Page 10

Vettem egy nagy levegőt Jakupcsek Gabriella

Jakubcsek Gabriellával beszélget Szepesi Dóra*

Megúszhatatlan

Jaffa Kiadó, 2016, 298 oldal, 3490 Ft

Facebook-oldalán meglepetésként

vagyok, hogy Annát mi érdekli, mert

Volt már egy könyve, évekkel

árulta el rajongóinak, hogy egy

az olvasókat is az fogja érdekelni. Én

ezelőtt, egy beszélgető könyv, a

könyvön dolgozik, de rögtön hoz-

még nagyon benne vagyok a könyv-

Hepehupa, de ez most egy kicsit más

zátette, nem botránykönyvről van

ben, még kifelé nézek, az lesz az érde-

lesz. Mennyiben?

szó…

kes, hogy hogyan néznek rám vissza.

Ez nem egy beszélgető könyv, itt én

Nem, nem, az nem én vagyok. Sem-

Milyen témákat érint a könyvben?

beszélgetek magammal vagy a gyere-

miképpen nem gondolnám, hogy

Azokat a témákat érintem, amiken a

kemmel – gondolatban, természete-

nekem botránykönyvet kellene ír-

nők gondolkodnak. A női létet, annak

sen. Ez egy gondolkodó könyv. Ez az

nom. Én nem vagyok sértett ember,

érvényesülését. A gyerekeinket nyil-

egyik. A másik a hangvétele, ami egy

nem szoktam a sérelmeket hurcolni

vánvalóan érdekli a múlt, azt gondo-

picit folytatja, amit elkezdtem a női

magammal. Ami bánt, azt meg szok-

lom, megúszhatatlan, hogy elkezd-

talk showban, a Ridikülben. Olyan

tam beszélni, vagy legalábbis a tanul-

jünk beszélgetni arról, hogy honnan

témákat vetek fel, amelyek megfor-

ságait levonom.

jövünk, kik vagyunk, mit képviselünk.

dultak a Ridikülben is, mert állandó és

Megúszhatatlan – Ahogy a gyere-

Én még úgy nőttem fel, hogy velem

visszatérő témái az életünknek, és én

keimnek elmesélem. Sokat sejtető ez

ezeket megbeszélték. Aztán lassan

tulajdonképpen képzeletben, de ezt a

a cím! Az Olvasás Éjszakáján a

felnőtt két generáció, van köztük

beszélgetést viszem tovább. Sok

könyv kulisszatitkairól fognak

olyan, aki maximum a nagyszüleit

olyan történet van, ami részben az én

beszélgetni Juhász Annával. Elő-

ismerte, de nem biztos, hogy tudja,

történetem, részben mások történe-

zetesen mit tudhatnánk meg ezek-

kik ők.

te. Tehát azoknak az embereknek a

ből?

Érdekelne, alakult-e írás közben a

tapasztalása is benne van, akikkel

Mik a kulisszatitkok? A könyv kelet-

könyv? Hiszen ön más alkotói folya-

beszélgettem.

kezésének a körülményei, hogy miért

matokhoz szokott.

Most, hogy említette a Ridikült,

írok, mik voltak az apropói annak,

Jaj, nagyon! Ez a kulisszatitok, erről

megkerülhetetlen a kérdés, mit

hogy ezeket átgondoltam. Úgy gon-

fogunk beszélni. Most fogta meg a

tudhatunk a képernyőre való visz-

dolom, hogy ez, a gondolatiság lehet

lényegét, hogy én nagyon máshon-

szatéréséről?

a kulisszatitok. Egyébként kíváncsi

nan jövök, igen.

10 új könyvpiac 2016/december

Én egyelőre még azt sem tudom, hogy * Az interjú az októberi Olvasás Éjszakája előtt készült.

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement