Page 12

Földgömb Éggömb Plihál Katalin

Sultz Sándor könyvajánlója

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök 1840–1990 HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó, 2016

A Zrínyi Könyvkiadó szépséges könyvet

máris utazhatunk képzeletben nem csak

urak, valahányan ama nagy nemzedék-

kínál önöknek: A Plihál Katalin által

a Földön, hanem a Naprendszerben. És

ből, akik tevőleg tettek 1848-ban is…

jegyzett Nyomtatott magyar föld-és

ugyanezt megtehetjük az égbolttal is –

éggömbök 1840-1990 című könyv igazi

kell ennél több?

A kötethez egy DVD is jár, ami tartalmazza az összes közölt gömb képét,

karácsonyi ajándék azoknak, akik

Plihál Katalin, az Országos Széché-

és amit Geda Mátyás jóvoltából el lehet

szeretik a szép könyvet, a térképeket, a

nyi Könyvtár Térképosztályának vezető-

történelmet, no meg a földrajzot.

je szorgos kutató és elemző munkával

Végül kis idézet a kötet bevezető-

Ezzel a kötettel egy több évszázadon

állította össze honunk földgömbjeit a

jéből: „Milyen csodálatos egy jó térkép –

át ívelő időutazáson is részt vehetünk. Ki

kezdetektől napjainkig. Ezt a vállal-

írta Samuel van Hoogstraten a művé-

ne álmodozott volna tágra nyitott pupil-

kozást megelőzte a Magyarország

szetről szóló értekezésében –, az ember,

lával, bal avagy jobb kezével a földgöm-

legszebb térképei 1528–1895 kiadványa,

hála a rajzolás művészetének, úgy látja

böt forgatva? Időnként mutatóujjal

ami 200 térkép fölötti álmodozásra

rajta a világot, mintha egy másik világ-

rábökve a gömb felszínére, és ahol a

hívja az olvasót.

ból nézné... A korai reneszánsz egyik

forgatni, rá lehet közelíteni.

gomb imígyen megállt, elképzelve, ott

Kezdetben tényleg olcsóbb volt

legszebb glóbusz-alkotásáról, Hans

milyen lehet az élet. Brazília? Afrika a 19.

odamenni a helyszínre, és megnézni,

Dorn Domonkos-rendi matematikus

században? Új Zéland, amikor még fel se

hol is van Amerika, mint rendelni egy

1480-ban Budán készült éggömbjéről

fedezték?

földgömböt. Földgömböt venni kirá-

megállapítható, hogy égitestek pozíciói-

No, de mi minden kellett ahhoz,

lyok, hercegek, grófok mulatsága. Aztán

nak meghatározására szolgált.”

hogy mi ezt gyermeki lélekkel megte-

lassan ereszkedik az ára. S aztán már

hessük? Először is rá kellett jönni arra,

olyat is lehetett kapni, ami nem is

hajóutakról

hogy a Föld gömbölyű. Aztán meg kel-

földgömb, hanem éggömb, a zodiákust

esetenként a szemünk elé bukkanó

lett találni, hogy ezen a bolygón

ábrázoló grafikákkal, amik mögött

földgömbök a földrajzi hosszúság

legalább úgy nagyjából hol, mi van.

szinte észrevétlenül hunyorogtak a csil-

számításában segítették a navigációért

S kellett egy király nagy ötlet, hogy min-

lagok. Aztán a 19.. század második felére

felelős tiszteket.

dez egy szép színesre megfestett golyón

jobb helyeken már magától értetődő

Gömb. Hangulatfestő szó. Teke sza-

akár ábrázolható is legyen, és ha a két

volt, hogy földrajztanítás e csodás

vunk bizonytalan eredetű. „A közbe-

sarkán átszúrjuk, akkor forogjon is. Sőt,

segédeszköz nélkül nem az igazi.

szédben a gömb részletének megneve-

Már az első földrajzi felfedező készült

metszeteken

némi mechanikával készíthetünk hozzá

Ennek a belátásnak magyar úttörői

zésére (félteke), illetve a tekejátékra

egy Holdat – mit Holdat! –, egy saját

voltak: gróf Batthyány Kázmér, Nagy

használatos.” Lsd. még, amikor (föld)-

Napot, és akkor már bolygókat is –, és

Károly, Ballagi Károly és Elekes Ferenc

gömbökkel tekéznek az istenek…

12 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement