Page 8

Forradalom és megtorlás Dávid Gyula

Pécsi Györgyi könyvajánlója

1956 Erdélyben és ami utána következett Nap Kiadó, 2016, 282 oldal, 3500 Ft

„Ennek a kötetnek az írásai az 1956-os

árnyaltan megítélt szövevényes mozgá-

volt – a harmadik Bolyai-perrel szinte

magyar forradalom erdélyi/romániai

saira.

napra egy időben olvasztják be a Bolyait

eseményei és a forradalom leverését

A kutatások szerint 1956 és 1962

a román Babesbe, a Bolyai autonómiájá-

követő romániai megtorlások témája

között több mint 27 ezer politikai indít-

nak fölszámolása után pedig kezdetét

köré szerveződnek. Nem vagyok törté-

tatású letartóztatásra került sor Romá-

veszi a magyar iskolák elleni általános

nész, személyes érintettség révén van

niában, melyeket elrettentő büntetések

támadás.

közöm a történésekhez: a második

követtek, nem említve a halálra ítélteket

1956 ősze, és ami utána következett,

Bolyai-per fővádlottjaként hét évet kap-

és a börtönben agyonverteket. Az ítéltek

lényeges változást hozott a román nagy-

tam és ültem le Románia különböző

nagy száma azért abszurd, mert olyan

politikában, írja Dávid Gyula: az addigi

börtöneiben és kényszermunkatele-

elképesztő hisztérikus megtorlást alkal-

kétarcú lenini nemzetiségi politikát

pein. 1989 után ugyancsak ebben a

mazott a párthatalom elsősorban Erdély-

rövid úton fölváltotta az egyre nyíltabb

minőségben kértek megszólalásra nem-

ben, mintha valóságos forradalom és

román nacionalizmus. De megváltoz-

egyszer írásban is” – írja Dávid Gyula.

szabadságharc zajlott volna, holott csírá-

tatta a romániai magyar baloldal maga-

jában elfojtott minden megmozdulást.

tartását is, ezért hangsúlyozza, hogy

Ahogy Magyarországon, Romániában is tabu volt ’56 a diktatúrában, s csak

Könyvében Dávid Gyula áttekinti a

„semmi nem fehér vagy fekete” – s külön

a ’89-es fordulat után indulhatott el a

Sztálin halálát követő, ellentmondásos

tanulmányokban árnyalja a kommu-

múltfeltárás, akadozva, mert bár meg-

romániai enyhülés éveit, s krónikai pon-

nista Jordáky Lajos és Szabédi László ’56-

nyíltak a belügyi levéltárak, a továbbélő

tossággal 1956 őszének fontosabb erdé-

os szerepét, illetve a pártköltőnek kisze-

Szekuritate változatlanul szigorúan őrzi

lyi megmozdulásait, Az 1956–1965 kö-

melt fiatal Páskándi Géza lázadását.

a dokumentumokat, összegző munkák

zött Romániában bíróság elé állítottak

Fájdalom, hogy nem csak a továb-

csak a kétezres éveket követően tudtak

és elítéltek főbb csoportjai című összeg-

bélő román nacionalizmus próbálja elle-

elkészülni. Ezért is különösen üdvöz-

zésében pedig a demonstratív elretten-

hetetleníteni a forradalom emlékezetét,

lendő Dávid Gyula tanulmánykötete,

tésül rendezett – az olvasó számára

de a magyarországi köztudatba sem

amely rendszerezetten foglalja össze az

szinte követhetetlen, befogadhatatlan

épült be az erdélyi magyarság ’56-os

’56-os erdélyi eseményeket és az azt

mennyiségű – csoportos perek soroza-

kálváriája. Dávid Gyula könyve az első

követő megtorlást, egyben láthatjuk a

tát. A legsúlyosabb a Szoboszlai- és a

Magyarországon megjelent összegző

nagyon gyorsan egymásra torlódó,

Dobai-csoport politikai pere, és a szim-

munkaként elősegíti, hogy az 1956-os

egymást keresztező eseményeket, illet-

bolikus jelentőségű három, a kolozsvári

eseményeket a Kárpát-medencei ma-

ve ezek tükrében ráláthatunk a szellemi,

magyar nyelvű Bolyai egyetem hallgatói

gyarság történetének egészeként értel-

irodalmi élet korabeli kulcsszereplőinek

és tanárai ellen rendezett ún. Bolyai-per

mezzük.

8 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement