Page 14

A Növényi Növényi Norberttel beszélget Szepesi Dóra Növényi Norbert

A Növényi

Scolar Kiadó, 2016, 336 oldal, 3950 Ft

Növényi Norbert önéletrajzi regénye

ezért úgy készültem, hogy a világon

ember igen! Azt, hogy kiből lesz bajnok,

a magyar sport emblematikus alakjá-

senki nem dolgozhatott a sikerért nálam

nem lehet megmondani, de azt, hogy

nak küzdelmes, kalanddal és tanulsá-

többet, hogy a bajnokság előtt-alatt ne

kiből nem, azt igen, mert a tehetség

gokkal teli életét tárja olvasója elé:

tehessek magamnak szemrehányást.

kiválasztódik. Az a gyermek, aki

olimpiai bajnok, játszik színházban,

Mivel az újságok azt írták, hogy nincs

kényszerből jár edzésre, lóg vagy nem

filmekben, karakteres szereplője nép-

esélyem az ellenfelemmel szemben,

figyel, más irányba kell terelni, mert

szerű sorozatoknak, és ír. Hogy fér

alvás helyett számtalanszor lejátszot-

lehet, hogy másutt nagyszerűen érzi

meg egy személyben ennyi minden?

tam magamban az ellenfelemmel az el-

magát és nagy dolgokra lesz képes.

Azt gondolom, ha az ember akar vala-

képzelt mérkőzésemet, és ez olyan

Sajnos a szülőkkel van a legnagyobb baj,

mit, akkor arra mindig tud időt szánni.

pszichikai állapotba hozott, hogy végül

utána az edzőkkel és nem a gyer-

Mindig is felfedező típusú ember vol-

is sikerült nyernem a megálmodott

mekekkel! Mindegyik gyerek magában

tam, aki nem fél a változtatásoktól az új

technikai és taktikai elképzelésemmel.

hordozza a csodát, azokat az energiákat,

dolgok felfedezésétől. Persze, amibe

Néhány kulcsszót kiírtam magamnak

lehetőségeket, amivel sikeressé, bol-

belefogtam, azt teljes intenzitással és

a könyvéből: érdemes, álom, erőfeszí-

doggá tud válni.

alázattal csináltam és megpróbáltam

tés, fájdalom, szerencse. Ezek min-

Önéletírása nem csak sportrajongók

szeretni, mert csak akkor tudtam ered-

den életpályán fontos szerepet ját-

érdeklődésére tarthat számot, hiszen

ményt elérni az élet bármely területén,

szanak. Ön szerint melyik legmeg-

szakmai élete rendkívül szerteágazó.

ha örömömet is leltem benne, termé-

határozóbb?

Kiknek ajánlja a könyvét?

szetesen a kitartó és kemény munka

A legfontosabb az önmagunkba vetett

Mindazoknak, akik szeretik a sportot, a

mellett.

hit és a bizalom az elvégzett munkában.

művészeteket, akiket érdekel, hogy mit

Az ellenfél szerepét nagyon érdekesen

A sportban a szerencse, az alázatos és

kell tennie egy sportolónak az ered-

ábrázolja. A szovjet versenyzővel kap-

kitartó, kemény munka találkozása a

ményességért, és a siker vagy kudarc

csolatban írja, hogy éjszaka csukott

lehetőséggel. „Minden ember a maga

után. Ajánlom azoknak, akik valamiért

szemmel lépésről-lépésre elképzelte a

szerencséjének a kovácsa!”

fogva feladták a céljaikat és azoknak,

meccset, majd ugyanúgy lett a valóság-

A kisfiúk általában szeretnek birkóz-

akik tudni akarják, hogy miért ne mond-

ban is, és amikor megnyerte a mér-

ni, mégsem lesz mindegyikből élspor-

juk, hogy soha, mert mindig van út,

kőzést, megcsókolta az ellenfelét…

toló. Edzőként mit ajánl a kezdőknek?

akkor is, ha nem látjuk, de a pozitívan

Minden idegszálammal az olimpiára

Nem lehet mindenkiből bajnok, de

gondolkodó ember mindig megtalálja

koncentráltam már hosszú évek óta, és

egészséges,

és eléri a célját!

14 új könyvpiac 2016/december

pozitív

gondolkodású

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement