Page 2

Aegon Művészeti Díj 2018 Felhívás könyvkiadók részére

2017. december 15-én éjfélig várjuk jelöléseiket Magyarország legrangosabb irodalmi díjára, az immár 13. alkalommal átadandó Aegon Művészeti Díjra. A nettó hárommillió forinttal járó elismerésre 2017-ben első alkalommal megjelenő és Magyarországon könyvárusítási forgalomba kerülő szépirodalmi művek és alkotóik jelölhetők. Részletes információ: www.aegondij.hu

Kedv Kedvenc ven enc mesehősein mesehőseink sehő nk kalandjai k alandjai nd EEzz aa mesekönyv meseköny v egyenesen egyenesen aa kedvenc ke d v e n c m mesehőseid esehőseid világába világába rrepít: epítt: olvashatsz olvashatsz FFogatlanról ogatlanról és és HHablatyról, ablat yróll, PPóról óról ééss az Őrjöngő az Őrjöngő ötösről, ötösről, Shrek Shrek ééss Szamár Sz amár kkalandjairól, alandjairól, Kapitányról Kapitányról és és a ppingvinekről ingvinekről vvagy agy a Madagaszkár a Maddagaszkár áállati llati hhőseiről. őseiről. IItt t t a remek a remek llehetőség, e h e tő s é g, hhogy ogy hhazavidd azavidd magaddal magaddal aa filmekben filmekben megkedvelt me gkedvelt kkaraktereket. arak tereket.t Olvasd Olvasd iis,s, nnee csak c sak nézd! n é zd! 4990 4 990 Ft Ft

Képes K épes a atlasz tlasz gy g gyermekeknek ermek e ek knek n Mindent M indent tudn tudni ni ak akarok! arok! Mindent ttudni Mindent udni aakarok! karok! – halljuk halljuk ggyakran yakran a gyerekektől, a gyerekek től, ééss ez ez így így iiss van van rendjén. r e n dj é n. Ez a sorozat Ez a sorozat vváltozatos áltozatos témáival témáival és és rrészletes észletes ttartalmával ar talmával a kiapadhatatlan a k i a p a d h a t a t la n tudás tudásvágyú vágyú ggyerekek yerekek számára számára készült: ké s z ü l t : m megtudhatnak e g t u d hat nak m mindent indent aaz emberi z emberi ttest es t anatómiájáról, anatómiájáról, elmerülhetnek elmerülhetne n k a bűvészek a bűvészek világában, világában, a vicces a vicces kképeknek épeknek köszönhetően köszönhetően szórakoz va ttanulhatják anulhatják az angol az angol szavakat szavakat ééss kifejezéseket, kifejezéseket, és és kkészíthetnek észíthetnek maguknak magu k nak szórakozva ppólót, ólót, makettet, maket tet, ékszereket, ék szereket, ppapírvirágokat, apír virágokat, és és m még ég aannyi n ny i m minden inden mást mást iis.s. 39 3990 90 F Ftt

A kkét ét aalapkönyv lapköny v – ÁÁllatok llatok ééss élőhelyek, élőhelyek, Állatok Állatok a világban a v i lá g b a n – hhasznos asznos öössze sszeffoglaló oglaló iismeretanyagot smeretanyaagot tartalmaz tar talmaz aa gyermekek gyermekek számára. számára. Előbbit már Előbbit már az óvodások az óvodások iiss éérdeklődve rdeklődve llapozgathatják: a p ozg a t h a t j á k : megismerkedhetnek érdekes m egismerkedhetnek bbelőle előle aa különböző különböző kkontinensek ontinensek ér d e ke s állatállat- ééss növény növény világával. világával. Utóbbi Utóbbi aazonban már zonban már aa kis kisiskolásoknak i s ko l á s o k n a k szól: szól: bbevezeti evezeti aa gyere gyerekeket keket aa földrajztudomány földrajz tudomány alap alapjaiba, j a i b a, bbemutatja emutatja az egyes az egyes országok országok ééss ttájak ájak gazdaságát, ga zda s á gát , m miközben i kö z b e n számukra számukra iiss bbefogadható efogadható m mennyiségű ennnyiségű inf információt nformációt közöl. kö z ö l . 2990 Ftt 2 990 F

Legendás L egendás uta utazások zások A LLegendás egendás uutazások tazások kötetei kötetei egy-egy egy-egy kközlekedési özlekedési eeszköz, szköz, kközlekedési özlekedési fforma orma ttörténetét ör ténetét járják jár ják körül. körül. EEzúttal zút tal aaz űrkutatás z űrkutatás és és aaz űrutazás z űrutazás ttörténelmébe ör ténelmébe tekinthetünk tekinthetünk bbee aaz első z első kísér kísérlletektől e te k tő l a Mars-expedíciókig. Mars-expedíciókig. AAz élményt z élmény t a kihúzható a kihúzható oldalak oldalak és és aa felhajtható felhajtható fülek fülek tteszik eszik teljessé. teljessé. A Vonatok Vonatok című című kötet kötet új új borítóval, borítóval, áátdolgozott tdolgozot t tartalommal tar talommal kerül kerül úújra jra aa boltokba. b o l to k b a. 5990 5990 Ft Ft

ú z h at ó 10 kih al oldall

1047 47 Budapest,, B Baross aross u u.. 91–95. 91–9 9 • TTelefon: 95 95. elefon: on n (06-1) n: (0 1) 272 1313 1 3 • Fax: Fax: ax (06-1) (0 06-1) 272 27 72 1312 • E-mail: E-maai ail: napraforgo@napraforgokiado.hu nap p afforgo@ pr @napraf aforgokkiad do.hu u•w www.napraforgokiado.hu ww.n napraf a orgok okiado k .hu hu

Téli Könyvvásár 2017  
Téli Könyvvásár 2017  
Advertisement