Page 30

Csak egy nap a világ Dr. Osman Péter könyvajánlója Sebastiano Salvetti

Legendás autók

Corvina Kiadó, 2016, 272 oldal, 12.000 Ft

Megragadó tárlattal és történettel

szerepében az autó hamar divat-

akárcsak a „jobb” társadalmi körök-

szolgál ez az elegáns album. Kultú-

cikké vált, nem kis részben ezért is

ben.

ránk remekeinek egy markáns

születtek ezek a tündöklő gépek.

vonulata, a vágy büszkén mutoga-

Találkozik ebben a gyártók törek-

meghatároztak

tott tárgyai tárulnak elénk – még

vése, hogy újból és újból eladhassák

amely az automobilok dicsőségét és

képeken nézni is öröm. Ezek az

termékeiket, s a tehetőseké, akik

ünneplését hozta. Az autók fényko-

autók messze többek, mint a tech-

nagyrészt azért veszik meg újra és

ra az 1900-as évek elején kezdődött,

nikai csodái, mint a formatervezés

újra, hogy látványosan birtokolják e

és az 1960-as évek végéig tartott,

remekei: szépségük, eleganciájuk,

téren is a divat mindenkori legfris-

amikor minden idők legizgal-

az erő és a teljesítmény belőlük

sebb alkotásait, a javak legjavát, s

masabb modelljei születtek. Min-

áradó sugallata nagyrészt önma-

ezzel is megjelenítsék – többnyire

den autó hátterében egy egész világ

gáért valók, hogy ezzel a birtokosát

elsősorban másoknak, nemritkán

húzódik meg: temérdek energia,

dicsérjék, s szólnak a korról, amely

úgyszintén a maguk örömére, netán

befektetés, kutatás, kísérletezés,

létrehozta őket. Fő rendeltetésük

önbizalom erősítőként/-pótlékként

öröm és fájdalom gyümölcse vala-

nem a közlekedés, helyváltoztatás,

–, hogy a „jobbak”, sőt azok krémje

mennyi. [S bennük a koruk csúcs-

hanem a kiemelkedés, a magas stá-

közé tartoznak.

fényei csillognak – O. P.] Válogatá-

tusz hirdetése, a luxus megjelení-

„Az itt bemutatott modellek egy

korszakot,

A kiemelkedően elegáns autó

sunkban azokat a modelleket mu-

látványos birtoklása gyakran eg-

tatjuk be, amelyek történelmet ír-

Társadalmi szerepe szerint a 20.

zisztenciális kérdés. Igen találó

tak. Válogatásunkból reményeink

század talán leginkább kimagasló

mondás, hogy (Beverly Hills-ről

szerint kirajzolódik az autók hősko-

emblematikus terméke az elegáns

szólva): „Az ember nem hajthat

rának fejlődéstörténete.” a kötet-

autó. Maga az autó korunk egyik

végig a Sunset Boulevard-on a 3 mil-

ből. A káprázatosan szép, doku-

leggyakoribb, többé-kevésbé nélkü-

lió dollárt érő házával, de ha egy

mentáció értékű, gazdag, képa-

lözhetetlen haszonállata, tulaj-

Rolls-Royce volánja mögött ül, min-

nyagot kitűnő jellemzések, rész-

donosának igényei és lehetőségei

denki azt feltéte-lezi róla, hogy az

letes műszaki ismertetők és adatok

szerint egyben az életmód, a szóra-

egyik 3 milliós villa fenn a hegyek-

teszik teljesebbé, hogy lássuk és

kozás kelléke. A legjava pedig

ben biztosan az övé.” Márpedig,

érezzük e bámulatos jószágokat (s

kiemelkedően fontos presztízs-hor-

ahol a gazdagság = sikeresség, az

az autók szerelmeseit, miközben

dozó: bámuljátok, s becsüljetek

pedig az üzleti megbízhatóság

örülnek a találkozásnak, mardossa

érte, érvényesüljek általa! Ebbéli

valószínűsítője, ott ez sokat számít,

is a sárga irigység).

tése, a gyönyörködtető életérzés.

30 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you