Page 27

Valamennyien Akárkik vagyunk, kevés dologban mélyedünk el igazán. És nem kell lenézni azt az olvasót, aki nem mélyed el semmiben, de minden iránt érdeklődik. Ő tartja el az írókat, újságírókat, rendezőket, történészeket, könyvkiadókat. Meg kell becsülni, és színvonalas szolgáltatást nyújtani számára. Annyi biztos, hogy manapság a rövidebb műfajok iránt nagyobb a kereslet. Nyolcszáz oldalas Államférfiak című könyvemet jóval kevesebben olvasták el, mint a 100 történelmi tévhit-

FERENCZ JÓZSEF ÉS CSALÁDJA GÖDÖLLŐN

sorozat két-három oldalas, rövid

magánéleti gondokkal küzdenek,

Lehet vitázni azon, mi okozta a mohácsi

fejezeteit. Ezen nem érdemes méltat-

mint a névtelen tömeg – az Akárki,

csatát vagy a trianoni békeszerződést, s

lankodni, meg kell próbálni olyan for-

ugye…. Vajon lehet-e így, „őszintén”

azon is, mik voltak a következményeik.

mában közvetíteni az ismereteket,

tanítani a történelmet?

De furcsa lenne azt állítani, hogy ezek

amely iránt nagyobb a fogadókészség.

Remélem, hogy igen. Nem lehet elég-

puszta konstrukciók.

HITELESSÉG – Ön, mint „tévhit-sza-

szer felhívni a figyelmet arra a nyilván-

ÉS

kértő” és immár mint „történelmi

való tényre, hogy mindazok, akiket

elébb”, a technikai fejlődés kétségte-

bulvár riporter” mit gondol egy

márványszobrok ábrázolnak, és akiknek

len tényeit leszámítva. Vagy tettein-

elmesélt történet hitelességét illető-

a tevékenységét száraz lexikoncikkek

ket végső soron mindörökké szenve-

en az objektivitás-szubjektivitás

ismertetik, valaha hús-vér emberek

délyink motiválják? (Ez persze az első

vitáról? Tudván, hogy ön mindig a

voltak. Tétováztak, hibákat követtek el,

kérdés megismétlése.)

legfrissebb, a legpontosabb iro-

ügyetlenkedtek, sőt, még szerelmesek is

Nem feladatom ilyen filozófiai kérdések

dalomra hivatkozik, és igen alapos.

voltak. Természetesen nem ezért kerül-

megválaszolása. Az emberi termé-

Neveztek már „tévhit-irtónak”, „tévhit-

tek be a világtörténelembe, nem ezért

szetnek vannak bizonyos tartós sajá-

vadásznak”, „vadnyugatológusnak” –

emlékezünk rájuk. De talán erről az

tosságai, melyek közt ott van a rosszra

sőt, egyszer még „parfümszakértőnek”

oldalukról is érdemes megismerni őket.

való hajlam is. Majd párszáz év múlva el

is… „Történelmi bulvár riporter”? Ugyan.

TÉNY, KONSTRUKCIÓ – És ha történelmi

lehet dönteni, hogy a 18–19. században

Tanár vagyok és történész, aki meg-

személyek bizonyos tekintetben

tapasztalható civilizációs fejlődés foly-

próbál lépést tartani legalább néhány

pont olyanok, mint „mi”, akkor a

tatódott, vagy a 20. század barbársága.

területen a nemzetközi szakirodalom-

velük kapcsolatban szóba hozott

Azt hiszem, némi szerény optimizmusra

mal. És közben megpróbálja meggyőzni

események meddig csak tények, és

mégis szükség ahhoz, hogy normális

az olvasókat, hogy a történelem igen

mikortól konstrukciók? Hiszen a

életet élhessünk.

érdekes.

mesélő nyilván nem volt ott, amiről

További tervek – Már az első száz

mesél.

tévhitnél is azt nyilatkozta, ennyi

A

PLETYKA

– A „hagyományos”

AZ ÖRÖK KÉRDÉS

– „ment a világ

történelem - és irodalomtanítás egyik

A mesélő eleve olyasmiről mesél, ahol ő

elég volt, aztán szerencsére jött

íratlan, (vagy írott?) illemszabálya,

már vagy még – nincs ott. A történelem

még kétszer száz. A 33-at vajon

hogy a tanítandó hős, különösen, ha

természetesen olyan eseményekről,

követi még 66?

éppen pozitív a megítélése, idealizált

folyamatokról ad képet, amelyek elmúl-

Nem, egészen más terveim vannak. De

alak. Ha pedig az adott kor éppen

tak, már nem léteznek, tehát csak kons-

ha most valaki a szememre veti, hogy

nem szereti, akkor nagyon gonosz. Ön

trukció formában tudjuk felidézni vala-

ugyanezt mondtam az első és második

viszont hús-vér embereket mutat be

mennyit. De konstrukció és konstrukció

100 tévhit… megjelenése idején is, akkor

az olvasónak, akik éppen olyan

között nagy különbség lehetséges.

megfogott… 2016/december új könyvpiac 27

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement