Page 18

A balhé csak jót A

gyerekvers

nak”, úgyhogy a fülbemászó simán

Ahány szerző, annyiféle vers, akár ma-

használatra ké-

belemászhat a metró falának fülébe.

gyar, akár francia költőkről van szó.

szül, fordítani

Érdemes jókedvűen, jóízűen fogal-

Mindamellett Bosquet tűnődő komoly-

úgy érdemes,

mazni, nem műemléket farigcsálok,

sága, majdnem misztikus hangja nemi-

hogy magyarít-

hanem eleven szöveget. Saját stílusom

gen jellemző idehaza Charpentreau

va is eleven ma-

nyilván nyomot hagy itt-ott, de

mulatságos litániái szintén elég sajá-

radjon – mond-

igyekeztem, hogy ez ne az önmeg-

tosak. Reverdy vagy Siméon társada-

ja Lackfi János, akit francia-belga vers-

valósításról szóljon, mindig a meg-

lomkritikus üzenetei sem szokványosak

antológiája, Az informatikus kutyája

oldandó feladat érdekelt. Hogyan

annyira. Az abszurddal, amit a franciák

kapcsán kérdeztünk. A költő szerint

szólalna meg magyarul Bosquet, Norge

a szürreralizmus óta anyanyelvi szinten

kár titkolózni: szóljon csak mondóka

vagy Charpentreau... Izgalmas játék ez.

beszélnek, itthon csak Weöres és

halálról és nyomorról, ha pedig fel-

Miért pont Az informatikus kutyája

Tamkó Sirató játszott óvatosan. Sze-

háborodást vált ki, annál jobb – az iro-

című, rövidke Pierre Coran-vers lett a

retünk „lemaradás-elméleteket” gyár-

dalom halála nem a balhé, hanem az

kötet címadó darabja?

tani, de szerintem nem erről van szó –

unalom.

Rengeteg címjavaslat pörgött a fejem-

más hatások érték, mozgatják a francia

ben, végül ennél maradtunk, mert

és a magyar gyerekirodalmat, más

Közel 10 év alatt 15 francia és belga

figyelemfelkeltő. A számítógépes világ-

hangok jellemzik, melyek egyként au-

költő százhúsz gyermekversét fordí-

ra való kikacsintással jelzi korunk

tentikusak.

totta le, ezek jelentek meg aztán Az

hangulatát, és azt is, hogy a francia

Sok vers szól a halálról vagy a lét- és

informatikus kutyájában. Mennyire

költők valóságos állatseregletet írtak

tudatállapotok változásáról, például

tudta megőrizni egyéni hang-

meg a legkülönfélébb módokon.

a Jacques Roubaudtól A selyem-

vételüket, mennyiben váltak inkább

A magyar közönség is ismeri a válasz-

hernyók. Miért fontos, hogy a gyer-

Lackfi- vagy lackfis verssé?

tott szerzőket?

mek ebben a formában ismerkedjen

Gyerekverset fordítani legalább annyira

Hatalmas nevek akadnak. Tardieu,

a halállal és létfilozófiai kérdésekkel?

speciális dolog, mint például színházak-

Coran, Roy, Roubaud, Carême, Jean

A halál hozzátartozik az élethez, annak

nak drámát. Nem elég a filológiai pon-

mind elképesztő eladási példány-

legfontosabb

tosság és költői ügyesség – a vers

számokat produkálnak hazájukban, de

Hogyne kellene szépen elmagyarázni a

„használatra” készül, úgyhogy a francia

mifelénk a kutya sem (még az infor-

gyerekeknek! Csak hát bennünk van

gyerekek által jól ismert játékok, ked-

matikus kutyája sem) tud róluk. Még

még némi dadusnéni-tempó: pisi-kaka

venc ételek fordításakor a magyar

mindig a legismertebb Desnos a Kaláka

nincs, halál nincs, szerelem nincs, szexu-

gyerekek ismeretei közt kell kotorászni,

énekelte, egy szál Jonatán-kapitánnyal,

alitás még annyira sincs. Korosztályos

hasonló dolgokat keresve.

és annak pelikánjával. Fura, hogy soha

dolgokat nem kell a gyerekekre zúdí-

Ha például a párizsi metróban

még magyarul francia gyerekvers-

tani, ezt én sem pártolom, ám beszélni

tevékenykedő fülbemászóról van szó,

antológia nem jelent meg. Nekem ez

miért is ne lehetne bármiről? A gyerek

hiába tudom, hogy a francia „perce-

édeni állapot: szűz hóban törtem az

meggyászolja az eltaposott bogarat, de

oreille”-ben ugyanaz a „percer” ige

utat, lubickolhattam a jobbnál jobb

kísérletezik is az elmúlással, szöcskét öl,

szerepel, mely a metróalagút-fúrásra is

szövegekben.

növényt tépáz.

vonatkozási

pontja.

használatos. Nem írhatok fülbefúrót,

Miben hasonlít és miben különbözik

Édesapám temetésén ott szaladgált

sem alagútba-mászót. Ekkor jön segít-

egy magyar és egy francia gyermek-

egyéves Kisjuli lányom és öcsém kicsije,

ségemre, hogy magyarul „füle van a fal-

vers?

Flóra, meg jelen volt anyukája karjában

18 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement