Page 15

Egy fotó nyomában Balázs Esztert kérdezi Szepesi Dóra Phil Casoar – Balázs Eszter

Budapest hősei

Scolar–Vince Kiadó, 2016, 260 oldal, 5995 Ft

Hat éven át nyomoztak egy 1956-os

stadt-i menekülttáborban készítettek

ezer példányban nyomtak ki (a szocia-

fénykép szereplőinek kiléte és sorsa

magyar menekülteknek. A riportból

lista tábor egyes országainak a nyelvére

után a Budapest hősei című könyv

tudtuk meg, hogy a lányt Sponga Juli-

is lefordították), „ellenforradalmár huli-

szerzői, Phil Casoar és Balázs Eszter.

annának hívták, szövőnőként dolgozott,

gánokként” ábrázolták a Melcher

Az egy fiút és egy lányt ábrázoló híres

19 éves volt. Jutka, mert ez volt a bece-

felvételén látható fiút és lányt. Ezzel

fotót 1956. október 30-án, Budapes-

neve, azt is elmondta az olasz újságírók-

szemben Nyugaton mint a szovjetekkel

ten Russel Melcher amerikai fotográ-

nak, hogy a Melcher képén látható társa,

szembeni lázadás ikonikus felvétele ter-

fus készítette, ennek a képnek az utó-

Gyuri meghalt a harcokban.

jedt el a kép. Franciaországban elsősor-

életét dolgozzák fel a kötetben. Ez

A történelem úgynevezett hiteles for-

ban baloldali csoportok használták

volt az első budapesti kép, amit

rásai is tévedhetnek. Gondolok itt

kitartóan a munkás önigazgatás, illetve

megérkezése után készített a fotós.

például Hollós Ervin 1967-ben megje-

autonómia libertárius szimbólumaként.

Hogyan lehet fél évszázad után két is-

lent „Kik voltak, mit akartak?” című

Olyannyira ikonikusnak számított, hogy

meretlen ember nyomára bukkanni?

ellenforradalmi propagandaköny-

a ’70-es években a Paris Match riportere

Kezdetben, amikor még semmilyen

vére. Az önök könyvének címlapján is

ugyanazon a helyszínen, a Nemzeti

nyom nem állt a rendelkezésünkre, őrült

látható felvétel ott a következő: Fegy-

Múzeum előtt kapott le két magyar

ötletnek tűnt, hogy megtaláljuk őket.

verben az alvilág – mit szól ehhez?

fiatalt. A francia újhullám nagy alakja,

Mintha tűt kerestünk volna a szénaka-

Melcher ikonikus felvételének a fel-

Jean-Luc Godard is felhasználta Melcher

zalban. A nyomozás elején hagyomá-

használásai is érdekeltek bennünket.

képét egyik filmjében.

nyos újságírói módszerrel próbálkoz-

Az, hogy kik, milyen céllal, hogyan,

Mi volt a céljuk a könyv megírásával?

tunk; felhívást tettünk közzé, ez azon-

milyen kontextusban közölték újra a

Két fiatal történetét szerettük volna

ban téves nyomokhoz vezetett. Amikor

felvételt. Hollós propagandakönyve a

elmondani, de egymáshoz kapcsolódva

azonban a fotóst sikerült beazonosítani

Kádár-korszakban a forradalmat mind-

több történet is olvasható könyvünk-

és felvettük a kapcsolatot a valódi fotós-

végig ellenforradalomnak nevezte. De a

ben, a képen szereplőké, a külföldi fotó-

sal, ő emlékezett arra, hogy látott a

BM adatgyűjtése is jellemző példa: ki-

soké, vagy éppen a svájci és ausztrál ’56-

felvételén szereplő lányról egy másik

gyűjtötték a nyugati képes sajtóban

os magyar emigránsoké. És arra is

képet is még 1956-ban, talán egy olasz

megjelent felvételeket, amelyek a fel-

kíváncsiak voltunk: hogyan használták

újságban. Ezen a nyomon elindulva,

kelőket ábrázolták, és így azonosították

ugyanazt a fényképet egymással ellen-

rábukkantunk az olasz Epoca egy 1956

be őket a megtorlások során. Hollós pro-

tétes politikai üzenetek közvetítésére a

novemberi riportjára, amit az eisen-

pagandakönyvében, amelyet több tíz-

vasfüggöny két oldalán. 2016/december új könyvpiac 15

2016. IV. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you