Page 26

Tények és tévhitek Hahner Péterrel beszélget Sultz Sándor Hahner Péter

33 szerelmi háromszög a történelemben Animus Kiadó, 2016, 336 oldal, 3980 Ft

Hahner Péter új bestseller gyanús

lémái, mint a gazdaságtörténeti és

Európát? Ami a „népművelői dühöt”

kötettel jelentkezik 33 szerelmi három-

eszmetörténeti elemzések. Természete-

illeti, ilyesmi nem gyötör, csak éppen

szög a történelemben címmel. A három-

sen ez utóbbiakra is szükség van.

bosszant, ha elavult, régóta megcáfolt

szor száz Történelmi tévhit után most a

MINEK? – Professzor úr egyetemi

vagy áltudományos elméleteken ala-

sorsunkat formáló személyiségek

docens és másfél évtizeden át tan-

puló ismereteket adnak tovább. Amit

magánügyibe avatja be az olvasót.

székvezető volt. Választott szak-

meg lehet cáfolni, azt meg is kell. Erre

(Ami pletykát tudunk róluk, azt naná,

területének, az újkornak és Amerika

való a megismerés és a kommunikáció.

hogy rosszul tudjuk.) Ám ami biztos(?):

történelmének komoly, megbecsült

KÍVÁNCSISÁG? – Heidegger Akárkije az

minden sikeres férfi mögött ott áll a

kutatója, tudósa, különös tekintettel

a „művelt polgár”, akit senki se ismer,

NŐ, a nők, vagy netán egy másik férfi…

például a nagy francia forradalomra.

viszont a véleménye mérvadó, hiszen

És minden csodálatos hölgy mellett egy

Ehhez még a népszerű ismeretter-

mindenki rá hivatkozik. Az Akárki

férfi, vagy férfiak… netán egy másik nő.

jesztésre is adta a fejét. Mi ez a nép-

mindenre kíváncsi, minden újra, min-

művelői düh, holott ön az értelmiségi

denre, ami hír, ami szenzáció. Tehát

– A többi meg

pályát könyvtár-magyar szakon

nagyon jól informált, ám nem

csak eme érzelmi viharok folyamod-

kezdte? Vagy csak azért vállalja ezt,

mélyed el semmiben, csupán a meg-

ványaként a puszta történelem?

amiért George Mallory a Csomolung-

tudottat, mint érdekességet tovább-

ma megmászását: Mert ott van?

adja. Vajon ez a polgár az ön olvasója?

AZ

ESEMÉNYEK OKÁRÓL

A többi néma csend! – felelhetném egy

szakos

Aki az ön által kitalált formában

utalásra. De komolyra fordítva a szót: ez

voltam a Szombathelyi Tanárképző

(háromszor száz tévhit, és most a 33.

is történelem és a többi is történelem.

Főiskolán, de utána a történelem

szerelmi háromszög), tehát a rövid,

A történelmet számtalan módon be

kezdett foglalkoztatni. Talán azért, mert

szinte novellaszerű történetben

lehet mutatni. Most ezt a módját válasz-

a történelmi események olykor a

informálódik, és hálás önnek, mert

tottam, remélve, hogy így is hozzá tudok

szépirodalmi fantázia legvadabb álmait

beavatottá válik úgy, hogy ehhez

járulni történelmi ismeretek terjesz-

is felülmúlják. Ugyan ki hitte volna a 20.

erőfeszítést nem kell tennie? Ám

téséhez egy-egy korszakkal vagy szemé-

század elején, hogy egy amatőr osztrák

abban a pillanatban, amikor a mese

lyiséggel kapcsolatban. Úgy vettem

hajléktalan festő és egy szegény grúz

hosszabb – lsd. pl. Vadnyugat vagy az

észre, az olvasókat jobban érdeklik a

cipész papneveldébe küldött fia telj-

Államférfiak-, az érdeklődés rögtön

történelmi hírességek magánéleti prob-

hatalmú zsarnokként osztja majd fel

megcsappan?

Shakespeare-idézettel

a

Verlaine-

26 új könyvpiac 2016/december

Valóban

könyvtár-magyar

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement