Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ‖ Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Кафедра Могилянська школа журналістики

Напрям підготовки 0302 Журналістика КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Сатиричні блоги як нова маніфестація сатири в ЗМІ»

Виконала Романовська Олександра Євгенівна

Науковий керівник старший викладач Локоть Т.М.

Робота допущена до захисту ___.06.2011р. ______________ Є.М.Федченко

Київ - 2011


1

ЗМІСТ ВСТУП ..................................................................................................................... 2 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ......................................................................... 5 1.1 ЕВОЛЮЦІЯ САТИРИ ЯК ЖАНРУ: ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ І ДО СЬОГОДНІ ............................................................................................................ 5 1.2 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІКИ САТИРИ ..................... 15 1.3 САТИРА В ЖУРНАЛІСТИЦІ .................................................................... 20 1.4 ПОНЯТТЯ БЛОГУ ТА ЯВИЩЕ БЛОГІНГУ ............................................ 28 1.5. ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ БЛОГГІНГУ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ ............ 36 1.6 КОРОТКИЙ ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ БЛОГОСФЕРИ ............................ 40 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ................................................................................. 45 2.1 МЕТОД КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ......................................................................................... 45 2.2 ВИЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ КОДУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ ДОСЛІДЖЕННЯ .............................................................................. 51 2.3 ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ ................................................................... 54 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ...................................................... 61 3.1

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................... 61

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: ............................ 89 ДОДАТКИ .............................................................................................................. 95


2

ВСТУП Останні

кілька

років

в

українському

онлайновому

просторі

охарактеризувалися появою нового типу блогів — сатиричних. Хоча на Заході це явище виникло раніше, є більш розвиненим та краще піддається опису та аналізу, наразі з тематики сатиричних блогів відсутні як західні, так і вітчизняні дослідження. Сатира, як соціальне явище, відоме ще з часів Римської імперії, протягом століть відігравала значну роль в літературі, публіцистиці та суспільному житті в цілому. Сатира є явищем багатогранним, народжуючи цілу низку художніх та художньо-публіцистичних жанрів, які вже є давно відомими та дослідженими. Проте з розвитком Інтернету з'являються сатиричні Інтернетвидання та блоги, що також відіграють помітну роль. В умовах онлайнових комунікацій межа між власне новинами та сатирою розмивається, наприклад, у випадках передруку сатиричних новин серйозними виданнями, які прийняли їх за справжні. Поява сатиричних блогів в українському онлайновому просторі піднімає низку цікавих питань, як щодо модифікації сатири в умовах Інтернету, так і про застосування вже існуючих сатиричних практик при створенні блогового контенту. Вивчення популярних сатиричних блогів для аналізу та класифікації є головною метою дослідження. Є потреба з‘ясувати основні тенденції, які можна простежити в українських сатиричних блогах, їх тип, формат, жанрове розмаїття та тематику. Досягення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:  визначення відсоткового співвідношення сатиричних та не сатиричних


3

публікацій у сатиричних блогах  аналіз тематики, яка висвітлюється в сатиричних записах кожного окремого блога та сукупності досліджених блогів  визначення найпопулярніших способів використання мультимедіа в сатиричних блогах  вивчення жанрового розмаїття, наявного в сатиричних блогах  класифікація та узагальнення інформації із зазначених вище питань Об'єктом дослідження були всі записи в п‘яти популярних сатиричних блогах, що відповідають первинній дефініції блогу — тобто викладаються в зворотньому порядку, містять вказівку на дату та час появи новини, автора новини, можливість коментування та носять епізодичний характер. Предметом дослідження є формування окремого жанру сатиричного блогу в українському онлайн-просторі. Протягом віків сатира була реакцією на вади окремих особистостей, суспільного та політичного життя. Виникнення і розвиток сатиричних блогів в українському медіа-просторі може характеризувати як еволюцію власне сатири, так і появу абсолютно нового формату онлайнових

медіа.

Актуальність даного дослідження в тому, що процес формування сатиричних блогів відмічає появу нового формату в сучасному онлайновому просторі, який відбувається в теперішньому часі, тож можна відстежити процес викристалізації певних тенденцій в дії. Практичне значення полягає в тому, що дане дослідження є першою спробою проаналізувати та описати сатиричні блоги та може стати підгрунтям для вужчого спеціалізованого аналізу.


4

Хронологічні межі дослідження. Історіографічна частина кваліфікаційної роботи звертається до початку 1990-х – першої декади 21 століття. Це зумовлено тим, що саме в цей період виникає та починає розвиватися блоговий формат. В практичній частині дослідження проаналізовано період з 16.05.2011 по 31.05.2011. Вибір періоду зумовлений тим, що досліджувані блоги оновлюються активно та регулярно, тож в межах зазначеного періоду була отримана достатня вибірка матеріалу для дослідження. Структура кваліфікаційної роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел. Обсяг диплому – 142 сторінки , основний текст – 89 сторінок, 2 додатки. Перший додаток містить перелік сатиричних публікацій у кожному із досліджених блогів за означений період у формі таблиць, другий – результати експертного опитування з анкетними питаннями та відповідями експертів. У першому розділі розглядаються питання еволюції сатири в історії, її основних характеристик та технік, особливості використання сатири при написанні публіцистичних текстів, формування блогу як особливого формату онлайнової комунікації, взаємовідношення блогінгу та журналістики; а також надається короткий огляд української блогосфери. У другому розділі окреслюються методи, з допомогою яких було проведене дослідження, зокрема – метод якісно-кількісного контент аналізу та експертне опитування, наведені критерії аналізу та списки питань. У третьому розділі наводяться результати

дослідження,

аналізуються

сатиричні

блоги,

освітлювана

тематика, жанрове розмаїття, використання мультимедійних можливостей, а також аналізуються дані, отримані внаслідок експертного опитування. У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження відповідно до поставлених завдань.


5

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 ЕВОЛЮЦІЯ САТИРИ ЯК ЖАНРУ: ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ І ДО СЬОГОДНІ Термін сатира походить з латини. Латинське sátura позначало жіночий рід прикметника, що мав значення інтенсивний або наповнений (англ. full or saturated) [36]. Також цим терміном у поєднанні із lanx називали вечерю із поєднання кількох різних страв, або блюдо наповнене фруктами [36]. Пізніше цей термін стали вживати для позначення змішаних жанрів у літературі, наприклад поєднання прози і поезії. Лише з часів таких поетів, як Горацій та Ювенал цей літературний жанр виробився у той, що ми сьогодні називаємо сатирою. Модифікація терміну сатира в сучасному його значенні не має нічого спільного із сатиром – персонажем-супутником бога Вакха в давньогрецьких міфах. Роберт Елліот пише про це: «Коли

іменник входить в область метафори, він

потребує

розширення

і іменник satura (який не мав дієслівної, прислівникової або прикметникової форми)

було негайно розширено через привласнення значень грецького

слова «сатир» (satyros) та його похідних. В результаті, термін «сатира» в англійській походить від латинського satura, проте сатиризувати (satirize) та сатиричний (satiric) мають грецькі корені. Вже в 4 столітті нашої ери письменника, що пише в сатиричній манері, називали satyricus (…) Наступні модифікації в орфографії затьмарили латинське походження слова сатира: satura перетворюється на satyra і в Англіїї до 16 століття термін писався як «satyre»».[36] Сатиру поділяють на сатиру Горація та сатиру Ювенала, за іменами перших знакових римських сатириків, хоча ці два типи не завжди виключають один одного.[46]


6

Гораціанська сатира грайливо критикує деякі соціальні пороки через ніжний, м‘який та веселий гумор. ЇЇ дотепність, перебільшення та само викривальний гумор спрямовані скоріше на безглуздя, ніж на зло. Співчутливий тон гораціанської сатири поширений в сучасному суспільстві. Ювеналова сатира більш зневажлива та викривальна, ніж сатира Горація. Вона викриває соціальне зло через глузування, наругу та люте висміювання. Ця форма сатири часто може бути песимістичною, характеризуватися іронією, сарказмом,моральним обуренням та інвективою, тоді як гумору приділяється менше уваги. Явно виражена політична сатира – це зазвичай сатира Ювенала. Ранні приклади того, що можна називати сатирою, були відомі ще з часів Давнього Єгипту. В давніх греків не було терміну для того, що в сучасному світі називають сатирою, проте широко використовувалися пародія та цинізм. Зараз одним із перших сатириків вважають Арістофана, чиї драми відомі своїми критичними, політичними та соціальними коментарями, зокрема, політична сатира, в якій він висміював Клеона. Його стиль перейняв драматург Менандр, що критикував політика Каллімедона у своїх п‘єсах. Старішою формою грецької сатири, яка досі використовується, є Меніппова сатира, хоча оригінальні тексти Меніппа загублені. Критично сатиру першим обговорив Квінтиліан, який використав її для описання творів Луцилія.

Його розуміння сатири відрізнялося від

прийнятого сьогодні. В розумінні Квінтиліана сатирою можна було вважати лише

твори,

написані

гекзаметром

(вираженно

римським

стилем).

Квінтиліанові також належить висловлювання, що satura, тобто написана гекзаметром сатира, є жанром, що походить виключно із Риму - satura tota nostra est. Він був знайомий із грецьким сатиричними творами і навіть коментував їх, проте не визначав їх як сатиру.


7

Окрім Квінтиліана та вже зазначених вище Горація та Ювенала, в римській сатирі варто відмітити ще Луцилія та Персія. Вони використовували сатиру в значно ширшому, ніж зараз сенсі, що характеризувалось написанням яскравих гумористичних текстів, які майже не ставили собі на меті глузування. Поет Гіппонакс, за згадками Плінія, писав сатиру настільки жорстку і гостру, що об‘єкти сатири вішались від образи. В Середньовічному Арабському світі існував жанр сатиричної поезії хижа (hija), започаткований афро-арабським автором Аль-Джахізом в 9 столітті. Працюючи з серйозними науками на кшталт антропології, соціології та психології, він вважав, що сатиричний підхід до серйозного матеріалу дозволить останньому стати цікавішим, а відтак мати глибший ефект. В ранньому Середньовіччі провісниками сатири були голіарди та ваганти, чиї пісні сьогодні більш відомі як антологія Карміна Бурана, що в 1936 році були покладені на музику композитором Карлом Орфом. Сатира почала використовуватися частіше із розвитком народної літератури в 12 столітті. В епоху Просвітництва жили такі знані майстри сатири як Джованні Бокаччо та Франсуа Рабле. Класикою просвітницької сатири вважаються «Утопія» Томаса Мора та «Пригоди Уленшпігеля» Шарля де Костера. Прямий суспільний коментар (social commentary) з‘являється у 16 столітті, коли в жартівливих текстах на кшталт творів Франсуа Рабле почали висвітлювати серйозні тексти.

Cатира єлизаветинської доби (16 ст.)була

досить грубим та гострим жанром. В 16 столітті сатиричні брошури містили більше прямого злослів‘я, ніж власне сатири. У порівнянні з англійської римська сатира була значно цивілізованішою. В 17-18 століттях завдяки боротьбі торі та вігів в Англії спостерігається піднесення сатириричного жанру, а сатира знову виконує свою першочергову функцію – критики ситуації, що склалася в країні, фокусуючись на політичній ситуації. Найяскравішими сатириками того часу були Джон Арбенотт, Александр


8

Поуп, Даніель Дефо, сатира якого мала більш журналістський характер та спрямовувалася проти ксенофобії та релігійної нетолерантності, на захист свободи совісті; Джон Драйден, чиї ессе про природу сатири допомогли визначити її позиції в царині літератури[35]; Джонатан Свіфт, який висміяв не тільки недоліки англійського суспільства, проте і суспільства в цілому. Останній писав про сатиру: «Сатира — своєрідне дзеркало, в якому кожен, хто дивиться в нього, бачить, як правило, обличчя всіх, крім свого власного». [55] Його вважають одним із найважливіших англо-ірландських сатириків. Основною його метою було викриття байдужості до жахливого становища народу в сучасній йому дійсності. В Росії та Україні сатира була відома ще з давніх часів в народній та творчості скоморохів, проте справжній її розквіт в українські літературі приходиться на 16-17 століття у творах полемічної літератури, зокрема в творчості Івана Вишенського. В Америку сатиру завозять британські колоністи, першим з яких був поет Ебенезер Кук. Бенжамін Франклін використовував сатиру, щоб за допомогою сміху сформувати культуру молодої нації. Одним із перших американських сатириків був Марк Твен з його «Пригодами Тома Сойера» та «Пригодами Гекельбері Фінна». Останнє, наприклад, є сатирою на моральні цінності довоєнного Півдня. Герой Твена, хлопчик на ім‘я Гекельбері Фінн, допомагає рабу, що втік, вважаючи, що це не є правильним, тому що його моральні цінності формувалися в умовах світу, в якому він виріс. Врешті решт, герой вчиняє правильно, втім, вважаючи, що це не так. Варто також відмітити творчість сучасника Твена, Амброза Бірса. В Росії сатира як жанр проявляється в 18 столітті, в різноманітних жанрах, таких як епіграма, послання,байка, комедія, епітафія, пародійна пісня, публіцистика. Першим російським сатириком був Антіох Кантемір. Його сатири були віршованими емітаціями латинського вірша, проте Кантемір


9

намагався

наблизити

сатиру

до

простої

розмови,

доповнюючи

їх

просторіччями, прислів‘ями та приказками. Його нововведення не знайшли продовження в літературі. Стає популярною сатира на бездарних авторів, яка сприймається як засіб літературної боротьби. Олександр Сумароков видавати перший приватний сатиричний журнал «Працьовита бджола». Мода на віршовану сатиру згасає в Росії вже в другій половині 18 століття, проте з‘являється мода на журнальну. Це дає поштовх для розвитку цілої низки сатиричних журналів: «Корисне захоплення», «Вільні години», «Помісь», «Трутень», «Глядач», «Пошта духів», яку видавав Іван Крилов. Останній є автором більш ніж 200 байок, деякі вислови з яких стали крилатими. Його пародійна комедія «Тріумф», що висміювала Павла I, розповсюджувалася через самвидав і була вельми популярною. Один із найяскравіших зразків тогочасної сатири – комедія «Недоросток» Дениса Фонвізина, що висміювала недоліки провінційного дворянства, здебільшого засуджуючи популярні в той час методи виховання. Сатиричне забарвлення мали деякі твори українського вертепного і шкільнотеатрального репертуару, зокрема популярні в 17-18 столітті інтермедії. Сатиричними

були

деякі

вірші

та

байки

Григорія

Сковороди,

а

найяскравішим зразком тогочасної української сатири є поема «Енеїда» Івана Котляревського. У вікторіанській Англії починають видаватися сатиричні журнали, такі, як «Панч» та «Фан», які конкурують за увагу аудиторії. Сатиру також використовують романісти, для висвітлення англійських соціальних проблем, наприклад, Чарльз Дікенс. В Росії класична сатира зникає ближче до 19 століття, проте її вплив відчувається в творчості всіх помітних поетів, письменників та драматургів


10

того того часу – Олександра Пушкіна, Кондратія Рилєєва, Михайла Лєрмонтова, Миколи Нєкрасова, Миколи Гоголя, Олександра Островського. Особливо відома жорстка в‘їдлива сатира Михайла Салтикова-Щедрина, який особливу увагу приділяв політичному та соціальному життю Росії того часу. Сатира Салтикова-Щедрина – це ювеналова сатира, покладена на сучасну письменнику російську дійсність, а жанрово його твори тяжіли до античної

діатриби,

полемічної

викривальної

промови.

[14]

Зразок

гораціанської сатири являють собою твори Антона Чехова. В українській сатирі 19 століття не можна не відмітити твори Тараса Шевченка – гостро сатиричний характер мала його поема «Сон», а також окремі частини його поем «Єретик», «Кавказ», «І мертвим, і живим…», «Неофіти», і деякі окремі вірші[22]. Байки і приказки Петра ГулакаАртемовського,

Євгена

Гребінки,

Левка

Боровиковського,

а

також

«Співомовки» Степана Руданського також являють собою зразки сатири означеного періоду. Iз лiтературної творчостi другої половини 19 столiття до сатири можна зарахувати оповідання «Баба Параска та Баба Палажка» Iвана НечуяЛевицького, «Лови» Панаса Мирного, «Сміх» і «Коні не винні» Михайла Коцюбинського, деякі оповідання Степана Васильченка, Леся Мартовича, драму «Мартин Боруля» Івана Тобілевича, комедії Марка Кропивницького, Михайла Старицького тощо. 20-е століття дає новий поштовх у розвитку сатиричного жанру. Стрімкий розвиток техніки, війни та соціальні зміни спостерігаються в Європі та США. Такі

американські

автори

як

Ольдос

Гакслі

та

Джордж

Орвелл

використовують сатиру, щоб застерегти суспільство від небезпечних перспектив, які несуть в собі такі зміни. «Ферма тварин» Орвелла дала початок жанру політичної сатири. В романі тварини, які вміють розмовляти, влаштовують змову з метою захопити владу в світі людей [58].


11

В Британії розвиток сатири активізується під час Другої світової війни та в роки холодної війни. В Чехії виходить незакінчений роман «Пригоди бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Роман являє собою низку їдких сатиричних новел, які описують життя Австро-Угорської імперії в останні роки її існування. З

винайденням

і

розвитком

кінематографу

сатира

знаходить

своє

відображення в фільмах. В 1940 році виходить фільм «Великий диктатор» із Чарлі Чапліном, в якому зображений Адольф Гітлер. Серед сатириків того часу відомими були також Дороті Паркер та Генрі Льюіс Менкен, що активно використовували сатиру в своїй творчості. Менкен, зокрема, писав про сатиру: «один регіт вартий десяти тисяч силогізмів. Це не тільки більш ефективно, а ще й значно розумніше»[58]. Цим висловом він намагався переконати громадськість навчитись сприймати критику. Роман Джозефа Хеллера «Виверт-22», який було екранізовано в 1970 році, є сатирою на бюрократію в армії. Роман регулярно потрапляє в списки найкращих літературних творів століття. Романіст Сінклер Льюіс був відомий своїми сатиричними історіями, такими як «Обиватель», «Головна вулиця» та «Вона не може трапитись тут». Його книги викривали та сатиризували сучасні письменникові американські цінності. Популярною сатирою на холодну війни був фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав, або як я перестав боятись та полюбив атомну бомбу» 1964 року був популярною сатирою на Холодну війну. На телебаченні з‘являються такі зразки сатири, як британські шоу «Літаючий цирк Монті Пайтона», «Шоу Бенні Хілла», «Чорна гадюка» та серіал «Так, пане міністре!». В Росії початок 20 століття пов‘язаний із появою журналів «Сатирикон» та згодом «Новий Сатирикон», в яких відкрито друкувалась політична сатира в віршах і прозі, зокрема твори Олександра Аверченко, Саши Чорного, Теффі. Ілюстрації робили видатні художники доби[21].


12

Після встановлення СРСР виходять вірші Володимира Маяковського написані на підтримку радянської влади, а відтак спрямовані проти буржуазії. В 1924 році виходить повість «Три товстуни» Юрія Олєши, яка викривала диктаторський стиль правління. Романи Іллі Ільфа та Євгена Петрова «12 стільців» та «Золоте теля» висміюють найхарактерніші якості нового радянського суспільства. Після встановлення режиму Сталіна в країні посилюється цензура. Сатира продовжує існувати в народній творчості. Данило Хармс зазнав репресій і згодом помер у психіатричному відділенні тюрми «Хрести». Михайло Булгакову вдалося уникнути репресій, проте низка його творів була конфіскована органами НКВД, а деякі, наприклад, сатирична повість «Собаче серце» була надрукована лише після його смерті[21]. Сьогодні в США йде мультиплікаційний серіал «Південний Парк», який також транслюється у всьому світі, включно із Україною. Побудований виключно на принципах сатири, серіал зосереджується на актуальних проблемах американської дійсності, як то антисемітизм, гомофобія, боротьба за чистоту довкілля, корпоративна культура, політкоректність, католічні секс-скандали тощо. Найпопулярнішим сатириком Великої Британії є сер Тері Пратчетт, автор міжнародної серії бестселерів про «Плаский світ». Відомим також є сатирик Кріс Морріс, сценарист та режисер фільму «Чотири леви» (2010), який висміює тероризм у Британії через життя кількох радикальних молодих ісламістів у Британії. З початком Великої Вітчизняної війни радянська сатира спрямовується на викриття пороків фашизму та підтримку радянської армії.

Творче

об‘єднання Кукринікси малюють цілу низку карикатур, підписуючи їх гострими віршами. Сатиричні вірші на адресу фашизму пише і Самуїл Маршак.

Під час Хрущовської «відлиги» цензура послаблюється.


13

З‘являється «КВК» (1961), що поєднувала в собі гумор із елементами сатири[7]. Фільм «Ласкаво просимо, або стороннім вхід заборонено» висміює недоліки правління Хрущова. На телебаченні працюють Аркадій Райкін та Михайло Жванецький. З‘являється сатиричний кіножурнал «Фітіль». Реалії правління Брежнєва описані в дисидентській літературі, що також передавалася через самвидави. З розпадом СРСР починається нова хвиля розвитку сатири в країні. У 90-ті роки найбільш популярною темою для сатириків були так звані «нові руські», анекдоти про яких популярні до сьогодні, а також життя у нових політичних умовах. На початку 21 століття сатира в Росії переходить на сторінки Інтернету. Видатним українським сатириком був Іван Франко, також варто відмітити суспільно-політичні сатири Володимира Самійленко, Осипа Маковея, Олександра Олеся. Після революції 1917 спостерігалося повернення до традицій народницької сатири 19 століття. Самобутнім українським сатириком був Остап Вишня, який започаткував новий літературний жанр – усмішки, різновид фейлетону та гуморески. Ввів цей термін сам Остап Вишня. Пізніше він писав: "Хоч «фейлетон» уже й завоював у нас повне право на життя, та, на мою думку, слово «усмішка» нашіше від «фейлетону»»[22]. Він освоює і далі розвиває традиції вітчизняної та світової сатиричної літератури й народної творчості. Передусім традиції класиків (Гоголя і Шевченка, Щедріна і Франка, Мартовича і Чехова). Публіцистична

творчість

Миколи

Хвильового,

спрямована

проти

просвітянства, культурного назадництва й неуцтва і полемічні статті лідера «неокласиків» Миколи Зерова також носили сатиричний характер.


14

Політично тенденційна в дусі партійних настанов була сатира гумористів і байкарів в УРСР. До сатиричних належать деякі вірші Павла Тичини із збірки «Партія веде» (1934)[21]. Прикладом сатири в кіномистецтві є сатирична комедія «Шкурник» (1928) Миколи Шпиковського, своєрідний путівник по радянський ідеології 20-х років. Цікавим є певний пророцький сенс

картини,

адже

Шпиковський

прагнув

висміяти

свого

героя-

пристосуванця, не розуміючі, що він стане прообразом найпоширенішого типу радянської людини[4]. З розпадом Радянського союзу почався сплеск легальної сатири, у якій віддзеркалилася політична історія, стара ідеологія, критика і соціалізму, і демократії. Якщо раніше сатира могла існувата тільки у завуальованій формі, то в 90-ті ідеологія стала об‘єктом сатири. У ці роки відновлюється показ КВК, виходить політичний роман О. Зінов‘єва „Катастройка‖, з‘являються такі сатирично-гумористичні передачі, як „Аншлаг‖ (1988), „Маски-Шоу‖ (1992), „Оба-на!‖ (1990-1995), „Джентльмен-Шоу‖ (1991-2008), „Біла папуга‖ (1993-2002), „Городок‖ (1993-2008), „Обережно, модерн!‖ (1993-2002), „Сміхопанорама‖ (1994), ОСП-Студія (1996-2004), „33 квадратні метри‖ (1997-2004), створюється група „Екс-ББ‖ (1989). У літературі та на телебаченні гумористи-сатирики позиціонують себе, як особлива каста[7]. На початку 21 століття з‘являється ціла низка розважально-гумористичних програм, що тяжіють до жанру шоу: „Криве дзеркало‖ (2003), „Квартал-95‖ (2003), „Добрі жарти‖ (2004), „6 кадрів‖ – скетч-шоу (2005), „Камеді клаб‖ (2005), „Камеді клаб Україна‖ (2006-2010), „Наша Russia‖ (2006), „Слава Богу, ти прийшов!‖ (2006), Comedy Woman (2008), „Прожекторперісхілтон‖ (2008), „Файна Юкрайна‖ (2008), „Чета Пиночетов‖ (2009), „ДаЁшь молодЁжь!‖, „Одна за всіх‖ та ін. Формат більшості цих програм можна охарактеризувати як адаптований, наприклад, скетч-шоу це адаптація формату, який виник в Британії. Яскравими представниками перших скетчів були «Літаючий цирк Монті Пайтона» та «Шоу Фрая та Лорі». Скетч-шоу


15

часто є пародіями, наприклад, шоу «Файна Юкрайна» пародіює різні аспекти суспільного та політичного життя України. А такі програми як «Камеді клаб», «Comedy Woman» можна віднести до змішаних жанрів – «Камеді клаб» поєднує в собі елементи КВК із популярним в США жанром стенд-ап комеді. 1.2 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІКИ САТИРИ Дослідники визначають сатиру, як певний твір, сказаний вголос, написаний або зображений, що є дотепним та, часто в іронічній або саркастичній манері, засуджує або висміює окремих людей, групи чи умови особистого або публічного життя. «Хоча вона може подаватись у багатьох складних формах (докори, карикатури,

викривальні

промови

(інвективи),

памфлет,

пародія,

перекручення (travesty)) і тонах (від ніжного і ласкавого до лютого і вбивчокрижаного), а також може бути спрямована на будь-яку кількість об‘єктів, її мета завжди висміювання» [51] Сатира часто розважає, таким чином уподібнюючись до будь-якого гумористичного медіуму, проте окрім цього вона має слугувати певній «вищій

меті».

Метою

кожного

сатиричного

твору,

фактично,

є

відображенням різниці між «тим як є, і тим, як має бути»[36]. Сатира прагне використовувати сміх, щоб викрити ті моральні ексцеси, ті види поведінки, що порушують межі допустимої моралі в очах сатирика. Вона використовує гумор для того, щоб розбавити пряму критику, інакше сатира буде сприйматися як проповідь. Від комедії сатиру відрізняє (хоча ці два жанри так часто перекликаються, що чітке розмежування не завжди представляється можливим) те, що остання зазвичай несе в собі певний моральний урок, має явно виражений дидактичний характер.


16

«В основі кожної влучною традиційної сатири лежить відчуття моральної наруги або обурення. Така поведінка є неправильною і має бути викритою. Таким чином, для того щоб прийняти сатиричну позицію, потрібно мати чітке уявлення про те, що є правильним». [43] За Нойманом серед вимог до сатири варто виділити три: сатира має бути злою (mean), влучною та смішною. В літературній ієрархії, сатира завжди залишається внизу. Її часто розглядають, як щось брудне і зле, що має бути виховане і те, що апелює не до наших позитивних почуттів, як любов та щедрість, а скоріше провокує ревнощі, заздрість і зловтіху» [51] . Так, сатира є дуже контроверсійною по своїй природі. Скотт наголошує на тому факті, що політичні застосування сатири були такими сильними, що тиранічні та тоталітарні режими в історії цензурували, висилали та навіть страчували сатиристів» [58, 6]. Наприклад, римський поет Ювенал, якого вважають одним із родоначальників жанру, французький сатирик Вольтер та автори сатиричних п‘єс у царській Росії отримали значні покарання за свої сатиричні роботи. Втім, чітко означити, що є, а шо не є сатирою часто не видається можливим. Ганс-Гюннар Аксбергер пише, що до сатири можна застосувати той самий вислів, що часто застосовується на означення порнографії: «Ніхто не знає, як її означити, проте кожен пізнає її, коли бачить». [51] Це кидає виклик сатирикові, адже його творчість має бути тонкою і різноманітною в мірі достатній для того, щоб втримати читача, якого цікавить дотепність твору, проте в той же час дати зрозуміти (проте неявно), що він має сатиричні наміри. Джонсон пише, що сатира залежить не тільки від обізнаності читача (про події, літературні моделі, які підлягають сатирі, та норми іронії, що функціонують в рамках певної мови); влучна сатира часто вимагає від читача


17

«певної витонченості (sophistication). Людина, не чутлива до рівнів іронічності в мові часто не зможе зрозуміти ходу думок сатирика (якщо тільки іронія не є надто очевидною)» [43] Джонсон виділяє такі характерні риси сатири: 1. загальна іронічність 2. побудова на парадоксах 3. протиставлення 4. розмовний стиль 5. антиклімакс (речення являє собою ряд спадних по силі висловів) 6. обсценна лексика 7. насильство 8. очевидність, наочність 9. перебільшення Сутністю позиції сатирика є бажання висловлюватися цілком ясною мовою, щоб збурити в аудиторії бажання протестувати. Сатирик зображає болючі або абсурдні ситуації та безглуздих зіпсованих особистостей якомога яскравіше. Він вірить у те, що більшість людей сліпі, нечуйні та, можливо, занадто звиклі до положення речей у суспільстві. Сатирик прагне змусити їх побачити правду, принаймні ту її частину, яку вони зазвичай ігнорують. Сатира відрізняється від інших літературних жанрів обмеженою кількістю технік. Суть сатири у дотепності, яка виникає завдяки комбінуванню та контрастуванню ідей. Джонсон визначає такі сатиричні техніки: Редукція – деградація чи знецінення об‘єкту сатири за рахунок приниження його статусу чи гідності, зменшення. Редукція має багато спільного із порівнянням.


18

На практиці вона зазвичай проявляється у таких прийомах:  зміна в розмірах  усунення знаків приналежності до певного класу чи статусу (часто одягу)  використання тваринних образів, які зводять всі цілеспрямовані дії індивіда – амбітні цілі, якими він пишається, та пристрасті, яких соромиться, – на рівень грубого інстинкту  використання образів овочів та мінералів  редукція часто використовується в карикатурах чи пародіях  руйнування символу (сатирик, який хоче продемонструвати, що емблема використовується на підтримку суспільної несправедливості, вдає, що не розуміє її символічної конотації. Наприклад, флаг стає елементом одягу. Таким чином людина перестає бачити символічні цінності, які суспільство приєднує до вочевидь тривіальних об‘єктів та дій) Техніка редукції відображає загальну ідею сатири зменшити все до простих форм – вона завжди апелює до здорового глузду, явних доводів, простої логіки.

Інвектива (викривальна промова) – фактично відкрита образа, часто використовується з метою отримання шокового ефекту. За словами Джонсона, це найменш винахідлива техніка сатирика. «Довгі інвективи іноді називають викривальними промовами. Небезпека чистої інвективи полягає в тому, що вона швидко набридає, так як пропонує обмежені можливості для використання різноманітної дотепності».[43] А. Теплzшина виділяє інвективу в окремий жанр[18], проте в даному дослідженні дослідник погоджується із точкою зору Джонсона, тому що


19

сьогодні інвектива рідко зустрічається в чистому вигляді, а відтак може входити в склад певного жанру. Іронія – систематичне використання подвійного значення, тобто слова вживаються у значенні, протилежному буквальному або очікуваному. Карикатура – вживається щодо техніки перебільшення однієї конкретної якості об‘єкту для досягнення комічного або сатиричного ефекту. Термін карикатура зазвичай використовується скоріше стосовно малюнків, ніж стосовно письма (наприклад, політичні карикатури). Майже вся сатира спирається на спотворення, притаманне карикатурі. Бурлеск -

термін стосується безглуздого перебільшення в мові, часто

невідповідності між словами та ситуацією, в якій опиняється індивід. Наприклад, коли король розмовляє мовою моряка із найближчого порту, а моряк – мовою, гідною короля (ще й, наприклад, у формі білого вірша). Також, серйозна ситуація може стати бурлескною, якщо учасники будуть говорити або поводитися у сміховинно неприйнятний спосіб. Доведення до абсурду (reductio ad absurdum) – популярна сатирична техніка, коли автор охоче погоджується із основним ставленням або припущенням, яке хоче висміяти, і, доводячи їх до крайнощів, викриває безглуздість

початкових

припущень.

Ця

техніка

іноді

може

бути

небезпечною, тому що читач не зрозуміє сатиричності, або не зможе чітко визначити об‘єкт сатири. Зле адресне висміювання (lampoon) – зазвичай означає жорсткі та особисті атаки на впізнаваний об‘єкт, які фокусуються на її характері та зовнішності. Структурно сатира зазвичай представлена у трьох можливих формах: Монолог


20

Пародія Нарратив У випадку монологу автор зазвичай не відкриває свою особу, промовляючи «з-під завуальованої маски» [43]. Він окреслює своє бачення проблеми, надає приклади, та намагається прищепити своє бачення читачеві або слухачеві. Пародія ж є жанром значно складнішим. Цей термін стосується стилю, що підсвідомо має на меті створення твору схожого за будовою до того твору, який висміюється (тобто, пародія на п‘єсу має також бути п‘єсою). Зазвичай це літературний твір, створений із серйозною метою, або ж літературна форма, в якій були написані

поважні книги чи поеми. В менш влучній

пародії це виражається у вкладенні у форму оригіналу недоречних контексту ідей.

В пародіях кращої якості сатирик імітує оригінал дуже добре,

виштовхуючи його ідеї за межі розумного, таким чином роблячи оригінал смішним. Сатирик має вміти писати на тому ж рівні (і в тому ж стилі), що й оригінал. Талановитих авторів важко пародіювати, тому що не можна гіперболізувати твій, не викривши при цьому, що пародія написана не так добре, як оригінал. Ефект пародії залежить від того, як добре читач знайомий з оригіналом. У наративі особа автора не проявляється, фікція говорить сама за себе.

1.3 САТИРА В ЖУРНАЛІСТИЦІ Відносини між сатирою і журналістикою найкраще ілюструє цитата Марії Лоренцетті: «Сьогодні журналістика і сатира все більше переплітаються, велика кількість медіа формують стиль, що змішує гумор та журналістські рослідування у ТВ-шоу, Інтернеті та в газетах. Не дивлячись на те, що їх


21

методи і стандарти далекі один від одного, журналістика і сатира поділяють центральну етичну ідею, а саме прагнення пошуку істини» [47]. Сатира з'явилася в давнину, з появою соціального ладу в людському суспільстві, тому вона вважається соціальним явищем. Сатиричні жанри журналістики відрізняються від літературних достовірністю опису та адресністю фактів. Як це подає Яків Симкін: «У журналістиці предмет виступів складають актуальні суспільні і природні події, явища, процеси, ситуації у всьому багатстві їх проявів, в різноманітті взаємозв'язків, перш за все породжують важливі для суспільства в теоретичному та практичному відношенні проблеми і конфлікти, а також особистість людини»[15, 32]. На думку О. Кузнецової, "комічне в пресі, помножене на тираж газети чи журналу, не просто додає настрою, веселить десятки тисяч читачів, воно підносить силу духу, додає наснаги до праці, допомагає вижити в скрутні часи, змушує боротися" [6, 3]. Для створення сатиричних творів журналісти використовують методи наочно-образного узагальнення, яке спирається на прийоми асоціації, творчої фантазії,

метафоризації,

(внутрішнього (перебільшення),

метонімії,

протиставлення), генералізації

одухотворення,

оксюморона

(зменшення),

гіперболізації

літоти (підміни

приватного

виведення

загальним), індивідуалізації (підміни загального висновку приватним) тощо. Якщо журналіст відтворює дійсність в емоційно-образній формі, передає аудиторії своє уявлення про актуальну реальність за допомогою художньої типізації, то він повинен здійснювати її таким чином, щоб не спотворити реальний стан справ, якого стосується ця типізація. Саме це і відрізняє її від типізації, заснованої на вигадці, публіцистичній).

властивої художній творчості (але не


22

Художній метод відіграє особливу роль, оскільки в матеріалах будь-якого жанру може бути присутнім авторська фантазія, у вигляді домислу. Як пише Яків Симкін, сьогодні традиційні жанри російської (але також може бути застосовано до української дійсності – прим. досл.) журналістики, які найбільш повно представляють використання художнього методу (нарис, фейлетон, памфлет), значно потіснені або навіть витіснені інформаційними та аналітичними жанрами. Однак це не означає, що художній метод відображення дійсності (відображення її своєрідними засобами) зник з арсеналу сучасного журналіста. Художній аналіз, як і раніше, існує. З одного боку, він є основою групи художньо-публіцистичних жанрів, що останнім часом спростилися і схематизувалися, а з іншого - вплив художнього методу все частіше можна спостерігати в інших жанрових групах - насамперед у публікаціях аналітичних жанрів. Психологізмом, зображувальністю нерідко насичуються кореспонденція, стаття, коментарі, огляди тощо.[15, 48] Тож, можна говорити, що таким чином вони заміщують нарис, фейлетон, памфлет. Ці публікації компенсують в певній мірі дефіцит образів, наявний в сучасній журналістиці, привносять на сторінки преси виразні характери, вдало розгорнуті деталі, мальовничі сценки, тим самим доповнюючи журналістику. Художній

метод

повною

мірою

виявляється

в

публікаціях,

що

класифікуються як художньо-публіцистичні. У цьому випадку журналістика зближується з художньою творчістю, оскільки повнота створюваних образів, яскравість конкретних деталей сюжету і композиції часто демонструють прагнення автора до художньої типізації. Образи в художньо-публіцистичних текстах виявляють нерідко не просто індивідуальні особливості людини, але швидше характерні риси наших сучасників. Художній аналіз даного виду


23

існує у нерозривній єдності з проблемним (наприклад, з економічним, політичним) аналізом та націлений на вирішення тих же завдань, тих же конфліктів, але досліджує їх своїми власними засобами і прийомами[15, 52]. Журналіст в такому випадку часто обгрунтовує свої образні побудови добре відомими йому з життя, з власного творчого досвіду прикладами, що демонструють типові риси сучасника. Рівень новизни, оригінальність побудов автора можуть бути різними, в тому числі і невисокими, недосконалими. Однак читач помітить у будь-якому випадку прагнення автора

використовувати

образне

мислення,

застосовувати

образні,

експресивні засоби відображення дійсності, його бажання не пропустити цікаві деталі, колоритні постаті, звернути на них увагу аудиторії. При цьому художній

аналіз

компенсується

може за

часом

рахунок

затінювати яскравішого

проблемний. Проте

це

морально-естетичного

самовизначення автора і чіткої позиції щодо обговорюваних в тексті проблем. Зa формою сaтиричну публiцистику прийнято подiляти нa великi, середнi та мaлi форми. До великих та середнiх форм дослiдники (зокрема, Кузнєцова) вiдносять фейлетон, пaмфлет, сaтиричну казку (бaйку) тa сaтиричну стaттю. До мaлих — сaтиричний вiрш, епiгрaму, епiтaфію, прислiв‘я, прикaзки i тaк звaні „колючi рядки‖, основним змiстовим нaповненням яких були прислiв‘я тa прикaзки. За Л. Шибаєвою можна виділити наступні сатиричні жанри, присутні в сучасній публіцистиці, систематизовані у таблиці: Фейлетон

Працює

з

суспільним

«злом»,

моральним

каліцтвом,

протиріччями суспільного життя, які не можливо вирішити без сміху. Характерними рисами є фактична основа із


24

авторським підтекстом; особлива форма побудови (наявність асоціативної теми, образи, сценки, картинки); сатиричне загострення

теми

або

лірико-гумористична

інтонація;

конкретні висновки. Поділяється на два типи: 1)

Адресний, із прямою вказівкою на об‘єкт, часто з

ім‘ям, прізвищем, назвою установи тощо. 2)

Узагальнений – без точних вказівок на об‘єкт, але з

точною фактичною основою. Памфлет

Від фейлетону відрізняється більшою емоційністю, багатою епітетами мовою, сарказмом. Його мета – «знищити». Зазвичай

для

памлету

характерні

масштабні

об‘єкти

викриття: держави, ідеології, великі соціальні явища, тож памфлет носить узагальнений характер. Пародія

Імітація, яка гіперболізує недоліки та має на меті або розсмішити читача, або ж викрити та критично зобразити об‘єкт.

Сатиричний

Супроводжує події та явища (частіше за все – слова

комментар

посадових осіб) коментарем, який побудований на виявленні та висміюванні непослідовності, нелогічності або ж відвертої нісенітниці.

Епіграмма

Невеликий за обсягом сатиричний вірш.

Анекдот

Невеликий сатиричний твір повчального характеру, який містить будується

гостру за

злободенну

принципом

критику.

перегорнутої

Текст

анекдоту

піраміди,

коли

повчання знаходится на вершині, в кінці тексту. Деякі дослідники відносять анекдот до жанрів фейлетонного стилю


25

[18] Жарт

Вигадка,

що

має

на

меті

розважити

читача.

Часто

використовується журналістами, наприклад, на 1 квітня.

Також варто відмітити явище, яке остаточно викристалізувалося в західній журналістиці в останні роки. Новинна сатира (news satire) (інші варіанти назви - підробні новини (fake news) або фіктивні новини (mock news)) – це особливий тип пародії, виконаної в формі традиційної журналістики. Приналежність до сатири тут визначається за рахунок контенту. новинна

сатира

існувала

приблизно

стільки,

скільки

і

Хоча

традиційна

журналістика, вона стала особливо популярною в Інтернет-середовищі, в якому досить легко імітувати надійне джерело новин, а отже історія з практично будь-якого сайту може стати популярною. Річард Лок підняв продажі газети Сан (The Sun) в 1835 році, опублікувавши серію із шести статей, які зараз відомі під назвою «Великий Місячний Обман» (Great Moon Hoax), від імені вченого-астронома. Статті були заявлені як передрук із неіснуючого Едінбургського Наукового Журналу. [32] Семюель Клеменс (справжнє ім‘я Марка Твена) до здобуття ним слави відомого письменника працював журналістом і публікував багато обманних статей. Йому двічі довелося тікати з роботи через те, що його сатиричні домисли часто сприймалися як реальні фактичні статті.

Він згодом

прокоментував свій вислів: «Поки правда взувається, брехня встигає облетіти півсвіту». [64]. Газети досі публікують такі статті, зокрема на 1 квітня, проте такі новини мають бути марковані, як жарт, в тому ж випуску або на наступний день. В

1934

році

кінокомпанія

Метро-Голдвін-Майер

випустила

серію

короткометражних фільмів (заснятих на плівку театральних постановок), в


26

одній із яких справжні кадри поєднувались із фіктивною розповіддю. Вона велася спокійним голосом, характерним для звичайної новинної начитки. Ця риса дуже характерна для типової новинної сатири – диктор начитує текст незворушним тоном, ні жестом, ні рухом, ні виразом обличчя не видаючи гумористичний характер сатири. В англійській мові це називається «гумором мертвого обличчя» (deadpan humour), в українській також вживаються варіації на тему «кам‘яного обличчя». В тому ж році в ефірі радіо програми Дін Тейлор розповів вигаданий сюжет про те, що бейсбольний матч відміняється через погану погоду, а всі подальші ігри будуть перенесені. Новинна сатира на англійському телебаченні з‘явилась у 1960-х роках, з появою низки таких знакових імен, як Пітер Кук, Алан Беннет, Джонатан Міллер, Девід Фрост, Елеанор Брон та Дадлі Мур та програми «Це був тиждень, що був» (―That Was The Week That Was‖). В США компанія NBC адаптувала цю програму, доповнивши власним контентом, створивши такі програми як «Сміх Рована та Мартіна» (“Rowan and Martin’s Laugh-In”) до програми «Суботній вечір наживо» (―Saturday Night Live”). Зараз в США популярними є програми «Щоденне шоу із Джоном Стюартом» (“The Daily Show with Jon Stewart”) та «Звіт Кольберта» Стівена Кольберта (―The Colbert Report‖). В 2004 році опитування National Annenberg Election Survey визначило, що глядачі «Щоденного шоу» були більш обізнаними, ніж ті, хто спирався виключно на справжні новини. [50] Проте пізніше дослідження (2008), опубліковане в Журналі Комунікацій (Journal of Communication) визначило, що розважальні новинні шоу на кшталт «Щоденного шоу» або «Звіту Кольберта» не є такими впливовими як раніше вважалося. Дослідники з Університету Огайо знайшли підґрунтя, щоб стверджувати, що ці шоу не є настільки ефективними в інформуванні публіки. Глядачі таких шоу знали менше про позицію певного політика або його діяльність, проте більше – про його особисте життя[37].


27

Популярність зазначених вище шоу сприяла появі подібних програм на різних каналах: «Червоне Око із Грегом Гатфелдом» (―Red Eye w/Greg Gutfeld‖) на каналі Фокс Ньюз; роботи Кріса Морріса в Великій Британії. На британському телебаченні була відкрита низка програм подібних до «Щоденного Шоу» та «Звіту Кольберта». Такі програми виходять і в Канаді. В Україні можна також відмітити появу низки сатиричних телепрограм та шоу, В Інтернеті найпопулярнішим сайтом новинної сатири є «Цибуля» (“The Onion”), заснований в 1996 році. Назва сайту фактично вже стала загальною для означення будь-якої веб-сатири. Сайт генерує контент через сайти основних медіа, як то CNN та CNET. Сьогодні існує ціла низка сатиричних сайтів, що спеціалізуються на новинній сатирі. Деякі з них, наприклад, містять підробні блоги (fake blogs), які ведуться від першої особи гумористами, що видають їх за реальні записки відомих людей. В умовах сучасного існування межі між сатирою та реальними новинами іноді розмиваються, коли медіа передруковують сатиричні статті, помилково сприймаючи їх як правдиві [31]. Встановленню цього комунікативного феномену сприяє той факт, що сервіс новин Гугл (Google News) видає результати, включаючи в них сатиричні новини. Хоча Гугл помічає їх тегом «сатира», не всі читачі його помічають. Паралельно з‘явились індексатори саме гумористично-сатиричних сайтів, наприклад HumorFeed. На сьогодні вже 60 сайтів включені до реєстру HumorFeed, автори 8 з них опублікували книги, а 2 сайти випускають регулярні друковані видання за мотивами. Сумісно із HumorFeed в останні роки видається онлайновий журнал «Чек, будь ласка!» (“Check Please!”), присвячений вивченню онлайнової сатири в контексті її ролі та зв‘язків із журналістикою,

а

також

практичним

рекомендаціям

з

вироблення

онлайнового сатиричного сайту[33]. В рамках журналу ведеться блог «Гірка


28

Чаша» (“The Bitter Cup”), громадський проект HumorFeed, серйозний блог про сатиру в новинах, вільній мові та медіа, як зазначають самі творці блогу [33]. Проте він не оновлюється з 2007 року, а побіжний перегляд кількох перших сторінок блогу виявив, що ведуть його редактори журналу «Чек, будь ласка!», розміщуючи там сатирично-аналітичні матеріали та роздуми щодо ситуації в світі. Порівняльний аналіз матеріалів журналу та блогу на виявлення подібностей не проводився.

1.4 ПОНЯТТЯ БЛОГУ ТА ЯВИЩЕ БЛОГІНГУ Блоги, або як їх ще називають, веблоги, - явище, що виникло в медіа-просторі лише 20 (за іншими даними, 15) років тому. Деякі дослідники ведуть історію виникнення блогів з 1991 року, коли Тім Бернерс-Лі створив першу вебсторінку (веб-сайт) в Інтернеті [40]. Проте інші вважають, що початковою точкою в історії блогів є 1996 рік, коли Дейв Вінер у рамках проекту 24 години демократії створив свій перший блог у тому форматі, в якому блоги існують зараз; або навіть 1997, коли Джорн Баргер вперше назвав свою Інтернет-сторінку «веблогом». В первісному своєму значенні веблог означав спеціальний запис про активність сервера у мережі, який генерувався автоматично. У 1999 році веблог трансформувався в блог завдяки Пітеру Мерхолзу, який, застосувавши гру слів трансформував термін «weblog» у «we blog» ( тобто «ми пишемо блоги»)[40]. Пошуки у базі Lexis-Nexis свідчать, що перша згадка в пресі була у 1998 році, а на 2002 рік можна знайти більше п‘ятиста статей, які стосуються блогів [49]. Редакція MerriamWebster” назвала ―блоґ‖ найпопулярнішим (за пошуковими запитами) словом 2004 р.[11] Треммел та Кешелашвілі зазначають, що ідея блогів існувала задовго до їх появи, проте винайдення спеціального програмного забезпечення, яке дає можливість будь-кому вести блоги без специфічних навичок та знань,


29

спричинило стрімкий розвиток блогінгу в 90-ті.[62] Першими блогерами були люди, які зналися на комп‘ютерних технологіях, зокрема дизайнери та програмісти, які працювали в індустрії технологій[49]. У серпні 1999 року комп'ютерна компанія «Pyra Labs» із Сан-Франциско відкрила сайт Blogger. Це була перша безкоштовна блогова служба. Згодом Blogger був викуплений компанією Google.[49] Існує кілька визначень блогів, найпростіше з них визначає блоги, як регулярно

оновлювані

веб-сторінки,

записи

в

яких

розташовані

в

зворотньому хронологічному порядку (від найновіших до найстаріших) [40; 38]. Це так зване «технічне визначення» [62]. Соціальне визначення, запропоноване Джил Вокер стверджує, що блоги забезпечують механізм для особистих

публікацій,

заохочують

вираження

думок,

почуттів

і

коментарів[62]. Блогером називають людину, яка веде блог. Сукупність всіх блоґів прийнято називати блогосферою. Пост (окреме повідомлення блоґу) має заголовок, дату публікації, зміст (інформаційне наповнення блоґу). Як правило, до кожного посту читачі можуть залишити коментарі (відгуки до публікації) за допомогою простої Web-форми.

Одна з найвідоміших блоггерів Ребекка Блод, яка також займається дослідженнями феномену блогів, пише про необхідність частого оновлення блогів: «Більшість блогерів беруть за правило видавати своїм читачам нову порцію інформації для читання кожен день» [40]. Питання класифікації блогів є неоднозначним, тому що різні дослідники пропонують кілька різних класифікацій блогів. Ребекка Блод виділяє три


30

основні типи блогів за особливостями контенту: фільтри, особисті журнали та записники. Фільтри – це блоги, в яких контент не продукується блогером особисто (світові події, події онлайн тощо), тоді як контент особистих журналів є авторським, а також внутрішнім (стосується життя блогера, може бути вираження його думок або внутрішніх напрацювань). Записники можуть містити як зовнішній, так і внутрішній контент і характеризуються довшими, зосередженими ессе. За словами Блод найперші блоги були фільтрами, проте зараз більш популярними є блоги журнального типу[29], а також що в блогах такого типу більш вірогідною є соціальна взаємодія. Хоча фільтри є найпершим блого-типом, зараз найбільший процент (близько 70%) – журнали. Блод порівнює контент блогів із щоденниками, листами в редакцію та редакційними колонками [62]. С. Крішнамурті в 2002 році, проаналізувавши довільну вибірку з 125 блогів, запропонував класифікацію блогів на чотири базові типи, поділені на дві групи: особисті – тематичні та індивідуальні – групові (блоги-спільноти)[40]. Його класифікацію можна представити у вигляді двовимірної моделі: Особисті Квадрат 1

Квадрат 2

Олайн-щоденники

Група підтримки

Індивідуальні Групові Квадрат 3

Квадрат 4

Розширені колонки

Колективне створення контенту

Тематичні


31

В перший квадрат потрапляють особисті блоги щоденникового типу, знайдені на сайті livejournal.com, як зазначає дослідник, у другий – група друзів, які переписуються про події особистого життя або в рамках спільного кола інтересів, квадрати 3 і 4 представляють собою блоги фільтри, проте відрізняються за кількістю учасників при процесі створення блогу. Херрінг та група дослідників, втім, зазначають, що така модель не є ідеальною, тому що в результаті проведеного ними дослідження вони віднайшли та класифікували є блоги, які не вписуються у модель Крішнамурті [40]. Також варто зазначити, що ці дослідження проводились в той час, коли явище мікро-блогінгу ще не було поширеним, тож ця класифікація не включає мікроблогів - блогів, дописами в яких є короткі щоденні новини з власного життя користувачів, часто обмежені певною невеликою кількістю символів (наприклад, на Twitter повідомлення може бути довжиною не більше 140 символів). Джеф Нюнберг висловлює тезу про недоречність використання терміну «спільнота» у контексті блогів. «Блоги ведуться не для друзів чи родичів, якщо чесно, то деякі сайти містять застереження, що тим, хто знає автора, не варто це читати. Проте вони не є написаними для публіки, принаймні в тому сенсі, в якому слово вживається у фразі «читаюча публіка». Скоріше тут можна говорити про те, що блоги пишуться на очах у публіки, проте адресовані вони не комусь конкретно, а сам бог знає кому». [52]. Нюнберг говорить скоріше про так звані групи підтримки (квадрат 2 в класифікації Крішнамурті). Втім, цю тезу не підтримують більшість інших дослідників. Хоча узагальнити тематику блогів за певними категоріями дуже важко, тому що вони є настільки різноманітними, було зроблено кілька спроб класифікувати блоги за їхнім контентом. Weblog Reviеw об‘єднує блоги за тематикою у 14 наступних категорій: дорослі, аніме, відео-блоги, створені за допомогою вебкамери (camgirl), комп‘ютери, розваги, гумор, фільми, музика, новини/посилання, особиста інформація, фотографія, підліткові блоги, відео


32

ігри та Іспанські/Португальські (остання категорія ставить під сумнів вибірку дослідження, зокрема за мовною ознакою)[49]. Блоги також можна класифікувати за наявністю мультимедіа. Джил Уокер наголошує, що тоді як більшість блогів є переважно текстовими, інші можна також поділити на піджанри: фотоблог, відеоблог та аудіоблог [49]. Інша класифікація поділяє блоги за тематикою на політичні блоги, блоги про подорожі

(travelogs,

за

звучанням

термін

подібний

до

travelogue,

документального фільму про подорожі), домашні блоги, модні блоги, блоги про мистецтво, проектні блоги, освітні блоги, нішеві блоги, музикальні блоги, гумористичні блоги, блоги про право (blawgs) та блоги про мрії та сновидіння. Також виділяють такі менш поширені типи блогів, як блог, що стосується переважно тематики домашнього життя та сім‘ї і називається мамин блог (mom blog), а блог, який створений з метою спамінгу (масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати, передусім стосується електронних листів) називається сплог.[60] За технічною основою блоги поділяють на автономні (standalone), тобто такі, що розташовані на певному окремому хостингу або рушії; блоги на певних блог-платформах, використанням

тобто

блоги

програмного

що

ведуться

забезпечення

і

на

потужностях

інтерфейсу

блог

та

з

служб

(Livejournal, Blogger, Wordpress тощо). Також іноді виділяють окремий тип, який називають моблогами, тобто блогами, які наповнюються з мобільних чи портативних пристроїв, проте в умовах сучасного розвитку технологій, коли будь-який телефон може у той же час виконувати функції повноцінного комп‘ютера, виокремлення такого типу блогів викликає сумніви. Блоги періодично скануються пошуковими системами, такими як Google, Yahoo, Yandex тощо, які надають як послугу окремого пошуку саме по


33

блогах за певним списком критеріїв, але також виводять результати із блогів під час звичайного пошуку. За останні кілька років пошукові системи почали сканувати і соціальні мережі та мікро-блоги. Вважається, що блоги походять від персональних домашніх сторінок. Як зазначено в колективному дослідженні Сьюзан Херрінг та групи дослідників: «І блоги, і веб-сторінки зазвичай створюються однією особою, а контент представляє сферу інтересів творця». [40]

Дослідники також зазначають, що зміст записів в блогах зазвичай має тимчасове значення, тоді як зміст персональних веб-сторінок може бути актуальним протягом кількох або навіть кількох десятків років. Монахан зазначає, що записи в блогах «характеризуються їхнім розмовним тоном, і, на відміну від більш формального ессе або промови, запис у блозі (або, як їх ще називають, пост – прим. досл.) зазвичай є поштовхом для дискусії, радше ніж сформована точка зору» [42]. Питання виникнення та формування жанру блогу в його сьогоднішньому вигляді також є предметом дискусій. Херрінг та група дослідників вважають, що блог не є повністю унікальним або відтворенням певного офлайнового жанру, а скоріше гібридним жанром, який поєднує характерні риси кількох джерел, включаючи Інтернет-жанри. [40] Блоги мають ознаки спільні із персональними сторінками. Вони також мають певні спільні риси із асинхронічними

дискусійними

форумами,

як

формою

комп‗ютерно-

опосередкованої комунікації. Проте веб-сторінки можуть оновлюватись лише раз на місяць, тоді як веблоги оновлюються кілька разів на тиждень, а дискусійні форуми – кожний раз, коли один з учасників розміщує повідомлення. Ролі автора та читача на домашніх сторінках нерівнозначні, особливо у порівнянні із повністю симетричним процесом комунікації на форумах, що не модеруються (кожен читач може взяти певну інформацію та


34

віддати певну інформацію). Блог надає обмежену кількість можливостей для обміну інформацією за допомогою коментарів, проте автор повністю контролює контент на блозі. Також, хоча блоги і можуть поєднувати в собі мультимедійні елементи, як і веб-сторінки, проте зазвичай складаються переважно із текстової інформації. Спільноти ближчі до онлайнових дискусійних груп, ніж персональні блоги, через частоту їхньої активності та обмін повідомленнями серед кількох учасників. Мег Хоріхан пише, що головною рисою, яка визначає відмінність блогів від інших веб-одиниць, є формат. «Формат веблогів структурує весь світовий досвід із написання блогів, надаючи нам можливість здійснювати ті соціальні дії, які ми асоціюємо з блогінгом. Без формату немає ніякого розподілу між міріадами контенту, який продукується в мережі» [42]. Вона також відмічає, що об‘єднанню контенту у певний формат сприяють такі інструменти, як архіви, постійні посилання, позначення часу та дати, коли був написаний певний пост. Часто під записом також позначається особа автора, якщо блог створюється кількома авторами. «В той час, як на персональній сторінці зазвичай висвітлюється одна тема, або ж кілька тем, яким присвячені окремі сторінки, кожен запис у блозі (пості) є незалежною тематичною одиницею. Він може містити всього одне речення, або займати кілька абзаців. І це об‘єднання кількох записів – на різні теми – на одній сторінці, що відділяє блог від його онлайнового пращура, домашньої сторінки» [42]. З нею погоджується Міллер, яка зазначає, що хоча блоги можуть виглядати по-різному, адже на кожній блоговій-платформі можна знайти десятки або навіть сотні різних шаблонів дизайну блогів або створити оформлення самостійно, проте основа залишається однією на всіх платформах та в індивідуальних блогах. Однією із найхарактерніших рис блогінгу (термін, який в першу чергу означає написання власного блогу, проте також включає в себе процес


35

читання блогером інших блогів, коментування та розміщення посилань) є інтерактивність і подібність до спільноти. «Блоги не тільки містять посилання один на одний, проте деякі з них (на сьогоднішній момент переважна більність – прим. досл.) дозволяють читачам розміщувати коментарі щодо окремих записів, що сприяє формуванню «розмовного» характеру блогу»[40]. Херрінг та її колеги зазначають, що головними для визначення блогу як жанру є наявність коментарів, календаря, архіву та беджів (маленьких іконок, які часто функціонують як гіпертекст. Такі посилання представляють приналежність блогера до певних продуктів, наприклад використання певного програмного забезпечення для ведення блогів, або певної групи користувачів). Усі аргументи щодо природи блогів можна підсумувати однією цитатою Мег Хоріхан: «Про що ми пишемо не визначає нас, як блогерів; це те, як ми це пишемо (часто, багато, з великою кількістю посилань».[42] Хоча більшість дослідників визначають блогосферу як середовище, в якому домінують чоловіки, загалом серед блогерів більше жінок[62]. В них також наявна певна соціальна ієрархія. Кларк вводить поняття так званих топ-блогерів або A-list блогерів, тобто осіб, які мають найбільшу читацьку аудиторію. В російському сегменті Livejournal

в

українському

також)

таких

блогерів

називають

«тисячниками» - термін походить від тисячі онлайн-друзів, саме цей показник свідчить про зірковість блогера. Всі інші хочуть бути цитованими у блогах топ-блогерів «Якщо про вас написала одна із зірок – це все одно що презентувати свою книгу на шоу Опри Вінфрі» [34] Ще одну сферу інтересів дослідників у визначенні блогів складає дослідження аудиторії блогів. В 2005 році дослідження Pew Internet and


36

American Life Project визначило, що 17% користувачів Інтернету читають блоги і 5% пишуть свої власні [54]. Інше дослідження визначило читачів блогів як переважно чоловіків, які визначають блоги, як джерела інформації, що заслуговують більшої довіри, ніж інші медіа. [62] Деякі дослідники зазначають, що загалом читачі блогів очікують, що контент блогів буде біографічним (не художнім), проте деякі блоги є повністю вигаданими. Викладення контенту у зворотньому хронологічному порядку, створює враження, що контент є правдивим або реальним[49]. Мег Хоріхан також відзначає, що це відчуття безпосередності,коли автор і читач знаходяться на одній і тій самій сторінці в один і той самий момент, при чому автор у цей момент створює контент, а читач фактично спостерігає за появою коненту, ще більше поглиблює взаємодію усіх учасників процесу блоггінгу. [42] Це відчуття залишається, навіть коли автор йде з блогу через те, що зазвичай блоги ведуться в теперішньому часі. 1.5. ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ БЛОГГІНГУ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ В одному із попередніх підрозділів було розглянуто, як використовується сатира в публіцистиці: які існують жанри та способи застосування. Враховуючи той факт, що в даній роботі для аналізу, за відсутністю досліджень щодо власне сатиричних блогів та використання сатиричних технік при створенні блогів, будуть використані відомості про використання сатири в журналістиці, необхідно окреслити взаємозв'язок блогінгу та журналістики. Входження Інтернету у масовий вжиток розпочалося у першій половині 90-х років 20 століття, до чого особливо прислужилося широке запровадження технології WWW, починаючи з 1991 р. (звідси також Web-журналістика). У 2010 р. кількість комп‘ютерів з виходом в Інтернет наблизилася до півтора


37

мільярда. Масове розповсюдження технології спричинило дебати з приводу приналежності блогінгу до журналістики. Борис Потятиник з цього приводу зазначає: «В науковій літературі простежуємо позиції від категоричного заперечення приналежності блогів до сфери журналістики – до визнання їх авторськими проектами, «газетами з одним

журналістом»,

«громадянською»,

«громадською»

або

«любительською» журналістикою. Та й справді маємо чимало прикладів, коли нікому невідомі блоґери ставали широкознаними журналістами, а їхні авторські проекти переходили з інформаційних марґінесів у мейнстрім» [11]. Ті блоги, що існують сьогодні, є лише початковим етапом у розвитку блогосфери. Паралелі можна провести із пресою, яка починалась із одноосібного видавництва. Газета виникала тоді, коли певна особа хотіла поінформувати громадськість. На користь цієї тези говорить той факт, що сьогодні поняття «колективного блогу» не тільки увійшло в ужиток, але колективні блоги стають дедалі популярнішими. З появою соцмереж та сервісів для мікроблогінгу поступово перестають бути активними блоги-журнали, адже набагато зручніше розповісти про емоції та особисті переживання у мікроблогах, або ж через соціальні мережі[9]. Тарас Назарук відмічає, що на зміну спільнотам блогів (Livejournal, Blogspot, Wordpress)

приходять

автономні

блоги,

які

продукують

контент

і

намагаються показати його якомога більшій аудиторії. В цьому випадку потреба повідомляти стає вище за потребу бути членом певної спільноти – мотивація визначає майбутнє блогів. Самодостатність блогосфери як ще одного типу ЗМІ доводить і її різноманіття. «Завдяки тенденції створення тематичних блоґів (про кіно, про міста, про політику, про технічні новації, фотоблоґи тощо) та їх конкуренції в боротьбі за читача виникає можливість охопити всі сфери людського існування. Таким чином, інтернет-користувач,


38

зібравши rss-стрічки зі всіх цікавих йому блоґів, не читатиме газету за кавою, не переглядатиме ТБ за сніданком, а починатиме свій день із Google Reader». [9] З огляду на це можна зазначити, що блог має певні переваги в порівнянні з традиційними ЗМІ: 1. Розширений збір інформації. (У блогерів є набагато ширші можливості збору інформації в мережі про подію чи людину, на які спрямована увага журналіста). 2. Створення матеріалу із використанням мультимедійних можливостей (відео, аудіо, графіка). 3. Надоперативна публікація (Без властивих для традиційних ЗМІ затримок та часових і просторових обмежень). 4. Створення

достовірного

контексту.

(Гіперпосилання на інформаційні джерела, інші публікації на цю тему та довідкову інформацію сприяють більшій довірі публіки до публікації). 5. Повноцінний інтерактивний зв΄язок, що дозволяє читачеві бути співавтором публікації, а журналістові вносити оперативну правку. 6. Досконале розповсюдження журналістського продукту, яке виключає повернення в редакцію нерозпроданих екземплярів газети чи журналу (в друкованій періодиці таке повернення складає до 20%). [12] 7. Деякі

блогери

також

зазначають

серед

переваг

відсутність

редакторського контролю, коли їхня думка висловлюється саме у тій формі, в якій вони прагнули її висловити. Важливим також є той факт, що тепер більша кількість інформації потрапляє до читачів. «Звільнений від рамок друкованої сторінки (або взагалі будь-


39

якого концепту «сторінки») автор може тепер запостити в блог коротку думку, яка б раніше лишилась ненадрукованою. «Можливості блогінгу звільняють письменника від необхідності підлаштовуватися під необхідний обсяг сторінки (кількість слів)»[42]. Мелісса Уолл зазначає, що блоги стали своєрідним культурним феноменом, який трансформує новини, в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, у цілком інший формат[65]. Так поєднання можливостей мережі та журналістики сприяло появі коротших новин, які втім мають безліч посилань на різноманітну інформацію по темі, а відтак достовірність яких важче взяти під сумнів. Система організації роботи в деяких виданнях преходить у формат, який називають web-first reporting (передусім – веб). Матеріали в межах такої системи творяться насамперед для веб-сайту і лише потім надаються тій частині аудиторії, яка воліє сприймати паперові чи телевізійні версії.[12] На відміну від звичайних медіа, блоги загалом не є об‘єктивними, а скоріше суб‘єктивними, а блогери – впевненими в своїй правоті, тож іноді блогінг називають суб‘єктивною журналістикою. Або – новою формою аматорської журналістики [62]. Тут варто сказати кілька слів стосовно аудиторії. Цитуючи Джої Кларка, журналіста, експерта та блогера із Торонто: «Ти перескакуєш той етап, на якому тобі потрібен видавець та редактор, але ж ніхто не змушує тебе перескакувати той етап, на якому тобі потрібна аудиторія… Є дуже мало письменників, які пишуть для себе. Навіть рукописні щоденники хтось побачить, принаймні посмертно, і кожен, хто веде щоденник, знає про це» [34]. Ця теза є предметом дискусій дослідників[49], проте не є однозначно вирішеною. Дебора Бранскум, активна блогерша, відмічає, що з появою блогів вона більше не повинна шукати ту форму для публікації, яка


40

сподобається її аудиторії, тому що з появою в неї блогу та аудиторія, якій цікаві її публікації, сама знайде її.[45] Борис Потятиник проводить таку межу між блогами та журналістикою: «дотримання чи недотримання професійних стандартів, з нашого погляду, і є тим

водорозділом,

який

визначає

приналежність

блоґа

(чи

інших

нестандартних форм масової комунікації) до журналістики» [11]. Він також зазначає, що журналістикою блог може вважатися тоді, коли продукує певний власний контент, відтак різноманітні фільтри, або агрегат ори, які ніяк не коментують поданий матеріал, не можна вважати журналістикою. «Агрегатори, як і соціальні мережі є важливим елементом сучасної системи масової комунікації. Точніше, елементом поширення інформації, але не її творення» [11]. Ті журналісти, які перекваліфіковуються в блогерів, відмічають такі переваги цього нового та неоднозначного виду інформаційної діяльності: Основа блогу − повна свобода не тільки слова, але й суджень, емоцій, висновків, у той час як у традиційній журналістиці свобода слова журналіста може бути обмежена редакційною політикою, фактаж повинен бути перевіреним, виклад неупередженим та неемоційним. Блогери з одного боку намагались усувати ті неточності, які з‘являлись у традиційних ЗМК, з іншого боку сповідували політику: публікуй все, що хочеш, спростування прийде від інших блогерів [3], чого, звичайно ж, ніколи не можуть собі дозволити традиційні ЗМК. 1.6 КОРОТКИЙ ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ БЛОГОСФЕРИ Незважаючи на те, що українська блогосфера продовжує розвиватися і цей розвиток є досить стрімким, збір систематичних відомостей та наявність ґрунтовних досліджень стосовно неї, досі лишається проблематичним. В


41

2010 році Беркман Центр при Гарвардському університеті, досліджуючи Рунет, визначив українську блогосферу (так само як білоруську, вірменську та ряд інших), як регіональний підтип російської. Результати їх дослідження представили деякі цікаві цифри, стверджуючи, наприклад, що на 19 жовтня 2010 року (дата опублікування дослідження) в Україні було 322 активних блогери із 11000 досліджених блогів. Втім, метод їхнього дослідження, а також мінливий характер блогосфери свідчать, що ці цифри, напевно, вже на сьогодні не є актуальними. Грунтовних досліджень про стан української блогосфери практично немає – на Заході її рідко виділяють в окремий сегмент «кириличної блогосфери». Цим терміном часто позначають сукупність українських, російських, білоруських тощо блогів. Вживання цього терміну є більш коректним, тому що краще відображає характер блогосфери пострадянського простору, класифікуючи її за принципом мовної подібності, а не географічної приналежності. Проводячи певні дослідження блогосфери варто враховувати той факт, що на сьогодні мережа перенасичена покинутими сторінками та «мертвими» блогами, що варто враховувати при будь-яких дослідженнях стану блогосфери. Такі популярні ресурси, як Technorati (http://technorati.com) або NITLE Blog Census (http://www.knowledgesearch.org/census/index.html), якими користуються більшість західних дослідників для збору статистичної інформації, проводять ґрунтовні щорічні дослідження стану блогосфери, проте не виокремлюють ні українську, ні кириличну, ні російську блогосферу у своїх звітах. Європейський регіон вони означають, як EU, що приводить до висновку, що кириличний сегмент блогосфери залишається поза увагою при написанні більшості західних досліджень. В той же час не можна заперечувати суспільного значення української мережі (і блогосфери, як її частини) в житті сучасного суспільства. В 2009


42

році опитування, яке провела аналітична компанія Pew Research Center, показало, що вперше в історії існування технології, в США Інтернет випередив газети, як основне джерело новин. 40% опитаних зазначили, що основним джерелом новин для них є Інтернет [54]. Дослідження щодо стану блогосфери, української зокрема, проводить компанія Яндекс. Останнє дослідження стану української блогосфери було презентовано у листопаді 2010 року. За її даними за рік (2009-2010) українська блогосфера зросла на 40% - з 500 тис. блогів до 700 тис. Активних блогів було визначено 120 тис., порівняно із 75 тис. в дослідженні на півроку раніше. Виходячи з цих даних можна дійти висновку, що темпи росту активних користувачів випереджають темпи росту кількості блогерів. Дослідження Яндекс також визначило, що українська є єдиною із кірилічних блогосфер, яка продовжує рости. Проте це дослідження носить лише загальний характер. Артем Стельмашов зазначає, що українській блогосфері бракує «викристалізації, каталізатору до визначення блогерської еліти» [17]. Існує рейтинг топ-блогерів на сайті «Обозревателя» (obozrevatel.com.ua), проте, як зазначає Стельмашов, «це просто використання двіжка Яндексу з територіальною відбіркою, куди не потрапляють україномовні блоги з-за кордону. Плюс на сайті немає жодних оглядів, сервісів тощо»[17]. Цей рейтинг, втім, визначає топ-блогерів лише на платформі Livejournal.com, тоді як підрахувати дані стосовно інших платформ, які услід за Livjournal стрімко набирають популярність, не є можливим. Наприклад, WordPress у власному статистичному звіті не виділяє українську блогосферу, вочевидь, включаючи її до складу «російських» блогів, частка яких на ресурсі становить 1,1%. За даними Яндекса за 2009 рік найпопулярнішою блог-платформою був Livejournal, а новішої інформації з цього питання знайдено не було.


43

Створюються, звісно, і українські сервіси. У травні 2007 був започаткований проект Blogoreader (http://blogoreader.org.ua/) – перший

в українському

інтернеті проект, котрий висвітлює українську блогосферу - її головні події та новини. У лютому 2008 року світ побачив проект, що називається Українська блогосфера (http://blogosphere.com.ua/). Метою цього проекту став розвиток української блогосфери, а в першу чергу - її автономної частини: самостійних українських блогів, створених на власних хостингах з допомогою CMS на зразок Wordpress чи подібних. З цією ж метою був створений

рейтинговий

портал

Ukrainian

Blogs

(http://www.ukrainianblogs.com/ua/), який, хоча і може слугувати корисним додатковим інструментом у спробі класифікувати автономні блоги, проте потребує серйозного доопрацювання. Чимало інтернет видань в Україні (наприклад, «Українська правда», «Кореспондент», «Захід.нет») мають рубрику «Блоги». Вести її можуть як журналісти або публічні особи, так і звичайні користувачі (наприклад, Народні Блоги на «Українській правді»). Проте, ведення блогу в рамках певного популярного видання має важливу особливість – наявність редагування. Особистий досвід дослідника дає підстави стверджувати, що принаймні одне українське видання публікує блоги після попереднього редагування (скоріше стилю, а не змісту, проте запис вже подається не в «первісному вигляді»). Це, звісно, не дає підстави стверджувати, що ця практика розповсюджена в інших виданнях, проте дає простір для міркувань. В той же час, навіть ті редакції, які стверджують про невтручання у зміст опублікованих блогових постів, втім лишають за собою право внести певні правки або змінити розташування запису [10], що входить у протиріччя із деякими положеннями про природу блогінгу. «Публічні особи, зокрема в Україні, використовують платформу інтернетвидання як ще один інструмент PR. А ті відомі автори, які дають читачеві


44

ґрунтовну публіцистику, лише продовжують традицію авторських колонок. Тому винести такі блоґи за межі інтернет-видання і віднести їх до блоґосфери буде не зовсім правильно» [9]. Окрім блогів на базі певних блог-платформ або сайтів популярних ЗМІ, є автономні блоги. Ігор Виспянський зазначає, що ці блоги зазвичай заводять технічно освічені особи, яким не вистачає можливостей блог-служб. «В Уанеті незалежні блоги ведуть в основному IT-спеціалісти»[2]. Питання монетизації (комерціалізації) блоґів є актуальним сьогодні. Це створює ризик оприлюднення неправдивої інформації, прихованої реклами та інших засобів маніпуляції читачем. Такі приклади вже існують в сучасній блогосфері,

наприклад

реклама

шоколаду

«Корона»,

яку

декілька

користувачів Livejournal демонстрували на своїх сторінках, рекламуючи його від власного імені. [9] Варто також відмітити, що в останні роки почали проводитись конференції, присвячені блогінгу. В 2007 році в Києві вперше пройшов Блогкемп. Окрім блогів, на конференції обговорили соціальні та нові медіа взагалі, громадянську журналістику та веб 2.0. Проблеми традиційних і онлайнових медіа в наступні роки обговорювали на Kyiv MediaCamp, в рамках якого було також засновано премію BUBA – Best Ukrainian Blog Awards, в рамках якого українські

користувачі

визначали

найкращі

блоги

у

номінаціях:

персональний, тематичний, корпоративний, мікроблог, спільнота; а також шести спец-номінаціях. В 2010 році конференція проходила під егідою компанії Microsoft і мала назву Microsoft BlogtoberFest. Конкурс BUBA в 2010 році не проводився.


45

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ 2.1 МЕТОД КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ Контент-аналіз ( від англ. content - зміст) – метод якісно-кількісного аналізу змісту документів або повідомлень, що були обрані для дослідження. Його обирають, щоб виявити або вирахувати певні фактори та тенденції, що відображені в обраних документах. Документи вивчаються в соціальному контексті. [27] Контент-аналіз може бути застосований в якості основного (наприклад, аналіз текстів при дослідженні певного видання), паралельного (тобто у поєднанні з іншими методами) або допоміжного (наприклад, для класифікації відповідей на відкриті запитання анкети) методу дослідження. Його перевага перед, наприклад, методом опитування полягає в тому, що дослідник не має покладатися на твердження людей про те, що вони планували зробити, а може дослідити те, що вони реально зробили, тож метод є достовірнішим. Мангейм визначає контент-аналіз, як встановлення певних ключових фраз і підрахунок частоти їх вживання в повідомленнях[8]. В такому випадку дослідник повинен дотримуватися трьох обов‘язкових умов:  Систематичності  Об‘єктивності  Визначення чіткої кількості Систематичність означає чіткі правила здійснення аналізу, однакові для усіх досліджуваних одиниць, тобто весь матеріал має досліджуватись за однією схемою. Об‘єктивність передбачає, що дослідник не може спиратися на свої особисті судження при здійсненні контент-аналізу. Він має проводити дослідження


46

так, щоб інший дослідник, який буде ним користуватися, дійшов ідентичних висновків[66]. Визначення кількості допомагає досліднику апелювати точно визначеними числами, за допомогою яких він може відтворити певні відсоткові співвідношення і апелювати ними, замість розмитих категорій на кшталт «багато-мало». Втім, певна кількість не означає рівнозначний обсяг впливу. Об‘єктами дослідження контент-аналізу зазвичай стають повідомлення в друкованій пресі, на радіо та телебаченні, будь-які офіційні документи, а також дані інтерв‘ю та відкриті питання анкет. Контент аналіз вивчає дійсність, автора або адресата[41]. Його мета – виявити певні характеристики та закономірності, які знайшли своє відображення в тексті. Визначення категорій аналізу здійснюється після того, як тема, завдання та гіпотези дослідження є чітко сформульованими. Категорії мають бути вичерпними, взаємовиключними, надійними та доречними. Варто уникати крайнощів, обираючи категорії для контент-аналізу – не можна обирати занадто широкі або занадто вузькі категорії, оскільки це може призвести до спрощеного поверхневого аналізу. Варто враховувати контекст та відсутні елементи тексту, тому що вони можуть бути важливими для аналізу. Тобто, процедура контент-аналізу зазвичай використовується у наступній послідовності:  Концептуалізація, тобто визначення загальної проблематики, огляду літератури та попередніх подібних досліджень, формулювання гіпотези дослідження  Планування та розробка дизайну дослідження, тобто пояснення, який контент було обрано для дослідження та яким чином ця інформація аналізувалася: визначається вибірка, процедура дослідження, а також створюються таблиці та кодувальні листи. Необхідно розробити


47

таблицю контент-аналізу, адже це основний робочий документ, за допомогою якого проводиться дослідження. Тип таблиці визначає характер дослідження.  Власне аналіз данних – опрацювання даних та встановлення результатів дослідження, формулювання висновків[56]. Вважається, що вперше контент-аналіз був започаткований у Швеції в 18 столітті, коли теологи відстежували частоту появи певних тем в книгах, як ознаку їхньої єретичності [13]. Початком застосування контент-аналізу в медіа-дослідженнях вважається 1893 рік, коли американець Джон Спід, котрий в 1893 році опублікував статтю „Чи дають тепер газети новини?‖[5; 42] – це був результат контентаналізу недільних випусків нью-йоркських газет за 1881-1883 роки. Спід виміряв обсяг матеріалів за кожною темою у дюймах і порівняв результати. Він дійшов висновків, що газети стали приділяти більше уваги пліткам та скандалам, але менше – літературі, політиці та релігії. Становлення методу відбувалося в США та Великій Британії під час Другої Світової війни. Вивчалися пісні, що звучали на німецьких радіостанціях та радіостанціях окупованих країн, щоб виявити, чи плануються нові військові операції. Пізніше його застосовували з метою встановлення авторства, порівнюючи вживання автором певних слів в документі та іншому зразку написаного ним твору[66]. На початку 50-х років Б. Берельсон систематизував відомості про контентаналіз в своїй книзі «Контент-аналіз в комунікаційних дослідженнях». Він визначив метод, класифікував його, а також означив одиниці та критерії для кількісного дослідження[27]. Після цього з‘являється низка праць на тему контент-аналізу, проте західно-європейські дослідники все одно спиралися на американський досвід. Одну із знакових праць в європі розробив


48

французький дослідник Жак Кейзер. Його метод аналізу преси здобув широке визнання[5;48]. В 1960 ті роки відбувається прорив у розвитку методу. Контент-аналіз стає методологією, найбільш поширеною в магістерських роботах серед студентів американських університетів. Метод швидко завоював прихильність західних дослідників, тому що дозволяв робити висновки на основі кількісного аналізу аспектів тексту, які повторювалися, а відтак їх можливо було визначити та класифікувати. Дослідники, що вживали його в різних сферах науки – від антропології і менеджменту до соціології та психології -

адаптували метод від свої

потреби, від так з‘явилась велика кількість технік та підходів до аналізу тексту в рамках методу контент-аналізу. Кожна з них передбачає використання

певних

специфічних

методів

чи

практик,

а

також

формулювання певного специфічного дослідницького питання. Розвиток методу в Україні почався значно пізніше ніж в західних країнах, ще рідше його застосовували для медіа-досліджень. Предметом контент-аналізу можуть бути проблеми соціальної дійсності, котрі висловлюються або приховуються в документах

і внутрішні

закономірності самого об‘єкту дослідження. Новизна якісно-кількісного аналізу змісту полягає в тому, що персональні враження дослідника замінює об‘єктивна процедура формалізації і квантифікації тексту. Таким чином виокремлюються певні одиниці аналізу і підраховується кількість згадок цих одиниць. Якісний аспект методу полягає у визначенні цих одиниць самим дослідником. Річард Віммер визначає п‘ять основних цілей, для яких застосовується контент-аналіз: 1. Опис змісту


49

2. Перевірка гіпотез щодо змісту або певних характеристик повідомлення. 3. Порівняння змісту медіа із ситуацією в реальному світі. 4. Оцінка образу певних суспільних груп у медіа. 5. Встановлення відправної точки для вивчення медіа-ефектів[66]. Мангейм

виділяє

два

напрямки

контент-аналізу:

змістовний

та

структурний[8] Емілі Марш називає їх кількісним та якісним різновидами аналізу[48]. Основною метою кількісного методу є підтвердити гіпотезу, тоді як якісного – сформулювати її. У процесі якісного аналізу дослідник має сприймати нові аспекти та питання, які не були передбачені під час складання кодувальної схеми. Підтвердити ж можна гіпотезу, винайдену під час попереднього вивчення матеріалів з певного питання. Між цими двома методами також є певна різниця в процесі складання вибірки[48]. Емілі Марш зазначає, що під час якісного аналізу дослідник не повинен переконуватися, що кожен об‘єкт мав однакові та передбачувані шанси бути включеним у вибірку, тому що метою методу є не узагальнити, а трансферу вати, що означає оцінити, чи можна виділені ним результати застосовувати щодо інших одиниць аналізу в іншому контексті[48]. Тезу Марш не підтримують Віммер та Мангейм, які висувають однакові вимоги до вибірки, не залежно від типу контент-аналізу[66, 8]. Проблема вибірки містить в собі вибір джерела, кількості повідомлень, дати повідомлення і досліджуваного вмісту. Всі параметри вибірки визначаються завданнями і масштабами дослідження. Вибірка може бути репрезентативною та типологічною. Репрезентативна вибірка формується таким чином, щоб представляти усю сукупність, що досліджується, типологічна вказує, що для сукупності характерні певні риси, але не вичерпує усіх характеристик документів, що аналізуються[1].


50

Для

забезпечення

викосої

якості

дослідження

треба

користуватися

науковими методиками для створення вибірки. Відбір документів тільки за власним бажанням дослідника знижує достовірність і вносить зайвий елемент суб‘єктивізму [66] За іншим підходом також виділяють тематичний контент-аналіз, який передбачає вивчення частоти вживання тем, семантичний, який досліджує повторюваність речень, в яких встановлюються залежності між темами; та аналіз текстових мереж, який вивчає розташування речень у мережах взаємопов‘язаних тем. Ці типи не виключають один одного, тож цілком припустимо їх поєднувати. Серед переваг контент-аналізу визначають такі:  Досить недорогий метод  Не потребує втручання в життя інших людей  Дозволяє оцінювати значні об‘єми даних  Можна використовувати як кількісні, так і якісні методи  Є об‘єктивним та систематичним  Досліджує комунікацію безпосередньо через тексти повідомлень  Можна дослідити історичні та культурні контексти через дослідження текстів певного періоду  Дозволяє вивчати комплексні моделі мовних конструкцій Проте у метода є і недоліки:  Обмеженість рамками визначених категорій та термінів  Потребує значних часових та фізичних затрат  Є досить складним для автоматизації та комп‘ютеризації  Може не враховувати контекст, в якому створювалось певне повідомлення


51

 Спрощує процедуру дослідження, перетворюючи її на простий підрахунок слів  Висновки можуть виявитись помилковими, особливо якщо аналіз взаємозв‘язків

використовується

для

досягнення

вищого

рівня

інтерпретації [53] При визначенні основних характеристик контент-аналізу особливе значення має коло питань, яке обирається для дослідження. З допомогою контентаналізу дослідник встановлює не тільки характеристики документальних джерел, але і особливості усього комунікаційного процесу: соціальні орієнтації і настанови комунікатора; цінності і норми, які відтворюються у документах, ефективність їхнього відтворення у різних аудиторіях[27]. Контент-аналіз вимагає від дослідника, по-перше, інтуїції, доброго знання предмета аналізу для того, щоб правильно обрати одиниці дослідження, подруге, кодувальник має виявити терпіння й дисциплінованість для строгого виділення та підрахування одиниць аналізу. [48] 2.2 ВИЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ КОДУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ ДОСЛІДЖЕННЯ Визначення одиниць аналізу відбувається в залежності від потреб дослідника та його дослідницького питання. Одиницями аналізу можуть бути цілі тексти, їх частини, або навіть зв‘язки – малюнок чи текстовий підпис. У деяких випадках можно обрати одразу кілька одиниць дослідження. Почепцов виділяє такі риси одиниць дослідження:  Одиниця має бути достатньо великою, щоб висловлювати значення;  Одиниця повинна бути достатньо малою, щоб не висловлювати багато значень  Одиниця повинна легко ідентифікуватися


52

 Число одиниць має бути достатнім, щоб із них можна було зробити вибірку[13] Особливість

контент-аналізу

полягає

не

тільки

у

незалежній

від

кодувальника інструкції, але й у системі відбору категорій та одиниць дослідження, які охоплюють весь зміст документа. Строгий інструментарій є однією із найважливіших, основних особливостей контент-аналізу[41]. В даному дослідженні було обрано якісно-кількісний контент-аналіз, тому що метою дослідження є визначення характерних рис українських сатиричних

блогів.

Якісний

аналіз

допоможе

визначити

основні

характеристики та ознаки записів у сатиричних блогах, а кількісний – сформувати уявлення про тенденційність висвітлення певної тематики та жанрове розмаїття. Для дослідження було обрано 5 популярних українських сатиричних блогів: «Рагулі», «Люмпени», «Веселі яйця», «Інфопорн», «Політичний дурдом», які мають високу відвідуваність та частоту оновлення і дозволяють охопити більший масив інформації за рахунок великої кількості дійових осіб, що приймають участь в написанні блогових постів щодня (усі п‘ять обраних блогів є блогами-спільнотами). В дослідження не були включені блоги на платформі Livejournal, тому що, в результаті аналізу Топ-50 найпопулярніших українських блогерів за версією Обозреватель, не було виокремлено жодного блогу, що відповідав би характеристикам сатиричного. Блоги відбирались за відповідністю характеристикам сатири, зазначеним у розділі першому, а також за застосуванням у текстах сатиричних технік. Більш детальна інформація про кожен блог буде надана в Розділі 3. Одиницями аналізу для даного дослідження є всі мінливі записи в зазначених вище блогах, тобто ті, які мають дату, час та епізодичний характер.


53

Часовими рамками дослідження був обраний часовий проміжок з 16 травня 2011 року до 31 травня 2011 року. Всі блоги оновлюються регулярно, отже цей період надав достатньо матеріалу для виведення певних характеристик та закономірностей. Повідомлення для аналізу відбирались вручну. Під час першого етапу аналізу всі записи поділялися на дві групи: сатиричні та не сатиричні. Подальший аналіз проводився виключно із сатиричними записами. Всього було проаналізовано 1275 записів. Для контент-аналізу було створено кодувальний листок. Він містить:  Відомості про документ (автора, час видання, обсяг тощо)  Висновки його аналізу (кількість випадків вживання в ньому певних одиниць аналізу та висновки щодо категорій аналізу) Протокол контент-аналізу для кожного конкретного документу заповнюється на основі підрахунку даних усіх кодувальних листків, які стосуються документу.[48] Якщо протягом дослідження виявилося, що дещо у кодувальній схемі слід поміняти, то необхідно переробити аналіз вже оброблених матеріалів так, щоб все дослідження проводилося за єдиною схемою з єдиними питаннями. У кодувальний листок вносились наступні дані. 1. Назва блогу 2. Мова блогу 3. Розподіл записів в блозі за категоріями сатира - не сатира. Подальший аналіз проводився лише із категорією «сатира» 4. Назва сатиричної публікації 5. Тематика сатиричної публікації


54

6. Жанр сатиричної публікації 7. Використання мультимедійних можливостей в сатиричних публікаціях (фото, відео, аудіо) Кожен окремий запис у блозі становить цілісну одиницю, тому заголовок кожного запису, теги та ілюстрації аналізувалися разом із основним текстом запису. В процесі аналізу кодувальних листків ставилися такі питання: 1. Який відсоток власне сатиричних записів в кожному сатиричному блозі 2. Яка тематика домінує в записах кожного блогу 3. Як використовуються мультимедійні можливості 4. Які жанри домінують в записах сатиричних блогів. Результати дослідження представлені в Розділі 3 та Додатку А. 2.3 ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ Експертне

опитування

це

опитування

компетентних,

тобто

висококваліфікованих у певній галузі фахівців (експертів). Респондентами в експертному опитуванні є експерти, які володіють необхідними для оцінки поставлених в дослідженні питань знаннями та досвідом, а також професійною інтуїцією[19]. Результати експертного опитування називають експертними оцінками, а під експертизою розуміють дослідження будь-якого об‘єкта, ситуації, питання, що потребує спеціальних знань, з наданням вмотивованого висновку. В практиці соціологічних досліджень експертне опитування використовують: 1. для того, щоб спрогнозувати розвиток певного явища 2. для оцінки ступеня достовірності масового опитування 3. для збору попередньої інформації про проблему дослідження


55

4. в ситуаціях, коли масове опитування звичайних респондентів не є можливим або ефективним Експертні опитування виконують такі прикладні функції: діагностичну, оцінювальну, прогностичну. [19] Процедура експертного опитування передбачає: 

аналіз ситуації, що досліджується

вибір групи експертів

вибір способу вимірювання експертних оцінок

процедуру безпосередньої оцінки роботи експертів

аналіз отриманих даних

Також часто необхідно: 

перевірити вхідні дані, що використовуються для експертних оцінок

змінити склад експертних груп

повторно зробити заміри з тих самим питань із наступним зіставленням результатів із об‘єктивною інформацією, яка була отримана за допомогою інших методів [20]

В процесі опитування експерт є повноправним його діячем, якому надається інформація про завдання дослідження. У процесі оцінювання експерти виконують, як правило, дві основні функції: формують об‘єкти і здійснюють вимірювання

характеристик[19].

Знання

експертів

зазвичай

мають

підсвідомий характер і не можуть бути вербалізовані. Варто зазначити, що деякі методики із практики масових опитувань, тут неприйнятні. Опитування експертів не є анонімними, а також виключають питання-пастки, тому що припускають активну співпрацю опитуваного у з‘ясуванні

поставлених

проблем.

В

питаннях

домінують

відкриті


56

формулювання, а закриті питання призначені лише для оцінки рівня впевненості та згоди (або незгоди) з уже висловленими позиціями інших учасників опитування. Основним

критерієм відбору експертів є їхня компетентність. Крім цієї

якості також враховуються креативність, ставлення до експертизи, ступінь аналітичності, широта мислення тощо. Виділяють

два

основні

методи

добору

експертів:

об‘єктивний

(документальний та експериментальний) та суб‘єктивний (самооцінка та взаємооцінка експертів). [19] Головними критеріями в процесі відбору експерта є такі: 1. Рівень компетентності і грамотності експерта в даній конкретній області. Для з‘ясування цього критерія варто спиратися на такі дані:  Наскільки тісно професійна діяльність експерта пов‘язана із конкретною областю  Профіль та рівень освіти  Стаж роботи за профілем та загальний стаж роботи  Чи приймав участь у експертизах раніше, чи здійснились експертні прогнози  Рівень проблем, що вирішуються експертом 2. Ступінь незацікавленості та об‘єктивності експерта при наданні експертної оцінки 3. Вміння працювати в команді (критерій використовується для групового експертного опитування) [25] До процедур експертного опитування, належать класифікування (групування об‘єктів чи ознак, виділення визначаючих ознак чи індикаторів), шкалування (використання готових шкал та побудова шкал в результаті узагальнення даних

експертного

опитування),

оцінювання

при

вимірі

уподобань


57

(ранжування, задання вагових коефіцієнтів, бальна оцінка, парні, множинні та послідовні порівняння). [19] Серед основних етапів експертного опитування можна визначити такі:  Розробка концептуальної схеми та програми  Постановка завдання  Забезпечення

експертів

необхідною

первинною

та

додатковою

інформацією  Одержання оцінок  Їх узгодження при необхідності отримання групового рішення  Обробка результатів [16, 242]

Узгодження експертних думок може бути зроблено на основі одного із наступних правил:  Правило більшості – остаточний висновок робиться на основі суджень більшості експертів  Правило авторитету – остаточний висновок робиться на основі суджень, що висловили найавторитетніші експерти  Правило середньої оцінки – визначається середня оцінка думок експертів. Опитування експерта проходить за заздалегідь складеним сценарієм, унікальним для розробки кожної окремої проблеми. Виділяють індивідуальні та групові методи опитування експерта. У випадку індивідуальної експертизи фахівці не контактують між собою, не можуть ознайомитися із висновками інших експертів з цієї тематики, до того ж різні експерти можуть бути опитані щодо різних аспектів проблеми та навіть у різний спосіб.


58

Робота з експертами може бути очною або заочною. У кожного варіанту є свої переваги та недоліки. Очне опитування дозволяє зібрати якіснішу інформацію, хоча в цьому випадку також є можливість взаємовпливу експертів та організаційні складнощі. У разі проведення очного опитування, бесіда записується на диктофон, потім всі записи розшифровуються та аналізуються. Заочні форми є дешевшими, дозволяють працювати із широкою групою експертів, незважаючи на географію їхнього перебування, виключають взаємовплив, проте не є оперативними. Вибір дослідника щодо конкретної форми опитування визначається контекстом проблеми та її специфікою, наявними ресурсами, можливістю ефективної обробки даних [19]. Виділяють такі форми експертного опитування: Очні  Вільне інтерв‘ю експертів. Цей метод найчастіше використовується, якщо необхідно точніше представити проблему, уточнити деякі нюанси або інтерпретувати поняття і визначити напрямки дослідження. Головне у відборі експертів тут, щоб вони були представниками різних в професійному та науковому плані точок зору.  Анкетне опитування  «Мозковий штурм» або «мозкова атака» - метод передбачає прямий обмін думками, стимулювання спостереження. Основна мета – знаходження рішення або шляхів вирішення певної проблеми. Заочні  поштове анкетне опитування експертів  Техніка Дельфі – багаторазове поштове опитування однієї групи експертів. Дані, отримані за кожен етап опитування систематизуються та порівнюються. Суть методу полягає у використанні зворотнього


59

зв‘язку: після першого етапу опитування і обробки результатів, підсумок повідомляється експертам. Вони мають або підтвердити свою точку зору, або ж, якщо вона значно відрізняється від думки більшості, мотивувати її, або ж змінити свою оцінку з урахуванням думок більшості учасників. Ця процедура повторюється, поки нові етапи опитування не припиняють давати статистично важливий показник погодженості оцінок (зазвичай, 4-5 етап опитування). Недоліком цього методу є залежність оцінок, які дають експерти від формулювання питань та аргументації, вплив суспільної думки на експертів. [25] В даній роботі використовувався заочний тип опитування. Серед його переваг варто зазначити простоту та невеликі грошові затрати. Анкета експертам висилалася на електронну пошту. Розмір вибірки визначається темою і завданнями дослідження. Для даного дослідження було відібрано п‘ять експертів, відповідно до кількості блогових спільнот, що аналізуються. Експертами виступили керівники зазначених в попередньому підрозділі блогів – редактори або засновники зазначених блогів. До опитувального листа, на який давали відповіді експерти увійшли такі питання: 1. Скільки існує блог? 2. Що стало передумовами для початку блога, як Ви починали вести блог? 3. В яких умовах створюється блог? 4. Ви ведете/плануєте вести його самі або в співавторстві з певними особами? Чи проходять тексти редакторську обробку перед тим, як бути опублікованими на сайті?


60

5. Чи є певні цілі, яких Ви хочете досягнути, ведучи блог? (стати найпопулярнішим ресурсом в Уанеті, отримати певну блогерську нагороду тощо) 6. Яка мета існування блогу (іншими словами, чому Ви це робите)? 7. Охарактеризуйте жанр, в якому ви ведете цей блог? Чим зумовлений вибір такого жанра? 8. Яка аудиторія? 9. Як ви бачите свою цільову аудиторію, чи є орієнтація на певну цільову аудиторію, географічні регіони? 10.Чи є блог прибутковим/чи плануєте в майбутньому виводити його на рівень прибутковості? 11.Які джерела фінансування Вашого блогу? 12.Чи є контент Вашого блогу авторським чи Ви використовуєте чужий контент та у який спосіб (адаптуєте, додаєте певні коментарі, розміщуєте без змін тощо)? Чи є пріоритет для певного типу контенту (текст, фото, відео)? 13.Яка частота наповнення блогу, що спонукає написати новий пост? 14.Чи стикалися Ви із цензурою, пов‘язаною з Вашим блогом? 15.Як, на Вашу думку, люди дізнаються про Ваш блог? Якими засобами Ви користуєтесь, щоб про Ваш блог дізналися?

Обмеженням експертного опитування є той факт, що один із п‘яти блогерів не дав відповіді на запитання, отже щодо блогу «Веселі яйця» буде надано менше інформації, ніж стосовно інших. Це обмеження, втім, не є принциповим в даному дослідженні. Результати опитування представлені в Розділі 3 та Додатку Б.


61

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 3.1 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ За відсутністю праць із даної тематики, визначення сатиричного блогу досі не було виведено. Блоги – це регулярно оновлювані веб-сторінки, записи в яких розташовані в зворотньому хронологічному порядку (від найновіших до найстаріших) [40; 38]. За соціальним визначенням блоги забезпечують механізм для особистих публікацій, заохочують вираження думок, почуттів і коментарів[62]. Під

сатиричним

в

даній

роботі

розуміється

блог,

що

відповідає

характеристикам сатири: 1. загальна іронічність 2. побудова на парадоксах 3. протиставлення 4. розмовний стиль 5. антиклімакс (речення являє собою ряд спадних по силі висловів) 6. обсценна лексика 7. насильство 8. очевидність, наочність 9. перебільшення; а його автори при створенні записів використовують наступні техніки: інвектива, іронія, карикатура, бурлеск, доведення до абсурду, зле адресне висміювання. В даній роботі було досліджено 5 популярних сатиричних блоги: «Рагулі», «Люмпени», «Веселі яйця», «Політичний дурдом» та «Інфопорн». За типом всі ці блоги є блогами-спільнотами, тобто ближчими до онлайнових


62

дискусійних груп. Ці блоги є активними і регулярно оновлюються. Втім, частота їхнього оновлення досить суттєво відрізняється. За період з 16 травня 2011 року по 31 травня 2011 року на блозі «Рагулі» з‘явилося 13 записів, на блозі «Люмпени» - 29 записів, на «Веселих яйцях» 312 записів, на «Політичному дур домі» - 578 записів, а на «Інфопорні» - 358 записів.

Діаграма 1. Розподіл вибірки за блогами Рагулі Люмпени 1% 2%

Інфопорн 28%

Веселі яйця 24%

Політичний дурдом 45%

Здебільшого це зумовлюється кількістю осіб, що приймають участь в написанні записів на блог. На блозі «Рагулі» за словами її творця Тані Мармулєтки, постять регулярно лише вона та ще одна дівчина, хоча формально це може зробити кожен охочий. На блозі «Люмпени» – 624 зареєстрованих учасники станом на 05.06.2011 (інформація з сайту]). Встановити кількість активних учасників творчого процесу на блозі «Веселі яйця» не є можливим. На «Інфопорні» 18 зареєстрованих юзерів станом на 05.06.2011. Лідирує за кількістю зареєстрованих користувачів «Політичний дурдом» - 989 осіб.


63

Два блоги – «Інфопорн» та «Політичний дурдом» пишуться одразу двома мовами – російською та українською, «Люмпени» та «Веселі яйця» російською, а блог «Рагулі» пишеться на суржику. Заголовки, теги та ілюстрації кожного запису є його невід‘ємною частиною, кожен запис є стійкою одиницею, тож аналізувався він в комплексі. Питання авторства під час контент-аналізу не досліджувалося, від так, якщо записи не винесені в окрему рубрику і не містять посилання на джерело, такі записи автоматично підлягають аналізу. Запозичений контент – такі рубрики, як «Рекомендую» та «От нашого письменного стола Вашему» на предмет сатиричності не досліджувалися. Аналіз кожного блогу проводився в кілька етапів – на першому етапі всі записи блогу за означений період ділилися на сатиричні та несатиричні, а також визначалося використання мультимедійних технологій в блозі (фото,відео, аудіо). На другому етапі робота проводилася лише із тими записами, що були маркованими, як сатира. Для них визначався жанр та тематика. Питання, що були

задані експертам, дають можливість розширити та

уточнити свідомості про блоги. Нижче наводиться аналіз даних експертного опитування та контент-аналізу для кожного блогу окремо. «Рагулі»: Блог ведеться українською із елементами суржику. Виробляє виключно сатиричний контент – всі записи з 16 по 31 травня є сатиричними, написаними в жанрі сатиричного коментаря, хоча і в модифікованому вигляді. Для сатиричного коментаря типово надавати цитати із певних висловів, або публікацій, які потім використовуються як наочний матеріал


64

для побудови коментаря. В «Рагулях» замість текстових цитат використані фотографії, що унаочнюють ті образи, про які йдеться в записі. Авторка блогу, Таня Мармулєтка, визначає жанр як «сатиричні замітки» На блозі наявний розподіл по темам: політичні, бізнесові, шоубізнесові, культурні та «шмотки». Так як блог присвячений виключно подіям світського життя та особистостям, які в ньому беруть участь, така класифікація є не зовсім доречною, до того ж у рубриках «шоубізнесові», «культурні» та «політичні» немає записів. Тематику блогу на 100 відсотків складають записи про суспільне життя, з фокусом на світському житті та житті знаменитостей. Записи можна розділити на дві великі підтеми – записи про певні події та про певних особистостей. На діаграмі нижче наведений розподіл записів в блозі за підтемами (єдина така діаграма побудована для «Рагулів», тому що блог відрізняється від інших однородною тематикою. Для інших блогів відсоткове співвідношення вираховувалося в рамках тематик, а не підтем):

Діаграма 2. Рагулі: тематика

Особистості 38% Події 62%

Підтема «події» містить висвітлення певних подій, що відбувалися в світському житті на основі фотографій, авторства інших ресурсів. Тут варто


65

відмітити, що авторки особисто не є присутніми на цих подіях (принаймні вона жодного разу не окреслила цього в записах). Підтема «особистості» означає, що в фокусі кожного конкретного запису знаходиться особистість або кілька особистостей (тоді інформація подається в так званих «блоках»). Висміюватись може зовнішній вигляд, діяльність або інші аспекти із життя особистості. Хоча блог (за даними його творця та авторки, Тані Мармулєтки) існує близько двох років, він вже має сформовану та постійну аудиторію: 25003000 тисячі відвідувачів на день – 500 з яких заходять щодня. 90 відсотків відвідувачів із України, ще є ті, хто читають з Росії, США, Німеччини, Франції, Канади і інших країн. Як зазначає Мармулєтка: «Я зайшла тільки що в статистику, у малих відсотках були навіть заходи з Уругваю, Ватікану та Танзанії – це останні згадані країни у статистиці, але звичайно це випадкові заходи». Блог носить скоріше характер хобі, ніж серйозного роду занять. Як зазначає Мармулєтка: «Я досить чутлива до проявів несмаку з боку публічних осіб і до неякісного продукту, який так чи інакше бачиш на екранах телевізорів, у пресі, чуєш у маршрутці і так далі. Вирішила написати про несмак у манерів вдягатися – реакція була такою, що я не змогла не продовжити»[Додаток Б]. Таким чином блог «Рагулі» виконує одну із першочергових функцій сатири – висміювати, маючи при цьому і певну «дидактично-викривальну» мету. «Мені здається, що мало хто критично дивиться на те, що відбувається в нашому ―бомонді‖. Багато хто просто прагне туди потрапити, а хтось вважає, що люди варті поклоніння тому що їх показують у телевізорі. На якомусь етапі мені здалося, що треба створити альтернативний таблоїд, не той, який про кожен висер пише як це прекрасно, а такий, який спробує розглянути те, чим же є наша ―еліта‖ насправді», - зазначає Мармулєтка.


66

Блог «Рагулі» не є прибутковим і не має певних джерел фінансування, так само як і глобальних цілей із розширення: «Єдине, що хотілося б, так це те, щоб люди, які вважають нашу ―еліту‖ елітою, подивилися на неї з альтернативної точки зору», - зазначає Мармулєтка. На блозі є два постійні автори, хоча за бажання додати посилання може кожен, хто захоче. Проте, існує премодерація. «Не проходять модерацію записи, які є відвертим ―бояном‖, або не дуже вписуються у тло блогу. Ще важливо, щоб подача була легкою до сприйняття – пару фраз і багато ілюстрацій. Сенс рагу.лів у тому, що навіть не варто називати речі своїми іменами – фотографії говорять самі за себе», - зазначає Мармулєтка[Додаток Б]. Мармулєтка зазначає, що вона блог ніяк особливо не рекламує, тоді як читачі самі діляться лінками на матеріали, що їм сподобалися. На «Рагулях» є можливість відстежувати нові записи через Google Reader, RSS або додати сторінку в закладки Google Bookmarks, або ж ділитися тими записами, що сподобались, через Facebook. Livejournal, Google Reader, Delicious, Twitter, Вконтакте. Сторінку «Рагулів» у Facebook лайкнули 2802 людини. Використання

мультимедіа

на

ресурсі

також

зумовлено

жанровою

специфікою блогу. Зазвичай це текст плюс ілюстративний матеріал, і лише в 8% випадків до запису окрім фото додається ще й відео.


67

Діаграма 3. Рагулі: Мультимедіа Ілюстрації і відео 8%

Ілюстрації 92%

«Люмпени» Наймолодший блог із обраних для цього дослідження, за 4 місяці свого існування блог «Люмпени» вже напрацював досить непогану аудиторію. Станом на 05.06.2011на блозі зареєстровано 624 особи. За словами його творця Олексія Дурнєва, кожен день на блог заходить 1500-2000 унікальних користувачів, а найбільша кількість відвідувачів за день склала 5500. Блог ведеться російською мовою. Всього було досліджено 29 записів. За досліджений період відсоток сатиричних записів переважає несатиричні, проте розрив між ними не великий.


68

Діаграма 4. Cатиричні та несатиричні записи в блозі "Люмпени"

Не сатира 41% Сатира 59%

Жанрова специфіка блогу «Люмпени» дає підстави говорити про виникнення певного

гібридного

сатиричного

жанру.

Класичні

сатиричні

жанри

створюються в рамках художнього методу, існуючи на межі між літературою та журналістикою. Проаналізувавши записи блогу «Люмпени» можна говорити про формування цілком автентичного інформаційно-сатиричного жанру. В рамках цієї роботи цей жанр буде позначено як «сатирична новина».

Сенс сатири в тому, що для її ідентифікації треба розуміти

контекст. На «Люмпенах» автори викладають звичайні новини, причому текст може бути як авторський, так і запозичений (копірайти на сайті не ставляться ніколи). Сатиричність того чи іншого запису визначається за рахунок тегів та заголовку, які передають ставлення автора до новини. Наприклад, така новина про те, як машина Барака Обами застрягла на виїзді із посольства, оздоблюється наступними тегами: «Обама, водитель, не нужно нанимать на работу дебилов» та заголовком із припискою «Fail», а новина про боротьбу із наркоторгівлею в Мексиці, точніше забороною на використання пісень про наркотики доповнюється іронічними тегами:


69

«Мексика, бандиты, держитесь пацаны». Важливу роль відіграє і контекст самого блога, тому що на «Люмпени» потрапляють далеко не всі новини. Олексій Дурнєв так визначає жанр «Люмпенів»: «политическо-сатирическийпорнографический-социальный. Обусловлено тем что людей интересует больше всего секс политика чужое бабло смерть и неудачи». Такий вибір тематики блогу також впливає на загальний сатиричний характер.

Сатиричну новину можна вважати гібридом авторського коментаря, проте більш лаконічного та категоричного, коли автор лише окреслює свою позицію, лишаючи право інтерпретації читачеві. Окрім сатиричних новин, «Люмпени» також створюють так звані «сатиричні відео» - зйомки з подій або просто опитування перехожих з метою висміювання типових вад, характерних окремій групі суспільства. Відео «Люмпены на фестивале «Киевские лавры», наприклад, є сатирою на псевдоінтелігенцію, яка відвідує подібні фестивалі, абсолютно не розбираючись у поезії.

Діаграма 5. Люмпени: жанри Сатиричне відео 12%

Сатирична новина 88%


70

Тематично записи блогу за період 16.05 по 31.05 можна розділити на 7 загальних категорій: Росія, Суспільство, Світ, Політика, Секс, Економіка та Бізнес, Релігія.

Діаграма 6. Люмпени: тематика Росія 12%

Світ 29%

Суспільство 18%

Економіка та бізнес 6%

Політика 12% Секс 17% Релігія 6%

Олексій Дурнєв стверджує, що єдина мета існування блогу – це задоволення. «Цілей немає, просто робимо те, що любимо». Блог не є прибутковим, а хостинг та роботу Дурнєва, за його словами, оплачує «ідеолог сайту Володимир Петров». Традиційно на блозі з‘являються 2-3 новини на день, зазвичай це скопійований контент. Гаслом сайту є «Ми крадемо контент». Проте створюються і окремі авторські роботи на кшталт зазначених вище сатиричних відео. Писати на «Люмпени» також може кожен учасник, проте, за словами Дурнєва «Якщо тематика буде відрізнятись від нашої, або буде забагато помилок і мат, ми або видалимо статтю, або відправимо її на доопрацювання»[Додаток Б]. Популярність блогу також зумовлена в першу чергу соціальними мережами: на сторінці блогу на Facebook вже 109 учасників, а дзеркало на Livejournal відстежують 1756 людей. Створення сатиричних відеозаписів також є своєрідним маркетинговим прийомом, тому що ці відео зазвичай збирають


71

значну кількість переглядів і містять посилання на сайт. Поділитися контентом блогу також можна через Facebook, Twitter, Livejournal, та Вконтакте. Блог поділений на такі рубрики: Фото, Відео, Текст та Аудіо, а також Все, що означає суцільну стрічку записів.

Діаграма 7. Люмпени: Мультимедіа Ілюстрації+відео 14%

Тільки текст 17%

Ілюстрації 45%

Відео 24%

Веселі Яйця: Хоча назва блогу є українською, сам блог ведеться російською мовою. Він набув популярності під час подій Помаранчевої революції 2004 року, випускаючи сатиричні відео та пародії на основних учасників тогочасних подій, зокрема Віктора Януковича. Незважаючи на україномовну назву, блог ведеться російською мовою. Поділяється на такі рубрики: Полит Беспросвет, Парализаторы офисов, Прикурки із підрубриками: Фотоприколы, Мир в картинках, Звездная пыль, Розыграши звезд, Курьезы; рубрика Обхохочешься із підрубриками: От нашого письменного стола – вашому!, Прикольно и інтересно, Смотрите не пожалеете; а також Архів. Хоча через Google сайт індексується фразою «Веселі яйця – гумор, сатира, політика», його контент можна скоріше


72

віднести до категорії «гумористичний», а не сатиричний. Всього було проаналізовано 312 записів, і процент сатири в них виявився дуже низьким.

Діаграма 8. Сатиричні та несатиричні записи в блозі "Веселі яйця" Сатира 7%

Не сатира 93%

Сатиричною є рубрика Полит Беспросвет, яка проте не є найактивніше наповнюємою. В рубриці «Смотрите не пожалеете» також зустрічаються сатиричні відео, проте їх відсоток занадто низький, щоб можна було вважати тяжіння цього блогу до сатири виправданим. Із досліджених 312 записів лише 23 є сатиричними. Тут варто відмітити, що рубрика «От нашого письменного стола – вашому!» в цій роботі не досліджувалася, тому що являє собою низку записів із інших ресурсів, що не пройшли ніяку додаткову обробку, а також містять посилання на оригінали. Ця рубрика є по суті переліком посилань, які не представляють інтересу для цього дослідження.


73

Серед окреслених сатиричних публікацій в блозі «Веселі яйця» можна виділити наступні теми:

Діаграма 9. Веселі яйця: тематика Світ 4%

Росія 23%

Політика 73%

Здебільшого це карикатури із невеличким відсотком сатиричних відео:

Діаграма 10. Веселі яйця: жанри

Сатиричне відео 14%

Карикатура 86%

Автори блогу «Веселі яйця», так само як «Рагулів» та «Люмпенів» надають перевагу використанню ілюстрацій, відео та суцільний текст на блозі представлені мало, а аудіо взагалі відсутнє.


74

Діаграма 11. Веселі яйця: Мультимедіа Фото+ текст 12% Відео 18%

Фото 63% Суцільний текст 7%

Політичний Дурдом Блог існує вже майже 4 роки, з вересня 2007. Ведеться сумісно російською та українською

мовами.

Відповідно

до

назви

і

загальної

стилістики

психіатричної лікарні, сайт поділяється на рубрики: Правила, Санбюлетень, Фото, ІМХО, Рекомендую, Анекдоти, Відео, Ігри, Пацієнти, Персонал, Форум, fotka.name Як зазначає творець сайту Роман Шрайк, передумовами створення сайту були особисте зацікавлення та бажання створити платформу для обміну творчими думками та ідеями: «Я побачив, що в мережі є багато талановитих людей, які створюють талановиті фотошопи або статті. На жаль, на форумах цей креатив швидко зникає в нікуди. І я запропонував створити сайт, де могли б збиратися та креативити талановиті люди», - зазначає Шрайк. Станом на 05.06.2011 на «Дурдомі» зареєстровано 9890 користувачів. Активні займаються наповненням сайту. Премодерації немає, хоча Шрайк залишає за собою право відредагувати статтю або відформатувати її. «Це буває нечасто – лише при переносі статті із загального розділу «ІМХО» в розділ найкращих статей «Санбюлетень»», - зазначає Шрайк[Додаток Б].


75

Сайт

дуже

активно

наповнюється

в

рамках

дослідження

було

проаналізовано 578 записів. Майже 80% з них є сатиричними, що є найбільшим показником серед усіх зазначених блогів. Хоча на «Рагулях» відсоток сатиричних публікацій складав 100%, проте тут варто врахувати ще й значно активнішу динаміку наповнення сайту на «Дурдомі».

Діаграма 12. Сатиричні та несатиричні записи в блозі "Політичний дурдом"

Не сатира 22%

Сатира 78%

Шрайк окреслює жанрове спрямування сайту як «політичну сатиру та гумор». Така тематика була обрана, щоб задовольняти його власну сферу інтересів. Взимку відвідуваність блога на день складає приблизно 20 тисяч користувачів, влітку – близько 10 тисяч. Проте Шрайк зазначає, що сайт є в першу чергу хобі, не будучи прибутковим та не маючи сторонніх джерел фінансування. Тематика блогу на 80% - політика. Друга за популярністю група – Суспільство – займає на сайті всього 12%.


76

Діаграма 13. Політичний дурдом: тематикаЕкономіка та Росія 3%

Світ 1%

Релігія 1%

Суспільство 12%

бізнес 1%

Білорусь 1%

Політика 81%

Контент переважно авторський, хоча розділ «Рекомендую», наприклад, містить передрук та посилання на чужі тексти. В цьому дослідженні зміст розділу «Рекомендую» не був досліджений. Найбільш популярними розділами є статті та фото приколи, зазначає Шрайк. Трохи менш популярними є анекдоти та відео.

Діаграма 14. Політичний дурдом: жанри Сатиричний Фейлетон Сатиричне відео 2% коментар 5% 4% Пародія 3% Памлфет 1% Анекдот 43% Карикатура 41%

Епіграмма 1%


77

За жанрами блог практично навпіл поділяється на анекдоти та карикатури, з невеликими домішками інших жанрів. Втім, на сайті, хоч і в невеликій кількості представлені більші сатиричні форми, такі як фейлетон і навіть памфлет. Як зазначає Шрайк, «Політичний дурдом» вже не потребує розкрутки, тому що ресурс є добре відомим в Уанеті. Щодо використання мультимедіа можливостей, блог «Політичний дурдом» єдиний із досліджуваних публікує значний відсоток записів взагалі без Ілюстрацій. Приблизно, такий самий відсоток відводиться на фото без будьякого текстового наповнення. Фактично це карикатури або фото-жарти.

Діаграма 15. Політичний дурдом: мультимедіа Текст+ілюстрації 3%

Відео+текст 1%

Текст+відео+ілюст рації 0%

Ілюстрації 49%

Текст 43%

Аудіо 0%

Відео 4%

Інфопорн: Блог пишеться українською та російською мовами одночасно. Існує з 1 лютого 2008 року. Як зазначає редактор блогу Олександра Тимошенко, ідея його створення виникла у «кількох однодумців». Вони вирішили створити майданчик для обговорення важливих суспільних тем, зокрема – «управління


78

суспільним простором та участі у цьому процесі громадян в умовах перманентного переділу власності в країні владою незалежно від політичного забарвлення»,. На 05.06.2011 на блозі було зареєстровано 18 осіб, хоча Тимошенко зазначає, що працює на сайті всього четверо. Він досить інтенсивно наповнюється щоденна аудиторія сайту складає 2,5 - 3 тисячі відвідувачів, на піках - 6 - 10 тисяч. В даному дослідженні було проаналізовано 358 записів. Тимошенко зазначає, що їхнім пріоритетом є новини, які приносять найбільшу частину трафіку, тож відсоток сатиричних записів у блозі не є помітно високим.

Діаграма 16. Сатиричні та несатиричні записи в блозі "Інфопорн"

Сатира 28%

Не сатира 72%

Сама Тимошенко виділяє серед жанрів, в яких працює «Інфопорн» коментар та сатиричний коментар. «Вибір зумовлений тим, що ми не володіємо достатнім людським ресурсом, аби бути першими в інформуванні - однак володіємо достатніми знаннями та маємо цікаві ідеї для того, щоб певним чином реагувати на події»[Додаток Б]. Основна мета – популяризувати ідеї та залучити ширше коло однодумців до їх обговорення та спільних дій задля реалізації цих ідей.


79

На блозі «Інфопорн» також спостерігається певний відсоток публікацій в жанрі «сатиричної новини», проте, за відсутності тегів, сатиричний відтінок публікації зазвичай надає заголовок та лід. Наприклад, в новині про те, що Білий Дім веде переговори з Талібаном, має заголовок «Ги. Знищивши Усаму, США пробують взяти Талібан під свій контроль», лід також написаний в іронічному ключі. Варто також зазначити, що навіть якщо сам текст новини подано російською, лід та заголовок (особливо сатиричного змісту) зазвичай пишеться українською мовою. Як зазначає Тимошенко: «Частина контенту береться із відкритих джерел. Новини ми супроводжуємо власними коментарями, добираємо фото та відео для ілюстрації новин» Також наявні кілька прикладів більших форм, на кшталт фейлетону та памфлету. Вони, звісно, не носять інформаційних характер, відтак зустрічаються не дуже часто.

Діаграма 17. Інфопорн: Жанри Фейлетон Карикатура 7% 8% Памфлет 2%

Сатирична новина 18% Сатиричний коментар 61%

Блог «Інфопорн» поділений Відео, Подкасти, Фото, Автори.

Сатиричне відео 4%

на рубрики: Статті, Новини, Огляд Блогів,


80

Кожна рубрика відповідно поділяється на суспільне, політичне, юридичне, загальне та бібліотеку (остання присутня тільки в рубриці Статті). Частота наповнення блогу достатньо інтенсивна: 4-5 статей на день, 15-20 новин на день, та по 2-4 оновлення в розділах ―Огляд блогів‖, ―Фото‖ та ―Відео‖, зазначає Тимошенко. Так як загальна спрямованість блогу інформаційна, переважна більшість публікацій присвячена українській політиці, так як ця тема найбільш висвітлена в сучасному інформаційному просторі.

Діаграма 18. Інфопорн: Тематика Білорусь 1%

Економіка і бізнес 3%

Суспільство 13% Світ 16%

Росія 7%

Політика 56%

Релігія 4%

Тимошенко визначає цільову аудиторію, як «найбільш активних громадян, які готові обговорювати майбутнє країни та суспільства, та діяти заради змін». Блог не є прибутковим, проте певні кроки в цьому напрямку робляться, щоб покрити витрати на утримання ресурсу, зокрема за рахунок реклами. Поки що сайт утримується за рахунок фандрайзингу та коштів читачів. Відео, подкасти та фото на блозі виведені в окремі розділи, проте зазвичай новини додатково ілюструються фотографіями. Переважну більшість складає


81

текст із певною фотографією або ж із відео. Суцільний текст зустрічається дуже рідко, а просто фотографії без тексту на блозі не розміщують.

Діаграма 19. Інфопорн: Мультимедіа Суцільний текст 9%

Текст+відео 36%

Текст+фото 55%

Підсумовуючи дані отримані шляхом аналізу п‘яти вище зазначених блогів, можна відмітити певні тенденції та характерні риси.

Діаграма 20. Тематика, що висвітлюється в досліджених блогах Економіка та Секс 1%

Релігія 1%

Суспільство 17%

Світ 4%

Політика 75%

бізнес 2%


82

Найпопулярнішою тематикою для сатири залишається політика. Це зумовлено в першу чергу тим, що ця тема зазвичай найбільше висвітлюється в сучасному медіа-просторі, до того ж особливості політичного життя України дають простір для творчої реалізації сатирика. Досить популярною є тема суспільства та суспільного життя, а питання релігії, економіки, сексу та подій в світі висвітлюються досить слабо.

Діаграма 21. Жанри, які використовують автори досліджених блогів Сатиричний коментар 15% Сатиричне відео 3% Анекдот 32%

Фейлетон 5% Пародія 2% Памфлет Епіграмма 1% 1%

Сатирична новина 6%

Карикатура 35%

Серед жанрів домінують малі форми, такі як анекдоти, а також карикатури. Із середніх форм популярним є жанр сатиричного коментаря. Жанр розвинувся із друкованої преси, проте в онлайновому просторі він модифікується. Не тільки цитати, а й фотографії та відео можуть стати об‘єктом коментування. Виділяється окремий піджанр сатиричного коментаря – сатирична новина, що виражається у поданні новин в сатиричному ключі за рахунок заголовку, тегів, ліду чи ілюстрацій. Незважаючи на розвиток технологій, які дозволяють додавати до публікацій не тільки фото, але й відео, аудіо тощо, використання ілюстрацій або карикатур, які не супроводжуються текстом, все ще є найпопулярнішою


83

формою подання матеріалу. Порівняно високою є популярність записів, що містять суцільний текст без образної складової, адже такий формат записів є популярним скоріше для блогів журнального типу, що містять описи щоденного життя певних індивідів.

Діаграма 22. Використання мультимедіа в досліджених блогах Відео 6%

Фото 35%

Текст+ілюстрації 21%

Текст+відео 13% Суцільний текст 24%

Текст+фото+відео 1%


84

ВИСНОВКИ Сатира існує ще із часів Римської імперії. Сформувавшись в давнину із появою соціального ладу в суспільстві, вона вважається соціальним явищем. З роками вона розвивалась та еволюціонувала, не втрачаючи популярності, і цей розвиток продовжується до сьогодні. Сатирою

називають

певний

твір,

сказаний

вголос,

написаний

або

зображений, що є дотепним та, часто в іронічній або саркастичній манері, засуджує або висміює окремих людей, групи чи умови особистого та публічного життя.

Від комедії вона відрізняється тим, що має явно

виражений дидактичний характер. Втім, між влучністю і кумедністю сатирик завжди обирає влучність. Розуміння сатири залежить від загальної обізнаності читача в контексті, а також чутливості до різних рівнів іронічності [43]. Для досягнення своєї мети, яка формулюється як викриття вад певної групи осіб або подій та процесів через висміювання, сатира послуговується низкою технік. Сатирично-публіцистичні жанри відрізняються від сатиричнохудожніх достовірністю опису та адресністю фактів. Написання сатиричних матеріалів вимагає від журналіста використання художнього методу відображення дійсності. З одного боку, в умовах сучасної здебільшого інформаційної

журналістики,

художньо-публіцистичні

жанри

схематизувалися та спростилися, проте з іншого – вплив художнього метода спостерігається тепер в аналітичних та інформаційних жанрах. В сатиричній публіцистиці виокремлюють такі типові жанри, як фейлетон, памфлет, пародію, сатиричний коментар, епіграмму, анекдот та жарт. Також в сучасному (переважно західному) медіа-просторі викристалізувалось явище, що отримало назву новинна сатира. Особливо популярною новинна сатира стала в Інтернет-середовищі. Сьогодні межа між новинами та сатирою


85

часто розмивається, коли медіа передруковують новини із сатиричних сайтів, сприймаючи їх як реальні[31]. В західному сегменті Інтернету є індексатори гумористично-сатиричних сайтів, наприклад, HumorFeed. Блогосфера сьогодні знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Дослідники погоджуються, що блоги можна вважати специфічним типом ЗМІ – аматорською або суб‘єктивною журналістикою, яка втім, має певні переваги перед традиційною – оперативність, ширше висвітлення інформації, відсутність

редакторського

контролю,

інтерактивність,

мультимедійні

можливості тощо. Відтак публіцистично-сатиричні жанри знаходять своє відображення і в сатиричних блогах. Українська блогосфера не є викристалізованою та чітко структуровано. Через неможливість відстежити і проаналізувати кількість блогів, що належать до блогосфери, а також через відсутність певної загальної типізації, не можна стверджувати, наскільки представлений в українській блогосфері жанр сатиричного блогу. Часто це викликано тим, що самі автори блогів, а відтак і сайти-індексатори не фіксують сатиру як окрему категорію, тож відстежити блоги за сатиричним спрямуванням не завжди можливо. На відміну від Заходу, де створюються каталоги сатиричних блогів за різними критеріями та тематиками

(http://www.blogcatalog.com/category/humor/satirical-news/,

http://www.blogtopsites.com/tag/satire, http://www.bloggapedia.com/News_Blogs/Satire/),

відомості

про

сатиричні

блоги в українській блогосфери носять стихійний та несистематичний характер. Проаналузвавши п‘ять популярних сатиричних блоги, можна окреслити деякі загальні риси та тенденції. Відповідаючи тенденціям розвитку сучасної


86

публіцистики, сатира в блогах також відходить від художнього методу (такі жанри як фейлетон, памфлет) і тяжіє до аналітичних та інформаційних жанрів. Доволі

популярним

є

публіцистично-аналітичний

жанр

сатиричного

коментаря, а також його підтип, який в даному дослідженні названий «сатиричною новиною». В умовах дедлайну, який в блогах та Інтернетвиданнях є значно відчутнішим, тому що новини мають з‘являтися якнайшвидше, щоб ресурс був конкурентоспроможним; часу на написання повноцінного фейлетону або памфлету не вистачає, тоді як кілька тегів, заголовок і лід надають публікації сатиричного забарвлення. Вже зараз можна припускати, що жанр сатиричної новини, а також сатиричного коментаря буде домінувати серед інших сатиричних жанрів в Інтернет-просторі. Він не вимагає методичної та кропіткої роботи, що також відповідає потребам регулярної видачі контенту. Сатиричний коментар є відображенням первісної природи блогу, як фільтру новин та публікацій із авторськими коментарями. Хоча на сьогодні домінуючими є малі сатиричні форми, такі як анекдоти, а також карикатури, здебільшого не мальовані, а перероблені фото з використаннями фотошопа. Цю популярність можна пояснити потребою блогів у регулярному генеруванні контенту, тому що творення анекдотів та карикатур зазвичай не займає багато часу. З

огляду

на

проведене

дослідження

можна

стверджувати,

що

найпопулярнішою тематикою, що висвітлюється в досліджених сатиричних блогах є політика. Досить значний відсоток займають публікації на суспільну тематику. Блог Рагулі, наприклад, присвячений суспільній тематиці на 100%, проте лише конкретному її аспекту: світському життю та українському


87

бомонду. Це зумовлено тим, що принаймні три із досліджених блогів мають інформаційний

характер, відтак висвітлюючи

у сатиричному ключі

найактуальніші теми на сьогодні. Загалом, тематика проаналізованих блогів варіюється в рамках типової для інформаційних жанрів: політика, суспільство, релігія, економіка, Росія, Білорусь, світ, секс тощо. Проаналізовані блоги за своїм характером є нішевими та унікальними. Блог «Рагулі» фокусується виключно на новинах із світського та суспільного життя,

а отже займає так звану нішу

«сатиричного висвітлення світського життя». Політичний дурдом переважно сатиризує політику із невеликим відсотком публікацій на інші теми. Блоги «Інфопорн» та «Люмпени» є представниками інформаційно-сатиричного жанру, проте якщо перший подає актуальні новини за кожен день із сатиричними примітками, «Люмпени» відбирають доволі специфічні новини сенсаційного характеру. Блог «Веселі яйця» містить лише невеликий відсоток сатири, маючи скоріше гумористичний, аніж сатиричний характер. Блог «Люмпени», що з‘явився зовсім нещодавно, особливо в порівнянні із іншими дослідженими блогами, – в лютому 2011 року, – активно розвивається, вже має постійну аудиторію та групу авторів, які також стають творцями контенту. За чотири місяці існування блог вже отримує 1500-2000 візитів на сторінку за день. В блогах, що існують довше, ця цифра сягає десятків тисяч відвідувань. Це дає підстави стверджувати про популярність та попит на сатиру в українській блогосфері. Експертне опитування визначило, що, окрім блогу «Інфопорн»,

чиє

функціонування максимально наближене до роботи журналістської редакції, інші блоги створювалися як хобі та не планують виходити на рівень прибутковості, хоча деякі з них («Люмпени» та «Інфопорн») мають зовнішні джерела фінансування.


88

Самі автори жанр блогів визначають як сатиричний із певними додатковими характеристиками. Вони зазначають, що мотивацією для створення блогів є власні інтереси та захоплення скоріше ніж попит та зовнішня ініціатива. Проте блоги є не лише спробою вдовольнити власні інтереси. Опитані блогери демонструють глибоке усвідомлення першочергої мети сатири, що полягає в її дидактичній ролі в сучасному суспільстві. Роман Шрайк зазначає, що сміх є потужною зброєю, Олександра Тимошенко використовує блог для поширення певних суспільних ідей та залучення однодумців до втілення цих ідей, а Таня Мармулєтка своєю метою вбачає викриття вад та несмаку, що панує у середовищі сучасного бомонду. Олексій Дурнєв іронічно зазначає, що публіку цікавить в першу чергу секс, політика, чужі гроші, смерть та невдачі, тож вже сама ідея існування подібного блогу є своєрідною сатирою на сучасне суспільство. Використовуючи зокрема і запозичений контент, блогери коментують та опрацьовують його, тож досліджені блоги тяжіють до блогів-фільтрів, а також до колективного створення контенту (квадрат 4 в схемі Крішнамурті), тому що всі блоги наповнюються кількома авторами. В такому підході до створення контенту є елемент інтерактивності, тому що кожен відвідувач може привнести у блог щось своє – принаймні, в «Рагулях», «Люмпенах» та «Політичному дур домі» постити можуть усі зареєстровані користувачі. Досліджені блоги не є орієнтованими на певні географічні регіони, країни або особливі типи аудиторії, а ключовим фактором у формуванні своєї аудиторії визначають служить зацікавленість в певних темах та проблемах, а також здатність сприймати не тільки текст, а й контекст.


89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 1. Болотова В.А., Попова Г. В. Контент-аналіз як метод вивчення документів/ За заг. Ред.. проф.. Соболєва В.О. – Харків: Університет внутрішніх справ, 2000 2. Виспянський І. Що таке блоґ і як його завести? –[Електронний каталог]// http://vispyanskiy.name/?p=9 3. Габор Н. Дещо про п‘яту владу – [Електронний ресурс]// http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/descho-pro-pyatuvladu.html 4. Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989 5. Іванов, В.Ф. Історія розвитку контент-аналізу. – Магістеріум: Журналістика. – 2006 6. Кузнецова О.Д.Засоби й форми сатири та гумору в українській пресі. — Львів: Видавничий центр університету ім. Івана Франка, 2003. 7. Лесневська В. Про свободу сміху або сатира vs. цензура – [Електронний ресурс]// http://www.mediakrytyka.info/drukovani/prosvobodu-smikhu-abo-satyra-vs-tsenzura.html 8. Мангейм Дж., Рич. Р. Политология. Методы исследованияю – М.: Издательство «Весь Мир», 1997. 9. Назарук Т. All The News That‘s Fit to Post- [Електронний ресурс]//http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/all-the-newsthats-fit-to-post.html 10.Народна правда. Правила. Загальні положення – [Електронний каталог]// http://narodna.pravda.com.ua/rules/ 11.Потятиник Б. Інтернет-журналістика: межі професії – [Електронний ресурс]// http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/internetzhurnalistyka-mezhi-profesiyi.html


90

12.Потятиник Б. 100-ПРОЦЕНТНА ЖУРНАЛІСТИКА? – [Електронний ресурс]// http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/100protsentna-zhurnalistyka.htmlhttp://www.mediakrytyka.info/onlaynzhurnalistyka/100-protsentna-zhurnalistyka.html 13.Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: Рефл-бук, 2001 14.Cатира Салтыкова-Щедрина – [Електронний ресурс]// http://www.saltykov.net.ru/lib/ar/author/571 15.Cимкин Я.Р. Сатирическая публицистика. - ИКЦ "МАрТ", 2007 – 180 с. 16.Социологический справочник / Под общей ред. В.И.Воловича. — К.: Политиздат Украины, 1990. 17.Стельмашов А. В Україні 322 активних блогера і більшість блогосфери – україномовна? – [Електронний ресурс]// http://stelmashov.bestpersons.ru/feed/post35279702/ 18.Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики – [Електронний ресурс]// http://www.tnu.in.ua/study/downloads.php?do=file&id=740 19.Толстих Н.В. Експертні опитування – [Електронний ресурс]// http://isoc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf 20.Чередниченко В.В. Применение экспертных оценок в социологических исследованиях. Социологические исследования. – 1981, №3 21.Чешихин-Ветринский В. Сатира - [Електронний ресурс]// http://febweb.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2-7541.htm. 22.Чижевський Д. Історія української літератури – [Електронний ресурс]// http://litopys.org.ua/chyzh/chy.htm 23.Шибаева Л., М. Жанры в теории и практике журналистики – [Електронний ресурс]// http://www.evartist.narod.ru/text3/82.htm 24.Щербіна А. О. Жанри сатири і гумору.– К., 1977. 25.Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – С. 102-105; Рабочая книга социолога. – М., 1983.


91

26.Adar E., Adamic L. Implicit Structure and the Dynamics of Blogspace [Електронний ресурс]// http://www.blogpulse.com/papers/www2004adar.pdf 27.Berelson B. Content Analysis in Communication Research. – Glencoe: Free Press, - 1952 28.Blood R. A Few Thoughts on Journalism and What Can Weblogs Do About It – [Електронний ресурс]//http://www.rebeccablood.net/essays/what_is_journalism.html 29.Blood, R. weblogs: a history and perspective – [Електронний ресурс]// http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html 30.Blogging about blogging – [Електронний ресурс]// http://www.everything2.com/index.pl?node_id=389001 31.Blog satire mistaken as news by agencies in Syria, Pakistan- [Електронний ресурс]// http://www.boingboing.net/2006/03/05/blog_satire_mistaken.html 32.Brown R.J. The Great Moon Hoax of 1835 –[Електронний ресурс]// http://www.historybuff.com/library/refmoon.html 33.Сheck Please! – [Електронний ресурс]// http://checkplease.humorfeed.com/ 34.Clark J. Deconstructing ―You‘ve Got Blog‖ – [Електронний ресурс]// http://fawny.org/decon-blog.html 35.Dryden, J. Discourses on Satire and Epic Poetry. - [Електронний ресурс]//http://www.britannica.com/bps/additionalcontent/17/13623/Discou rses-on-Satire-and-Epic-Poetry. 36.Elliott, R. The nature of satire – [Електронний ресурс]//http://www.britannica.com/EBchecked/topic/524958/satire 37.―Fake‖ news show less important in Learning About Politics.[Електронний ресурс]//http://www.poynter.org/latest-news/everydayethics/89993/satires-new-home-in-journalism/ 38.Fleishman G. Been 'blogging'? Web discourse hits higher level – [Електронний ресурс]//


92

http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20010401&slug =ptblog01 39.Gruhl D., Guha L. Information Diffusion Through Blogspace [Електронний ресурс]// http://people.csail.mit.edu/dln/papers/blogs/idib.pdf 40.Herring S., Schneidt A., Wright E., Bonus S. Weblogs as a Bridging Genre – [Електронний ресурс]// http://portal.colman.ac.il/users/www/86/Weblogs.pdf 41.Holsti O.R. Content analysis for the social sciences and humanities. – Reading, Mass, 1969 42.Hourihan M. What we‘re doing when we blog – [Електронний ресурс]// http://oreilly.com/pub/a/javascript/2002/06/13/megnut.html 43.Johnston, I. A Brief Introduction to Restoration and Eighteenth Century Satire – [Електронний ресурс]// http://records.viu.ca/~johnstoi/eng200/satire3.htm 44.Journalism, satire or just laughs? "the daily show with jon stewart," examined – [Електронний ресурс]// http://www.journalism.org/node/10961 45.Lasica J.D. Blogging as a form of journalism – [Електронний ресурс]// http://www.ojr.org/ojr/workplace/1017958873.php 46.Latta J. Differentiating Between

Horatian

and

Juvenal

Satire

– [Електронний ресурс]// http://users.wpi.edu/~jessicalatta/PDFs/Humanities%20%20Satire%20Report.pdf 47.Lorenzetti Maria Ivana. When Political Journalism meets Satire: A Compared Analysis on the Coverage of Sex Scandals in Italy and in the AngloSaxon World [Електронний ресурс]// http://www.genresonthemove2009.unina.it/abstracts/Lorenzetti%20Maria% 20Ivana.pdf 48.Marsch E.E. Content analysis: a flexible methodology: [Електронний документ] // The Free Library. – 2006. – June 22. The Free Library.


93

http://www.thefreelibrary.com/Content+analysis%3a+a+flexible+methodolo gy.-a0151440803 49.Miller C., Shepard D. Blogging as a social action – [Електронний ресурс]// http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action_a_genre_an alysis_of_the_weblog.html 50.National Annenberg Election Survey – [Електронний ресурс]// http://www.annenbergpublicpolicycenter.org/Downloads/Political_Commun ication/naes/2004_03_late-night-knowledge-2_9-21_pr.pdf 51.Neuman, Ricki, Finns det inga gränser? Om satir, massmedier och tryckfrihet, Stiftelsen Institutet för Mediestudier 2004 52.Nunberg G. I‘ve seen the future and it blogs – [Електронний ресурс]// http://people.ischool.berkeley.edu/~nunberg/blog.html 53.Palmquist M. Q. Content Analysis [Електронний ресурс] // www.ischool.utexas.edu/~palmquis/courses/content.html 54.Pew Research Center: Rainee L. The State of Blogging – [Електронний ресурс]// http://www.pewinternet.org/Reports/2005/The-State-ofBlogging/Data-Memo-Findings.aspx 55.Quintana R. Jonathan Swift – [Електронний ресурс]// http://www.britannica.com/EBchecked/topic/577008/Jonathan-Swift 56.Riffe D., Lacy S., Fico F. Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research. – Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum Associates, 1998 57.Satire‘s New Home in Journalism - [Електронний ресурс]//http://www.poynter.org/latest-news/everyday-ethics/89993/satiresnew-home-in-journalism/ 58.Scott, James, Satire: From Horace to Yesterday’s Comic Strips, Prestwick House, 2005 59.Smesler N.J., Baltes P.B. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. – Elseviere Science Ltd. – 2001. – p. 2697-2702


94

60.Scmidt J. Blogging Practices: An Analytical Framework – [Електронний ресурс]// http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/schmidt.html 61.Technorati – [Електронний ресурс]// http://technorati.com/state-of-theblogosphere/ 62.Trammel K., Keshelashvili A. Examining the New Influencers: A SelfPresentation Study of A-List Blogs – [Електронний ресурс]// http://www.kayesweetser.com/wp-content/uploads/2008/02/trammellkeshelashvili-2006-self-presentation-on-blogs.pdf 63.Vergeer M., Hermans L. ANALYSING ONLINE POLITICAL DISCUSSIONS [Електронний ресурс]// http://www.javnostthepublic.org/media/datoteke/vergeer-hermans-3.pdf 64.Vernon T. Samuel Clemens –[Електронний ресурс]// http://www.positiveatheism.org/hist/twainver.htm 65.Wall M. Blogs as black market journalism: A new paradigm for news – [Електронний ресурс]// http://bcis.pacificu.edu/journal/article.php?id=369 66.Wimmer R.D., Dominick J.R. Mass media research, an introduction. Bimont: Wadsworth Publishing Company, 1997 – 370 p.


95

ДОДАТКИ ДОДАТОК А. Перелік сатиричних публікацій в досліджених блогах: Категорія «Підтема» містить певні ключові слова та уточнення щодо вужчої теми публікації, тоді як категорія «Тематика» визначає приналежність запису до однієї з восьми визначених тематичних груп Таблиця 1. Сатиричні публікації в блозі «Рагулі» Назва

Дата

Жанр

Тематика

Підтема

Казкові персонажі

16.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Особистості

Іра – королева ефіра

19.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Особистості

Вояж із Voяж 20.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Особистості

Одним рядком про красу

24.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Особистості

Підсумки

27.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Особистості

Целофанове весілля

16.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Події

Такий балет

18.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Події

Свято курки і краси

23.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Події

Квіточки

24.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Події

«Звір гуляє»

24.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Події

Каннська

26.05.2011

Сатиричний

Суспільне

Події


96

кілька

коментар

життя

30.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Події

Психоделічне 31.05.2011

Сатиричний коментар

Суспільне життя

Події

Прощавай, дитинство!

Таблиця 2. Сатиричні публікації в блозі «Люмпены»: Назва

Дата

Люмпены на фестивале "Киевские Лавры"

Жанр

Тематика

Підтема

16.05.2011 Сатиричне відео

Суспільство

Культурне життя

Житель Черкасской области простоял два часа по шею в фекалиях

25.05.2011 Сатирична новина

Суспільство

Події в Україні

Люмпены в поисках сашиювелира

25.05.2011 Сатиричне відео

Суспільство

Культурне життя

На Южном Урале 18.05.2011 Сатирична открыли новина реабилитационный центр для гопников

Росія

Суспільство

Смерть в интернете: календула не помогла

Росія

медицина

24.04.2011 Сатирична новина


97

В Мексике 20.05.2011 Сатирична запретили песни, новина романтизирующие наркоторговцев

Світ

Наркотики

Женщины 31.05.2011 Сатирична Зимбабве назвали новина самого уродливого мужчину. Отыщи свое имя в списке

Світ

Суспільство

Американские 31.05.2011 Сатирична полицейские такие новина полицейские

Світ

Суспільство

Fail: Обама застрял в воротах американского посольства в Дублине

24.05.2011 Сатирична новина

Світ

Барак Обама

Внимание: люди стали массово умирать после огурцов

29.05.2011 Сатирична новина

Світ

медицина

Пивовары Черниговского снова лезут в причинное место

18.05.2011 Сатирична новина

Економіка та пивоваріння бізнес


98

Депутат от НУ-НС 16.05.2011 Сатирична про полтора гея в новина кабмине

Секс

гомосексуалізм

Каждый пятый киевский студент готов стать проституткой, в Берлине - каждый третий

19.05.2011 Сатирична новина

Секс

проституція

Все правильно сделала: бразильянка отсудила право смотреть порно на работе

19.05.2011 Сатирична новина

Секс

порнографія

Британские ученые доказали, что рая нет

17.05.2011 Сатирична новина

Релігія

Наука, фізика, Стівен Хокінг

В Севастополе оштрафовали прокатчиков за показ фильмов на русском

20.05.2011 Сатирична новина

Політика

Дебати щодо російської та української мови

Правильная реклама

25.05.2011 Сатирична новина

Політика

Нинішня влада


99

Сатиричні публікації в блозі «Веселі яйця»: Таблиця 3. Сатиричні публікації в рубриці «ПОЛИТ БЕСПРОСВЕТ»: Назва

Дата

Жанр

Тематика

Підтема

Танцор диско

16.05.2011

Карикатура

Росія

Дмитро Медведєв

Минимум

16.05.2011

Карикатура

Політика

Микола Азаров

Граждане тунеядцы

17.05.2011

Карикатура

Політика

Верховна Рада

МВФ

18.05.2011

Карикатура

Світ

Строс-Кан

Диалог

18.05.2011

Карикатура

Політика

Микола Азаров

Грустно смотреть

18.05.2011

Карикатура

Росія

Дмитро Медведєв

Горничная

19.05.2011

Карикатура

Політика

Верхован Рада

Грабли

19.05.2011

Карикатура

Політика

Віктор Янукович

Диктант

20.05.2011

Карикатура

Політика

Микола Азаров

Благодарные студенты

20.05.2011

Карикатура

Політика

Дмитро Табачник

Богатство

23.05.2011

Карикатура

Політика

Віктор Янукович

Я от Фѐдоровича

23.05.2011

Карикатура

Політика

Микола Азаров

Хаус

24.05.2011

Карикатура

Політика

Юлія Тимошенко

Потеря

24.05.2011

Карикатура

Політика

Леонід Черновецький

Стратегия

25.05.2011

Карикатура

Росія

Владімір Путін


100

Борзая

26.05.2011

Карикатура

Політика

Інна Богословська

Уплочено

27.05.2011

Карикатура

Політика

Віктор Янукович

Распил

30.05.2011

Карикатура

Росія

Владімір Путін

В кране нет воды

31.05.2011

Карикатура

Політика

Попов

Таблиця 4. Сатиричні публікації в рубриці «Смотрите не пожалеете»: Назва

Дата

Жанр

Тематика

Підтема

Чисто 16.05.2011 партийное мероприятие?

Сатиричне відео

Політика

Червоні прапори

Кто эти люди?!

19.05.2011

Сатиричне відео

Політика

Верховна Рада

Без очков ничего не вижу

20.05.2011

Сатиричне відео

Політика

Гражданин Поэт

24.05.2011

Сатиричне відео

Росія

Суспільне життя

Сатиричні публікації в блозі «Політичний дурдом»: Таблиця 5.Сатиричні публікації в рубриці «Санбюлентень»: Назва

Дата

Жанр

Тематика

Підтема

Лучшие фото приколы недели

16.05.2011

карикатура

Політика

збірна

Сатиричний

Політика

Микола

Незамутненность 18.05.2011


101

бультерьеров

коментар

Азаров

«Вперед». Возле Рады

19.05.2011

Сатиричний коментар

Політика

Акція «Вперед»

Есть вопросы…

20.05.2011

Сатиричний коментар

Політика

Акція «День гніву»

Дикий сон

21.05.2011

Фейлетон

Політика

Юлія Тимошенко

Шутники, не дай бог

22.05.2011

Сатиричний коментар

Політика

збірна

Кращі анекдоти тижня

23.05.2011

Анекдот

Політика

збірна

Лучшие фотоприколы недели

23.05.2011

Карикатура

Політика

збірна

Размышлизмы о красном флаге

24.05.2011

Карикатура

Політика

Закон про «червоні прапори»

Одностишия

24.05.2011

Епіграмма

Політика

збірна

Письма пенсіонера

25.05.2011

Фейлетон

Політика

Янукович

Рашке на всю ряшку

27.05.2011

Фейлетон

Росія

Стосунки Росія-Україна

Кращі анекдоти тижня

27.07.2011

Анекдот

Політика

збірна

Стиратель

29.05.2011

Фейлетон

Політика

Віктор Ющенко

Лучшие фото приколы недели

30.05.2011

Карикатура

Політика

збірна

Молодые волчата

30.05.2011

Фейлетон

Політика

Акція «Вперед»


102

Донбасса Константин, 31.05.2011 Троица и Никейский собор. 3 в 1 или 1 в 3?

Фейлетон

Релігія

Християнство

Таблиця 6. Сатиричні публікації в рубриці «ІМХО»: Назва

Дата

Жанр

Тематика

Підтема

Музей украинских президентов

16.05.2011

Фейлетон

Політика

Збірна

Ваще.. никак!

16.05.2011

Сатиричний Політика коментар

«День гніва»

Топ-10 лучших фотоприколов апреля

17.05.2011

Карикатура

Політика

збірна

Гимн донецкой хунты

17.05.2011

Пародія

Політика

Гімн

Ой як кум до куми

17.05.2011

Фейлетон

Суспільство Типові риси українців

Занимательное ежеведение

17.05.2011

Сатиричний Суспільство Інтернет коментар

Соня смотрит телевізор

18.05.2011

Сатиричний Політика коментар

Збірна

Про політичну педерастію

18.05.2011

Сатиричний Політика коментар

ВО «Свобода»

Анекдоти на лікарську

18.05.2011

Анекдот

Збірна

Політика


103

експертну комісію Юкеншедики музейные

19.05.2011

Карикатура

Політика

Збірна

Не горит наш костер

19.05.2011

Фейлетон

Політика

Збірна

Панама

19.05.2011

Пародія

Економіка та бізнес

«Нафтогаз»

Роману Шрайку 45… баллов

19.05.2011

Карикатура

Політика

Збірна

Юкенншедики музейне

20.05.2011

Епіграмма

Політика

Збірна

Правда в «стихах» № 25

20.05.2011

Епіграмма

Політика

Михайло Єжель

Депутат Колесниченко: на митинге если не клоун – то в тюрьму…

20.05.2011

Сатиричний Політика коментар

Постанова про заборону використання масок під час громадських акцій

Чому нема дуелей у ВР?

21.05.2011

Памфлет

Політика

Збірна

Сумна пісня про жлобство

21.05.2011

Фейлетон

Суспільство Типові риси українців

Юкеншедик осиновый

21.05.2011

Пародія

Політика

Мое понимание города Львова из Одессы

21.05.2011

Памфлет

Суспільство Львів, червоні прапори

Юля рулит! А «юльки» тупят…

22.05.2011

Сатиричний Суспільство Обговорення коментар політичних ток-шоу

збірна


104

Соня в музее

22.05.2011

Епіграмма

Політика

збірна

ЖОПА і ДУПА як універсальні поняття (попытка білінгвістичного усвідомлення)

22.05.2011

Фейлетон

Політика

збірна

Кращі анекдоти за 11 - 17 травня

23.05.2011

Анекдот

Політика

збірна

Юкеншедик шансонный

23.05.2011

Пародія

Політика

Збірна

Женщиной не рождаются, ей становятся

23.05.2011

Фейлетон

Політика

«ШустерLive»

Хотя попа еще ничего ..

23.05.2011

Памфлет

Політика

Юлія Тимошенко

Естественная реструктуризация многослойности масс в условиях локальной глобализации.

23.05.2011

Фейлетон

Політика

Інна Богословська

Пол дупы

23.05.2011

Памфлет

Політика

Збірна

Юкеншедик 24.05.2011 Билингвистический

Пародія

Політика

Збірна

Запахи у повітрі

24.05.2011

Фейлетон

Політика

Арешт Юлії Тимошенко

Російський православний екстремізм?

25.05.2011

Сатиричний Релігія коментар

Нахрена попу баян? У него

25.05.2011

Сатиричний Суспільство Культурні коментар події

Священик РПЦ


105

кадило. Так бить или не бить?

25.05.2011

Сатиричний Політика коментар

Збірна

Правда в «стихах» №26

25.05.2011

Пародія

Політика

Анатолій Могильов

Gazfurtumfobia навязчивая боязнь кражи газа

25.05.2011

Фейлетон

Росія

Газова політика

Кращі анекдоти за 18-24 травня

25.05.2011

Анекдот

Політика

збірна

Правда в «стихах» №27

26.05.2011

Пародія

Політика

Віктор Янукович

Одной строкой (продолжение)

26.05.2011

Епіграмма

Політика

збірна

«Турецький гамбіт» - поукраїнськи

26.05.2011

Пародія

Політика

Леонід

Малява

26.05.2011

Пародія

Політика

Похмельное...

27.05.2011

Фейлетон

Суспільство Аудиторія ДД

Ох, как хочется …

27.05.2011

Сатиричний Політика коментар

Партія регіонів

Правда в «стихаха» 27.05.2011 №28

Пародія

Вітор Пшонка, Рінат Кузьмін

Возьмемся за руки друзья!

27.05.2011

Сатиричний Суспільство Ставлення коментар українців до влади

Покращення життя вже сьогодні-

27.05.2011

Фейлетон

Черновецький

Політика

Віктор Пшонка

Суспільство Суспільне життя в


106

лохотрон від?

Україні

Полный П

28.05.2011

Фейлетон

Політика

Ющенко

Посмеѐмся.Всем, всем, всем!

29.05.2011

Фейлетон

Політика

Партія регіонів

"Сосите сардельку, суки!"

29.05.2011

Фейлетон

Політика

Вітор Янукович, Партія Регіонів

Телепрограмма ДД-ТВ

29.05.2011

Пародія

Політика

збірна

"Дорогой" ты наш,Виктор Андреевич !

30.05.2011

Фейлетон

Політика

Віктор Ющенко

Азаров и знания древних

30.05.2011

Пародія

Політика

Віктор Янукович, Микола Азаров

Юкеншедик Yellow Submarine

30.05.2011

Пародія

Суспільство Умови життя в Україні

Руки прочь от Мони...

30.05.2011

Сатиричний Політика коментар

Михайло Бродський

Енергія майбутнього

30.05.2011

Пародія

Політика

Віктор Ющенко

Геополитическая

31.05.2011

Памфлет

Росія

Стосунки між Росією та Білоруссю

Соне без разницы

31.05.2011

Фейлетон

Суспільство Типові риси українців

Конспиратор на про гулке

31.05.2011

Фейлетон

Політика

Віктор Янукович, Ганна Герман


107

Яких «трійок» і «катів» ми потребуємо

31.05.2011

Фейлетон

Суспільство Павло Шишолін

Сумна пісня про жлобство - 2

31.05.2011

Фейлетон

Суспільство Типові риси українців

Назва

Дата

Жанр

Отольются кошке

16.05.2011 Відеопародія

Відео: Тематика

Підтема

Політика

збірна

ПроФФФФФессионал 19.05.2011 Сатиричне відео

Політика

Микола Азаров

Янукович об Интернете

20.05.2011 Відеопародія

Політика

Віктор Янукович

Выходной

23.05.2011 Відеопародія

Політика

Віктор Янукович

Ай молодець !

26.05.2011 Відеопародія

Суспільство ненажерливість

Убегай

26.05.2011 Відеопародія

Політика

Інна Богословська

Дайте газу!

29.05.2011 Відеопародія

Білорусь

Олександр Лукашенко

Смертельний бій... за місце під сонцем

31.05.2011 Сатиричне відео

Політика

Верховна Рада

Таблиця 7. Сатиричні публікації в рубриці «Фото». Назва

Дата

Жанр

Тематика

Rebranding

16.05.2011 Карикатура Політика

Підтема День перемоги


108

На Львов

16.05.2011 Карикатура Політика

Петро Симоненко

Орден "Дружбы"

16.05.2011 Карикатура Політика

Володимир Литвин

" Убежден, что пример 16.05.2011 Карикатура Політика Шахтера касается не только спорта."

Віктор Янукович

Кормилец ("молочный" папа)

16.05.2011 Карикатура Політика

Ігор Коломойський, Олег Тягнибок

В одному місці

16.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Микола Азаров

Мечта народная

16.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров

Оборона Одессы

16.05.2011 Карикатура Політика

Анатолій Могильов

Нелегко даются Украине кредиты

16.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Микола Азаров

Могилев получает звонки благодарности

16.05.2011 Карикатура Політика

Анатолій Могильов

Дети войны за спасенье страны

16.05.2011 Карикатура Суспільство Микола Азаров про ветеранів

Вопрос Знатокам:"Самый тупой губернатор самой большой области Украины ?"

16.05.2011 Карикатура Політика

Анатоій Близнюк


109

Близнюк вийшов на паперть.

17.05.2011 Карикатура Політика

Анатолій Близнюк

На ремонт доріг

17.05.2011 Карикатура Політика

Анатолій Близнюк

Время выбирать!

17.05.2011 Карикатура Політика

Анатолій Могильов

Без коментарів...

17.05.2011 Карикатура Політика

збірна

"Хамов" сын к отцу пришле

17.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Віктор Янукович мол.

Без ансамбля :)

17.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Уряд реформаторів пропонує

17.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров, Сергій Тигіпко

Дурні та дороги

17.05.2011 Карикатура Політика

Анатолій Близнюк

Гигант Мысли

17.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Медведев обвиняет Украину, Эстонию и Грузию

18.05.2011 Карикатура Росія

Дмитро Медведєв

По ком звонит колокол

18.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Диалог с мегафоном

18.05.2011 Карикатура Політика

Сергій Тігіпко

иногда лучше не думать :)

18.05.2011 Карикатура Суспільство Алкоголь

Дело Мастера боится!

18.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович


110

Граждане тунеядцы

18.05.2011 Карикатура Політика

Верховна Рада

Тому що…

18.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Юрий Луценко переводит регионалов через реку Забвения

18.05.2011 Карикатура Політика

Юрій Луценко

Коалиция отказалась осудить высказавания Путина

18.05.2011 Карикатура Політика

збірна

Так вот чего они зачастили..

18.05.2011 Карикатура Росія

Владімір Путін

Опаньки!

18.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

"Надо,Федя...надо ! ! !"

18.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Федір Ярошенко

Несите ваши денежки

18.05.2011 Карикатура Політика

збірна

Опасный свидетель...

18.05.2011 Карикатура Політика

Михайло Чечетов

Спіймала Баба Діду Золоту рибку..

19.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Ганна Герман

Украина = Нарния :)

19.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Украина. Начало реформ

19.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Жлобский юмор испохабит любую затею..

19.05.2011 Карикатура Суспільство День перемоги


111

Без назви

19.05.2011 Карикатура Політика

Львів, 9 травня

Мартынюк научит!

19.05.2011 Карикатура Політика

Адам Мартинюк

М-мда-а...

19.05.2011 Карикатура Суспільство «День гніву»

X-файлы...

20.05.2011 Карикатура Росія

Пітну та Янукович

Жрать подано!

20.05.2011 Карикатура Політика

Верховна Рада, Кабмін

Владимир Михайлович Бендер :)

20.05.2011 Карикатура Політика

Володимир Литвин

гибен зи мир битте :)

20.05.2011 Карикатура Політика

Михайло Єжель

Зарождение терроризм 20.05.2011 Карикатура Політика

Заборона носити маски під час мітингів

демократия в действии: за капюшон - 1 год тюряги

20.05.2011 Карикатура Політика

Заборона носити маски під час мітингів

У каждого свои тараканы в голове

20.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Ющенко, Віктор Янукович

Рада Wild

20.05.2011 Карикатура Політика

Верховна Рада

Фу-у-у..!.Ну и запах...! 21.05.2011 Карикатура Політика

Партія «Наша Україна»

забракований "пацієнт"

21.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Богословский кол

21.05.2011 Карикатура Політика

Інна


112

Богословська Смотрите в кинотеатрах.

21.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров

"Не скиглити...!"...Уже 21.05.2011 Карикатура Політика даже и не смешно почему-то...

Віктор Янукович, Михайло Єжель

Без фотошопа :)

21.05.2011 Карикатура Росія

Дмитро Медведєв, Владімір Путін

Ой Вань, смотри...

21.05.2011 Карикатура Політика

збірна

носій влади...

21.05.2011 Карикатура Політика

збірна

Посуду для сбора яда в студию!

21.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

А ты хочешь жить как в Зимбабве?

21.05.2011 Карикатура Політика

Стосунки з Росією

Уберите психичекскую

21.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

История одного борда

21.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Ой цвитѐть осина...

21.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

Савик! Соблюдай меры санитарной защиты!

21.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

Без назви

21.05.2011 Карикатура Політика

Сергій Тігіпко

Региональные нанотехнологии

21.05.2011 Карикатура Суспільство Збірна

Совет Министров

21.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров


113

Без назви

21.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

Альтернатива американській мрії

22.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

"За ваши деньги любое "варево" в кратчайший срок!" ведьма высочайшей квалификации ИННА Б.

22.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

Дневник безумной женщины

22.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

Кровосісі в поэме Н.В.Гоголя

22.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров

Российский кредит

22.05.2011 Карикатура Білорусь

Олександр Лукашенко

Без назви

22.05.2011 Карикатура Росія

Владімір Путін, Дмитро Медведєв

А тебе сделали обрезание?

22.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

руки, ноги...главное ХВОСТ!

23.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

Допа грамотно вылизал Януковича

23.05.2011 Карикатура Політика

Генадій Кернес, Михайло Добкін

Свобожья коровка

23.05.2011 Карикатура Політика

Олег Тягнибок

"Манечка" маньячки ...Рекомендуется лечение в закрытом

23.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська


114

стационаре ! Ноу-хау від донецької міськради

23.05.2011 Карикатура Політика

Донецька влада, туалети

У него "хороший План"

23.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Перший український партизан 21 сторіччя.

23.05.2011 Карикатура Політика

Юрій Луценко

Каждому нуждающемуся...

23.05.2011 Карикатура Політика

Донецька влада, туалети

"И нахальные шпиѐнки..."

23.05.2011 Карикатура Росія

Владімір Путін

23.05.2011 Карикатура Білорусь

Олександр Лукашенко, Владімір Путін

"Правильный" День Победы во Львове.

23.05.2011 Карикатура Політика

Львів, 9 травня

Флажки указом выставлены.

23.05.2011 Карикатура Політика

Політика стосовно Західної України

Опа-опачки, пацанчик пришле к успеху

23.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров

Опозиція (частина п'ята)

23.05.2011 Карикатура Політика

збірна

Мафія непереможна?

24.05.2011 Карикатура Політика

збірна

Окупантів геть!

24.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Преданный Вовк

24.05.2011 Карикатура Політика

Сергій Вовк

Профессиональная самодеятельность или

24.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська,


115

самодеятельная профессиональность ?

Юлія Тимошенко

Звернення прем'єрміністра до українського народу

24.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров

Параноики

24.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Президент і премьєр одна команда!

24.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Шабаш

24.05.2011 Карикатура Політика

Тимошенко, Герман, Богословська

Тимошенко выходит из генпрокуратуры

24.05.2011 Карикатура Політика

Юлія Тимошенко, Віктор Янукович

Від імені держави?..

24.05.2011 Карикатура Політика

Янукович, Луценко

От скальпов до шапок. 25.05.2011 Карикатура Політика Светлый пут

Віктор Янукович

За конфетку, за монеточку...

25.05.2011 Карикатура Політика

Стосунки з Росією

самая свободная программа

25.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська

Победа практики над разумом

25.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Хрюн Моржов, Степан Капуста

25.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Микола Азаров

Реклама в Донецке

25.05.2011 Карикатура Політика

Донецька


116

влада Недетские игры

25.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

ПР? Уже не модно! :)

25.05.2011 Карикатура Політика

Партія регіонів

Посиделки

25.05.2011 Карикатура Політика

збірна

На другий термін?

25.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Тяжела жизнь простого мэра..

25.05.2011 Карикатура Політика

Генадій Кернес

Главные модели страны

25.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Інна Богословська

Маленький

25.05.2011 Карикатура Політика

Дмитро Медведєв

....... и другие злоключения Юрика

25.05.2011 Карикатура Політика

Голодування Луценка

Кантата "Боже, царя 26.05.2011 Карикатура Політика храни" Муз.Я Табачник на сл. А. Герман. К очередному юбилею (Пах.) Вождя!

збірна

Придумайте подпись... 26.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров

"...И не оспаривай 26.05.2011 Карикатура Політика глупца!"...А.С.Пушкин "Памятник" 1836г.(через год убит на дуэли...)

9 травня, Віктор Янукович

Опровержение для УП 26.05.2011 Карикатура Політика

Янукович, Азаров


117

Все как один, в едином порыве

26.05.2011 Карикатура Суспільство «дати людям лопати»

Стратег, балин

26.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Помощь G8

26.05.2011 Карикатура Політика

«дати людям лопати»

ПРапор ПээРемоги

26.05.2011 Карикатура Політика

Червоні прапори

Новий вид військ ! (Підпис до малюнку Клапейрона...)

26.05.2011 Карикатура Суспільство «дати людям лопати»

в ожидании Януковича

26.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

В полоні у Могильова

26.05.2011 Карикатура Політика

Анатолій Могильов

Спецкор ГПУ 26.05.2011 Карикатура Політика собрался на "работу"...

Інна Богословська

Янукович подписал закон о красном флаге....

26.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Элита и народ

27.05.2011 Карикатура Політика

влада

Завтрак

27.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Лопата на замке

27.05.2011 Карикатура Політика

Микола Азаров

Кого же выбрать кавалеру?

27.05.2011 Карикатура Політика

Вадим Колесниченко

"Тройку" подобрали не случайно...

27.05.2011 Карикатура Політика

Янукович, Могильов, Пшонка


118

Украина для людей ! 27.05.2011 Карикатура Політика Донецкому электорату отдельная уважуха и благодарность !

Донецька влада

А я не уберу, а я не уберу...

27.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Орудие труда Партии Регионов

27.05.2011 Карикатура Політика

Партія Регіонів

Межгірські котики

27.05.2011 Карикатура Суспільство Гопники при донецькій владі

Первый пошѐл...Следующий !

28.05.2011 Карикатура Білорусь

збірна

...

28.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Бездомный Владик Каськив

28.05.2011 Карикатура Політика

Владислав Каськів

А свиньи кто ?

28.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Да даром заберите...Ещѐ и доплатим !

28.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Ющенко

Чем бедней народ, тем 28.05.2011 Карикатура Політика шире морда президента...

Віктор Янукович

мама и папа

28.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Колорадость

28.05.2011 Карикатура Суспільство Георгіївські стрічки

Витек - птичка певчая

28.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Ющенко


119

Медвед - Второй? Или 29.05.2011 Карикатура Росія всегда второй?

Дмитро Медведєв

День гнева

29.05.2011 Карикатура Суспільство День гніву

Думы

29.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Ющенко

В детстве Обама был хорошим, но очень наивным мальчиком...

29.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Кабінет проффесійної влади...

29.05.2011 Карикатура Політика

збірна

Вторсырье

29.05.2011 Карикатура Політика

Ющенко, Шустер, Льовочкін

Утренник

29.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Мысли народные в бронзе отлитые

29.05.2011 Карикатура Суспільство Ставлення до влади

Черный Властелин покарал его

29.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

СТАЖЁР-достойная смена !

30.05.2011 Карикатура Політика

Інна Богословська, Валерій Коновалюк

Полный грузовик iPad - полный отпад

30.05.2011 Карикатура Суспільство Реформа освіти

Куда дуля,туда дым!

30.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Ющенко

Суперэкспресс КиевДонецк

30.05.2011 Карикатура Політика

Борис Колесніков

«В свободном теле-

30.05.2011 Карикатура Політика

Верховна Рада


120

свободная душа» БоГины пГоблемы...

30.05.2011 Карикатура Політика

Борис Колесніков

Секрет Вавы или почему оно не тонет

30.05.2011 Карикатура Політика

Володимир Литвин

Ария мистера Икса: «Всегда быть в маске – судьба моя!»

30.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Самовывоз

30.05.2011 Карикатура Політика

Верховна Рада

Народный президент... 30.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

В людях. Бродяга

30.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Инкогнита Межигорская

30.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Зазеркалье

30.05.2011 Карикатура Політика

Михайло Бродський

DJ Mоня & Лѐха

31.05.2011 Карикатура Політика

Михайло Бродський, Леонід Черновецький

зажали в угол и стали задавать вопросы..

31.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Прогулянка Києвом

31.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Талант, однако.

31.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Только "Ручная работа"!

31.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович, Микола


121

Азаров по Киеву инкогнито

31.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Янукович

Президентська мрія

31.05.2011 Карикатура Політика

Арешт Юлії Тимошенко, Віктор Янукович

Кури кизяки Получай батогом

31.05.2011 Карикатура Політика

Володимир Литвин

Сон

31.05.2011 Карикатура Політика

Влада, крейсер

Вышел месяц из тумана

31.05.2011 Карикатура Політика

Віктор Медведчук

Отправка послов от Вануату в Абхазию

31.05.2011 Карикатура Світ

Абхазія, острови Вануату

Таблиця 8. Сатиричні записи в блозі «Інфопорн» : Назва

Дата

Жанр

Тематика

США на межі дефолту

16.05.2011 Сатиричний Світ коментар

Держборг США

Кому що, а Ляшку - піар: "недоторканий" зібрався представляти Україну на Євробаченні

16.05.2011 Сатирична новина

Олег Ляшко

Про український День Гніву (пшику). ФОТО

16.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Політика

Підтема

«День гніву»


122

А товстосумам все мало: одного із найбагатших людей Криму затримали за шахрайство

16.05.2011 Сатирична новина

Суспільство

шахрайство

В інтернеті з‘явився проект нейтралізації ВО Свободи та тягнибоків vulgaris

16.05.2011 Сатирична новина

Політика

ВО «Свобода»

Волчий оскал 16.05.2011 Сатиричний Суспільство автоперевозчиков коментар

Автоперевізники

Позитив Дня Гніву: Церковні намети теж знесли. ВІДЕО

16.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

«День гніву»

Х.з. хто вимагає від Януковича х.з. що. ФОТО, ВІДЕО

16.05.2011 Сатирична новина

Суспільство

Громадські рухи, Віктор Янукович

Життя кращає. Донецький губернатор пропонує людям самим скинутися на ремонт доріг

16.05.2011 Сатирична новина

Політика

Донецька влада

Клюєв теж любить танцювати. ВІДЕО

16.05.2011 Сатирична новина

Політика

Андрій Клюєв

Сопротивление бесполезно.

16.05.2011 Сатиричний Світ коментар

НАТО, Лівія


123

НАТО собирается устроить Ливии "выжженную землю" Всьо чудєсатєє і чудєсатєє…

16.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Юрій Луценко

День Гніву. ВІДЕО

16.05.2011 Сатиричне відео

Суспільство

День «Гніву»

Похлєщє Задорнова: кавказька жінка про Москву і Кремль. ВІДЕО

16.05.2011 Сатиричне відео

Росія

Муратхан Михайлович

Ляшко підариться на Євробаченні. ВІДЕО

16.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Олег Ляшко

Експеримент у 16.05.2011 Сатиричний Суспільство Львові: "Как коментар пройти к русской православной церкви. А на русском можно?" ВІДЕО

Російська мова, Львів

Депутати ПР самые креативные депутаты в мире. Ідея до флешмобу 22 червня від Єфрємова

17.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Партія регіонів

Прєвєд, Євро.

17.05.2011 Сатиричний Суспільство

Україна і Євро-


124

Каштани закопаємо, крани будуть домінувати. ФОТО

коментар

2012

Голову МФВ посадили в КПЗ

17.05.2011 Сатиричний Світ коментар

Домінік СтросКан

Целофанове весілля депутатів Ланди(і)ків. ФОТО

17.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Ландик, весілля

Не ходіть, діти, в Москву гуляти. Там людожери

17.05.2011 Сатирична новина

Росія

Суспільне життя

Політика

Юрій Луценко

Луценко не 17.05.2011 Сатирична здається, лікарі новина бояться, дружина коментує

Як привітати так, 17.05.2011 Сатиричний Суспільство що краще б не коментар вітати. ФОТО

Невдала реклама

Параноїдальне про Фукусіму

17.05.2011 Сатиричний Світ коментар

Японія, Фукусіма

Даїшники знову "вляпалися": "У тебе порушення на півроку, бл*дь, а ти сто рублів даєш". ВІДЕО

17.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

ДАЇ, відео, хабарництво

Про карму

17.05.2011 Фейлетон

Юрій Луценко

Посторонись, российский

17.05.2011 Сатиричний Росія коментар

Політика

Російська політика


125

министр едит: "В голову тебе выстрелить, придурок!" Любе кіно за ваші гроші. Як телеканал "попалився" на заказухах

17.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

18.05.2011 Сатиричний Суспільство Кого насправді коментар треба заборонити

Українське телебачення

Після 9 травня у Львові

Чому злили Стросс-Кана? Через внутрішні розклАди у Франції

18.05.2011 Фейлетон

Світ

МВФ

Ги. Знищивши Усаму, США пробують взяти Талібан під свій контроль

18.05.2011 Сатирична новина

Світ

США, Талібан

Кремль розповідає дітям про опозицію як потрібного паразита :)

18.05.2011 Сатиричний Росія коментар

Суспільство, діти, стосунки з Кремлем

Луценко та голод: Карма працює

18.05.2011 Фейлетон

Юрій Луценко

Вакантне місце жидів зайняли підари

18.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Гомосексуали в політиці

Весела

18.05.2011 Фейлетон

Судові справи

Політика

Суспільство


126

юриспруденція, або Чи знайомі ви з цивільним процесом?

відомих людей

Космос звільнив челядь і звалив

18.05.2011 Сатирична новина

Політика

Леонід Черновецький

Репресують! Репресують! Свобода порушила кримінальні справи сама проти себе

18.05.2011 Сатирична новина

Політика

ВО «Свобода»

Медведєв кагбе натякає, що Україні пора визначитись між Європою і Росією

18.05.2011 Сатирична новина

Росія

Дмитро Медведєв, стосунки між Україною та Росією

ОНОВЛЕНО: у Верховній Раді Мартинюк взяв Ляшка за горло

18.05.2011 Сатирична новина

Політика

Олег Ляшко, Адам Мартинюк

В Ізраїлі голова Ради Нацбезпеки зливав секретну інформацію

18.05.2011 Сатиричний Світ коментар

Ізраїль

Голова МВФ заявляє: покоївка сама погодилась, щоб він її зґвалтував

18.05.2011 Сатиричний Світ коментар

МВФ

Як Адам Іванович

18.05.2011 Сатиричний Політика

Олег Ляшко,


127

намагався задушити Олега Валерійовича

коментар

Черговий проффесор: "депутат Одеського городского сонета". ВІДЕО і СКАНИ

18.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Григорій Кваснюк

Лучшее место на планете для депутата Екатерины Лукьяновой

19.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Катерина Лук‘янова

Монолог врага Украины

19.05.2011 Памфлет

Суспільство

Вороги України

Суспільство

Медицина

19.05.2011 Карикатура Вакцинация: пора поступиться принципами

Адам Мартинюк

Проблеми з бізнесом? Дзвоніть прямо Януковичу

19.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Віктор Янукович

Про підсвідомість

19.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Віктор Янукович

Вінтонів-TV: як депутати змістовно відповідають на безглузді запитання. ВІДЕО

19.05.2011 Сатиричне відео

Верховна Рада

Політика


128

Плач Ярославни: Ляшко скаржиться на Мартинюка. ВІДЕО

20.05.2011 Карикатура

Політика

Олег Ляшко

Маразм крєпчал: РПЦ оголосила вічний вогонь язичницьким символом

20.05.2011 Сатиричний Релігія коментар

РПЦ

Уяви себе Стросс-Каном. Рольова ГРА

20.05.2011 Сатиричний Світ коментар

Доменік СтросКан

НУНС хоче викупити Луценка з СІЗО, як Шевченка з панщини

20.05.2011 Карикатура

Політика

Юрій Луценко

Затулін і Марков - почесні гості у Верховній Зраді. Їм аплодують стоячи

20.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Верховна Рада

Азаров 20.05.2011 Сатирична "оздоровить" новина українських дітей за 72 гривні. На одну дитину. ВІДЕО

Політика

Микола Азаров

Про 20.05.2011 Карикатура "чорножопих орлів Могильова" з вінницької міліції...

Суспільство

расизм


129

Могилка №18 або Хто вбив Кролика Арсенія

20.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Арсеній Яценюк

П-Ць близький як 20.05.2011 Сатиричний Суспільство ніколи: вже 21 коментар травня 2011 року. ВІДЕО

Кінець світу

Четыре архетипических образа политических лидеров

20.05.2011 Фейлетон

суспільство

Кінець світу не відбувся. ФОТО, ВІДЕО

23.05.2011 Сатиричний Релігія коментар

Кінець світу

Тарас Шевченко 8-бітний, літаючий, без шиї, апостольний, кубістський - та інші варіанти. ФОТО

23.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Культурні події

Жінки! Військовий пенсіонер шукає пасію. СКАН

23.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Диваки

Світ

Поразка всуху: як 23.05.2011 Сатиричний Політика ковбаса коментар перемогла патґійота Юґочку

Юрій Луценко

Герої не вмирають. Тим більш з голоду…

Юрій Луценко

23.05.2011 Сатиричний Політика коментар


130

Солдати майбутнього в ельфійських плащах. ВІДЕО

24.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Армія

Кінець світу 21 24.05.2011 Сатиричний Релігія травня таки коментар почався. Просто ми не помітили :)

Кінець світу

Львівська облрада висловила недовіру Верховній Раді

24.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Львівська облрада

Азаров хоче штрафувати за проїзд в громадському транспорті без квітів. ПРІНТСКРІН

24.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Микола Азаров

Напалм

24.05.2011 Сатиричний Політика коментар

збірна

У-упс! Броньований лімузин Обами застряг. ВІДЕО

24.05.2011 Сатиричний Світ коментар

Барак Обама, лімузин

Закон про червону ганчірку набув чинності

25.05.2011 Карикатура

Політика

Червоні прапори

Будь, як Че (четов). ВІРШПЛАКАТ

25.05.2011 Карикатура

Політика

Михайло Чечетов

Кіровоградські

25.05.2011 Сатиричний Суспільство

рокери


131

рокери. ФОТО

коментар

Цар Віктор ІІ: 25.05.2011 Сатиричний Політика "Хай заходить коментар Микола Янович". ВІДЕО

Віктор Янукович, Микола Азаров

Київським ведмедям зробили євробарліг за 4 млн. ВІДЕО

зоопарк

25.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Размышления о 25.05.2011 Карикатура недвижимости: в ожидании второй волны ипотечного кризисна

Суспільство

Нерухомість

Сценарій на 22 червня у Львові

25.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Українські та російські націоналісти

Чудернацька угода

25.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Юлія Тимошенко

Налоговики 26.05.2011 Сатиричний Економіка і Донецка: их коментар бізнес развитая гибкость удовлетворит всех. Даже самых прихотливых

Донецькі налоговики

Роділа царіца в ночь. То лі сина, то лі дочь. +ФОТО

26.05.2011 Сатиричний Світ коментар

суспільство

Онотолє: соціалізм тепер

26.05.2011 Сатирична

Анатолій

Економіка і


132

можливий. ВІДЕО

новина

бізнес

Васерман

За гроші, як заплатила донецька мерія, можна купити унітази з золота. ВІДЕО

26.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Донецьк, туалети

ЄС: в Україні стало гірше з правами та правом

26.05.2011 Карикатура

Політика

Віктор Янукович

Кузьмін прикрив зад "недоторканого" судді Вовка, якому "все пох*й"

26.05.2011 Сатирична новина

Політика

Суддя Вовк

Про різницю між міліцією і поліцією

26.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Міліція

Декларация тупости

27.05.2011 Фейлетон

Політика

Декларація про доходи

Суспільство

Типові риси українця

Какулюдейство и 27.05.2011 Фейлетон Светлое Будущее

Опозиція 27.05.2011 Сатиричний Політика здоровому глузду коментар

Віктор Ющенко

Найнеобхідніший 30.05.2011 Сатиричний Політика закон коментар

Закон про червоні прапори

Ура! У родини Космоса все гаразд! +ФОТО

Леонід Черновецький

30.05.2011 Сатиричний Політика коментар


133

Янукович бажає 30.05.2011 Сатиричний Політика Гудлаку гуд лаку. коментар +БОЯН

Віктор Янукович

Табачник хоче скоротити кількість ВНЗ вдесятеро

Суспільство

Освіта

Політика

Микола Азаров

30.05.2011 Сатирична новина

Чорт! ООН дає 30.05.2011 Сатирична Азаричу відмазку новина The trip

30.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Володимир Литвин

Як має виглядати 30.05.2011 Сатиричне справжня відео блондинко

Суспільство

Диваки

Россия как ощущение

31.05.2011 Памфлет

Росія

Російське суспільство

Литвин, про те, як "накурився один раз у дитинстві". Чому ж досі не попустить? ВІДЕО

31.05.2011 Сатиричний Політика коментар

Володимир Литвин

Трудно быть Богом: за что английских училок подвергают травле

31.05.2011 Сатиричний Світ коментар

суспільство

Київська міліція заборонила акції протесту та мирні зібрання –

31.05.2011 Сатирична новина

Міліція, народні зібрання

Суспільство


134

назавжди "Зачем вам валюта? Чего вы ко мне обращаетесь?" У Лукашенка вже повна клініка. ВІДЕО

31.05.2011 Сатиричний Білорусь коментар

Олександр Лукашенко

…І на пєрвий взгляд как будто нє відна…

31.05.2011 Сатиричний Суспільство коментар

Медичні препарати

Зовсім непомітно 31.05.2011 Сатиричний Політика пересувається коментар Президентневидимка

Віктор Янукович

ДОДАТОК Б. Експертне опитування 1. Скільки існує блог? 2. Що стало передумовами для початку блога, як Ви починали вести блог? 3. В яких умовах створюється блог? 4. Ви ведете/плануєте вести його самі або в співавторстві з певними особами? Чи проходять тексти редакторську обробку перед тим, як бути опублікованими на сайті? 5. Чи є певні цілі, яких Ви хочете досягнути, ведучи блог? (стати найпопулярнішим ресурсом в Уанеті, отримати певну блогерську нагороду тощо) 6. Яка мета існування блогу (іншими словами, чому Ви це робите)? 7. Охарактеризуйте жанр, в якому ви ведете цей блог? Чим зумовлений вибір такого жанра?


135

8. Яка аудиторія? 9. Як ви бачите свою цільову аудиторію, чи є орієнтація на певну цільову аудиторію, географічні регіони? 10.Чи є блог прибутковим/чи плануєте в майбутньому виводити його на рівень прибутковості? 11.Які джерела фінансування Вашого блогу? 12.Чи є контент Вашого блогу авторським чи Ви використовуєте чужий контент та у який спосіб (адаптуєте, додаєте певні коментарі, розміщуєте без змін тощо)? Чи є пріоритет для певного типу контенту (текст, фото, відео)? 13.Яка частота наповнення блогу, що спонукає написати новий пост? 14.Чи стикалися Ви із цензурою, пов’язаною з Вашим блогом? 15.Як, на Вашу думку, люди дізнаються про Ваш блог? Якими засобами Ви користуєтесь, щоб про Ваш блог дізналися?

Таня Мармулєтка, блог «Рагулі»(ragu.li): 1. Приблизно два роки, спочатку були записи у жж – у травні 2009, але уже у червні перейшла на стенделоун. 2. Вийшло все випадково. Я досить чутлива до проявів несмаку з боку публічних осіб і до неякісного продукту, який так чи інакше бачиш на екранах телевізорів, у пресі, чуєш у маршрутці і так далі. Вирішила написати про несмак у манерів вдягатися – реакція була такою, що я не змогла не продовжити. 3. Не дуже зрозуміла питання. У звичайних. Сиджу з ноутом і пишу. Раніше виділяла на це десь півгодини на день – читала рсс з новинами і відбирала найбильш доречну для того, щоб написати про неї. У такому режимі провела


136

півтора роки. Зараз трошки менш активна. Пояснюю це тим, що хочу відпочити. 4. Писати на рагу.лі можуть усі, але регулярно пишу я і ще одна дівчина. Для всіх інших існує одерація – не проходять модерацію записи, які є відвертим ―бояном‖, або не дуже вписуються у тло блогу. Ще важливо, що подача була легкою до сприйняття – пару фраз і багато ілюстрацій. Сенс рагу.лів у тоу, що навіть не варто називати речі своїми іменами – фотографії говорять самі за себе. 5. Наразі немає. Коли починала, звичайно хотілося якоїсь популярності. Зараз є певна аудиторія і я задоволена. Єдине, що хотілося б, так це те, щоб люди, які вважають нашу ―еліту‖ елітою, подивилися на неї з альтернативної точки зору. 6. Як я й казала, мені здається, що мало хто критично дивиться на те, що відбувається в нашому ―бомонді‖. Багато хто просто прагне туди потрапити, а хтось вважає, що люди варті поклоніння тому що їх показують у телевізорі. На якомусь етапі мені здалося, що треба створити альтернативний таблоїд, не той, який про кожен висер пише як це прекрасно, а такий, який спробує розглянути те, чим же є наша ―еліта‖ насправді. 7. Назвемо це сатиричними замітками. 8. 2500-3000 тисячі в день – 500 з яких заходять щодня. 90 відсоткив з України, ще є ті, хто читають з Росії, США, Німеччини, Франції, Канади і інших країн. Я зайшла тільки що в статистику, у малих відсотках були навіть заходи з Уругваю, Ватікану та Танзанії – це останні згадані країни у статистиці, але звичайно це випадкові заходи.


137

9. Немає. Я рада будь-якій аудиторії, єдине, що когось може зупиняти українська мова блогу. Втім завжди можна скористатися гугл-транслейт. 10. Не є. Не дуже переймаюся цим питанням. Врешті-решт свою функцію він виконує, і я ніколи не ставила перед собою завдань з його допомогою заробляти. 11. Хостинг за рахунок порталу сумно ком, а оплату домену важко назвати фінансуванням – 10 доларів на рік. 12. Всі коментарі до фотографій наші, іноді цитуємо інші джерела, але коментуємо ці цитати. Фотографії з інших ресурсів. Подаємо посилання. 13. Яка частота наповнення блогу, що спонукає написати новий пост? Коли як – іноді щодня, іноді раз на два дні, іноді декілька на день. Великі перерви не дозволяємо. Як тільки щось таке цікавеньке, одразу про це пишу. 14. Ні. 15. Кидають одне-одному лінки, щоб посміятися. Ніяк особливо блог не рекламую, хіба що час від часу залишаю на нього лінки у своєму жж.

Олексій Дурнєв, блог «Люмпены» (lumpeny.com): 1. 4 месяца 2. Захотелось сделать что-то интересное и новое. Показать свой вкус на информацию.


138

3. Из дома 4. В принципе опубликовать статью может любой зарегистрированный пользователь, но если тематика будет отличаться от нашей или будет очень много ошибок и мат мы удалим статью либо отправим на доработку 5. целей нет. просто делаем то что любим 6. это приносит удовольствие. 7. политическо-сатирический-порнографический-социальный. Обусловлено тем что людей интересует больше всего секс политика чужое бабло смерть и неудачи 8. 1500-2000 уникальных пользователей в день. Пик был 5500. Денег в рекламу не вкладывали. 9. нет 10. нет 11. да. мою работу домен и хостинго оплачивает идеолог сайта Владимир Петров 12. в основном новости полностью скопированы (слоган сайта мы крадем контент) но есть и отдельные авторские материалы и видеоработы


139

13. традиционно мы постим 2-3 новости в день. + начинают люди писать понемногу. заставляет писать желание привлечь внимание к люмпены.ком 14. нет 15. в основном ссылки отправляют друг друг. плюс нас неплохо индексирует гугл плюс нас цитирует большие новостные порталы (обозреватель, украинская правда, делфи) плюс наши видеопродукты собирают большое количество просмотров в ютубе (там есть ссылка на сайт) + соцсети. Олександра Тимошенко, редактор блогу «Інфопорн» (infoporn.org.ua): 1. Затишний порносайтєг існує три роки і три місяці, з 1 лютого 2008 року. 2. Це була ідея кількох однодумців. Ми вирішили створити майданчик для обговорення важливих суспільних тем, зокрема - управління суспільним простором та участі у цьому процесі громадян в умовах перманентного переділу власності в країні владою незалежно від політичного забарвлення. 3. Не зовсім зрозуміла запитання. 4. Зараз на сайті працює четверо осіб. Безумовно, тексти проходять редакторську обробку. 5. Нагороду ми вже отримали, як найкраща спільнота блогів, у перший рік існування:) Основна наша мета - популяризувати наші ідеї та залучити ширше коло однодумців до їх обговорення та спільних дій задля реалізації цих ідей. 6. Див. відповідь на запитання 5. 7. Якщо говорити про жанри в журналістиці, то жанри, яким відповідає переважна більшість нашого контенту - це коментар та сатиричний коментар.


140

Вибір зумовлений тим, що ми не володіємо достатнім людським ресурсом, аби бути першими в інформуванні - однак володіємо достатніми знаннями та маємо цікаві ідеї для того, щоб певним чином реагувати на події. 8. Середня щоденна аудиторія сайту складає 2,5 - 3 тисячі відвідувачів, на піках - 6 - 10 тисяч. 9. Цільова аудиторія - найбільш активні громадяни, які готові обговорювати майбутнє країни та суспільства, та діяти заради змін. 10. Наразі блог не є прибутковим, але ми здійснюємо певні кроки, аби покрити витрати на його утримання, за рахунок реклами в тому числі. 11. Так, у нас є людина, яка відповідає за фандрайзинг, і знаходить кошти, необхідні для утримання сайту. Ми також отримуємо невеличку допомогу від наших вдячних читачів. 12. Контент - частково авторський, певна частина матеріалів створюється безпосередньо для нас. Інша частина контенту береться з відкритих джерел. Новини ми супроводжуємо власними коментарями, добираємо фото та відео для ілюстрації новин. Контент з блогосфери, якщо він російськомовний, ми в частині випадків перекладаємо українською та адаптуємо до української ситуації. Пріоритет - новини, оскільки вони приносять найбільшу частину трафіку. 13. Частота наповнення блогу достатньо інтенсивна: 4-5 статей на день, 15-20 новин на день, та по 2-4 оновлення в розділах ―Огляд блогів‖, ―Фото‖ та ―Відео‖. 14. Ні. 15. Зараз ми використовуємо Твіттер та Фейсбук, невдовзі запустимо співпрацю з кількома агрегаторами новин. Роман Шрайк, блог «Політичний дурдом» (durdom.in.ua): 1. Наш сайт существует с сентября 2007 года. 2. Я увидел, что в сети есть множество талантливых людей, которые создают


141

талантливые фотошопы или статьи. Но, к сожалению, на форумах этот креатив быстро уходит в никуда. И я предложил создать сайт, где могли бы собираться и креативить талантливые люди. 3. Вопрос не понял  Могу сказать, что главное – идея, желание и вера в свои силы, все остальное приложится. 4. Сайт наполняют сами пользователи. Я тоже могу писать или рисовать на равных с другими условиями. Премодерации нет. Но я могу отредактировать чью-то статью, исправляя ошибки или форматирование. Это бывает редко только при переносе статьи из общего раздела «ИМХО» в раздел лучших статей «Санбюллетень». 5. При создании сайта я ставил две цели: дать людям возможность реализовать свои способности и постебаться над политиками. Я уверен, что смех – сильное оружие. 6. См. выше. 7. Политическая сатира и юмор. Выбрал потому что было интересно  8. Зимой около 20 тысяч человек в день, летом около 10 тысяч. 9. География такая же как и на других сайтах в целом. Почти 50% Киев, остальные города-миллионники примерно по 5%. 10. Этот вопрос не является ключевым для сайта. Сайт в первую очередь хобби. 11. Сторонних источников финансирования нет. Справляемся сами. 12. В основном контент авторский. Но есть раздел «Рекомендую» - для


142

перепечатки чужих текстов. Основные наши разделы – фотоприколы и статьи. Анекдоты и видео чуть менее популярны. 13. Каждый день десятки новых материалов. Лично я пишу только когда есть вдохновение. Сайт может существовать и без моего творчества  14. С прямой цензурой нет. Пару раз приходили письма с просьбой снять материал как недостоверный или разместить опровержение. Два раза сайт оказывался под ДдоС атакой. Это можно рассматривать как косвенную цензуру. Кому-то не нравилось то, что мы делаем. 15. Этап раскрутки сайта давно позади. Наш сайт хорошо знают в уанете. Сейчас люди приходят из социальных сетей, поисковиков и баннерообменной сети.

Романовська Олександра - диплом, 2011  

Останні кілька років в українському онлайновому просторі охарактеризувалися появою нового типу блогів — сатиричних. Це явище не є описаним т...

Advertisement