Page 16

Makáma káma-szútra Szávai Géza

Bán Magda könyvajánlója

Makámaszútra

Pont Kiadó, 2016, 456 oldal, 3995 Ft

Tudomásunk szerint az elmúlt két

Rövid emlékeztető a cím értelmezéséhez:

évezredben még soha senki nem kap-

MAKÁMA:

csolta össze a makámát és a káma-

kélyre. Rímes, ritmikus próza, anekdotikus történetet mesél el, később tanító

szútrát sem formailag, sem tartalmilag.

célzatú történeteket is írtak. A magyar irodalomban Arany János A poloska című

Az értelmezést kiegészíteném a makámaszútra olvasatra is, hiszen Szávai Géza regénye több nemzedéken keresztül a huszadik század fordulatokban bővelkedő kelet-európai történetét követi nyomon. Magyarok, románok,

arab irodalmi műfaj, a 10. évszázadban hozták létre és fejlesztették tö-

műve is makáma formában készült. KÁMASZÚTRA: ősi szanszkrit nyelvű összefoglalója az emberi szexualitás kultúrájá-

nak, Vátszjájana indiai filozófus gyűjtötte és dolgozta át életre tanító művé. SZÚTRA:

rövid tőmondatokban fogalmazott próza. Ez a korabeli tudományos

értekezések formája volt, a fejezetek végén kétsoros, a költői nyelv töménységét

németek egymásba kapcsolódó sorsát, a

segítségül hívó sommás bölcsességekkel.

néha tragikus néha boldog fordulatokat

világ és a szerelem fogas kérdéseivel

A regény a férfiúság regénye avagy a

iróniával, szeretettel mutatja be.

megható történetekben gazdag szöveg.

nőiség könyve? Érdekes módon a sok-

A szerző öt könyvben, 450 oldalon, rövid

Az ő gyerekkori barátja, Korom Róbert

sok sors és mentalitás a nők felé billenti

fejezetekre tagolva mesél áradó kedvvel

(az író másik alteregója) sorsa mélyen

a mérleget. A nők vonzók, kacérak,

az (első) világháborútól napjainkig.

bele-ivódik az olvasó emlékezetébe.

szenvedélyesek, higgadtak és prag-

Szereplői a daliás Aurelian Stefanes-

A két barát személyisége, életlátása ad

matikusak, a férfiak mintha kiszolgálta-

cutól a szépasszony Pompéry Konstan-

összességében egy bonyolult, izgalmas

tottabbak, esendőbbek és mulatságo-

ciáig, a táncos lejtésű Perle Miciig a

szellemiséget.

sabbak lennének. Róluk írva vaskosabb

budapesti, bukaresti segesvári és szé-

A lelki, testi szerelem ábrázolása

a nyelv. Akár durvák, akár gyengédek, a

kelykeresztúri élet jellegzetes figurái.

persze nem hiányozhat a regényből.

nő, akire vágynak, akit szeretnének

A könyv egyik főhőse Farkas Géza – az

Mondhatni, a férfi nemiszerv főszerepet

megkapni – irányítja sorsukat.

író alteregója. A róla szóló fejezetek

játszik, sőt, van olyan szereplő, Ovidiu

A Makámaszútra alcíme: Kisregé-

személyes hangúak, a szereplő gondo-

Berenga, a költő, aki e nemes szerv

nyek és nagyregények az ideiglenes emberi

lataiba, vágyaiba is betekintést enged.

fotójával szeretné megtalálni élete pár-

érintkezések zónájában. Szávai Géza már

A kisgyerekkor emlékei, a kis és nagyka-

ját. 15 másolat, 15 esély. Ennyit enged

egyszer a Valaki átment a havon című

masz fiú ismerkedése a körülötte lévő

magának zsenge ifjú korában.

kötetének alcíméül a Kisregények és

16 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you