Page 25

A kötet fülszövegében azt írja, hogy

A színes képekkel gazdagon illuszt-

a műalkotások titkait kutatta és

rált kötet huszonöt világhírű fes-

arra lett figyelmes, hogy a fest-

tőművész – többek között Picasso,

ményeknek, szobroknak személyes

Modigliani, Frida Kahlo, Schiele,

történetük van, amely felfejthető a

Manet, Munch, Gauguin, Dalí,

művész életrajzi dokumentumain

Toulouse-Lautrec, Goya, Magritte,

keresztül. Ön szerint a személyes

Kokoschka, Vincent van Gogh,

történetek ismerete segíthet ab-

Rubens – egy-egy különös, izgalmas

ban, hogy azokat, akiket eddig nem

történetén keresztül mutatja be

érintett meg a festészetben rejlő

művész és múzsája szenvedélyes

szépség, tudás, érzelem, azok így

viszonyát, amelyből a remekmű

felfedezzék maguknak a műalkotá-

mint alkotás megszületik. Miért ők,

sokat?

miért nem mások? Mi volt a válogatásának a szempontja?

A Teremtő vágyak című könyvben leírt történetek elsősorban azokra hathat-

Az alkotókra vonatkozóan nem voltak

nak jótékonyan, akik nyitottak a

szempontjaim, mert nem belőlük

művészet iránt, de egyes műalkotá-

indultam ki, hanem egy-egy alkotá-

sokkal, képekkel nem tudnak mit kez-

sukból, azokból, amelyek titokzatos-

deni, vagy csak egy olvasatát ismerik.

egy művészi attitűd vagy egy egész

ságukkal felkeltették az érdek-

Ők beleborzonghatnak abba, milyen

életmű. Roppant egyszerűnek tűnt

lődésemet. Ez alól egyedül Marie

mély, összetett, többrétegű jelentés

felosztani például a művészeket

Laurencin volt kivétel. Az ő esetében

húzódik meg egy-egy látszólag egy-

személyes és személytelen típusra;

az Apollinaire-rel való kapcsolata

szerű kép mögött is, mint például

előbbire Munch, Vincent van Gogh,

bűvölt el, és az a körülmény, hogy két,

Vincent van Gogh üres széke. Bár a

Kahlo, Kokoschka vagy Proust szolgál-

más műfajban alkotó művész találko-

történetek egy része, hogy úgy mond-

tatott példát, utóbbira pedig Flaubert,

zott egymással; Apollinaire csodálatos

jam, önállóan is megáll, annyira izgal-

Dürer, Cézanne és Duchamp. Aztán

szerelmes versekkel hálálta meg a

mas, rendhagyó, vagy fordulatos, óva

hirtelen rá kellett döbbennem, hogy

sorsnak Laurencin szerelmét, ugyan-

intenék bárkit is attól, hogy kiragadja

vannak olyan művészek, akik a

akkor a festőnő szinte alig foglalko-

ezeket a műalkotások szövetéből.

művükön keresztül „élnek”, akiknek

zott képein az Apollinaire-kapcsolat-

A könyvbemutatón azt mondta,

az életében teljesen összefonódik a

tal.

hogy a művészi önkifejezés formái

művészi és a hétköznapi valóság. S bár

Egyetért azzal, amit Vekerdy Tamás

foglalkoztatták, amikor a könyv

ez a személyes bevonódás ismérve,

mondott a bemutatón a könyv mél-

megírásába fogott. Olyan fogal-

mégis inkább személytelen művé-

tatásakor, miszerint: a művészet, a

makra keresett és talált példákat a

szekre jellemző. Flaubert például tel-

mű, amely autonóm, megmutatja

világhírű festők munkásságában,

jesen azonosult a hőseivel, velük kelt,

azt, ami kimondhatatlan?

életében, mint például a vágyak tel-

velük

történt

Tökéletesen egyetértek Tamással. Ez

jesülése, az önmegjelenítés, a kó-

Salingerrel: a fiktív családjával élt, és

a mondata a művészetterápia irá-

dolt üzenetek, a találkozásélmény,

ha valaki közülük megbetegedett,

nyában is utat nyit: hiszen a pszichiát-

a kapcsolat, az interperszonális mű-

egész nap homeopátiás szerek adag-

riai páciensekkel való foglalkozás

vészet, és képek, amelyek soha nem

jait méricskélte, hogy meggyógyítsa a

egyik fontos elve, hogy a verbálisan

hagyják el a műtermeket. Érte-e

„pácienst”. Duchamp pedig azt is

nehezen hozzáférhető páciensek

meglepetés vizsgálódásai közben?

műalkotásnak élte meg, amikor a

lehetőséget kaphatnak arra, hogy

A művészet rengeteg meglepetéssel

meztelen Eve Babitzcal leült sakkozni.

nonverbálisan, rajzon, festményen,

szolgál. Amikor már biztos vagyok

Egy fotó is megörökítette ezt az ese-

zenén keresztül fejezzék ki érzéseiket,

abban, hogy rájöttem egy összefüg-

ményt. Akkor most ki a személyes és ki

gondolataikat. Így valóban kimond-

gésre, máris rám cáfol egy festmény,

a személytelen művész?

hatóvá válhat a kimondhatatlan.

feküdt.

Ugyanez

2016/december új könyvpiac 25

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement