Page 24

Művészetből sosem elég Gerevich Józsefet kérdezi László Ágnes Gerevich József

Teremtő vágyak

Noran Libro Kiadó, 2016, 160 oldal, 4990 Ft

Óriási érdeklődés kísérte a Noran

Pszichiátriai Klinikán, és a mai

táncról, festészetről, szobrászatról,

Libro Kiadónál megjelent könyvé-

napig alkotó pszichiátriai betegek-

irodalomról, filmről – ismerete,

nek bemutatóját a Magyar Nemzeti

kel is foglalkozik. A művészetek

szeretete miként hat az ember

Galériában. Minek tulajdonítja ezt

iránti elkötelezettségében milyen

pszichéjére, gondolkodására, élet-

az érdeklődést? Az emberi kíván-

szerepet játszott az, hogy művé-

érzésére. Beszélhetünk-e a művé-

csiságnak, a művészek és múzsáik

szettörténész családban nőtt fel?

szetek iránti függőségről, annak jó

közötti titkok varázslatának?

Gyermekkoromban erős diskurzus

vagy rossz hatásáról?

A Teremtő vágyak megjelenése nem

zajlott a családban a művészetről,

Véleményem szerint a művészet

előzmények nélküli. Tíz éve osztom

könyvekről, versekről, képekről, szob-

mind érzelmi, mind intellektuális

meg a tágabb szakma képviselőivel

rokról és filmekről. Nem kellett ma-

síkon fejleszti a fejlődésben lévő

művészetpszichológiai gondolatai-

gamtól kitalálnom, milyen képeket

gyermeket és a felnőttet egyaránt.

mat, az elmúlt hat évben két művé-

nézzek meg, milyen kiállításra vagy

A képzőművészet és a film a vizuális

szeti blogot indítottam az Interneten,

színházi előadásra menjek, vagy

kultúra, az irodalom a verbális

és a Facebook-oldalamon is folyama-

milyen könyvet olvassak el.

kultúra fejlesztéséhez is hozzájárul.

tosan adok tájékoztatást műhelygon-

Tízéves koromban adta apám a

Nem hiszem, hogy beszélhetünk

dolataimról. A csaknem kilencezer

kezembe a Bovárynét, 12 évesen kap-

művészetfüggőségről, a művészet-

követő már régóta várta a könyvem

tam nővéremtől Hölderlin verses-

ből soha nem elég. Viszont kétségte-

megjelenését, tanítványaim és bará-

kötetét és Pirandello válogatott novel-

len, hogy rossz irányba is fordítható,

taim úgyszintén. Apró kis történet-

láit. Közös nyaralásaink műemlékek,

gondoljunk csak a híres Werther-

töredékeket adtam közre, a befejezés

templomok, freskók társaságában

effektusra, vagyis arra, hogy Goethe

csattanója nélkül, ezzel is felkeltve az

zajlottak. Az orvosi pálya mellett író,

hőse több fiatal öngyilkosságához

érdeklődést. Azt hiszem, a kíváncsisá-

színház- és filmrendező szerettem

járult hozzá. Vagy Bergman Rítus

got nehéz lenne ennél jobban fel-

volna lenni. Végül az orvosi pályát

című filmjére, ahol egy színházi pro-

csigázni.

választottam, de azt a szakterületét,

dukció a néző halálát okozta. Azt a

Ön pszichiáterként vált ismertté,

amely a legközelebb áll a művészet-

tévhitet kell mindenképpen elosz-

aki a pszichiátriai betegségek teljes

hez, a pszichiátriát. Az általam veze-

latni, hogy az alkotás meggyógyítja

spektrumának diagnosztikájával és

tett rehabilitációs osztályon a művé-

a pszichiátriai betegséget, mert ez

kezelésével foglalkozik. Azt viszont

szet valamennyi ága intenzíven volt

nincs így. Nagyon sok tényezőnek

kevesen tudják, hogy az 1970-es

jelen, még színházat is rendeztünk a

kell jelen lenni és egy irányba mutat-

évek második felében művészet-

páciensekkel.

ni ahhoz, hogy a gyógyulás bekövet-

terápiás osztályt szervezett a 24 új könyvpiac 2016/december

A művészetek – legyen szó zenéről,

kezzen.

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement