Page 9

Rendszerváltó versek Októberi stációk Nagy Gáspár és 1956

Pécsi Györgyi könyvajánlója

Szerkesztette és az utószót írta: Pécsi Györgyi Nap Kiadó, 2016, 288 oldal, 3500 Ft

Ahogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnok-

Rendszerváltó verseknek nevezte

tasággal jellemezhető mindenkori for-

ságról verse az ’56-os forradalomnak, úgy

monográfusa, Görömbei András iro-

radalomképét kiformálták: élete utolsó

vált Nagy Gáspár 1984-ben megjelent

dalomtörténész a költőnek azokat az

éveiben a forradalom nemzeti és euró-

Öröknyár: elmúltam 9 éves című köl-

egykor botrányosnak minősített köl-

pai jelentőségét felismerve, a költő

teménye – melyben Nagy Imre elteme-

teményeit, melyek ma már méltán

egyetlen gyönyörű, méltóságteljes és

tését és a gyilkosok néven nevezését

számítanak a magyar irodalom kultikus

emelkedett folyamat állomásainak látta

követelte – a magyar forradalom emlé-

darabjainak. Okkal, hiszen hiába tiltot-

1848-at, 1956-ot és 1989-et.

kezetének ikonikus versévé. Az Örök-

ták be írásait a nyolcvanas években,

Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam 9

nyár… és az 1986-os A Fiú naplójából című

Nagy Gáspár nyilvános és egyértelmű

éves című verse „vakmerően” és nyíltan

versek megjelenését országos politikai

megszólalásai után már hallgatni sem

már 1984-ben, a legérzékenyebb pont-

botrányok követték, szerkesztők le-

lehetett ugyanúgy, mint előtte. Vallotta,

ján vonta kétségbe a Kádár-rendszer

váltása, és a szegedi Tiszatáj folyóirat

hogy „egy élére állított vers sokat tehet”,

legitimitását, ezért is emelkedhetett a

betiltása. Nagy Gáspár azonban nem-

s valóban, a történelmi felejtésre,

forradalom emlékezetének szimbó-

csak e két versével, de egész költészeté-

kábaságra, amnéziára ítélt Magyar-

lumává. ’56-os és „56-os” versei pedig

vel és ezzel a költészettel tökéletesen

országon az ő emlékező versei szólítot-

valamiképpen leképezik a magyarorszá-

egybevágó életével őrizte a magyar for-

ták meg először elemi erővel az országot

gi társadalom önképének változásait.

radalom tisztaságának és méltóságának

úgy, hogy a hatalom is beleremegett.

Ezért a gyűjteménybe olyan dokumen-

az emlékezetét.

Közéleti költészete jelentősen hoz-

tumokat, interjúrészleteket, tanul-

zájárult a nyolcvanas évek szellemi

mányokat is beválogattunk, amelyekből

ellenállásához.

– középpontban a magyar írótár-

Nagy Gáspárt – vallomása szerint – valójában az 1968-as szégyenteljes csehszlovákiai megszállás, a Prágai

Versválogatásunk közli a költő

sadalom szerveződésével – élmény-

Tavasz leverése tette érzékennyé a

összeállításában, 2002-ben a Püski

szerűen kirajzolódik a kor és korszak

történelem iránt. A Szent István napján

Kiadó gondozásában megjelent ’56-os

rendkívül mozgalmas és izgalmas törté-

az országból Csehszlovákiába dübörgő

Nagy Gáspár-verseket, ezeket egészítet-

nete. Ráláthatunk a hetvenes s külö-

testvéri tankok szégyene ébresztette rá

tük ki részben a későbbi opuszokkal

nösen a nyolcvanas, kilencvenes évek

arra, hogy a magyar forradalom vérbe-

(Fénylő arcok és tükörképek, Október végi

korántsem homogén szellemi, politikai

fojtása után 12 évvel sem beszél senki

tiszta lángok), részben azokkal a korábbi

kataklizmáira, drámáira, visszásságaira,

sem a világtörténelmi jelentőségű for-

versekkel, amelyek Nagy Gáspárban a

ellentmondásosságaira – mert ezekre is

radalomról, sem az azt követő ret-

magyar nemzet szabadsággal, hűség-

emlékeznünk kell.

tenetes megtorlásról.

gel, igazságszeretettel, morális tisz-

(Részlet a könyv utószavából) 2016/december új könyvpiac 9

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement