Page 23

Hódolat Katalóniának? N. Pál József könyvajánlója Győri Szabó Róbert

FC Katalónia

A Barca és a katalán függetlenség Akadémiai Kiadó, 2016, 384 oldal, 5200 Ft

Johan Cruyff Győri Szabó Róbert

jóval túlmutató jelenség természetét

hanem az újabb kori spanyol

könyvének is egyik főhőse, mindkét

és históriáját mondja el. A szerző

történelem elsősorban kisebbségekkel

címlapon szerepel. Amott negyed-

történész, a kisebbségi-nemzetiségi

kapcsolatos történetére is ráláthatunk.

magával, beállított képen, ifjan, még a

kérdés kutatója – dolgozatai e tárgy-

A polgárháború előtti, a Franco-

nagy sikerek előtt, emitt a rend mar-

körben jelentek meg többek között –,

korszak, meg a demokrácia immár

cona őrével vitázva, feszülten, kiállítás

aki e játéknak, kivált a Barcelonának is

négy évtizedes históriájára is, egészen

után, s a fotó akkori csapata, az FC

elszánt rajongója – gondolom – gyer-

a jelenkorig. Mi volt és mi a katalán nép

Barcelona

túlmutató

mekkora óta már. E két „témát” hozta

viszonya a spanyolokhoz, hogy alakult

valóságáról mond el valami nagyon

össze eredményesen, s olyant adott,

ki s kapott sajátos jelentést a Bar-

fontosat. Mert a holland zseni nem-

ami a labdarúgásról beszélő kötetek

celona, mi volt a nemzetállam min-

csak hazája labdarúgását változtatta

értelmes megújulását is elősegítheti.

denekfelettiségében

meg – repítette a világ élvonalába –, a

Mert alapos szaktörténészi munka ez,

Franco-éra következménye, miért

katalán csapatnak is ikonokus alakja

a futball történeti, politikai és társadal-

rögzült a „több mint egy klub” szólás a

lett 1973-1978 között játékosként, majd

mi bázisának vizsgálata, fegyelmezett

hetvenes évek elején, s miért él oly

edzőként 1988-tól 1996-ig, s a Bar-

kronológiai

elbeszélve,

szívósan manapság is, midőn a globali-

celona oly látványos és eredményes

ugyanakkor a csak a játékra kíváncsi

záció a futballban is – látszólag! – min-

stílusának az alapjait is ő rakta le.

olvasónak sem kell nagyot csalódnia,

dent elborít? Mi a Barcelona-Real

Guardiola mesterének is nevezhető, s

hisz Győri Szabó a klub fontosabb

ellentét természete, mit jelent a

ami e könyv szempontjából lényeges:

eredményeiről, azoknak ok-okozati

katalóniai spanyolok klubja, az

a Barca szurkolók emlékezetében min-

összefüggéseiről is beszámol, ráadá-

Espanyol ellen játszani, s végül miért e

dig katalán (is) marad, a gárda szimbo-

sul könyve végén még egy tábláza-

lankadatlan küzdelem, amelynek

likus jelentésével tökéletesen azono-

tokkal kiegészített függeléket is ad

fókuszában a katalán nyelv, kultúra

sult lélek, aki még elsőszülött fiát –

nekünk.

méltóságának s az önálló államnak a

önmagán

rendben

gondolkodó

Jordit – is a katalánok védőszentjéről

Ám ami igazán fontos. Nemcsak a

célképzete áll, a világ egyik legjobb és

nevezte el, barcelonai élete első hó-

katalán futball – egy fejezet a baszk

legnépszerűbb csapatával együtt

napjaiban még.

identitás és a labdarúgás összefüg-

lélegezve immár, az utóbbi jó évtized-

gésének históriáját is elbeszéli –,

ben biztosan.

Ez a könyv egy a labdarúgáson

2016/december új könyvpiac 23

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement