Page 29

Barátaim! Azt kérték tőlem, hogy

Atyáink hagyták ránk törvé-

Megkérdeztem a ti Nagy Fehér

mutassam meg nektek a szívemet.

nyeinket, amelyeket ők is atyáiktól

Főnökeiteket, ki hatalmazta föl

Boldog vagyok, hogy erre lehető-

tanultak. Ezek jó törvények voltak.

őket, hogy azt mondják az indián-

ségem nyílik. Az igazsághoz nem

Azt mondták nekünk, bánjunk úgy

nak, maradj egy helyben, miközben

kell sok szó. Szeretném, ha a

mindenkivel, ahogy az bánik ve-

az azt látja, hogy a fehér emberek

fehérek népe megértené az én népemet. Néhányan közületek vad állatoknak hiszik az in-

Mark Frost Twin Peaks titkos története

diánokat. Beszélek nektek a

(részlet)

népemről, s aztán eldönthe-

Joseph főnök beszéde

titek, hogy az indián is ember

oda mennek, ahová nekik tetszik. Nem tudnak válaszolni. Én csak azt kérem, bánjanak velem úgy, mint mindenki mással. Ha nem mehetek a saját otthonomba, hadd legyen o-

vagy nem. Szerintem sok bajt és

lünk; hogy soha ne szegjük meg

lyan helyen az otthonom, ahol az

vérontást elkerülhetnénk, ha nyi-

elsőként a megállapodást; hogy

enyéim nem halnak meg olyan

tottabb lenne a szívünk. Az igaz-

hazudni gyalázat; hogy csak az

gyorsan. Ha a körülményeinkre

sághoz nem kell sok szó.

igazat mondjuk; hogy szégyen, ha

gondolok, nehéz a szívem. A

valaki elveszi, ami egy másik

fajtámbeliekkel gyakran számkive-

emberé, és nem fizet érte.

tettként bánnak, gyakran egyik

Engem In-mut-yah-lal-latnak, Hegyek Fölött Vonuló Viharnak hívnak. A sut-pa-luk vagy nez-percék

Azt tanultuk, hogy a Nagy

helyről a másikra űzik őket, gyakran

wal-lam-wat-kin csoportjának törzs-

Szellem mindent lát és hall, és

főnöke vagyok. Harmincnyolc téllel

sohasem felejt; hogy halála után

Mi csak azt kérjük, hogy tekint-

ezelőtt születtem. Apám is törzs-

minden ember olyan szellemott-

senek embernek. Hadd legyek

főnök volt. Pár éve halt meg. Jó

hont kap, amilyet megérdemel: ha

szabad ember, utazhassak szaba-

nevet hagyott itt e földön.

jó ember volt, jó otthona lesz, ha

don,

Lewis és Clark voltak az első

rossz ember volt, rossz otthona

kereskedhessek szabadon, ahol

fehér emberek, akik országunkba

lesz. Én ebben hiszek, és egész

nekem tetszik, követhessem sza-

jöttek. Sok mindent hoztak, amit

népem is ugyanebben hisz.

badon atyáim vallását, beszél-

lelövik őket, mint az állatokat.

dolgozhassak

szabadon,

népünk még soha nem látott. Egye-

Ha a fehér ember békében akar

hessek szabadon, gondolkozhassak

nesen beszéltek, és a mi népünk

élni az indiánnal, élhet békében. El

és cselekedhessek önállóan – és

nagy ünnepséggel bizonyította,

lehet kerülni a bajt. Bánj minden

betartok minden törvényt vagy vál-

hogy a szívünkben barátság van. Ők

emberrel egyformán. Adj minde-

lalom a büntetést. Ha a fehér

megajándékozták a főnökeinket,

gyiknek egyforma törvényt. Adj

ember úgy bánik az indiánnal,

népünk megajándékozta őket. Sok

mindegyiknek egyforma esélyt a

ahogy a sajátjaival, akkor nem lesz

lovunk közül odaadtuk nekik, ahány-

gyarapodásra, az életre.

több háború. Mindannyian egy apa

Minden embert a Nagy Szellem-

és anya gyermekei leszünk, egy

főnök teremtett. Megmutatta ne-

éggel fölöttünk, egy országgal

Minden nez-percé indián barát-

kem, mi van a szívében. Mind-

köröttünk, egy kormánnyal mind-

ságot kötött Lewisszal és Clarkkal.

annyian testvérek vagyunk. A föld

annyiunknak.

Főnökeink elmondták nekik, ho-

minden népek anyja, s minden nép-

Akkor a Nagy Szellemfőnök,

gyan kell szólni a Nagy Szellem-

nek egyformán joga van hozzá. Azt

aki odafent kormányoz, rámo-

főnökkel földünk sok-sok rejtélyéről.

várni bárki embertől, aki szabadnak

solyog erre a vidékre, esőt küld

Az ő áldásával népem áthaladást biz-

született, hogy hagyja ketrecbe

ránk, hogy lemossa a testvéreim

tosított nekik országunkon, és ígérte,

zárni magát, hagyja elvenni azon

sebei nyomán támadt vérfoltokat

hogy soha nem visel háborút fehér

jogát, hogy oda menjen, ahová neki

a föld arcáról.

ember ellen. A nez-percék soha nem

tetszik, olyan, mint azt várni a

szegték meg ígéretüket.

folyótól, hogy visszafelé folyjék.

ra szükségük volt, ők cserébe fegyvereket és dohányt adtak nekünk.

Ezt az időt várja és ezért imádkozik az indián faj. 2016/december új könyvpiac 29

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement