznapi történet, ami játszódhatna

alól én sem vagyok kivétel: az én hősöm,

nagyon megrázott. Ezt írtam most újra:

egy magyar kisvárosban vagy akár egy

Azovil, kelet és nyugat fia, identitás-

a király szerelmes Világszépbe, mégis

lakótelepen is. Mindannyian viharlova-

zavaros gyerek, aki nem tudja, ki az apja.

meg akarja öletni, mert a nő nem szereti

gok vagyunk, természetesen.

Én nem egy kiválasztott hősről akarok

viszont. És talán pont ebből a fejezetből

mesélni, hanem azt szeretném, ha az

kiderül az is, hogy mi – vagy talán ki – a

olvasók Azovilban magukra ismer-

fekete eső, legalábbis a király számára.

nének, hiszen mindenki hős a saját

Mert a fekete eső mindenkinek mást

maga életében.

jelent, és mindenkiből mást hoz elő.

FOTÓ: DÓKA ATTILA

A könyv világában könnyedén

Sok kérdés marad megválaszolat-

megfér egymás mellett az aranyszínű

lanul a regény végén. Áruld el,

selyemalsóban szívesen mutatkozó

legalább sejtetve, mire koncentrál

nőbolond Igazi Lancelot, a fekete

majd a következő kötet.

esőtől (tényleg, honnan jött a fekete

Megnyílnak végre az átjárók, Vasfog

eső?) fenevaddá mutálódott vér-

igazi sárkánylovas lesz, Ármina próbálja

mókusok és vérnyulak – és a hiperre-

elcsábítani Azovilt. De ezek csak a

alisztikus kivégzési jelenet. Végül is

lényegtelen fordulatok. Még nagyon a

ki a célközönség?

történet elején tartunk, ha kész lesz

Nagy kérdés, kinek szól ez a könyv,

mind a három rész, akkor értelmet nyer

reményeim szerint tíz éves kor fölött

majd a hosszas bevezető is, amely lehet,

szinte mindenkinek. Arról sincs fogal-

hogy kicsit megtépázza majd az első

mam, hogyan fér meg ennyi minden

kötet olvasóinak idegeit.

Az interjút Lovász Andrea készítette

A kötet már előjegyezhető a Móra honlapján: www.mora.hu 2016/szeptember új könyvpiac 19


Peking Frankfurt A Balassi Intézet Publishing Hungary programjának újabb állomásai „A művészet, titokban és mélyen, a

Szerbia,

Horvátország,

Bosznia-

Zemin faggatta a kötetről, amelybe

művész lelkében, semmi egyéb, mint a

Hercegovina) mutatkozott be a vásár

játékösztön egyik megnyilvánulása."

egy külön csarnokában. Hazánk a

A vásár első napját magyar szem-

(Márai Sándor)

díszvendég országok közül a leg-

pontból a Könyvkiadás jövőbeli útjai

nagyobb és a központi színpadhoz

című program zárta a díszvendég

Pekingi Nemzetközi Könyvvásár

legközelebb fekvő 200 nm-es stan-

színpadon, melyen Kocsis András a

2016. augusztus 24–28.

don fogadta a látogatókat. A megje-

MKKE elnöke vázolta az eddigi kínai-

Magyarország régi adósságot tör-

lenés fókuszát a gyerekkönyvkiadás-

magyar könyves együttműködést,

lesztett, amikor elfogadta a rész-

ra helyeztük mintegy 200 gyerek-

valamint a jövőbeli magyar elkép-

vételt a kínai vásáron, hiszen Kína

könyv bemutatásával és több, a

zeléseket.

már 2008-ban díszvendégként mu-

gyerekkönyves szerzőket, műveket és

Augusztus 25-én Sárközy Bence

tatkozott be a Budapesti Nemzetközi

illusztrátorokat népszerűsítő prog-

és Forgách András beszélgetett a

Könyvfesztiválon. A pekingi megje-

rammal. A standon összesen 500-nál

nagyszínpadon a magyar irodalom

lenéssel elsősorban az volt a célunk,

is több könyv került ki a polcokra.

nemzetközi eladhatóságáról. A Libri

hogy a szakmai és a szélesebb közön-

A mintegy 100 angol nyelvű kötet

Kiadó igazgatójának bevezetője után

ségnél egyaránt erősítsük a magyar

között elsősorban szépirodalmat,

Forgách András, akinek Élő kötet nem

irodalom helyzetét, megmutassuk a

turisztikai, gasztronómiai vagy egyéb

marad című művét a közelmúltban 13

magyar könyvpiacon fellelhető kínai

ismeretterjesztő albumokat találhat-

nyelven vették meg és jelenleg két

szerzőket és felkeltsük az érdek-

tak az olvasók. A magyar stand a

kínai kiadó is versenyben áll a jogo-

lődést gyerekirodalmunk, kortárs

vásár ideje alatt mindvégig igen

kért, személyes tapasztalatait osztot-

szerzőink és a magyar klasszikusok

látogatott volt, a legnagyobb sikert

ta meg a közönséggel.

iránt.

az olvasók körében a gyerekkönyvek

A Balassi Intézet Publishing

aratták.

versek és prózaválogatás került.

Máriás Béla Lomtalanítás c. regényének bemutatóját a szerző kínai

Hungary programja szervezésében

Még a vásár hivatalos megnyitója

kiadójával, a Flower City Publi-

immár a 10. díszvendégség valósult

előtt került sor Szőcs Géza frissen

shinggel közösen rendeztük. A kiadó

meg Pekingben. Magyarország mel-

megjelent kötetének bemutatójára a

jelenleg 100 közép-kelet-európai

lett 15 közép-kelet-európai ország

vásár legrangosabb színpadán a

kötet kiadását kezdte meg, melyben

(Lengyelország, Románia, Lettor-

Writers’ Stage-en, ahol később a

több magyar kortárs és klasszikus

szág, Litvánia, Észtország, Albánia,

tavalyi Nobel-díjas szerzőt, Szvet-

szerzőt is terveznek megjelentetni.

Macedónia, Szlovákia, Szlovénia,

lana Alekszijevicset is láthatta a

Csáth Géza, Vámos Miklós és Máriás

Csehország, Montenegró, Bulgária,

nagyközönség. A költőt fordítója, Yu

Béla művei mellett a közeljövőben

20 új könyvpiac 2016/szeptember


Esterházy Péter Harmonia Caelestisének kiadására kerülhet sor. Dániel András illusztrátor az East Hallban, a gyerekcsarnokban tartotta meg workshopját, ahol a Mit keres Jakab az ágy alatt? című mesekönyvhöz készíthettek a kínai gyerekek maguknak saját „zsebkönyveket”. A program nagy sikert aratott a gyerekek körében. A Writers’ Stage következő magyar vonatkozású programján Boldizsár Ildikó és Berg Judit mutatta be a magyar gyerekkönyvkiadást, a magyar gyerekkönyves szerzőket és illusztrátorokat.

sége felajánlásával. A magyar stand

A vásár talán legnagyobb érdek-

szomszédságában volt látható a

lődést kiváltó, magyar szakmai pro-

vásár kiállítása, amelyen – a többi

gramja Lackfi János Milyenek a ma-

KKE-országgal közösen – az adott

gyarok? könyvének a prezentációja

ország nyelvén megjelent kínai tema-

volt, amelyen a szerző számos titkot

tikájú könyveket mutatták be. Ma-

megosztott a hallgatósággal a ma-

gyarország mintegy 100 kötettel

gyarok természetét illetően. Az ese-

képviselte magát, melyeket az ELTE

ményen száznál is többen vettek

Konfuciusz Intézetének könyvtára

részt, és a szerző történetei zajos tet-

jóvoltából mutathattunk be. A vásár-

szést arattak. Alig ért véget a ren-

ral párhuzamosan folyt a kínai

dezvény, máris jelentkezett két

fordítókat, kiadókat, valamint szer-

fordító, hogy szeretnék lefordítani a

zőket népszerűsítő program a kínai

művet, és hamarosan kiadó is akadt,

kulturális minisztérium szervezésé-

amely a kiadásra vállalkozik.

ben, melyen hazánkat Zombory Klára

A nap Yu Zemin másfél órás

műfordító, valamint Berg Judit és

előadásával ért véget, melyen –

Forgách András szerzők képviselték.

mintegy 50 fős hallgatóság előtt – a

Magyarország nagy sikerű jelen-

magyar irodalom kínai fordításáról

létének eredményeképpen 2016.

beszélt. A fordító eddig 20 kötetet

november 17. és 20. között magas

ültetett át kínaira, és további tervei

szintű

között is elsősorban kortárs szerzők

hazánkba, hogy további tárgyalá-

fordítása szerepel. A szakmai prog-

sokat folytasson a Publishing Hun-

ramokon túl a nagyközönség szá-

gary program koordinálásában a

mára is bőséges volt a kínálat: a

magyar könyvkiadás szereplőivel. A

Fricska együttes minden nap elkáp-

hattagú küldöttséggel érkezik a

ráztatta a közönséget fergeteges tán-

China Publishing Group elnöke, vala-

cával, melyet több százan követtek.

mint a Pekingi Nemzetközi Vásárt is

kínai

delegáció

érkezik

Ugyancsak minden nap sor került

lebonyolító China Publications Im-

borkóstolóra a magyar standon a

port & Export (Group) Corporation

Magyar Kézműves Borászok Szövet-

elnöke is.

FRANKFURTI KÖNYVVÁSÁR 2016. október 19–23. Magyarország idén ismét 100 nm-es standon és több új német nyelvű kötet bemutatásával jelentkezik a Frankfurti Könyvvásáron. A standot hagyományosan a MKKE működteti, viszont ezúttal hangsúlyosan helyet kap a Balassi Intézet, valamint a PIM Fordítástámogatási Irodája és az Alföldi Nyomda is. A programokat a vásár forgalmas helyszínein bonyolítjuk: Péterfy Gergely Kitömött barbár (Der ausgestopfte Barbar, Nischen), Darvasi László Isten. Haza. Csal. (Wintermorgen, Suhrkamp), Barnás Ferenc Másik halál (Ein anderer Tod, Nischen) és Böszörményi Zoltán Regál (In den Furchen des Lichts, Mitteldeutscher Verlag) című műveit mutatjuk be, minden esetben a szerzők közreműködésével. Forgách András Élő kötet nem marad (Zehuze, Fischer) kötete ugyan csupán jövőre jelenik meg, a szerző német kiadója egy beszélgetés keretében már előzetesen szeretné felhívni az olvasók figyelmét a műre.

2016/szeptember új könyvpiac 21


Dráma északon Ayhan Gökhan könyvajánlója Kim Leine

Kalak

Ford.: Soós Anita Scolar Kiadó, 2016, 560 oldal, 3750 Ft

Jók és figyelemre méltók ezek az észak-

számára a varázslatot tartogató

ségek örvénye kavarog körülötte, nem

európai regények. Hogy pár éve

Grönlandon dolgozott, mint ápoló.

engedi el. Ezektől a leírásoktól megbor-

betörtek a magyar könyvpiacra is, nem

2004-ben visszatért Dániába és megírta

zong az olvasó, érzékletes és hús-

túlzás, tekinthető ünnepi pillanatnak.

a Kalakot.

bavágó, kíméletlen szövegek tárulnak

Viszonylag későn ért el Magyarországra

Az északi regények környezete már

Kim Leine dán-norvég író első, 2007-

földrajzi elhelyezkedéseik miatt is rejté-

Az emlékezetes drámai jelenetek,

ben kiadott, Kalak című regénye.

lyes világnak tűnnek, különösen, ha

lélektanilag kiélezett helyzetek, élet-

A szerző azóta több kötettel büsz-

hozzávesszük, az izgalmat tovább

szerű dilemmák mellett már az ilyen,

kélkedhet, legutóbb tavaly látott

fokozandó, hogy Leine regényében

nekünk egzotikusnak ható monda-

napvilágot új könyve. A magyar olvasók

felsejlik a fegyelmezett körülmények

tokért érdemes a könyv az olvasásra:

már találkozhattak a nevével, A

között töltött, Jehova Tanúi vigyázta

„Hat órán át ülünk egy jégtábla szélén

Végtelen-fjord prófétái (The Prophets of

gyerekkor, illetve egy erőszakra hajla-

fent északon, és a tengert kémleljük.”

Eternal Fjord) című, a Scolar Kiadónál

mos, homoszexuális apa.

„Felhajtunk a gleccserre, át az érin-

kiadott, az Északi Tanács Irodalmi Díját

elénk.

A kötet nagy részében Grönlandon

tetlen, csendes tájon, aztán a túloldalon

vagyunk, a tett helyszínén, ugyanis a

le a fjord jegére, ahol az északi útvo-

A szerző életútja nem hétköznapi,

szereplő felesége megcsalás áldozata

nalat követjük.” A táj örökidejű nyugal-

különösen annak fényében nem, hogy

lesz, majd az otthont adó Dániába visz-

ma, egyhelyben állása finoman ellensú-

az életben szerzett tapasztalatok

szatérve a problémák tovább gyarapod-

lyozza az események egyre durvább

hogyan jelennek meg a regényeiben.

nak, és válaszút elé állítják a főhőst, aki

rohamát, a feszült párbeszédeket, a

Szeretjük, ha az életből nyert megfi-

végül komoly döntésre szánja el magát:

mélyben kavargó sötét örvényeket.

gyelések, élmények jól működnek egy

hátat fordít családjának és visszatér a

Lélek és táj jól egymásra talált ebben a

irodalmi szövegben. Kim Leine nem lőtt

hideg, számára mégis melegséget adó

könyvben.

túl a célon, ügyesen bánt a számára kész

Grönlandra. Ám ez nem minden, egyik

Hogy van-e katarzis, azt az olvasóra

anyaggal.

szeretője (mert hát akad belőlük

bízzuk, mindenesetre, ha szabad ezt

néhány) meghal, minek után megnyílik

mondani, tanulság annál inkább van.

a Pokol.

Más kérdés, hogy ki mit von le belőle és

elnyert könyvnél.

Leine 1961-ben született Norvégiában, majd tizenhét évesen Dániába költözött és tizenöt éven át a sokunk

22 új könyvpiac 2016/szeptember

Hősünk iszik, drogozik, a függő-

mit kezd vele.


FOTÓ: SZILÁGYI STEFÁNIA

Zokni nélkül Gerlóczy Márton íróval beszélget Ayhan Gökhan

Ritka az olyan alkoholista pincér, aki a leszokás érdekében

ellen nem tehetünk semmit” – olvassuk a könyvben, mint-

egyszer csak úgy dönt, hogy egy thai szigetre utazik. Jó, ütős

egy intő jelként. Magyarországtól tehát sehogy nem lehet

történeteket olvashatunk új, Elvonókúra című regényedben.

megszabadulni?

Mi adta az ötletet?

Nem célom megszabadulni Magyarországtól. Ez az otthonom,

Az ötletet – számomra is meglepő módon –, egy alkoholista

ahová szeretek visszatérni, a családi ház, de nagyon jót tesz, ha

pincér adta, éppen az a pincér, akivel utaztam. Mivel a pincérnek

néha, vagy inkább gyakran elhagyja az ember a veszekedő

– sok más társával együtt, mert tévedés, rengeteg alkoholista

családot. Az idézet az alkoholizmusról szól, mert a betegséget

pincér akar leszokni az alkoholról egy thai szigeten, és van,

csak ott lehet gyógyítani, ahol az ember elkapta, egy magyar

akinek sikerül is, sőt a világ bármely pontján találkozhatunk

pincér a magyar alkoholizmusától nem szabadulhat meg

leszokását tervező alkoholista pincérekkel – meghatározott

szembesítés nélkül, bár ugyanez elmondható az amerikai, bol-

célja volt, tehát, hogy leszokjon az alkoholról. Kézenfekvő volt,

gár vagy francia pincérekről is, ezt is megtanultam: tévesen

hogy dokumentálni fogom a kísérletet.

hiszik sokan, és hittem én is, hogy ez itt egy borzasztó hely.

„Az Elvonókúra a szerző első olyan regénye, amit mindvégig

Nem így van. Máshol is borzalmas.

félmeztelenül, zokni nélkül írt.” Áll az ironikusan is han-

Írásaid szereplői általában – és ez alól a mostani regény sem

gozható mondat a fülszövegen. Az Európán kívüli légkör

kivétel -- hétköznapi figurák. A nagy hősök, mint például

milyen hatással volt rád és az írásra?

Gerlóczy Gedeon íróként nem foglalkoztatnak?

Ebben semmi irónia nincs. A regényt egy évvel később írtam

Hat éve dolgozom egy családregényen, tulajdonképpen már

meg a jegyzetek alapján, ugyanott. Reggelente kiültem a kis

akkor kész volt, amikor tavaly novemberben kimentem

teraszomra a csípős 28 fokban, kinyitottam a laptopomat, teáz-

megírni az Elvonókúrát, szerkesztés alatt áll, tavaszra remél-

tam, ettem a banánt, ha pedig elakadtam az írásban, beugrot-

hetőleg megjelenik. Abban a regényben Gerlóczy Gedeon nem

tam a tengerbe. Idővel feltűnt nekem, hogy mindez jóval

szerepel ugyan, mert az anyai ágamról szól, ott is azokról, akik

kellemesebb, mint egy sötét garzonban ébredni Budapesten,

a háttérbe szorultak, a nőkről, nagymamámról, dédanyámról.

amiért ráadásul többet kell fizetni, mint a faházért, ahol rezsi

Ez személyes ügyem. Az ismert rokonaim helyett a nagy-

sincs, aztán amikor négy hónap után először húztam zoknit,

mamámat akartam a középpontba állítani, aki olyanok miatt

észrevettem, hogy sokkal nehezebben megy az írás.

lett „hétköznapi figura”, akik nagyobb „hősnek" álmodták meg

„… magával vitte Magyarországot, mert nem az ember lakik

magukat. Altató a regény címe, de nem az én, hanem Mikecs

az országban, hanem az ország lakik az emberben, és ez

Anna neve alatt jelenik majd meg.

2016/szeptember új könyvpiac 23


Az Oxford University Press ajánlata: New English File Culture Link: Workbook CD and DVD Pack – 4270 Ft

A New English File Culture Link segítségével könnyedén integrálhatunk kulturális és országismereti tartalmakat a tanóra anyagába középhaladó szintű csoportokban. A jellemző témákat a New English File-ból ismert szerkezetű feladatokon keresztül dolgozhatjuk fel. Mind a négy alapkészség fejlesztése megjelenik a leckékben, emellett kiváló lehetőséget biztosít a személyes vélemények kifejtésére. A könyvhöz tartozó DVD-n hét témában találunk videóanyagot, a CD pedig a kötet hanganyagát tartalmazza. A tankönyv bármely más intermediate szintű tankönyv kiegészítéseként is jól használható, de önállóan is alkalmazható rövid kurzusokon.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos – Coe/Harrison/Paterson – 4990 Ft

Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához. Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülők számára, hiszen áttekinti és gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli változatban is kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítőjeként, de hasznos segítője lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvű magyarázatokat tartalmaz. Bőséges gyakorlási lehetőséget ad mind a magyarázatokat követő feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlő leckék révén.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English+CDROM – 10.000 Ft

Az Oxford kiadó szótára azoknak készült, akik már középfokú szinten tudnak angolul, de pontosabban, választékosabban, szabatosabban szeretnék kifejezni magukat. Megtanítja, hogyan kell jól összekapcsolni a szavakat, hogy épül fel egy kifejezés vagy egy mondat, hogyan kell meggyőzően érvelni. A CD-ROM mellékleten példákkal és tippekkel mutatják be, hogyan szerkesztünk és írunk meg pl. esszéket, disszertációt. A függelék hasznos nyelvtani, stilisztikai kiegészítő információkat ad. 80 szócikk mellett utalások vannak, – Thesaurus, Grammar Notes, and Which Word? és Language Bank címen – ezek segítenek a helyes szó megválasztásában, illetve az esetleges helytelen szó kiszűrésében, nyelvtani magyarázatot, illetve példákat adnak.

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

A könyvek megvásárolhatók: OXFORD Bookshop Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu


Kód-gép mánia Sultz Sándor könyvajánlója Max Wainewright

Kód gép

Napraforgó Kiadó, 2016, 32 oldal, 1290 Ft / kötet

Bevallom, magam is úgy vagyok a

beprogramozzuk, megjavítsuk, akkor

runk ebben a játékban –, hogy már

számítógéppel, a benne működő szö-

sehogy.

szinte nekünk is eszünk nő tőle. Mert

vegszerkesztő programmal és a világ-

Ezen az áldatlan állapoton változ-

ha ő magyarázza, mi az a Logo, a

hálóval, mint egy mezei halandó a

tatna a Napraforgó Kiadó négy plusz

Scratch, a ciklusok, a változók és az

mágiával. Az, hogy a számítógép

egy kis füzetkéje Kód gép címmel, Max

elágazások, akkor úgy érthető. Sőt!

működik, első megközelítésre szem-

Wainewright munkája. Ezek a számí-

Ha eleget gyakoroljuk, akkor a Python

fényvesztés, varázslat, amivel némely

tógép programozásának alapvető

nyelvből simán meg lehet szerezni a

beavatottak jó pár lépéssel a ter-

műveleteibe vezetik be az arra vál-

felső fokot, és már olyan játékokat

mészet felett, előtt, mögött, vagyis a

lalkozókat. A szép színes és szellemes

találhatunk ki, hagy csak na! Végül, de

mátrixban gyakorolnak hatást a világ-

kis füzetek alapvetően gyerekeknek

már tényleg csak a haladó halandó

ra, én meg csak bámulhatom őket, a

készültek, az egy plusz kiadvány

szintjén úgy léphetünk be a világháló-

bölcseket, akár egy egyszerű óperzsa

pedig útmutató felnőtteknek. Ez a

ba, hogy nem csak nyomjuk a gom-

az időszámításunk előtti mondjuk

Napraforgó Kiadó profiljába nagyon

bot, mint süket az ólajtót, hanem

1200-ból. Ugyanakkor ezt a mágiát

is beleillik. Mármint, hogy hiányokat

értelmezni is tudjuk az olyan varázs-

gyakorlom is, mégpedig a hasonlóság

pótol a nyolc-tíz éves korú srácoknak.

szavakat, mint Egységes Erőforrás

tör-vénye szerint. Persze, ezt se

Vagy még náluk is fiatalabb srácok-

Azonosító (URL), Hiper-szöveges Le-

értem, csak teszem. Nyomom a

nak készültek ezek a programozási

írónyelv (HTML), Java-Srpipt, Hiper-

megfelelő gombot a klaviatúrán, és

útmutatók. Így aztán nyilván ők az a

Text TransverPrtotocol, (http). Na és,

azt tapasztalom, hogyha el nem

generáció, akik előbb értik majd a

hogy mit takar a rejtélyes mindennapi

tévesztem, akkor működik, tehát

számítógép programnyelvét, mint

WWW, minden mágikus világhálós

kvázi egy vagyok a varázslókkal. Pedig

akár tudnák az egyszer egyet…

tevékenység kulcsvarázsszava.

egy frászt. Sokszor rossz gombot

Tanulmányozva az útmutatókat

Szóval melegen ajánlott ez a kis

nyomok. Ilyenkor anyázom a gépet.

lépésről lépésre, ahogy a füzetek java-

sorozat mindenkinek, aki belépne a

Pedig mindig neki van igaza.

solnak és türelemmel kézen fognak és

varázsló iskolába, de nem csak kissrá-

De hát ugyanilyen mágikus vi-

vezetnek, már majdnem érteni vélem

coknak, hanem minden óperzsa sors-

szonyban vagyunk más gépekkel is,

a mágiát, ami képessé tesz a varázsla-

társamnak nyolctól nyolcvannyolc

amiknek már összefoglaló neve is

tokra. Mert a gép sose hülye, ha meg-

éves korig. Elvégre a mágia a legma-

van. A kütyük. Mi hogy működik? Ha

felelő parancsot adunk neki. Mert

gasztosabb, az abszolút és isteni böl-

rajtunk múlna, hogy létrehozzuk,

annyira okos az a teknős – az avatá-

csessége a természeti filozófiának. 2016/szeptember új könyvpiac 25


Folytatódik a folytathatatlan Dr. Osman Péter könyvajánlója Barabási-Albert László

A hálózatok tudománya

Libri Kiadó, 2016, oldal, 446 oldal, 8999Ft

A szerző az új tudományág egyik úttörőjeként lett világhírű tudós. Első könyvét Behálózva – A hálózatok új tudománya címmel a Magyar Könyvklub adta ki 2003-ban.

közös barlang falán. A társadalmi hálózatok

gyakorlati munka számtalan területén.

fejlődésével viszont, ha általuk az em-berek

Ezzel olyan rálátást nyit a világra, annak

átfogó kapcsolatrendszerekbe – hálózatba –

igen fontos részeire, amilyennel eddig nem

szerveződnek, összekapcsolódnak, ezzel

rendelkeztünk.

megszűnhet az információhiányuk. A

Felsőfokú tankönyv, oktatáshoz és

hálózat révén lényegében korlátlanul

önképzéshez, a megértést segítő legmo-

tudnak kommunikálni egymással, első

dernebb szerkesztési technikával. Barabási

kézből megtudhatják, mit akarnak a töb-

így indítja: „A hálózatok által kínált

A hálózatok fejlődése és azok felhasználása

biek, miért hajlandóak kiállni, kikre

nézőpont nélkülözhetetlen azoknak, akik

megszámlálhatatlan területen hoz erős,

számíthatnak a döntéseknél. Össze tudnak

szeretnék megérteni napjaink összekap-

sokszor valóban forradalmi előrelépést. Az

fogni, akik ugyanazt akarják, mozgósíthat-

csolt világát.” Ez az „összekapcsolt világ”

internet már mindenkinek kitárta a világot,

nak, híveket toborozhatnak, szervezkedhet-

olyan erőtér, olyan szerteágazó hálózat,

a közösségi hálók beszőtték azt, és

nek – akár konkrét akciókat is. Mindez már

amely mindannyiunkra nagy hatással van –

különösen izgalmas az a remény, amelyet a

meg is jelent, a leglátványosabban Obama

nagyobbal, mint a legtöbben gondolnák.

társadalmi hálózatok fejlődése hordoz.

első elnöki kampányában (l. Rahaf

Mindannyian részei, kitettjei vagyunk a

A nagyobb közösségekben a hatalom egyik

Harfoush: Yes We Did – An inside look at how

személyes kapcsolataink, a közösségi hálók,

erős támasza legtöbbször az információs

social media built the Obama Brand, Pearson

az internet, a tömegkommunikációs médi-

aszimmetria. Ha az emberek a hatalom

Education, 2009). Ezzel nagyobb társadalmi

umok révén, s gyakran észre sem vesszük,

ellen támadnak, a hatalom többnyire már a

léptékben is megvalósulhat a közvetlen

mit tesz velünk. Jó tehát minél többet tud-

szervezkedésekről is értesül, s ez ön-

demokrácia, s vele a nagy álom, a valódi

nunk róla. Jelentőségének nagyságrend-

magában is nagy visszatartó erő. Ezzel

demokrácia.

jéhez pedig: „Van valami közös abban,

szemben az emberek többnyire nem ren-

Ezt is szem előtt tartva célszerű olvas-

ahogyan az evolúciós elmélet, a kvantum-

delkeznek elegendő információval arról,

nunk Barabási új művét. Könyve rendkívül

mechanika és a hálózatkutatás segítette az

kiknek a támogatására számíthatnak a fel-

érdekes és hatalmas tudásanyagot kínál,

előrehaladást.”

lépésnél, lesznek-e elegen a sikerhez, tehát

amely új, nagyon hatékony eszközül szol-

Érdemes tehát követni Barabási aján-

mit merhetnek. Nagyobb közösségekben

gálhat mind a legkülönfélébb területeken

lását: „Úgy gondolom, hogy ez a könyv a

ezért a „létező demokrácia” inkább csak az

létező hálózatok szervezeti felépítésének és

legjobb eszköz arra, hogy ezeket a szem-

eredeti idea sápadt árnyaként jelenik meg a

működésének megismerésében, mind a

pontokat megoszthassam.”

26 új könyvpiac 2016/szeptember


A karaván és Hankiss Onagy Zoltán könyvajánlója Hankiss Elemér

Proletár reneszánsz

Helikon Kiadó, 2016, 438 oldal, 3499 Ft

Hatodik kötetéhez ért a Helikon Kiadó

mutatva, a ráolvasás nem segített.

ban véletlenül sem olvasható a re-

Hankiss-sorozata, a meghökkentő

Minden ellenére az olvasó azt

formkorszak vezérhajójaként, egyál-

című Proletár reneszánsszal. Vastag,

érzi, amit mindig, egy szikrázóan

talán vezérhajóként. Ha mégis, a li-

méltóságos fekete könyvek. Az élő,

okos elmét igyekszik követni, a szik-

beralizmus törött árboccsúcsa inte-

megosztó, vitát vitára gerjesztő tár-

rázóan okos elme végtelen har-

get a tengerből, de ezt a hajó nem

sadalomtudós életműve beköltözik az

móniája és összehangoltsága nélkül.

veszi tudomásul. A szinkron, ha vala-

életmű-összesbe. Lassan két év telik el

Olvassa és élvezi a finom párhuza-

ha egyáltalán létezett szinkron Han-

Hankiss Elemér halála óta, és a két év

mokat, a valóság látásának és értel-

kiss és az ország között, megszűnt e

alatt (is) annyi minden történt az álta-

mezésének sajátos ötvözeteit, ha

mostani

la elemzett, ismert, „kitalálni” kívánt

kell, ha nem, érti a példázatot, rák-

Médiaháború cím alatt olvasható cse-

Magyarországon, hogy kézbe venni is

eres. Az erkölcs szűkülő körei – na, ezt

mege idején. A Médiaháború kora –

más egy-egy gyűjteményt, mint

érti. Ha néha el is fárad a meghök-

távirati stílusban – két esemény által

megszületésük idején.

kentő teóriák összefésülése közben,

közrezárt esemény: Antall minisz-

A revelációként működő és ható,

lapoz kettőt, végül úgy érzi, ma is

terelnök kinevezi Hankisst az MTV

múlt évezred végi Társadalmi csapdák

tanultam valamit. Így szerkesztve,

elnökének, majd az akkori kormány-

és főleg a Diagnózisok után az olvasó

ilyen tömör ennyi kimondott igazság

zópárt, a hajdani MDF szélsőjobbos

ember kereste és olvasta Hankisst, s a

valóban zsibbasztó. Éppen az „Er-

szabadcsapata követelésére vissza-

Hankiss farvízén megismert tár-

kölcs szűkülő körei”-hez érve jut el az

vonja (Gombár Csaba MR-elnökével

sadalomtudósokat, minden szintű,

egyszerre depressziót és infantiliz-

együtt).

hangú, a mindennapi élet nyavalyái-

must sugárzó kérdéshez, hogy

A közel négyszázötven oldalas

nak mérnökeit és térképészeit.

„minek kimondani az igazságot?”, ha

kötet végére érve az olvasó kedve

Abban bízhatott, hátha valaki felis-

nem történik semmi? Ha – valójában

egyre rosszabb. „Má’ megint itt van a

meri és kimondja, miért nem műkö-

– az ellentéte következik? Ha ennyi

szerelem – minek” – énekli a Bizott-

dik az ország. Van egyéb lehetőség?

energiával, kreativitással, iróniával

ság lassan negyven éve. Minek

Nincs. Az évezred végéig élni látszik

és öniróniával, szellemmel és hu-

beszélni a tűz körül a kunyhóban,

némiképp az illyési opció: „mindazzal

moral a ma látható távolságig jut el a

egyáltalán minek ülnek a tűz körül a

szembenézni, / mit elkerülni úgysem

célcsoport?

bölcsek, mondják a tutit arról, hogy a

tudhatunk. / Mert növeli, ki elfödi a

Talán e megkerülhetetlen tény-

bajt.” A dolog megtörtént, a baj meg-

ből következik, hogy Hankiss 2016-

kötet

zárófejezeteként

karaván rossz irányba halad, ha a karaván nem hallja, csak halad? 2016/szeptember új könyvpiac 27


Csak egy nap a világ Rékássy Zoltán könyvajánlója Mihail Kamjanyicin

Darabont

Atlantic Press Kiadó, 2016, 256 oldal, 3290 Ft

Annak eldöntését, hogy Mihail

Szóval: Budapest, 1943–45. Adva

szerelem, hiszen a Központ nem

Kamjanyicin emlékiratokat vagy

van egy élettől duzzadó világváros,

engedélyezi ügynökeinek, hogy

regényt írt, nem vállalom. Nevezzük

ahova naponta érkeznek a gyászje-

számára és számukra veszedelmes

dokuregénynek, az igazságot pedig

lentések, mégis képtelen tudomást

elkötelezettségeket vállaljanak.

bogozzák ki a történészek a hazai és

venni a körülötte égő világról. A

A budapesti szovjet kém törté-

a szovjet archívumokból. Az is

huszonkét éves, magát huszonöt-

nete a legkevésbé sem légüres tér-

kérdés, hogy a szóban forgó írásmű

nek füllentő Ivor nappal úri házak-

ben bontakozik. Élő, máig fájdal-

mennyiben köszönhető Kamjanyi-

nál fényképez, délután kémjelen-

mas valóságként tárul a jó szemű

cinnek és mennyiben az állítólag

téseket ad át rádiósának a doni

megfigyelő elé a Horthy Magyar-

évtizedekig lappangó művet „sajtó

veszteségekről, a magyarok elvetélt

ország nemzetközi elszigetelődése,

alá rendező” Kulcsár Istvánnak, de

kiugrási próbálkozásairól, a német

Horthy kiugrási kísérlete és bukása,

ezt se feszegessük. Egyszerűen van

megszállásról. Honnan szerzi az in-

a megszállás, a Szálasi-puccs, Buda-

itt egy könyv, amely olyan színes,

formációit? A kártyaadósságba ke-

pest ostroma, mindez nem egyszer

szagos és hiteles miliőt rajzol a

veredett dzsentritől, akit egy irat-

a kémjelentések végletekig tömörí-

háborús magyar fővárosról, amilyet

csomag fejében megment az ön-

tett stílusában.

előtte prózában talán még senkinek

gyilkosságtól. A hadiüzemi mérnök-

Nehéz lenne eldönteni, hogy a

sem sikerült. Legfeljebb olyasféle

től, aki rendelkezésére bocsátja a

pergő mondatok, a gördülékeny

örökzöld édesbús nótákban, mint a

kifejlesztés alatt álló Zrínyi roham-

írásmód, a kétségbevonhatatlan

„Csak egy nap a világ”.

löveg dokumentációját. A zenész-

helyismeret és hangulatteremtő erő

A Kamjanyicin nevet már csak

től, aki igyekszik a nehéz időkben is

egy nem éppen szépirodalmon ne-

azért sem ismerhette eddig senki,

felszínen tartani magát, s még a

velkedett hírszerző-szerző avagy a

mert szerzőnk sem Budapestre kül-

feleségét is parlagon hagyja, mert

magyar kiadás szerkesztőinek érde-

dött felderítőként, sem a szovjet tit-

több időt kell töltenie a Don-ka-

me, de ismétlem, az eredmény

kosszolgálat tisztjeként nem afisí-

nyarban a katonák szórakoztatásá-

szempontjából közömbös. Fonto-

rozhatta. Budapesten szentmiklósi

val, mint otthon.

sabb, hogy az olvasó azzal az érzés-

Miklóssy Ivor néven fordult meg be-

És ha nem is közbevetőleg, in-

sel csukja be Mihail Kamjanyicin,

folyásos úriasszonyok szalonjában

kább egy karakterfejlődés majd-

alias szentmiklósi Miklóssy Ivor

és ágyában, de a Kárpátalján szüle-

nem törvényszerű állomásaként,

romantikus kalandregénynek álcá-

tett Kamjanyica néven, a budapesti

megelevenedik a Darabont lapjain

zott tényregényét, avagy tény-

küldetés után pedig a Gulágban

a ruszin-magyar hírszerző első

regénynek álcázott romantikus

tűnt el sok évre, a sztálinizmus

szerelmének története is a szép-

kalandregényét, hogy pompásan

névtelen áldozatainak tengerében.

séges kis Violával. Ez persze tiltott

szórakozott, és még gazdagodott is.

28 új könyvpiac 2016/szeptember


Régi idők focija N. Pál József könyvajánlója Szegedi Péter

Az első aranykor

A magyar foci 1945-ig Akadémiai Kiadó, 2016, 505 oldal, 4800 Ft

Nincs a földön olyan játék, ami a

tárgykörben nem vehettünk kézbe

való hajlam nem a modernebb (fut-

labdarúgáshoz hasonlítható. Em-

még. A futball által előhívott, kife-

ball)kor sajátja csupán, hogy régi

bervalónk szélső dimenzióit hívja

jezett történeti, társadalmi jelen-

„bálványaink” épp oly esendőek

elő rendre, lebírhatatlan reményt és

ségek alapos elemzéséről van szó,

voltak a maguk korában, mint nap-

vigasztalhatatlan csüggedést, fé-

olyan folyamatok, törvényszerű-

jaink ünnepelt-szidott kisebb vagy

kezhetetlen mámort és tomboló dü-

ségek számbavételéről, amikre a

nagyobb „sztárjai”.

höt, szenvedélyes szeretetet és

győzelmet áhító, követelő drukker

szenvedélyes gyűlöletet egyaránt.

nem gondol általában.

S ez ellen semmit sem tehetünk! A szépítő emlékezet e játék vele-

Társadalmi, szociológiai, pszicholó-

Melyek voltak e játék térhódí-

járója, elég néhány év (évtized) s

giai jelenség, identitások, történel-

tásának honi okai, milyen megosz-

legendának látjuk azt, akit apáink

mi, geográfiai, vallási, életforma-

tottságok kifejezője lett a labda-

hol szerettek, hol ordítva gyaláztak

béli törésvonalak, rokon- és ellen-

rúgás, mi volt a magyar-osztrák, az

néhanap. A könyv címe ezt az

szenvek gerjesztője, kifejezője a

FTC-MTK, a város-vidék ellentétek

összetett viszonyt is megidézi

„szimbolikus térben”, a „közéleti

gyökere, miért alakultak ki a fut-

törvényszerűen, s ez az a pillanat,

diskurzus” része, ami a szabad-

ballerőszak formái már a kezdetek-

ahol az áhítattól a szigorú szak-

időhöz való viszonyt, a társas kap-

től, hogy kúszott rá a pénz vagy a

munka sem szabadulhat. Attól,

csolatokat vagy életünk tereit is for-

politika az egészre? S miért a

hogy a futballról való beszédnek a

málta szinte a kezdetektől, s for-

tapasztalat, hogy hiába szalad az

legendásítás is része visszavon-

málja azóta is. Szegedi Péter szoci-

idő, hiába megannyi – gazdasági,

hatatlanul, különösen a miénkhez

ológus-sporttörténész e játék ma-

játékszerkezeti, mediális stb. – vál-

hasonló náció esetében, ahol ama

gyar históriájának első fél századá-

tozás, szinte semmi lényegi új nincs

„igazi” aranykor – az ötvenes évek –

ba vezeti az olvasót oly módon,

a nap alatt, ami ma történik, így

óta szinte folyamatos a süllyedés.

ahogy – monografikus igénnyel –

vagy úgy, megesett egykoron is?

Főhajtás is Szegedi Péter könyve,

senki nem tette eddig. Nem az

Számomra ennek tudatosítása a

tisztelgés a találóan „futballkisha-

„átlagszurkolót” fogva tartó ered-

leginkább lényeges. A felismerés,

talomnak” nevezett régebbi Ma-

mények és azok környezetének

hogy e távolból szemlélt história

gyarország labdarúgása előtt, s a

tárháza ez – annak ott van Dénes

ugyanazon csodákkal és gyarlósá-

kor alapos történelmi, társadalmi

Tamás, Sándor Mihály és B. Bába

gokkal volt terhelt, mint amikre a

tükre egyben. S akit nemcsak a

Éva ötkötetes műve, ami alapkönyv

mi életünkben ráláthatunk. A pénz-

labda kergetésének mámora, de

lesz évtizedekig! –, hanem olyan

re, a sikerre való letörhetetlen

sorsunk 1945 előtti félszázada is

szaktörténészi munka, amilyent e

vágyakozás, a csalásra, a gyűlöletre

foglalkoztat, muszáj elolvasnia. 2016/szeptember új könyvpiac 29


Kettősségek könyve Gyürky Katalin könyvajánlója Kateřina Tučková

Üldözött istennők

Pesti Kalligram, 2016, 400 oldal, 3490 Ft

A Gerta Schnirch meghurcoltatása

rabja. Másfelől származása, pon-

ügynökök figyelték meg, úgy dönt,

című regénye óta már nálunk is

tosabban anyai ági felmenői révén a

belekezd a kutatásba, pontosabban

ismert cseh írónőnek, Kateřina Tuč-

Fehér-Kárpátok vidékén tevékeny-

más alapokra helyezi a korábbi

kovának a Kalligram Kiadó jóvol-

kedő „istennők” leszármazottja,

ismeretei alapján igencsak naivnak

tából idén tavasztól egy újabb – szá-

akik a racionalitást és a hagyomá-

tűnő szakdolgozatát. S ha a magán-

mos jelentős cseh irodalmi díjjal

nyos orvoslást elutasítva, gyógynö-

életet kettősségek uralták, a ket-

kitüntetett – regényét tarthatjuk a

vényekkel, valamint jóslásokkal,

tősügynök Švanc akták igazolta

kezünkben. Annak oka, hogy az

viaszöntésekkel segítenek a hon-

munkálkodásával, a németek és a

Üldözött istennők című alkotás

fitársaikon. Így Dora, „aki mind-

csehek istennőkre vonatkozó ellen-

hazájában a 2012-es megjelenését

közül egyedül áll ennek a két, olyany-

tétes előjelű „terveivel” a Cseh-

követően azonnal bestseller lett, s

nyira eltérő világnak a határán, egy

Morva Protektorátus létének, fenn-

azóta számtalan nyelvre, így ma-

lábbal a tudomány világában, s

állásának nem kevésbé ellentmon-

gyarra is lefordították, a lebilincselő

közben mélyen gyökerezve az isten-

dásos voltába is jócskán bepillan-

szüzséjén keresztül feltáruló, egy-

nők valós életében”, többszörös

tást nyerünk.

mással teljesen ellentétes, egymást

döntéshelyzetbe kényszerül: nép-

A történelmi tények katalizálta,

kizáró szempontok és világnézetek

rajzkutatóként foglalkozzon-e az

kezdetben jó döntésnek látszó ku-

ütköztetésében (is) keresendő.

istennők életvitelével, azaz a kuta-

tatás azonban továbbra sem oldja,

Olyan kettősségek feltárásában,

tás miatt vegye-e csak egy kicsit is

nem oldhatja fel Dora belső ket-

amelyek mind a társadalom, mind

komolyan a véleménye szerint ba-

tősségét. A Surmena-dosszié végig-

az egyén szintjén komoly dönté-

bonás trükkjeiket, vagy teljes mér-

böngészése ugyanis egy személyes,

sekre kényszerítenek, még akkor is,

tékben határolódjon el az életvite-

az istennőktől megörökölt átokra is

ha a könyvet olvasva arra döbbe-

lüktől, s racionális emberként ne is

felhívja a figyelmét, amelyről –

nünk rá, hogy az itt vázolt élethely-

törődjön azzal, ami elvileg örök-

ugyanúgy, ahogy a felmenői tevé-

zetekben nem léteznek jó döntések.

ségképpen benne is ott munkál?

kenységéről – nem tudja eldönteni,

A főhős, Dora Idesová életében

A személyes dilemmát az isten-

hogy higgyen-e vagy sem a léte-

biztosan nincsenek ilyenek, mivel

nők 20. századi társadalmi meg-

zésében és az erejében. S jó döntés

személyisége két, egymással har-

ítélése látszólag eldönti. Amikor

erről sem születhet. Hogy miért

coló rétege folyamatosan gúzsba

ugyanis Dora arról értesül, hogy a

nem, arról engedtessék meg, hogy

köti: egyfelől a cseh Tudományos

nagynénjét, Surmenát, aki őt és a

ne én, hanem a könyv rendkívül

Akadémia brünni néprajzi tagoza-

fivérét anyjuk tragikus halála után

érdekes, ugyanakkor hátborzon-

tának kutatója, s mint ilyen, a ráció

nevelte, a II. világháborútól kezdve

gató fináléja számoljon be.

30 új könyvpiac 2016/szeptember


Bagoly mondja?

szerkesztési hiba, vagy tudatos szerzői döntés-e. A fiú és a felnőtt monológjait ugyan többnyire bagolyikonok választják el a kötetben, de akadnak alfejezetek, ahol nem egyértelmű a beszélő kiléte – sőt, olyan is, ahol az eseményeket kezdetben Lucian szemszögéből ismerhetjük meg, majd néhány, időben behatárolhatatlan jelenet után kiderül, hogy ugrottunk hatvan évet, és már barátja gyerekkorában járunk. A regény ráadásul anyagszerűen sűrű. Cselekményes,

Koncz Tamás könyvajánlója

minden apró részletet megragadó leírásai oldalakon át elidőznek egy folyóparti fürdőzésen, egy erdőben látott madár szárnyán, vagy a politikai foglyok veréssel vagy éppen őrjítő csenddel megkeserített mindennapjain – a

Egy jó könyvet két dolog nyírhat ki igazán: az olvasók

szemnek pedig nem ad pihenőt a sorkizárt, szinte telje-

érdektelensége, illetve az, ha gyenge fordításban jele-

sen tagolatlan szövegfolyam sem.

nik meg. Az utóbbi érvényes Filip Florian Mint minden

A nehezített pályán aztán valósággal szabotázsként

bagoly című regényére is. Szeretném szeretni, mert a

hat a gyengébb fordítói munka: a kötetet szerkesztőként

sután faragott mondatokon, a pongyola szóhasználaton

is jegyző Demény Péter olyan, nehézkesen össze-

átsüt, hogy a könyvnek mágiája, saját ideje és sodrása

eszkábált mondatokat vet be, amik egy iskolai fogal-

van – de mihelyt engednék a Bodor Ádám tájait is

mazásban sem állnák meg a helyüket: „a bejáratnál min-

megidéző szövegfolyamnak, fennakadok egy rönk-

den egyes alkalommal az orrlyukaim megelőzték a

nagyságú stilisztikai buktatón. És kezdődhet minden

fülemet meg a szememet, remegni kezdtek annak az

elölről: bosszankodás, belefeledkezés, botlás újra.

összetett, halvány szagnak a megérzésekor, mely gőzök-

A Mint minden bagoly két, egymást érintő idősíkot vál-

ből, klórból és algák bűzéből tevődött össze." írja (82.

togatva mutatja be a rendszerváltás előtti és utáni

oldal), másutt pedig úgy fogalmaz, hogy a kutyák

román mindennapokat: a kétezres és az ötvenes évek

„gyakran ugattak kitartóan az erdő között", vagy hogy a

Romániája találkozik egy vidéki fiú és egy idős férfi

„zakuszka úgy esett a gyomromba, akár az ólom" (32.

barátságában, az álmodozás és az elrontott lehetőségek,

old). Egy helyen pedig így számol be Lucian és barátainak

az előre és a múltba tekintés barátságában, amiben a

fürdéséről: „Az első tavacskák eléggé tele voltak iszap-

tapasztalat nem átadható, csak a közösen töltött idő ér

pal, ágakkal és tönkökkel, mégis sikerült pancsolnunk,

valamit. A fiú, Lucian – neve mindössze kétszer szerepel

kiabálnunk, akár a fába szorult férgek" (67. old).

a kötetben – és pártfogója, Emil Stratin

Mindez azért furcsa, mert (a műfordító-

együtt járnak bagolylesre, a férfi pedig

ként egyébként elismert) Demény más eset-

könyveket ad, felolvas a tudásra szomjazó

ben profi, élettel telien és érzékletesen ma-

gyereknek. A sétával, beszélgetésekkel

gyarít. A bántó hibákat azonban megsínyli a

töltött órák felelevenítik Emil emlékeit a

kötet. Rossz látni az elütéseket is,

kommunista fogságból szabaduló ék-

különösen, hogy egy interjúból megtudhat-

szerész nagyapáról, Bukarest II. világ-

tam: Filip Florian a műszerész gondosságá-

háborús bombázásról, vagy a gyermek-

val formálja a sorait. Boldog, ha egy nap

kori tanyáról, az emlékképek pedig sok-

alatt féloldalt halad írás közben – addig

szor rímelnek Lucian kalandos kölyök-

nem nyugodhat, amíg egyetlen szó hibázik

jelenére is.

a napi termésben. Ehhez az alapossághoz

A befogadást azonban nehezíti, hogy a kétféle narráció néha követhetetlenül összemosódik – nem egyértelmű, hogy

Filip Florian

Mint minden bagoly

Ford.: Demény Péter Bookart, 2016, 240 oldal,2890 Ft

pedig nem illik a félmunka, nem méltó a Mint minden bagoly ingadozó minőségű fordítása sem. 2016/szeptember új könyvpiac 31


Irodalmi ajánlatunk Harry Potter and The Cursed Child Parts I-II. – J.K. Rowling – 8310 Ft

A nyolcadik kötet meglepő módon egy színdarab, melynek szövegkönyve jelent meg most két részben. A színdarabot a londoni West Endben mutatták be 2016. július 31-én. Harry Potter élete most nem olyan fordulatos, a Mágiaügyi Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, férjként és három iskolás korú gyermek apjaként kell helyt állnia. Miközben Harry a múlttal viaskodik, ami nem hagyja magát eltemetni, legkisebb fiának, Albusnak meg kell küzdenie a rá nehezedő családi örökséggel. A múlt és a jelen vészjósló összeolvadása azzal a ténnyel szembesíti apát és fiát, hogy a sötétség néha egészen váratlan helyekről támad.

After You – Jojo Moyes – 2450 Ft

Jojo Moyes világszerte óriási sikert aratott könyve, a Mielőtt megismertelek, amelyből film is készült, most folytatódik. Lou számára a Will utáni élet azzal jár, hogy újra meg kell tanulnia szeretni, vállalva mindazt a veszélyt, ami ezzel jár. Többé már nem egy hétköznapi életet élő, hétköznapi lány. A szerelmével töltött varázslatos hónapok után a magányos élet csupa fájdalom és küzdelem. Amikor egy szerencsétlen baleset következtében kénytelen visszaköltözni a családjához, óhatatlanul úgy érzi, pont ugyanott tart, ahol azelőtt, hogy megismerte Willt. A sérülései lassan gyógyulnak, de a rátelepedő gyásszal nemigen tud megbirkózni. Így jut el aztán a Továbblépők nevű terápiás csoportba, ahol megtapasztal örömöt is, bánatot is.

Florence Foster Jenkins – Nicholas Martin – 3740 Ft

Florence Forster Jenkins 1868-1944 között élt, az Egyesült Államok egyik legismertebb szoprán énekesnője volt, annak ellenére, hogy nem rendelkezett a megfelelő hangmagassággal, hangszínnel, sőt ritmusérzékkel sem. A gazdag családból származó Florence férjhez ment a nála kétszer idősebb Jenkinshez, a házasság katasztrófa volt, fel kellett adnia művészi álmait, és zongoraórákat adott. 1909ben meghalt az apja, és a tekintélyes örökség lehetővé tette, hogy szenvedélyének éljen. Ebben messzemenően támogatta őt második férje, St Clair Bayfield. Először egy amatőr zenei klubot alapított, majd operákban lépett színpadra. Hamarosan rajongói szinte bálványozni kezdték. Világra szóló meglepetésként karrierje csúcsát jelentette, mikor hetvenhat évesen fellépett a Carnegie Hallban.

Agatha Raisin (19) and A Spoonful of Poison – M.C. Beaton – 3325 Ft

Agatha Raisin nyomozó irodája annyira sikeres, hogy már egy kis nyugalomra van szüksége. De amint pihenni szeretne, rájön, hogy nem tud mit kezdeni szabadidejével. Ezért nem tart sokáig, míg a szomszédos falu lelkésze ráveszi, legyen a sajtósa jótékonysági ünnepségüknek, melynek bevételét templomuk felújítására fordítanák. Hogy végül Agatha kötélnek áll, abban nem kis szerepet játszik az elbűvölő külsejű és gyanúsan zöld szemű George Selby, a fesztivál helyi szervezője és a lelkész barátja. A szabadtéri mulatság azonban szörnyű fordulatot vesz: ketten levetik magukat a templomtoronyból, és újabb két emberrel szívroham végez. A nyomok a lekvárkóstoló sátorhoz vezetnek, ahová, nem kétséges, valaki besurrant és az egyik bödönbe kábítószert csempészett. Agatha és fiatal segítőtársa, Toni akcióba lendülnek. Ám ahogy nyomozni kezdenek, újabb csontvázak dőlnek ki a múlt szekrényéből. Hogy a bűntény felderítését még magánéleti események is bonyolítsák, mindannyiunk kedvenc nyomozója randevúzni kezd Selbyvel, akiről hamar kiderül, bizony neki is vannak titkai, és talán jobb lenne, ha nem derülne rájuk fény.

Paris – Edward Rutherfurd – 3335 Ft

Minden városnak, akár az egyes embereknek, megvan a maguk élettörténete. Csakhogy a város élettörténete a benne lakók sorsának kusza szövedékéből áll össze, és nem ismer időbeli határokat. Fokozottan igaz ez egy olyan városra, amely alapítása óta az európai kultúra és civilizáció középpontjában áll. Rutherfurd eposzi igényű nagyregényében Párizs életét meséli el, mégpedig négy család évszázadokon átívelő történetének megrajzolásával. Találkozunk itt konzervatív, arisztokrata dinasztiával és kétkezi, forradalmi eszméket valló munkáscsaláddal csakúgy, mint a város gazdasági vérkeringését biztosító polgári és üldözött zsidó famíliával. A generációk sorsa úgy fonódik össze, mintha az egymást váltó nemzedékek az előző feladatot folytatnák, vagy éppen az ősök átkát szenvednék el. Tiltott szerelmek, bosszú és gyilkos titkok: egyvalami mégis összetartja ezt a sokféle sorsot, a világ úgy hívja: PÁRIZS.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu