Page 13

Rettegve elhagyástól Az ÚKP beszélgetése Szurovecz Kittivel Szurovecz Kitti

Hópelyhek

Athenaeum Kiadó, 2016, 352 oldal, 3490 Ft

Korábban többször említette, hogy a

látványa adta, ahogyan M. Tóth Zsolt

line-okra egyébként is jellemző, hogy

Hópelyhek a válladon című regénye

alkot.

művészeti tevékenységben keresnek

teljesen más, mint az eddigiek. Mire

Úgy tudom, egy pszichológustól is

nyugalmat, mert az emberi kapcso-

gondolt?

kapott segítséget. Mesélne a közös

lataikban állandó viharok dúlnak. Képe-

munkáról?

sek a végletekig imádni és gyűlölni akár

Arra, hogy ezt a történetet az előzőekkel ellentétben nem a fantáziám szülte,

A saját terápiám során sokat beszéltem

egy és ugyanazt a személyt, gyakoriak

hanem maga az élet. Sok éve volt egy

a pszichológusomnak, Faragó Melindá-

náluk a hangulatváltozások, akár apró-

szerelmem, egy borderline személyiség-

nak a volt szerelmemről. A konfliktu-

ságoktól is kiborulnak, és képtelenek

zavaros férfi. A kapcsolatban nagyon

sainkról, a boldogságainkról, hogy

visszafogni az érzelmeiket. Épp ezért

sokat sérültem. Az új regényem történe-

milyen mélységeket és magasságokat

nehéz velük együtt élni, jellemzően a

te egyben a saját lelki gyógyulásom

éltünk át. Arra, hogy a problémáinkért a

környezetük legalább annyira szenved a

története is. Sok félelem volt bennem,

borderline személyiségzavar a felelős,

viselkedésüktől, mint ők maguk. Problé-

mert ennyire még sosem adtam ki a lel-

Melinda vezetett rá, ahogyan arra is,

májuk oka a bennük élő mély szeretet-

kemet, és tudom, aki őszinte, az sebez-

miként lehet egy ilyen önsorsrontó kap-

hiányból és bizalmatlanságból fakad.

hetővé válik, ám utóbb kiderült, az

csolat fogságából szabadulni és meg-

Jellemzően kiskorukban sérültek az el-

olvasók nagyon is hálásak ezért.

gyógyulni. Ez is benne van a könyvben.

sődleges kötődéseik. Éppen ezért ret-

A regény címe igazán egyedi. Van

Melindával a közös munkánk valójában

tegnek attól, hogy elhagyják őket, a sor-

valami különleges története?

nem a regényírásról szólt, hanem arról,

suk beléjük kódolta, hogy egy szerető

A történetem egyik főszereplője, Hay-

hogy kikecmeregjek a gödörből. A

kapcsolat nem lehet biztonságos.

den, jégszobrász. Szerettem volna, ha a

könyv, furán hangzik, de a terápiám

Miben segíthet ez a történet az

lehető leghitelesebb a szakmájában, így

melléktermékeként született.

olvasóknak?

jó ideig tanulmányoztam ezt a szép

A könyv férfi főszereplője Hayden, a

A történet által könnyen észreveszik, ha

hivatást, amiben csodás segítőre akad-

borderline személyiségzavaros jég-

bántalmazó párkapcsolatban élnek. Aki

tam M. Tóth Zsolt, a világhírű jég és ho-

szobrász. Miért ezt a türelmet, kon-

pdig meghitt, harmonikus kapcsolatban

mokszobrász személyében. A történe-

centrációt igénylő hivatást kapta?

él, remélem, még jobban meg fogja be-

temben, amikor Arlene először meglátja

Hayden csak a jégszobrászkodásban lel

csülni. Az egyedülálló nők, férfiak is ta-

Haydent, a férfi épp egy jéghattyút

nyugalomba. Ha úgy érzi, legszíveseb-

nulhatnak belőle: ha ismerkednek vala-

farag, és a láncfűrész nyomán a vállára

ben törne-zúzna, a hűtőkamrába rohan,

kivel, milyen jelekre érdemes figyelni, és

hull a porhó. Ez a kép beég Arlene

és a jégtömbökön tölti ki a mérgét. Mire

ha baj van, még az előtt kiszállni, mie-

emlékezetébe. A cím ötletét annak a

elkészül a szobor, lehiggad. A border-

lőtt beszippantana a sötét örvény. 2016/december új könyvpiac 13

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement