Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Кафедра Могилянська школа журналістики

Напрям підготовки 0302 Журналістика

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНОЮ ЄВРО-2012 В ЗАКОРДОННИХ ЗМІ

Виконала

_______________

Пузіна Олена Анатоліївна

Науковий керівник___________Старший викладач Орлова Дарія Вадимівна

Робота допущена до захисту ________ 2012р. _____________Є.М.Федченко

Київ – 2012


2  

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………….………………………7 1.1.

Формування національних образів засобами масової інформації………7

1.2.

Особливості глобальних медіа подій………………………………..…..16

1.3.

Чемпіонат Європи з футболу…………………………………………….20

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………………23 2.1.

Метод контент-аналізу ………..……………………………………….....23

2.2.

Переваги та недоліки контент-аналізу ……………………………….…27

2.3.

Вибірка дослідження ……………..………………………………………29

2.4.

Аналіз даних………………………………………………………………31

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………….…….32 3.1.

Аналіз підготовки України до Євро-2012 в британських медіа…….…36 3.1.1. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 в BBC…. 37 3.1.2. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у Daily Mail…………………………………………………………….44 3.1.3. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у Guardian………………………………………………………………55

3.2.

Аналіз підготовки України до Євро-2012 у польських медіа………….62 3.2.1. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у Gazeta Wyborcza ………………………………………………………...…63 3.2.2. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 в Onet…..69

3.3.

Порівняння висвітлення підготовки Україною Євро-2012 в британських

та польських ЗМІ……………………………………………………………...…75 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..81 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………………..…84 ДОДАТКИ………………………………………………………………….……87


3  

ВСТУП Мас-медіа відіграють значну роль у формуванні тих чи інших образів, створенні чи відтворенні вже наявних стереотипів у суспільстві. Відбір тих чи інших новин про конкретну країну зумовлений попередньо поширеною інформацією, із якою тепер намагаються пов’язати нові повідомлення. Часто вони ігноруються, якщо не вписуються у вже створений образ певної країни чи міста. Недостатня інформація про те чи інше місце спричиняє формування стереотипних образів щодо неї, які не завжди відповідають реальним фактам. Україна, ставши разом із Польщею організатором масштабної спортивної події – Чемпіонату Європи з футболу – опинилася під пильною увагою більшості європейських та світових ЗМІ, які до цього могли досить вибірково висвітлювати події, що відбуваються в країні. Враховуючи те, що значна частина європейських країн не має достатньої перевіреної інформації про Україну, важливим є проаналізувати, як її висвітлюють у різних новинних медіа Європи. Українська влада неодноразово наголошувала на важливості проведення Євро-2012 для формування позитивного іміджу країни за кордоном. Тому цікавим є дослідити, що саме потрапляє в новини, пов’язані із підготовкою України до Чемпіонату Європи з футболу, британських та польських медіа. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у закордонних ЗМІ також сприятиме розумінню того, які саме характеристики і особливості України беруться до уваги іноземними ЗМІ і чи збігаються вони із тими, що найбільше рекламуються всередині України. Робота

ґрунтується

на

теоретичних

працях

дослідників,

які

досліджують проблеми формування національних образів у мас-медіа, Е. Аврахама (Eli Avraham), Г. Зенга (Guojun Zeng), Е. Сміта (Andrew Smith) та ін. Крім того, теоретичну базу роботи склали праці науковців, що


4  

займаються питанням глобальних медіа подій, Н. Колдрі (Nick Couldry), Д. Даян і Е. Кац (Daniel Dayan, Elihu Katz) та М. Роше (Maurice Roche). Об’єктом даного дослідження є публікації ЗМІ Великої Британії та Польщі, що стосуються підготовки України до Євро-2012. Для аналізу обрано такі медіа: BBC, Daily Mail, Guardian, Gazeta Wyborcza, Onet. Період аналізованих у роботі матеріалів: січень 2011 – березень 2012 року. Предметом дослідження є особливості висвітлення підготовки Україною Євро-2012 у британських та польських медіа. Метою даного дослідження є проаналізувати специфіку висвітлення підготовки України до Євро-2012 у закордонних ЗМІ, ґрунтуючись на матеріалах онлайн-версій таких медіа, як BBC, Daily Mail, Guardian, Gazeta Wyborcza, Onet. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 1.

з’ясувати динаміку публікацій про підготовку України до Євро2012;

2.

визначити

тональність,

у

якій

зображується

Україна

в

британських та польських медіа; 3.

дослідити тематичний спектр висвітлення приготувань України до Чемпіонату;

4.

визначити вплив джерела інформації на тональність публікації;

5.

з’ясувати співвідношення матеріалів про підготовку до Євро2012 у різних рубриках видання;

6.

проаналізувати вплив бекграунду про Україну на спосіб її висвітлення в іноземних ЗМІ.

Актуальність теми роботи визначається нерозробленістю даної проблематики в українському науковому колі. Україна ще не ставала


5  

організатором глобальних медіа подій, що передбачають підвищений інтерес до країни, що їх приймає. Тому ґрунтовні наукові дослідження, що передбачають аналіз специфіки представлення України у закордонних ЗМІ в умовах підготовки до глобальної медіа події, ще не публікувалися. Крім того, метою України, за заявами її влади, є інтеграція до Європейського союзу. У цьому контексті також важливо проаналізувати, як оцінюють зусилля України її західні партнери на прикладі організації Євро-2012. Наукова новизна роботи полягає у відсутності наукових досліджень, де б аналізувався образ України в умовах підготовки до глобальної медіа події. Наукове і практичне значення роботи полягає у дослідженні образу України в умовах проведення глобальної медіа події. Етап підготовки до проведення Євро-2012 є важливим в загальному аналізі образу України в Європі. Тому дане дослідження буде важливим для майбутніх розвідок на тему образу України за кордоном, а також для наступних досліджень, пов’язаних із безпосереднім проведенням Євро-2012 і його наслідків. Джерельну базу дослідження склали 142 матеріали онлайн-версій популярних британських (BBC, Daily Mail, Guardian) та польських (Gazeta Wyborcza, Onet) медіа за період січень 2011 – березень 2012 року. Методом даного дослідження був обраний якісний та кількісний контент-аналіз, що дає можливість проаналізувати публікації про підготовку України до Євро-2012 у закордонних ЗМІ та визначити основні тенденції у зображенні України. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі аналізується специфіка формування національних образів у медіа та шляхи подолання

негативних

образів,

а

також

розглядаються

особливості

глобальних медіа подій і Чемпіонату Європи з футболу 2012 року зокрема.


6  

У другому розділі описується методологія дослідження. Подано особливості

використаного

для

дослідження

методу

контент-аналізу,

пояснено аргументацію підбору ЗМІ для аналізу та описано процедуру дослідження. Третій

розділ

роботи

присвячений

результатам

дослідження.

Здійснено детальний аналіз кожного обраного для дослідження ЗМІ окремо, після

чого

поданий

узагальнений

порівняльний

аналіз

висвітлення

приготувань України до Євро-2012 у британських та польських медіа. У висновках дана відповідь на поставлені завдання, зазначені основні результати проведеного дослідження та їхній зв’язок із теоретичними напрацюваннями із даної тематики. Крім того, у висновках йдеться про перспективи для майбутнього розвитку теми дослідження.


7  

РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Представлення певного народу в культурі і, відповідно, медіа-просторі іншого – важливе поле для дослідження не лише взаємовідносин цих національних груп, а й своєрідності менталітету, особливостей осмислення певних реалій, світоглядних настанов. Не лише за характером, але й власне за фактом такого представлення можна говорити про своєрідність сприйняття, про поширеність стереотипів про народ. Певні згадки про територію України відомі ще з давніх часів, зокрема періоду діяльності Київської Русі. Діяльність цієї держави висвітлювалася у хронографах провідних країн. І якщо тоді представлення країни носило більш інформативний і об’єктивний характер, то з часом образи почали стереотипізуватися і набувати певних невід’ємних сталих рис. У процесі підготовки до чемпіонату Європи по футболу 2012 року Україна, як приймаюча

сторона,

почала

частіше

потрапляти

до

глобальних

інформаційних потоків. Але висвітлення іншими країнами процесів, пов’язаних із ЄВРО-2012, у зв’язку із недодостанім знанням про Україну, часто зводиться до оперування вже існуючими стереотипами і пояснення багатьох процесів шляхом ретрансляції цих стереотипів. 1.1.

Формування національних образів засобами масової інформації

В умовах глобальної медіа події відбувається не лише формування і оновлення

образу

конкретного

місця,

де

відбувається

подія,

а

й

розпочинаються процеси, пов’язані із ретрансляцією існуючих стереотипів, створенням

нових

чи

формуванням

національного

образу

шляхом

цілеспрямованої державної політики. Варто зважати на особливості формування образів в умовах глобальних медіа подій, оскільки це специфічні умови, під час яких люди з різних культур і народів об’єднуються в одну спільноту. Тим не менше, медіа, висвітлюючи ту чи іншу глобальну подію,


8  

зазвичай схильні поєднувати те, що відбувається, із національними особливостями. Говорячи

про

формування

певних

образів,

варто

пам’ятати

специфічну природу образу, що представляє собою спрощення багатьох асоціацій та інформації, пов’язаної із місцем. Так, образ є відносним концептом, в якому об’єктивна інформація і факти є витісненими суб’єктивними уявленнями, думками і оцінками [8, 202]. Можемо дійти висновку щодо суб’єктивної природи образу, що призводить до поширення стереотипних рис, оскільки люди мають певні уявлення про місця незалежно від того, чи були вони там. Оскільки образи є вибірковими репрезентаціями, образ певного місця зазвичай складається з центральних і важливих факторів у відносинах між певною людиною і місцем [8, 203]. Така думка ще раз підтверджує суб’єктивний характер образів, їхнє творення незалежно від реального стану речей. Стереотипні уявлення багатьох народів і їхніх місць проживання обумовлені браком знань та складними процесами усвідомлення іншої культури. Люди конструюють образи певних місць відповідно до інформації, отриманої з різноманітних джерел. Стереотипи є невід’ємною частиною формування уявлень про інших, що дозволяють краще зрозуміти ставлення однієї аудиторії до іншої. Функція мас-медіа у цьому процесі є ключовою. Інформація про віддалені місця, яким, ймовірно, для Європи є Україна, не сприймається людьми як важлива, а тому вони

не намагаються знайти

першоджерело, щоб перевірити, що насправді там відбувається. Через цю причину, на думку Е. Аврахама (Eli Avraham), «реальність», яку мас-медіа переносять з віддалених місць, концептуалізується як «об’єктивна» і «правдива» реальність тих місць на думку тих, хто там не живе [1, 364]. Таким чином, при аналізі підготовки України до Євро-2012 треба зважати на той фактор, що Україна через відсутність достатньої інформації та тривалу незацікавленість аудиторії Західної Європи в Україні, може


9  

відображатися не точно, а в контексті вже наявних уявлень, через відсутність потреби в аудиторії перевіряти правдивість інформації. Дослідники зосереджують свою увагу на 4 типах шаблонів, які використовуються при зображенні міст у кожній нації [1, 364]: 1.

міста, що отримують значну кількість негативного висвітлення;

2.

міста, що ігнорувалися медіа до того часу, поки вони не були показані у негативному контексті;

3.

міста, що отримують позитивне висвітлення;

4.

міста, що переважно ігноруються медіа, але коли висвітлюються, то у позитивному контексті. Більшість українських міст до отримання права на проведення матчів

Чемпіонату Європи з футболу 2012 року мало висвітлювалися або взагалі не висвітлювалися в іноземних ЗМІ. Тому варто простежити, у якому контексті зображуються Донецьк, Харків та Львів. Більше міжнародного висвітлення має столиця України – Київ – який частіше стає частиною міжнародних інформаційних потоків. Сприйняття інших культур через призму своєї стало причиною формування багатьох стереотипів і пануванні західної культури. Е. Саїд досліджує проблему «Іншого», його ідентичність та способи репрезентації. Він вважає, що ідентичність «іншого» далека від того, щоб бути чимось статичним, а є, насправді, досконало опрацьованим історичним процесом, що відбувається як змагання і втягує в себе індивідів та інституції в усіх суспільствах [30, 429]. Серед численних досліджень образу «іншого», головні відмінності у сприйнятті полягають у різниці між «попередніми відвідувачами» (previsitors) та «пост-відвідувачами» (post-visitors), до і після поїздок, до і після рекламних кампаній, між першим відвідуванням і декількоразовими відвідуваннями, до і після міжнародно важливих подій. Різниця у сприйнятті спричинена тим фактом, що образ складається з когнітивних елементів (обізнаність, близькість та асоціації з об’єктом), емоційних елементів


10  

(почуття та емоції до об’єкту) та поведінкових елементів (тенденції певної поведінки щодо об’єкту) [8, 203]. Саме тому варто очікувати, аналізуючи підготовку України до Євро-2012 в іноземних ЗМІ, не лише констатацію певних фактів, що виступають поведінковими елементами, а й зважати на використання авторами матеріалів когнітивних та емоційних елементів, що часто можуть переважати та домінувати над поведінковими. Медіа створюють репрезентації як центральні визначальні практики для вироблення спільного значення. Репрезентації є похідними від культури, значення і знання про себе і навколишній світ. Окрім простого віддзеркалення

реальності,

репрезентації

в

таких

медіа,

як

фільм,

телебачення, фотографія та друкована журналістика, створюють реальність та впорядковують світові погляди чи ідеології [9, 115]. Розуміння процесу висвітлення певної події засобами масової інформації відіграє важливу роль в осягненні результатів, що впливають чи, можливо, змінюють сприйняття національного образу. Медіа висвітлення є важливим аспектом у процесі формування образів місць, де проводяться глобальні медіа події. Через глобальне поширення, трансляції відіграють активну роль у визначенні, обрамленні та зміні національних образів по всьому світу [25, 321]. Проте, відображення національного образу в ЗМІ не завжди відповідає образу, який є в уявленні представників цієї аудиторії. Таке відбувається, коли аудиторії бракує прямого досвіду чи інформації про конкретну націю. Також важливим є зазначити, що повторювані національні образи, як компоненти основного контенту медіа, вплинуть на розуміння аудиторії. Національний образ у ЗМІ включає 4 складові: видимість, валентність, спектр та атрибуція [25, 322]. Видимість складає кількість медіа висвітлення іншої нації. Валентність передбачає визначення того, наскільки новина відображає позитивне чи негативне ставлення до нації, що є наслідком оцінки певних ключових моментів у подіях. Спектр передбачає визначення у контенті тем про інші нації. Атрибуція фокусується на тому, яким чином


11  

домашні аудиторії інтерпретують поведінку іншої культури. Більше того, взяті разом, ці чотири виміри можуть бути використані для визначення повноти висвітлення національно образу. Дослідження міст та їхніх новинних медіа образів також звертають свою увагу на перераховані складові національного образу в ЗМІ. Це вимір кількості повідомлень, що відображає видимість висвітлення, яке отримує певне місце у новинних медіа. Фактори такого виміру включають в себе такі деталі, як число новин про місце, на якій сторінці чи у якій рубриці стаття опублікована, розмір статті (у пресі) чи тривалість сюжету (у телевізійних новинах) і так далі. Інший вимір – природній – стосується декількох факторів: що найчастіше висвітлюється з цього місця (злочини, бідність, соціальні події, культура, насилля тощо), способи, у які це місце описується у новинах, кого цитують і хто є джерелом інформації [1, 364]. Таким чином, 2 виміри у дослідженнях образів міст та національних образів в новинних ЗМІ можна співвіднести із кількісними і якісними дослідженнями. Другий вимір – природне висвітлення – є «поза цифрами», зосереджуючись на пошуку стереотипів, спрощень та міфів, що виникають при висвітленні певних місць. Негативний образ може бути зумовлений історичними проблемами (занепад індустріальних міст, периферійне розташування міст, незначний внесок в національну економіку, безробіття, великий рівень злочинності) або подіями, пов’язаними із расовими чи етнічними сутичками, терористичними атаками, вбивствами туристів, епідеміями чи смертельними захворюваннями, природними лихами (землетруси, урагани, повені тощо). У національних та міжнародних медіа зберігається тенденція фокусуватися на негативних новинних приводах, тому певні міста чи нації отримують більше уваги в часи кризи, ніж у звичайні, некризові часи [2, 472]. Одним із наслідків такої надмірної уваги є спустошення певного образу за відносно короткий проміжок часу. Так, туристи, відвідувачі та інвестори приймають рішення не повертатися назад, і через це криза поглиблюється. Незалежно від того, що


12  

стало причиною негативного образу, це сприяє формуванню негативних стереотипів, асоційованих із цим місцем, які потім дуже важко змінити. Аналізуючи певний образ у новинних медіа, варто відрізняти «багатогранний образ» від «одновимірного образу». Місця із різнобічним образом у ЗМІ є такими, що отримують висвітлення щодо широкого спектру тем і подій, які там відбуваються, таких як політика, економіка, соціальні події і культурний розвиток. Місця із одновимірним образом є такими, що отримують висвітлення, коли стаються події лише певного типу, такі як злочини чи катастрофи. Коли місце отримує ярлик від медіа, що визначає його як таке, де відбуваються події певного типу, воно стає символом таких подій. Як наслідок, інші події взагалі не висвітлюються [1, 364]. В межах однієї глобальної події, Євро-2012, можна також простежити образ України в іноземних медіа, оскільки сама по собі подія є багатогранною і включає в себе чималу кількість подій різної тематики і характеру. Тому, багатогранність образу України в іноземних ЗМІ можна визначити через аналіз підготовки до глобальної медіа події. Е. Аврахам говорить також поділ на «відриті образи» та «закриті образи» [2, 473]. «Відриті образи» - це такі, до яких можна додати якісь нові характеристики, тоді як до «закритих» навряд чи можна додати нові якості, або хоча б додати характеристики, що відрізняються від центрального образу. Такий тип представлення також відомий як «стереотип»: спрощена інформація про місце, яка не перевірена достатнім чином і яку важко змінити. Таким чином, після того, як певний стереотип про Україну був сформований, треба докласти дуже багато зусиль, щоб переконати цільову аудиторію бути відкритою до нового іншого образу. У постколоніальних країнах медіа були використані як важливі засоби у процесі націотворення. Часто медіа формували проміжну національну ідентичність

в

обмежених

умовах,

визначаючи

кордони

спільноти,

визначеної частиною нації, та виключаючи меншості як «Інші». Сучасні геополітичні групування додали інший компонент до медіа-дискурсу


13  

«Іншого». Прискорення глобалізації веде до зміцнення зв’язків між економіками та політикою та прагненням людей знати про світ. Основний вимір глобалізації – це добровільна чи примусова мобільність людських переміщень. В їхньому центрі процес, що зазвичай відображається у медіа, пов'язаний із визначенням «Інших» серед «Нас» [9, 113]. Причиною того, чому певній нації стає цікаво певним чином означити «Інших» серед «Нас», стають в тому числі і глобальні медіа події. Зокрема, йдеться

про

Чемпіонат

Європи

з

футболу,

що

є

певним

чином

глобалізаційним процесом, який об’єднує більшість європейських країн. Так, Україна через розміщення на своїй території Чемпіонату долучається до цього глобалізаційного процесу, де вона виступає «Іншим» для «Нас», тобто для європейців. Новинні та розважальні медіа стереотипізують неелітарні групи та інші меншості, виключаючи їх з висвітлення чи пропонуючи обмежений спектр репрезентацій. Медіа уявлення на різних платформах зазвичай зображували меншості як інші, екзотичні, спеціальні чи навіть не нормальні. Репрезентація різноманітних культур сучасними ЗМІ зазвичай пов’язана із історично усталеними образами, такими, як у колоніальній літературі чи науці (наприклад, уявне рабство чи Орієнталізм). Навіть коли сучасний медіа контент намагається побороти стереотипи, пов’язані із негативними репрезентаціями, представляючи протилежні ролі і характери, зазвичай все одно пов’язується із більш ранніми проблематичними версіями, що транслювалися разом із ними [9, 116]. У цьому контексті важливо згадати спосіб, у який британські ЗМІ висвітлюють підготовку України до Євро-2012. Там чітко простежується зв'язок саме з більш ранніми проблематичними версіями, що пов’язані із негативними репрезентаціями. Натомість будь-які спроби України на шляху до усунення поширених стереотипів ігноруються, зосереджуючись саме на попередньому контенті.


14  

Варто зазначити, що існує зв'язок між медіа образом певного місця та використанням стереотипів ньюзмейкерами. Дослідники стверджують, що образи місць у медіа передаються через так званих «лідерів громадської думки» та поширюються журналістами через використання стереотипів. Більше того, медіа, як і система освіти, більше не є інституцією, що передає людські та географічні стереотипи. Зазвичай, мас медіа відображають стереотипи, що вже існують у суспільстві, надаючи більш широке розповсюдження від покоління до покоління. Віддалені місця отримують лише декілька секунд у новинах, більшість репортажів є дуже поверховими, їм бракує бекграунду та коментарів, а відтак вони сприяють створенню стереотипів і викривленню інформації [1, 365]. Україна, відіграючи функцію віддаленого місця для більшості країн Західної Європи загалом через брак інформації про неї, через відсутність достатнього бекграунду про неї у новинах, ймовірно, матиме стереотипізований образ за кордоном. Дослідники виокремлюють три головні причини, що перешкоджають поширенню більш відкритих та багатопланових репрезентацій «Іншого» у медіа [9, 119]: 1.

Національні

медіа

схильні

працювати

для

національних

аудиторій, тоді як іноземці зображуються як «Інші». Зазвичай, медіа позначають лише значні багатонаціональні еліти. 2.

Традиційна робоча рутина журналістів, продюсерів та інших

працівників медіа була вироблена століттями і лише віднедавна отримала виклик зображувати різноманітність та інші нації. 3.

Зв'язок між медіа, урядами та елітами є важливим фактором. Цей

зв'язок зазвичай близький в авторитарних системах і часто в країнах, що розвиваються. Але стає зрозуміло, що навіть журналісти західних медіа систем часто є близькими до еліт та офіційної міжнародної політики, коли описують людей на міжнародному рівні. Однією із стратегій подолання негативних образів є проведення глобальних медіа подій, що призведе до заохочення візитів до міста і


15  

знищення стереотипів. Йдеться про те, щоб переконати лідерів громадської думки та інших людей приїхати до певного місця і побачити його на власні очі. Це сприятиме формуванню більш повного образу, що змінить одновимірний образ на багатогранний. Головною перевагою відвідування міста є те, що носій певних стереотипів про країну має можливість особисто перевірити об’єктивність тверджень, не будучи залежним від медіаторів чи другорядних

агентів.

Так,

негативні

стереотипи

можуть

виявитися

неправдивими [2, 474]. Проблема із цією стратегією полягає у тому, що стереотипи виникають щодо віддалених місць, перевіряти правдивість інформації про які немає жодної мотивації у носіїв цих стереотипів. Євро-2012 може бути сильною мотивацією для багатьох вболівальників перевірити правдивість стереотипів, проте часто трапляється і так, що сила негативних образів перемагає над мотивацією відвідати певне місце. Кроком до подолання стереотипних зображень засобами масової інформації також є контр-стереотипізування, тобто створення нового медіа контенту, що представить спільноту у позитивному світлі [9, 122]. Проте, контр-стереотипізування завжди зумовлює ризик непрямого відсилання до негативного зображення і, таким чином, продовження процесу ретрансляції стереотипів, що були створені засобами масової інформації раніше. Так, наприклад, іноземні ЗМІ, повідомляючи про заходи FEMEN, які протестують проти Євро-2012, щоразу звертаються до негативного зображення України – бекграунду про рівень нелегальної проституції та темпи поширення епідемії ВІЛ/СНІД. Модифікація образу також може бути здійснена через використання авторитетних джерел, але також через використання надійних тем. Гартнер стверджує, що ефективна зміна образів залежить від оцінки попередньо створених туристичних образів [22, 221]. Тому, щоб сформулювати ефективні стратегії щодо створення нового образу, важливо співвідносити їх із вже існуючою системою поглядів, особливо коли люди мають тенденцію


16  

уникати суперечливу інформацію, яку Гартнер називає «когнітивним дисонансом». Таким чином, ефективними стратегіями будуть ті, що розвивають вже існуючі образи, а не ті, що прагнуть до негайних революцій. У процесі боротьби із негативним національним образом важливим є, на думку Е. Аврахама, розвити у мешканців цієї нації відчуття гордості та прагнення покращити власний образ. Мешканці місць із негативними образами часто страждають через брак гордості за їхню батьківщину і через низьку самооцінку. Через це, прагнучи покращити негативний образ, треба зважати на локальних мешканців та мобілізувати їхню підтримку у процесі змін [2, 476]. Інший підхід до покращення образу полягає у знаходженні альтернативної стратегії репрезентації: розглянути, чи не траплялися раніше трансформації у медіа текстах про «Іншого». Сформовані медіа репрезентації можуть бути змінені через надання слова «Іншим» та виробництво гнучких, а не статичних і стереотипізованих програм [9, 122]. Цей підхід активно застосовується у польських ЗМІ щодо репрезентації України та її підготовки до Євро-2012, що сприяє поширенню позитивного образу. Отже, медіа відіграють велике значення у формуванні національних образів. Образ «Іншого» зазвичай стереотипізований через особливості функціонування медіа систем та зв'язок із політичними елітами та урядом. Медіа мають прагнути подолати стереотипи шляхом створення нових багатогранних і відкритих образів, а не продовжувати відтворювати наявні у суспільстві стереотипи. 1.2. Особливості глобальних медіа подій У контексті висвітлення глобальних медіа подій, образ «Іншого» і стереотипне його представлення є надзвичайно важливим. Особливо, коли йдеться про так звану «меншість» для західного суспільства – Україну, яку не так давно почали висвітлювати західні медіа, часто, через відсутність достатнього знання про України, послуговуючись стереотипами. Перед та


17  

протягом Чемпіонату Євро-2012 Україну висвітлюватимуть міжнародні медіа набагато частіше, ніж зазвичай. Аналізуючи висвітлення процесу підготовки України до ЄВРО-2012 у закордонних медіа варто розуміти не лише теоретичне підґрунтя щодо репрезентації однієї країни у медійному просторі іншої, а й зважати на специфічний інформаційний привід, що дозволяє Україні потрапляти до глобальних інформаційних потоків. Чемпіонат Європи з футболу, разом із Олімпійськими іграми, Чемпіонатом світу з футболу та іншими міждержавними спортивним змаганнями, зараховують до так званих глобальних медіа подій або мега-подій. Аналізуючи висвітлення процесу підготовки України до Євро-2012 у закордонних ЗМІ, варто брати до уваги фактори, пов’язані саме із специфікою висвітлення глобальних медіа подій. Дослідники визначають глобальні медіа події як крупномасштабні культурні (включаючи комерційні та спортивні) події, яким притаманний драматичний характер, масова популярність та міжнародна важливість. Зазвичай, мега-події організовані різноманітними комбінаціями національних урядових та міжнародних неурядових організацій, а тому є важливими елементами «офіційних версій» публічної культури [20, 1]. Медіа подія є живою трансляцією завчасно запланованої події, що перериває інші трансляції та соціальну рутину, монополізує увагу медіа та аудиторії. Такі події, на думку дослідників Даян і Кац, включають в себе змагання (Олімпійські ігри), державні приводи (коронації, королівські весілля та похорони), завоювання (мирні переговори) [6, 1]. Більшість дослідників глобальних медіа подій погоджуються із тим, що такі трансляції супроводжуються залученням дуже масштабної аудиторії. Медіа подія стає важливою для різних національних спільнот, нівелюючи кордони між державами. Серед основних характеристик глобальних медіа подій дослідники виділяють наступні: пряма трансляція; перешкоджання щоденному життю і щоденним трансляціям; завчасно спланований характер події; величезна аудиторія – весь світ; нормативне очікування, що перегляд є обов’язковим;


18  

поважний, шанобливий характер нарації;

функція події – інтеграція

суспільства та його примирення [5, 33]. Медіа події мають змогу декларувати свято, а, відповідно, відігравати роль у так званій «громадянській релігії». Так само як релігійні свята, глобальні медіа події означають втручання у повсякденне життя, вихідні від роботи, визначають норми участі у церемонії та ритуалі, концентрацію на якихось центральних цінностях, інтеграцію із культурним центром [6, 16]. Ритуальність і сакральність медіа подій є часто пов’язаною із найвищою стадією інтеграції суспільства. Очі всіх глядачів поєднані у обрядовий центр – екран телевізора – і через нього всі учасники ритуалу поєднуються між собою [6, 15]. Таким чином, досягається соціальна інтеграція найвищого порядку шляхом масової комунікації. Варто зазначити, що підготовку до глобальної медіа події, зокрема і Євро-2012, теж можна вважати соціальною інтеграцією через об’єднання багатьох учасників ритуалу. З іншого боку, Моріс Роше розглядає значення медіа подій на персональному рівні. Він говорить про те, що люди відображають та періодизують свої біографії у зв’язку із легко відтворюваними та такими, що добре запам’ятовуються, публічними медіа подіями, які певним чином зачепили їхні життя. В процесі самоідентифікації люди використовують мега-події як часові та культурні маркери [20, 5]. Так, пересічні українці – мешканці країни, що прийматиме Євро-2012, починають вимірювати своє життя через приналежність до цієї медіа події. Важливою

особливістю

глобальних

медіа

подій

є

їхній

короткостроковий характер, сама подія триває відносно короткий проміжок часу, проте процес підготовки і наслідки події можуть тривати суттєво більше. У далекостроковій перспективі переваги від проведення мега-подій для приймаючої країни – це повторювані візити глядачів та зростання туристичних інвестицій [25, 321].

Важливим є проаналізувати не лише

медіа-висвітлення під час самої події, а й підготовку до неї, що дає


19  

можливість не лише виявити через акцентуацію медіа на тих чи інших проблемах рівень залученості стереотипів, а й оцінити, наскільки серйозно ставиться певна країна до намірів «Іншого». Так, у польських ЗМІ постійно фігурує інформація про довгострокові перспективи медіа події: Євро-2012 – це частина інтеграції України до Європейського союзу. Медіа події конструюють їхні аудиторії у формі віртуальної спільноти, де кожен може споглядати зі іншими, а також за тим, як хтось за кимсь споглядає, і, таким чином, у подію залучено величезну аудиторію. Подія має колективний характер, але в той же час глядачі залишаються незнайомими між собою [18, 153]. Ця особливість медіа подій є однією із визначальних, оскільки дає змогу зрозуміти характер комунікаційних процесів під час таких подій. Широкі аудиторії є поєднаними між собою через глобальні медіа події, але комунікація всередині цієї аудиторії є обмеженою і специфічною. Серед причин проведення глобальних медіа подій – прагнення націй до престижу. Вони хочуть бути пов’язаними в очах всього світу з позитивними чи глобально альтруїстичними мотивами, такими як захист навколишнього середовища, права людини чи процеси по збереження миру у світі. Так, місто із позитивним іміджем є барометром прав людини [10, 9]. Серед інших причин проведення мега-подій – промоція туризму, іноземні інвестиції чи просто прагнення представити світу, що існує така нація [10, 9]. Наприклад, головною метою Олімпіади 1992 року у Барселоні було представити Каталонію світові як таку, що культурно і економічно відрізняється від Іспанії. Ще однією важливою причиною проведення глобальних медіа подій є прагнення уряду представити і легітимізувати ідеологію, як, наприклад, було із нацистською Олімпіадою 1939 року [10, 9]. Таким чином, глобальні медіа події відіграють значну роль у сучасному світі, особливо враховуючи стрімкі процеси глобалізації та розвитку інформаційних технологій. Чемпіонат Європи з футболу, який у


20  

2012 році буде приймати Україна разом із Польщею, підпадає під основні характеристики глобальних медіа подій. Крім цього, Євро-2012 належить до специфічних спортивних мега-подій, таких, як Олімпійські ігри чи Світовий кубок з футболу. Причини проведення Україною Чемпіонату Європи з футболу збігаються із основними причинами проведення глобальних медіа подій. 1.3. Чемпіонат Європи з футболу Чемпіонат Європи з футболу (англ. UEFA European Championship) – головне змагання національних збірних, що проводиться під керівництвом УЄФА. Змагання відбуваються кожні 4 роки, починаючи з 1960 року, і проходять між чемпіонатами світу. Спочатку турнір називався Кубок європейських націй, а у 1968 році назву змінили на Чемпіонат Європи з футболу. Незважаючи на те, що фінальні турніри чемпіонатів Європи проводять кожні 4 роки, разом з відбірковим турніром вони тривають 2 роки. Останній на сьогодні чемпіонат Європи з футболу відбувся у червні 2008 року в Австрії та Швейцарії. У 2012 турнір разом прийматимуть Україна та Польща. На сьогодні Чемпіонат Європи з футболу вважається не лише надзвичайно успішною історією успіху, але і однією з найважливіших світових спортивних подій – навіть за межами Європи. Визнання турнір здобув лише після 1980-х, коли він почав грати у форматі, аналогічному до Світового кубку [16, 709]. Вперше ідею проведення турніру для європейських національних збірних висунув колишній секретар французької футбольної федерації Анрі Делоне на одній із нарад Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Ідея не знайшла підтримки головним чином через відсутність європейської регіональної конфедерації. Активним прихильником ідеї Делоне був Отторіно Барассі – генеральний секретар, а пізніше – президент італійської федерації футболу. У 1951 році Барассі запропонував ФІФА проект європейського чемпіонату, в основі якого був покладений кубковий принцип.


21  

Полуфінали та фінали мали проходити в одній країні. Проте керівництво ФІФА не прийняло цей документ. 27 травня 1952 року на зустрічі у Цюриху відбулося об’єднання трьох піонерських федерацій із тринадцятьма іншими з метою розробки першого плану для Європейського футбольного союзу. Ця спроба була невдалою, але вже через рік у Парижі на зборах 20 представників національних футбольних федерацій

затвердили

комітет

з

підготовки

установчої

конференції

Європейського футбольного союзу. Конференція відбулася 1954 року у Базелі під керівництвом Барассі. У ній взяли участь представники 23 європейських країн. На цій раді було прийнято рішення про створення Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА). Першим президентом став голова датського футбольного союзу Еббе Шварц [16, 712]. Чемпіонат Європи з футболу, який Україна прийматиме разом з Польщею у 2012 році, стане 14 турніром за всю історію існування цього змагання. На кожному чемпіонаті виступала хоча б одна нова команда. У 2012, окрім того, що Україна прийматиме чемпіонат, вона вперше братиме участь у фіналі цього змагання. Причини, чому футбол стає все більш і більш важливим орієнтиром для Європи, тісно пов’язані із соціальними, культурними і технічними процесами. Протягом періоду після Другої світової війни були сформовані численні транснаціональні зв’язки, включаючи технічні і економічні відкриття, зростаюча міграція і транснаціональна мобільність, культурні обміни та зміну способів комунікації. Межі все більш багатогранної взаємозалежності процесів, що складаються зі структурних зв’язків вище і нижче рівня «нація-держава», віддзеркалені у футболі. Тут медіа зокрема грають роль каталізатора прийняття рішень у новому європейському вимірі футболу. Таке зростання важливості можна спостерігати у розширенні уваги медіа до Чемпіонату Європи з футболу [16, 719]. Чемпіонат Європи з футболу 2012 року (який часто називають «Євро2012») розпочнеться 8 червня і завершиться 1 липня 2012 року. Це буде


22  

третій турнір в історії європейських національних першостей, господарями якого є дві країни. Першим став ЧЄ 2000 року, проведений у Бельгії та Нідерландах, другим – ЧЄ 2008 року, який відбувся в Австрії та Швейцарії. Євро-2012 стане останнім чемпіонатом, у фінальному раунді якого братимуть участь 16 команд. Починаючи з Євро-2016, кількість команд буде збільшено до 24. Таким чином, ми розглянули процес формування національних образів, в якому дуже важливу роль відіграють мас-медіа. Уявлення про інших завжди не є точними, вони можуть дати можливість глибше зрозуміти ставлення однієї спільноти до іншої. Крім того, формування образу України на даному етапі відбувається в умовах проведення Чемпіонату Європи з футболу, який підпадає під характеристики глобальних медіа подій. Саме тому ми розглянули особливості таких події та надали історичну довідку про Чемпіонат.


23  

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для того, щоб найкраще дослідити, яким чином висвітлюється процес підготовки України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у іноземних медіа, варто обрати релевантний метод, що забезпечить чітку структуризацію роботи та її поділ на етапи, а також наукову цінність дослідження. Використання поєднання якісного та кількісного контент аналізу дозволить досягти релевантних результатів у дослідженні висвітлення процесу підготовки України до ЄВРО 2012 іноземними ЗМІ. Варто зазначити, що якісний метод у цьому дослідженні є основним, а кількісні показники є додатковими даними, що сприятимуть ширшому розкриттю досліджуваної теми. 2.1. Метод контент-аналізу Контент-аналіз – це метод аналізу написаних, вимовлених чи візуальних комунікаційних повідомлень. Вперше він був використаний як метод аналізу гімнів, статей у газетах і журналах, реклами і промов політиків у 19 столітті. Сьогодні контент-аналіз має тривалу історію використання в комунікації, журналістиці, соціології, психології та бізнесі, а протягом останніх десятиліть частота його використання стрімко зростає [7, 108]. Класичним вважається визначення Б. Берельсона (Bernard Berelson), представлене у його праці «Контент-аналіз в комунікаційних дослідженнях» (1952). Автор визначив як сам метод контент-аналізу, так і його різні види, критерії та одиниці для кількісного дослідження. Для Берельсона контентаналіз – це дослідницька техніка для об’єктивного, системного й кількісного опису наявного змісту комунікації, яка відповідає цілям дослідника [26, 18]. Контент-аналіз є процесом узагальнення, аналізом повідомлень, що покладається на науковий метод (враховуючи увагу до об’єктивності –


24  

інтерсуб’єктивності, надійність, дійсність, узагальнення, відтворюваність і перевірку гіпотези) і не є обмеженим типами змінних, які можуть бути обчислені, чи контекстом, у якому повідомлення були створені чи репрезентовані [13, 10]. Дослідники визначають контент-аналіз як дослідницький метод, що надає систематичні та об’єктивні засоби опису і кількісного виміру певного феномену (Кріппендорф, Доун-Вамбольдт, Санделовскі). Цей метод також відомий як метод аналізу документів. Контент-аналіз дає можливість досліднику перевірити теоретичні питання для більш глибокого розуміння даних [3, 6]. Вперше контент-аналіз було застосовано у Швеції у 1640 році, коли, під час дискусії з офіційним лютеранством, теологи порівняли апокрифічну збірку релігійних гімнів «Пісні Сіону» з гімнами офіційної церкви та підрахували кількість основних релігійних ідей та їх висвітлення (позитивне, негативне, реальне) [29]. Застосовувати контент-аналіз як повноцінну методологію почали у 30-х роках 20 ст. у США. Термін «content analysis» вперше почали застосовувати в кінці 19 – на початку 20 ст. американські журналісти Б. Метьюз, А. Тенні, Д. Спід, Д. Уіпкінс. У витоків становлення методології контент-аналізу також стояв французький журналіст Ж. Кайзер. Деякі дослідники відносять становлення методу контент-аналізу до періоду Другої світової війни, проте вже у 1927 р. вийшла фундаментальна праця в цій галузі класика та одного із засновників контент-аналізу Гарольда Дуайта Лассвелла «Пропагандистська техніка у світовій війні». Лассвелл у зв'язку з великою роллю, яку відігравала пропаганда в Першій світовій війні, проаналізував, якими ж соціальними моделями поведінки маніпулювала пропаганда воюючих країн, а потім з цього зробив висновки, щодо того, які цілі вона переслідувала [28, 28]. Розглянувши понад 40 визначень контент-аналізу, М. Костенко та В. Іванов зробили спробу дати узагальнене визначення контент-аналізу, визначивши його як кількісно-якісний метод вивчення документів, який


25  

характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів. Предметом контент-аналізу можуть бути як проблеми соціальної дійсності, котрі висловлюються, чи, навпаки, приховуються в документах, так і внутрішні закономірності самого об’єкта дослідження [28, 44]. Контент-аналіз вважають ненав’язливою технікою, що дозволяє дослідникам аналізувати відносно неструктуровані дані із врахуванням значень, символів та експресивного контенту, який вона мають, та комунікативних ролей, які вони виконують. Комбінація таких рис є унікальною серед дослідницьких методів [14, 44]. Фактично, всі соціальні процеси можна розглядати як такі, що проведені через певний зміст, що має значення для всіх учасників – символи, повідомлення, образи, діяльність та організаційний феномен, навіть недискурсивні практики. Найширшого використання контент-аналіз здобув у соціальних та гуманітарних науках, але його використання у політичній, комерційній діяльності також стрімко зростає. Важливою рисою контент-аналізу є те, що він має систематично редукувати текст (потік повідомлень чи інших символів) до визначеного набору символів, який можна піддавати статистичній обробці. Саме можливість робити узагальнені висновки стосовно джерела, адресата чи самого повідомлення і є тією рисою, що відрізняє контент-аналіз від традиційного аналізу документів [26, 18]. Дослідники використовували багато різноманітних категорій для опису зростаючого різноманіття дослідницьких технік контент-аналізу. Яніс пропонує наступну їхню класифікацію [14, 45]: 1.

Прагматичний контент-аналіз – процедури, що класифікують

знаки відповідно до їхніх вірогідних причин чи наслідків

(наприклад,

підрахунок кількості чогось, що було сказано, вірогідно буде мати вплив на продукування сприятливого сприйняття певної країни серед визначеної аудиторії).


26  

2.

Семантичний контент-аналіз – процедури, що класифікують

знаки відповідно до їхніх значень. 3.

Знаковий контент-аналіз – процедури, що класифікують контент

відповідно до психофізичних характеристик знаків. Основними функціями контент-аналізу є такі [14, 45]: •

Підтвердження того, у що до цього вірили

Коригування «оптичних ілюзій» дослідників

Врегулювання розбіжностей між дослідниками

Формулювання і перевірка гіпотез про символи.

Важливою

частиною

контент-аналітичного

дослідження

є

інтерпретація даних. Б. Берельсон вважав, що основними способами інтерпретації

даних

є

простеження

тенденцій

статистичних

змін,

внутрішньотекстові порівняння, зіставлення контент-аналітичних та інших джерел. Берельсон описав 17 видів використання контент-аналізу для висновків про характер змісту, комунікаторів і можливі ефекти. Зокрема, дослідник називає такі: описати тренди у комунікаційному контенті, простежити

розвиток

науки,

розкрити

міжнародні

відмінності

в

комунікаційному контенті, порівняти медіа чи рівні комунікації, перевірити зв’язки з точки зору цілей, сконструювати та застосувати стандарти комунікації, викривати техніки пропаганди та ін. [27, 10]. Незалежно від різноманітних методик контент-аналізу, загальна процедура цього методу включає такі етапи. Спочатку дослідник виробляє програму дослідження, мету і гіпотезу аналізу. Він визначає об’єкт аналізу, його часові й територіальні рамки, принципи вибірки. Потім виробляються категорії та одиниці дослідження, створюється інструкція для кодувальника. Після кодування результати обробляються й інтерпретуються. Визначальною характеристикою контент-аналізу, як кількісного, так і якісного, є те, що дослідник використовує послідовний набір кодів, що виявити сегменти даних, які містять схожий матеріал. Кількісний і якісний контент-аналізи

різняться

щонайменше

двома

характеристиками:


27  

процедурами, використаними для створення кодів, і їхнім використанням [17, 114]. Якісний контент-аналіз є одним з численних дослідницьких методик для аналізу текстових даних. Дослідження, що використовують такий метод, фокусуються на характеристиках мови як комунікації з увагою до контенту чи контекстуального значення тексту. Якісний контент-аналіз відбувається після простого підрахунку слів для того, щоб класифікувати великі обсяги тексту у достатню кількість категорій, що відображатимуть подібні значення. Метою контент-аналізу є надати знання і розуміння досліджуваного феномену.

Таким

чином,

якісний

контент-аналіз

визначається

як

дослідницький метод для суб’єктивної інтерпретації контенту текстових даних через систематичний класифікаційних процес кодування і визначення тем чи шаблонів [21, 1278]. Різниця між кількісним і якісним контент-аналізом полягає у тому, що кількісний фокусується на статистичному аналізі даних (тестує гіпотезу за допомогою кількісних вимірювань), тоді як якісний контент-аналіз звертає увагу на теми категорій і їхнє розподілення, значення і зв'язок із досліджуваними даними. Частотні підрахунки також можуть бути частиною якісного контент-аналізу [19, 7]. Інтердисциплінарна природа якісних досліджень робить можливим науковцях із різних академічних галузей застосовувати цей метод. Якісний контент-аналіз зазвичай характеризується як безперервний повторюваний процес. Аналіз починається тоді, коли дані зведені до концептів, шаблонів і тем [19, 7]. 2.2. Переваги та недоліки контент-аналізу Контент-аналіз дає змогу аналізувати дані структуровано і може бути використаний як у кількісних, так і у якісних дослідженнях. Базований на особистісній перспективі, якісний контент-аналіз є подібним до текстового


28  

аналізу у тому, що загалом є інтерпретаційний і зазвичай не використовує статистику аналізу даних. Кількісний контент-аналіз, з іншого боку, використовується для того, щоб зробити валідні та надійні висновки з даних до їхнього контексту. Серед переваг

контент-аналізу

дослідники

визначають

такі

[12,

284]:

ненав’язливість, неструктурованість, чутливість до контексту і можливість впоратися з великою кількістю даних та вивчення

артефакту

(тексту,

зображення) комунікації самостійно. Такі переваги приваблюють дослідників, які хочуть дослідити феномен без їхнього впливу на процедуру. Відтак, результат має бути менш упередженим у порівнянні з іншими методами, такими як анкетування, інтерв’ю та проектні тести. Інша перевага полягає у тому, що використання контент-аналізу є відносно простим і економним у порівнянні з іншими методами. Часто буває так, що потрібні дані вже є доступними, як, наприклад, в Інтернет-контенті [12, 284]. Незважаючи на всі ці переваги, контент-аналіз має деякі обмеження, як і будь-який інший метод. Зокрема, дослідження, що ґрунтуються на контент-аналізі, часто позбавлені теоретичної бази, оскільки фокусуються на тому, що можна виміряти, а не на тому, що має теоретичну важливість чи цінність. Тому, дослідження має враховувати, чи є зв'язок між частотою появи певної досліджуваної одиниці. Крім того, хоча автори можуть використовувати певну кількість спекулятивних відповідей на питання, сам по собі контент-аналіз не може давати відповіді. Це обмеження може бути зменшене комбінуванням з іншим методом, наприклад експериментом, опитуванням, інтерв’ю тощо.

Коли

йдеться про веб-контент, зміна змісту може бути проблематичною. Проте, деякі дослідники стверджують, що цю проблему можна подолати швидким збором інформації та завантаженням (копіюванням) сайтів [12, 285]. Таким чином, вибір методу контент-аналізу зумовлений характером самого дослідження, що включає великі масиви інформації, економічністю у


29  

порівнянні із іншими дослідницькими методами, а також переважною доступністю даних для аналізу (публікації в інтернет-виданнях). Поєднання кількісного та якісного контент-аналізу дозволить більш достовірно дослідити аналізовану тему. Кількісні показники дадуть змогу визначити загальні тенденції у представленні підготовки України до Євро-2012, тоді як за допомогою якісного контент-аналізу будуть виявлені певні особливості і нюанси у способах представлення України. Якісний контент-аналіз, який є основним для цього дослідження, дасть змогу інтерпретувати виявлені закономірності і виявити взаємозв’язки із формуванням образу України за кордоном. Використання якісного методу є необхідним для дослідження про висвітлення України за кордоном, оскільки важливо інтерпретувати певні деталі, образи, тональність публікацій. 2.3. Вибірка дослідження Для дослідження процесу висвітлення підготовки України до Євро-2012 в закордонних ЗМІ було обрано медіа Великої Британії та Польщі. Вибір британських ЗМІ зумовлений значною читацькою аудиторією не лише всередині країни, а і поза нею через доступність для багатьох націй англійської мови. Крім того, дослідження саме британських медіа зумовлене знанням мови аналізованих ЗМІ. Важливим елементом дослідження є аналіз польських ЗМІ. Медіа саме цієї країни були обрані через низку чинників. Перш за все, Польща разом з Україною є організатором Євро-2012. Тому, очевидно, що кількість публікацій про підготовку України до Чемпіонату буде більшою через підвищений інтерес цієї країни як організатора до події. Крім того, Польща є сусідньою до України країною, тому інтерес до подій, які відбуваються в нашій країні, є більший. Важливим є порівняння процесу висвітлення підготовки України до Євро-2012 у Великій Британії та Польщі, оскільки ці дві країни мають різний рівень зацікавлення у поширенні інформації щодо Чемпіонату (гіпотетично,


30  

Велика Британія має більш об’єктивно подавати інформацію про Євро-2012 як незацікавлена у цій темі сторона). Крім того, історично ці дві країни мали різні рівні стосунків із Україною, що може вплинути на різне трактування процесів в Україні і пояснення через різні бекграунди. Має відрізнятися частота публікацій про сусідню країну і територіально віддалену. Таким чином, доцільним є порівнювати ЗМІ двох територіально віддалених країн, що мають різні типи стосунків із Україною. Для дослідження я використовуватиму інтернет-версії популярних щоденних друкованих газет чи популярні новинні ресурси. Під популярністю я маю на увазі частоту відвідування сайту. Для її обчислення використано ресурс alexa.com1, що ґрунтується на рівні трафіку, який отримує кожний сайт від людей, що його відвідують, із встановленим Alexa toolbar. Крім того, важливим критерієм є те, що ЗМІ має бути розрахованим на широку аудиторію читачів. Отже,

дане

дослідження

ґрунтуватиметься

на

аналізі

таких

британських ЗМІ: «BBC Online», «The Daily Mail», «The Guardian», польських: «Gazeta Wyborcza», «Onet.pl». Варто зазначити, що ці медіа у наведеному нижче рейтингу посідають перші місця саме серед онлайн ЗМІ, проте загальний рейтинг не очолюють, поступаючись таким ресурсам, як Google, Facebook, YouTube тощо, які мають значно ширшу аудиторію, ніж медіа. «BBC Online» посідає 5 місце у рейтингу усіх інтернет-сайтів Великої Британії та 50 місце у глобальному рейтингу2. «The Daily Mail» є 14 серед інтернет-сайтів Великої Британії та 125 серед усіх сайтів світу3. «The Guardian» належить 16 позиція серед національних сайтів та 185 у глобальному рейтингу4.                                                             1

http://www.alexa.com/topsites   http://www.alexa.com/siteinfo/bbc.co.uk  3  http://www.alexa.com/siteinfo/dailymail.co.uk  4  http://www.alexa.com/siteinfo/guardian.co.uk  2


31  

«Onet.pl» є 6 серед національних сайтів і 191 у глобальному рейтингу5. «Gazeta Wyborcza» посідає у рейтингу польських сайтів 16 місце і 3356 у глобальному6. Досліджуваний період – це публікації у перерахованих ЗМІ з початку січня 2011 року до кінця березня 2012 року. Часові проміжки обрані за тим принципом, що за цей час кількість і частота публікацій значно зросла, і, чим ближче до самої події, тим більше виникає проблем із підготовкою до Євро2012, а, відтак, ці проблеми частіше згадуються у медіа. Пошук даних для аналізу здійснювався через пошукові системи обраних для дослідження ЗМІ через ключове словосполучення «Euro 2012». Це формулювання найбільш вживане на позначення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року як в Україні, так і за кордоном. Тому перший відбір здійснювався саме за допомогою цього ключового словосполучення. Після

цього

результати

дослідження,

які

мають

ключове

словосполучення «Euro 2012» було перевірено наступним чином: 1.

Матеріал має стосуватися саме процесу підготовки України до

Чемпіонату (відкидаються публікації, що аналізують шанси певних команд на перемогу, спортивні досягнення, жеребкування, тільки якщо в них не йдеться про процес організації самої події). 2.

Головною темою матеріалу має бути Україна або Україна і

Польща. Було відкинуто матеріали, в яких йшлося про підготовку Польщі до Євро-2012 і лише згадувалося про те, що співорганізатором Чемпіонату разом із Польщею стала Україна.

                                                            5 6

http://www.alexa.com/siteinfo/onet.pl   http://www.alexa.com/siteinfo/wyborcza.pl 


32  

2.4. Аналіз даних Відповідно до дослідницького питання цієї роботи, яке полягає у аналізі процесу висвітлення підготовки України до Євро-2012, доцільним є використання саме контент-аналізу, оскільки я досліджуватиму як наявність певних тем та елементів у матеріалах, так і відслідковуватиму певні тенденції та взаємозалежності у кожному з аналізованих ЗМІ. Зокрема, кількісний контент-аналіз дасть змогу дослідити загальну динаміку публікацій, простежити, в яких рубриках найчастіше пишуть про підготовку України до Євро-2012 та ін. Якісний контент-аналіз використовується для аналізу образу України, який створюють британські та польські медіа, взаємозалежність подій, напряму не пов’язаних із Чемпіонатом, який бекграунд про Україну обирається в матеріалах про підготовку до Євро-2012. Щоб здійснити контент-аналіз, треба визначити категорії (змінні) дослідження, співвідносні із дослідницьким питанням. Це дослідження передбачає наявність таких категорій: 1.

Дата публікації – ця категорія дозволить простежити загальну

динаміку публікацій, ключові дати (періоди), на які припадала найбільша кількість публікацій, що зробить можливим простежити зв'язок із подіями в Україні чи поза нею, напряму непов’язаними із Євро-2012. 2.

Автор матеріалу: журналіст з країни походження ЗМІ, журналіст

в Україні, який пише для іноземного ЗМІ – ця категорія дасть змогу простежити взаємозв’язок між тим, як пишуть про Україну з-за кордону і як бачать її всередині країни. І в першому, і в другому випадку журналістський матеріал виходить в іноземному ЗМІ (британському чи польському). 3.

Рубрика – категорія дозволить визначити теми, із якими зазвичай

пов’язується підготовка до Чемпіонату. 4.

Жанр матеріалу: новина (коротке інформаційне повідомлення),

кореспонденція (деталізований виклад певної соціально важливої події), стаття (авторський аналіз певних суспільних явищ, процесів), інтерв’ю


33  

(діалог кореспондента і героя публікації) – категорія дозволить з’ясувати глибину висвітлення теми. 5.

Тема матеріалу: будівництво об’єктів Євро-2012, будівництво

інфраструктурних об’єктів, відкриття стадіонів, спроможність України реалізувати проект, організація жеребкування тощо – ця категорія дозволить систематизувати інформацію про досліджувану тему і зіставити із ключовими періодами та іншими подіями, не пов’язаними із Чемпіонатом. 6.

Зображення України: позитивне, негативне, нейтральне, змішане

– категорія є важливою для розуміння того, яка оцінка дається процесу підготовки України до Євро-2012 і її вплив на імідж країни. Негативним зображенням будуть вважатися опис недоліків, пов’язаних із підготовкою, розслідування корупційних схем, проблеми держави із організацією Чемпіонату тощо. Змішане – поєднання в одному матеріалі декількох (позитивних, негативних, нейтральних) точок зору щодо процесу підготовки України до Євро-2012. 7.

Фотографії/ відео: відсутні, нейтральні, негативні – ця категорія

потрібна для того, щоб простежити, за допомогою яких зображальних засобів журналісти формують образ України. Оскільки оцінка зображень є досить суб’єктивною, за наявності в публікації фотографій, вони аналізуватимуться за двома показниками – нейтральна (в т.ч. позитивна), тобто така, що не змінює ставлення до України чи покращує його; негативна – підкреслює недоліки і сприяє негативному сприйняттю країни. 8.

Бекграунд: відсутній, присутній – ця категорія дасть змогу

оцінити, яка інформація супроводжує новини про підготовку України до ЄВРО-2012, і, відповідно, формує імідж країни. Важливим є простежити залежність використання того чи іншого бекграунду ЗМІ певної країни. Однією одиницею аналізу даного дослідження було обрано один журналістський матеріал. Ця одиниця є достатньо великою, аби її було легко розпізнати, виокремити та проаналізувати.


34  

Відповідно до перерахованих вище елементів дослідження, була складена кодувальна таблиця, до складу якої ввійшли такі пункти: 1.

Заголовок

2.

Дата публікації

3.

Автор

4.

Рубрика

5.

Жанр матеріалу

6.

Тема матеріалу

7.

Характер зображення України

8.

Фотографії, відео

9.

Бекграунд

10. Особливості висвітлення За допомогою кодувальної таблиці буде здійснено кількісний та якісний контент-аналіз, а також складено ілюстративні таблиці, графіки та діаграми. Надійність даного дослідження забезпечується акуратним вибором методу, який передбачає фіксовані дані і можливість їхньої повторної перевірки. Незважаючи на великий об’єм даних, їх було належним чином категоризовано та оброблено. Валідність дослідження забезпечена належною перевіркою даних та детальною розробкою та описом як досліджуваних категорій, так і результатів дослідження. Варто зазначити, що дане дослідження має певні обмеження. Спосіб відбору аналізованих ЗМІ не є ідеальним, оскільки ресурс alexa.com хоч і дає досить об’єктивну інформацію про кількість переглядів, він має свої недоліки. Крім того, відбір аналізованого матеріалу здійснювався за допомогою

пошукових

систем

ЗМІ

за

допомогою

ключового

словосполучення «Euro 2012». Певна кількість матеріалів могла стосуватися процесу

підготовки

України

до

Чемпіонату,

але

не

мати

цього

словосполучення. Ще одне обмеження – це часові рамки. Дослідження не


35  

охоплює матеріали після березня 2012, в яких могли б міститися певні особливості в досліджуваних категоріях. Отже, ми у цьому розділі було проаналізовано особливості обраного для дослідження методу контент-аналізу, його переваги та недоліки, пояснена мотивація вибору поєднання кількісних і якісних методик у дослідженні. Процедура відбору матеріалів для аналізу відбувалася через пошукове слово «Євро-2012» серед британських (BBC, Daily Mail, Guardian) та польських (Gazeta Wyborcza, Onet) медіа.


36  

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Аналіз підготовки України до Євро-2012 в британських медіа Аналізуючи висвітлення підготовки України до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, варто зосередитися на тому, наскільки часто в британських медіа з’являється інформація зазначеної тематики. Так, за аналізований період з початку січня 2011 року до кінця березня 2012 (1 рік і 3 місяці) в аналізованих виданнях було опубліковано 44 матеріали, що задовольняли критерії пошуку. Інтернет-сайт корпорації BBC (bbc.co.uk) за окреслений період мав 9 публікацій, Daily Mail (dailymail.co.uk) – 18, Guardian (guardian.co.uk) – 17.

Рис. 3.1. Кількість публікацій в британських медіа Таким чином, бачимо, що за аналізований період, 1 рік і 3 місяці, за 2 місяці до початку Євро-2012, у британських медіа матеріали, що стосуються аналізу підготовки України до футбольного турніру, з’являються із


37  

періодичністю7 0,6 публікацій в BBC, 1,2 публікації в Daily Mail та 1,1

публікації в Guardian за 1 місяць.

Рис. 3.2. Динаміка публікацій у британських ЗМІ Загальна динаміка публікацій про підготовку України до Євро-2012 свідчить про прив’язаність публікацій до масштабних подій у підготовці до Чемпіонату: так, найбільше матеріалів (45%) було у грудні 2011 року, коли відбувалося жеребкування фінальних матчів у Києві. Із наближенням Чемпіонату кількість публікацій не зростає, тобто можна робити висновок про те, що не існує прямої взаємозалежності між близькістю події та кількістю публікацій. У матеріалах британських видань про підготовку України до Євро2012 переважає негативний образ України, джерелом якого є постійна критика радянської застарілої інфраструктури, жорстокості українців та бажанні нажитися на гостях Чемпіонату.

                                                            7

Під періодичністю в даному випадку я розумію середньостатистичну кількість статей за 1 місяць, що є  відношенням загальної кількості публікацій до часового проміжку (15 місяців). 


38  

3.1.1. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у BBC (bbc.co.uk) Видання BBC за аналізований період опублікувало 9 матеріалів, в яких аналізується підготовка України до Євро-2012. 6 з 9 матеріалів, тобто 67% матеріалів про Україну, вийшли у грудні 2011 року. Саме в цей час (2 грудня 2011 року) відбувалося жеребкування фінальної частини Чемпіонату.

Рис. 3.3. Динаміка публікацій у BBC про підготовку України до Євро-2012 Можна зробити припущення, що аналіз приготування української сторони до проведення Чемпіонату Європи з футболу став побічним ефектом безпосередньої зацікавленості англійської аудиторії у перспективах для своєї команди. Тому, крім безпосередніх результатів жеребкування, журналісти інформували англійських вболівальників про українські проблеми у підготовці, що можуть зашкодити вболівальникам якнайкраще провести час. У матеріалах BBC про підготовку України до Євро-2012 переважають авторські матеріали журналістів, а не адаптації повідомлень інформаційних агенцій. Із 9 матеріалів про Україну, 5 (56%) належать британцям, 2 (22%) росіянам, 1 (11%) українцю і ще 1 (11%) матеріал опублікований без авторства. Походження автора матеріалу є важливим чинником у формуванні образу країни, про яку він пише. Він, пишучи про певну країну і маючи щодо


39  

неї певні упередження і передсудження, ще більше поширює вже відомі стереотипи про цю країну. Представник аналізованої нації має більш чітке розуміння проблем країни і, очевидно, використовує менше стереотипних уявлень у своєму матеріалі. Матеріали BBC про підготовку України до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 загалом з’являлись у рубриці «Європа» (7 з 9), інші два матеріали у рубриках «Футбол» та «Північна Ірладнія» (див. Таблиця 3.1). Таким чином, інформація про підготовку України до Євро-2012 у BBC пов’язується із загальними європейськими новинами, а не спортом/ футболом. Таблиця 3.1. Розподіл публікацій BBC за рубриками Рубрика

Європа

Футбол

Північна Ірландія

Кількість публікацій

7

1

1

У відсотках

78

11

11

Варто зазначити, що за типом матеріалів про Україну в BBC переважають розгорнуті відео-сюжети та авторські статті. Коротких новин без

зазначення

авторства

майже

немає.

Широка

присутність

саме

відеоматеріалів свідчить про бажання не лише написати про негативні моменти у підготовці України до Чемпіонату Європи з футболу, а і наочно це продемонструвати. Як відомо, зображальні ефекти телебачення забезпечують більшу довіру глядача, ніж друковані чи аудіо ЗМІ. Враховуючи, що більшість презентованої інформації про Україну, про що йтиметься далі, є негативною і наголошує на багатьох проблемах із підготовкою до Чемпіонату, британська аудиторія, очевидно, без заперечень повірить представленій інформації, навіть якщо вона не є точною і достовірною. Аналізовані матеріали у BBC загалом зосередженні на підготовці інфраструктури: будівництві та відкритті стадіонів, автомобільних та залізничних сполучень. Серед представлених тем також присутні акції протесту (проти вбивства вуличних собак), аналіз проблем расизму і


40  

релігійної ворожнечі, а також перспективи України стати популярним туристичним місцем. Візуальний супровід матеріалів BBC загалом збігається із тональністю публікацій: для досягення негативного ефекту використовуються фото та зображення недобудованих стадіонів, доріг, «радянські» (у негативному сенсі) потяги та залізничні вокзали. Окремий тип публікацій, що заслуговує на увагу і трапляється у всіх аналізованих британських виданнях (BBC, Daily Mail, Guardian), - це так званий гід (guide) стадіонами, де відбудуться матчі Євро-2012. У представленні такої практичної і популярної для фанів інформації є своєрідні особливості, що виявляються у специфічних категоріях, обраних для висвітлення інформації про кожний стадіон. Йдеться про такі категорії, як «відстань з Києва» та «відстань з Варшави» (Distance from Kiev,   Distance from Warsaw). Представлення інформації у такому вигляді свідчить про колоніальну культуру авторів, вихідців із колишньої метрополії, що продовжують мислити категоріями «центр-периферія», вбачаючи залежність останнього від першого. Така інформація не є головною в даному випадку, оскільки лише деяким командам доведеться грати у столицях, в т.ч. лише тим двом, які пройдуть у фінал. Жеребкування визначатиме, де саме команди боротимуться за свою перемогу, і прив’язка до центру (Києва, Варшави) тут вочевидь зайва. Цікавою для аналізу стереотипів про українські міста є такі категорії гіду стадіонами, як «Чи знаєте ви?» (Did you know?) та «Де знаходиться?» (Where is it?). Для опису кожного стадіону автор обирає індивідуальні описові засоби, намагаючись зіграти на тій інформації, яка гіпотетично відома

британській

аудиторії.

Тобто

для

категорії,

що

пояснює

місцезнаходження конкретного об’єкту, щоразу використовуються інші географічні та територіальні маркери. Наприклад, можна порівняти описові методи чотирьох українських стадіонів:


41  

 Київ: «На півночі країни та на річці Дніпро. Київ є одним з найбільших міст України за площею та населенням» [Euro 2012: Venue guide for European Championship finals// BBC. – 01.12.2011]  Донецьк: «В Донецькому басейні, у самому серці вугільної промисловості України» [Euro 2012: Venue guide for European Championship finals// BBC. – 01.12.2011]  Харків: «Харків лежить на поєднанні річок Лопань, Харків та Уди, в

40 км від російського кордону» [Euro 2012: Venue guide for European Championship finals// BBC. – 01.12.2011]  Львів: «Львів лежить у 40 км від польського кордону і до Другої

Світової війни був у складі Польщі» [Euro 2012: Venue guide for European Championship finals// BBC. – 01.12.2011] Для опису Києва використовується географічне розташування міста, його площа та населення. При описі Донецька вже йдеться вугільну промисловість як головний орієнтир для іноземців. Описуючи Харків, автор говорить про розташування на річках і близькість до російського кордону. Для Львова характерна його колишня приналежність до Польщі. Таким чином, бачимо, що для представлення розташування українських міст, що прийматимуть Євро-2012, автор не використовує загальну систему опису, зазначаючи принаймні частину України, в якій знаходиться місто, а щоразу звертається до такої інформації, яка, очевидно, є ближчою для британської аудиторії. У матеріалах про підготовку України до Євро-2012 переважає негативне представлення (60%). Автори зосереджуються в основному на проблемах із інфраструктурою, попереджаючи британських фанів про наслідки радянського минулого України, із яким пов’язується багато проблем. У публікаціях часто трапляється інформація про недобудовані стадіони, наголошуючи на невпевненості в тому, що Україна таки зможе успішно провести Чемпіонат:


42  

«На даний момент територія навколо стадіону у Львові у Західній Україні нагадує будівельний майданчик. Розташований на околицях міста, він є найдорожчим проектом міста за 20 років української незалежності, і досі ще не завершений» [Two cities prepare for Euro 2012// BBC. – 02.12.2011]. «Були деякі проблеми з Олімпійським

стадіоном щодо високої

вартості довгоочікуваного проекту, а також того, що ключові об’єкти не будуть готові вчасно» [Shakira and Viktor Yanukovych open new Ukraine stadium// BBC. – 09.12.2011]. У

підборі

коментарів

автори

зосереджуються

на

негативних

відповідях спікерів, що підтверджують їхні попередні слова про проблеми із будівництвом і постійне збільшення вартості об’єктів. Можливо, коментарі української сторони про сумнівну успішність проектів до Євро-2012 вириваються із контексту задля підвищення емоційності і непевності у можливості реалізації запланованого: «У листопаді – за 200 днів до початку Євро-2012 - директор турніру в Україні Маркіан Лубківський, сказав, що ніхто не може визначити точні строки закінчення спорудження інфраструктурних об’єктів на Львівському стадіоні» [Two cities prepare for Euro 2012// BBC. – 02.12.2011]. Побоювання

щодо

можливості

невчасного

завершення

всіх

інфраструктурних об’єктів до Чемпіонату Європи з футболу підкреслюються також і наголошенням на радянському минулому України. Саме через такий попередній досвід, на думку авторів, Україна і не може тепер справитися із вимогливими розвинутими Західними державами, від яких Україна значно відстає. Наприклад, у відео-сюжеті про відкриття після реконструкції Олімпійського стадіону у Києві автор хоч і говорить про значні переваги


43  

нового об’єкту, не забуває згадати, що це реконструйований стадіон радянської доби. Британські журналісти через радянське минуле пов’язують не лише із нинішніми проблемами у підготовці до Євро-2012, а й з вибором Росії як зовнішньополітичного орієнтиру. Так, у одному із сюжетів журналіст розповідає про знаний радянський символ Києва Батьківщину-Мати, звернений у напрямку до Москви. Негативний образ України представляється і через дії, непов’язані із будівництвом інфраструктури Чемпіонату. У висвітленні протестів проти вбивства безпритульних собак задля того, щоб очистити вулиці перед Євро2012, Україна показана дуже жорстокою країною, для якої неважливо яким чином буде досягнуто видимих результатів. Вона не може використовувати гуманні методи, поширені у розвиненій Західній Європі. Україна має ще не достатній рівень поступу для того, щоб думати про нематеріальні цінності: головна мета – зробити все задля того, щоб влітку приїхало якомога більше фанів, на яких можна буде заробити. Тема расизму є ще однією проблемою, яка згадується британськими журналістами у контексті підготовки України до Євро-2012. BBC обрано своєрідний спосіб говорити про проблеми расизму в Україні та Польщі: запевнило, що у Польщі таких проблем не буде, тому туди можна їхати без жодних вагань, а от в Україні – багато проблем із транспортом. Логіка присутності саме такої інформації у матеріалі із заголовком «Страх расизму перед Євро-2012» не зрозуміла, оскільки друга половина сюжету повністю присвячена застарілій радянській залізничній системі. Відео також відповідає представленій інформації: старі вокзали, «радянські» потяги, з яких незручно виходити. Таке поєднання двох тем під заголовком про расизм перед Євро2012 свідчить про бажання автора переконати британську аудиторію їхати саме до Польщі, де навіть ризик расистських виступів (зведений до мінімуму) є прийнятнішим, ніж український радянський транспорт і величезні відстані


44  

між містами, що призведуть до подорожі у жахливих умовах потягом у 12 годин. Цікавим є той факт, що бекграунд у більшості матеріалів BBC про Україну відсутній, незважаючи на те, що подається інформація, що має багато причин у попередніх роках. Журналісти пишуть лише те, що відбувається у конкретний час зараз, незважаючи на те, що в основному їхні матеріали – це не короткі новини з місця подій, а аналітичні матеріали із вибудуванням причинно-наслідкових зв’язків. Таким чином, у журналістських матеріалах BBC про підготовку до Євро-2012

Україна

представлена

негативно

із

інфраструктурними

проблемами, затримками у здачі об’єктів, великими відстанями між містами без швидкого транспортного сполучення. На все це, на думку британських журналістів, вплинуло і радянське минуле України. Єдиний нейтральний матеріал про Україну, де не йдеться про проблеми у процесі підготовки до Чемпіонату, це історія про компанію з Північної Ірландії, що є відповідальною за встановлення футбольного поля на двох українських стадіонах. Тобто очевидним є зв’язок між тим, хто відповідальний за певні проекти, і їхньою оцінкою. Оскільки саме британська компанія відповідає за певний процес, то і загальна оцінка підготовки України є кращою, ніж за умов, коли українська сторона є відповідальною. 3.1.2. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у Daily Mail (dailymail.co.uk) Видання Daily Mail за аналізований період мало 18 публікацій, що відповідали усім критеріям пошуку. Найбільша кількість публікацій (10), як і в BBC, припадає на грудень 2011 року, коли відбувалося жеребкування команд, що гратимуть протягом червня 2012 року на стадіонах України та Польщі. Частка матеріалів, опублікованих у грудні 2011 року, склала 56%. Однак, спостерігаємо більш позитивну динаміку у 2012 році, де кількість публікацій ближче до старту турніру починає зростати. На рис.3.4 бачимо,


45  

що із лютого по жовтень 2011 року Daily Mail не публікувало відомостей про підготовку України до Євро-2012. Тим не менш, на період із жовтня 2011 по березень 2012 припала найбільша кількість статей про Україну.

Рис. 3.4. Динаміка публікацій в Daily Mail про підготовку України до Євро-2012 У більшості публікацій Daily Mail про Україну (67%) не зазначені конкретні автори, лише «SPORTSMAIL REPORTER». Автори інших 33% матеріалів видання – британці. Публікації про підготовку України до Євро-2012 належать до 2-х рубрик: «Футбол» та «Новини». При чому, як бачимо в Таблиці 3.2, розрив між двома рубриками незначний, на відміну від публікацій у BBC. Таблиця 3.2. Розподіл публікацій Daily Mail за рубриками Рубрика

Футбол

Новини

Кількість публікацій

11

7

У відсотках

60

40

До рубрики «Новини» належать матеріали стосовно підготовки України до Євро-2012 поза стадіонами (митниця, порядок на вулицях,


46  

політичний

контекст).

У

рубриці

«Футбол»

публікувалися

статті,

безпосередньо пов’язані із підготовкою стадіонів. Тим не менш, були виявлені і деякі невідповідності у перерахованих закономірностях. Так, до рубрики «Футбол» потрапила новина, яка стосувалася протестів проти вбивства безпритульних тварин. За виявленою логікою розташування матеріалів у виданні, ця новина мала б потрапити до рубрики «Новини», оскільки напряму не стосується футбольних об’єктів, а пов’язана із загальними подіями в контексті підготовки до Євро-2012. Також незрозумілим є віднесення новин про «оголені» протести FEMEN, що мають приблизно однаковий зміст щоразу, до різних рубрик. Так, один протест потрапляє до рубрики «Новини», інший – до «Футболу». При чому, у першому випадку публікація має негативне забарвлення, тоді як у другому – нейтральне. Більшість жанрів матеріалів Daily Mail про Україну становлять новини та кореспонденції, і лише декілька – статті. Тобто загалом це короткі або розширені матеріали про підготовку України до Євро-2012. Таблиця 3.3. Розподіл публікацій Daily Mail за жанрами Жанр

Новина

Кореспонденція Стаття

Кількість публікацій

8

7

3

У відсотках, %

44

39

17

Тематично, публікації Daily Mail різноманітніші за BBC. Серед представлених тем – ціни на квитки Чемпіонату, відкриття нових об’єктів, жеребкування, протести FEMEN, протести проти вбивства безпритульних тварин, заборона пити у громадських місцях, промоція Євро-2012, вибір тренувальних

баз,

проблеми

з

інфраструктурою,

митний

контроль,

завищення цін на житло тощо. Майже половина публікацій Daily Mail про підготовку України до Євро-2012 є нейтральними і половина – із негативним представленням


47  

України. Цікаво, що саме авторські матеріали Daily Mail нейтрально представляють українську підготовку до Чемпіонату. Фотографії, підібрані для ілюстрації матеріалів у Daily Mail, є нейтральними, навіть у публікаціях із негативних представленням України. Загалом використовуються фотографії згадуваних у матеріалах осіб, об’єкти УЄФА, логотипи, що зазвичай не мають стосунку до формування образу України. У публікаціях Daily Mail Україна постає як держава, де влада не відповідає за свої слова і лише Західні структури можуть допомогти у вирішенні

багатьох

питань.

Наприклад,

у

публікації

про

вбивства

безпритульних тварин йдеться про те, що німецька організація захисту тварин переконана у тому, що нищення тварин не припинилися, хоча і влада переконує у зворотньому: «Влада наказала доставити безпритульних собак до притулків. Проте Джудіт Пейн, представник Німецької організації Людей за етичне поводження з тваринами (PETA), стверджує, що вбивства досі тривають. Вона сказала: Це жорстоко в кожному разі, але робити це заради футболу - жахливо» [Slaughter of stray cats and dogs to clean up streets for Euro 2012 condemned by animal lovers// Daily Mail. – 30.11.2011]. Ймовірно, що у британського читача буде більше довіри до західних експертів, ніж до української сторони, хоча насправді невідомо, чи дійсно продовжувалися вбивства тварин. Крім того, важливим для аналізу образу України є прагнення авторів наголосити на жорстокості українців, вдаючись до таких методів лише заради футболу і грошей. На підтвердження останньої тези можна навести і інформацію, яка використана у статті як бекграунд: «У столиці Києві група стверджує про вбивства не менше 20000 тварин за останній рік» [Slaughter of stray cats and dogs to clean up streets for Euro 2012 condemned by animal lovers// Daily Mail. – 30.11.2011].


48  

Крім того, українці показані як такі, для яких гроші стоять вище за будь-які нематеріальні цінності: «Ці вбивства прямо пов’язані із проведенням України Євро-12. Вбивства собак – це вигідний бізнес» [Slaughter of stray cats and dogs to clean up streets for Euro 2012 condemned by animal lovers// Daily Mail. – 30.11.2011]. У представленні України у британській пресі важливим є той факт, що у контексті підготовки до Чемпіонату Європи з футболу, який Україна організовує разом із Польщею, ці дві країни часто розглядаються як єдине ціле. Тобто образ Іншого, яким є Україна для Великої Британії, є спорідненим і невіддільним від Польщі: «УЄФА досі має певні побоювання щодо транспортної системи у країнах-господарях Польщі та України напередодні Чемпіонату Європи з футболу» [Fans facing travel chaos at Euro 2012 as UEFA admit concerns over motorways and airports// Daily Mail. – 09.11.2011]. «УЄФА зазначає, що бралася до уваги купівельна спроможність мешканців Польщі та України, коли встановлювалися ціни на квитки, що вдвічі дешевші за Євро-2008 в Австрії та Швейцарії» [UEFA set Euro 2012 ticket prices at 50 per cent cheaper than Euro 2008// Daily Mail. – 15.02.2011]. Ще

одна

важлива

стереотипна

риса

українців,

яка

активно

використовується у публікаціях про підготовку України до європейської футбольної першості, це бідність і прив’язаність до села. Українці і поляки порівнюються із попередніми господарями Чемпіонату Європи з футболу 2008 року Австрією і Швейцарією: цього разу довелося знизити ціну квитків вдвічі через неможливість мешканців нових країн-господарів платити більше. Таким чином, українці протиставляються заможним західним країнам, які мають можливість заплатити «нормальну» ціну за квиток, а через українців доводиться знижувати вартість вдвічі.


49  

Із публікацій Daily Mail одразу стає зрозуміло, що Україна – це сільськогосподарська країна, де селяни складають більшу частину населення. Специфічна форма вувузели, що здобула популярність під час Чемпіонату світу з футболу у ПАР, - це українська селянська зозулиця. Саме так описали журналісти український інструмент, наголошуючи на тому, що власна версія вувузели – зозулиця – визначається саме її селянським походженням. Крім того, у цьому контексті варто зазначити, що порівняння характерні не лише із попередніми господарями Євро Австрією і Швейцарією, а й з останнім Чемпіонатом світу з футболу у ПАР. «Оглушливий звук футбольних

вувузели викарбувався у пам’яті багатьох

вболівальників

як

думка

про

події

на

Південноафриканському Чемпіонаті світу з футболу» [Get ready for the sound of Euro 2012: Clay cuckoo WHISTLE is the new vuvuzela// Daily Mail. – 02.03.2012]. Через

такі

порівняння

складається

враження,

що

Чемпіонат,

господарем якого є Україна, є не самодостатньою подією, а лише продовженням Чемпіонату світу в Африці, що має оживити у пам’яті події 2010 року у ПАР. Проблеми із інфраструктурою та недотриманням строків будівництва стадіонів є ще одним джерелом негативного образу України за кордоном. Традиційно

критикують

проблеми

із

залізничним

і

автомобільним

сполученням між містами другої за площею Європейської країни. «[В Україні] транспортна система не є настільки розвиненою, як в Західній Європі» [Want to see England if they reach the quarter-finals at Euro 2012? Good luck... there will only be 5,000 official tickets// Daily Mail. – 02.12.2011]. «Критики також стверджують, що реконструкція Олімпійського вартістю в 300 мільйонів фунтів є переоціненою, а розподіл коштів


50  

був непрозорим» [Feminism Ukraine-style! Topless protesters arrested at Kiev Euro 2012 stadium opening ceremony// Daily Mail. – 12.10.2011]. «Україна, друга за величиною країна Європи, пропонує різні виклики, пов’язані із тривалістю подорожей країною. Каллен зазначає: Найгірша ситуація в Донецьку. Ми працюємо із заступником прем’єрміністра Україна та мером Донецька, щоб організувати чартерні рейси з Києва на ті матчі» [Fans facing travel chaos at Euro 2012 as UEFA admit concerns over motorways and airports// Daily Mail. – 09.11.2011]. Таким чином, представники УЄФА вже не надіються на українську сторону, яка зможе вирішити проблеми із залізничними чи автомобільними шляхами. Оскільки англійській збірній доведеться грати відбірні матчі у Донецьку, це українське місто у британській пресі стало одним із найгірших, найбільше критики звернене саме на його адресу. Проблеми виникають і з автомобільними дорогами, де на знаках використовується лише кирилиця, яку неможливо зрозуміти. «Дорожні знаки – це специфічна проблема в Україні із багатьма позначеннями лише кирилицею. Проте Каллен наголошує, що це буде змінено наступного літа» [Want to see England if they reach the quarter-finals at Euro 2012? Good luck... there will only be 5,000 official tickets// Daily Mail. – 02.12.2011]. Крім того, що через кирилицю, на думку британців, неможливо зрозуміти дорожні вивіски, журналісти попереджають про значну небезпеку на дорогах, де ігноруються правила дорожнього руху і наявні проблеми із освітленням. «Міністерство Закордонних справ застерігає вболівальників, що планують їхати до України на 2 матчі Англії, остерігатися жахливого рівня ДТП на дорогах. Локальні водійські стандарти на низькому рівні. Освітлення вулиць також погане, і дорожні знаки


51  

зазвичай ігноруються» [England football fans face street drinking ban in Ukraine for Euro 2012 matches// Daily Mail. – 29.12.2011]. Ще одна визначальна риса, яка має негативний вплив на формування іміджу України – це захмарні ціни на житло в готелях. У цьому контексті українців згадують як таких, що хочуть нажитися на європейцях, не усвідомлюючи, що до них просто ніхто більше не приїде. «Ключова проблема України – це те, що наявний дефіцит готельних номерів, що вдесятеро підняли свої ціни. Готель Radisson в Донецьку бере з медіа організацій близько 1000 фунтів за ніч» [England face playing in empty stadiums as fans 'can't afford' trip to Euro finals// Daily Mail. – 08.03.2012]. «Вболівальники можуть забронювати хостел в Донецьку в день матчу за 500 фунтів чи залишитися за 30 миль від міста у однозірковому готелів за 240 фунтів. В Києві, де Англія гратиме другу гру зі Швецією 15 червня, готель Ibis, де зазвичай кімнати коштують менше 50 фунтів за ніч, бере 550 фунтів» [England face playing in empty stadiums as fans 'can't afford' trip to Euro finals// Daily Mail. – 08.03.2012]. «Вони грають з вогнем. Люди вирішать взагалі не їхати до них» [England face playing in empty stadiums as fans 'can't afford' trip to Euro finals// Daily Mail. – 08.03.2012]. Поряд із критикою України, британські журналісти наводять позицію українських посадовців, причетних до організації Чемпіонату, які говорять про значення Євро-2012 у формуванні позитивного іміджу України в Європі та світі. Не виключено, що такі коментарі наводяться для ще більшого контрасту із тим негативним образом, який вже поширився по всій Європі. Важливим також у формуванні іміджу України є висвітлення діяльності активісток FEMEN. Очевидно, у британській пресі немає однозначного ставлення до напівоголених протестів за права жінок, оскільки


52  

у Daily Mail у різних матеріалах представлено різні позиції щодо них. У одному варіанті це негативне представлення FEMEN і України. Відчувається іронія автора щодо такого фемінізму в Україні, через що і назва відповідна: «Feminism Ukraine-style!». У першому ж реченні матеріалу йдеться не про борців за жіночі права, а про голих жінок, яких заарештували. Лише в кінці речення згадується, що це було частиною феміністичного протесту. «До пояса оголені жінки були заарештовані на церемонії відкриття стадіону Євро-2012 у Києві після їхнього вторгнення на поле, що було складовою

феміністичного

протесту» [Feminism

Ukraine-style!

Topless protesters arrested at Kiev Euro 2012 stadium opening ceremony// Daily Mail. – 12.10.2011]. Лише у третьому реченні з’являється інформація про те, що це українські активістки, що борються за права жінок, до цього ж фігурувало означення «голі жінки». «Українські активісти, FEMEN, що мають традицію роздягатися задля акцентування уваги на проблемах, переконані у тому, що Чемпіонат збільшить секс-туризм в їхній країні» [Feminism Ukrainestyle! Topless protesters arrested at Kiev Euro 2012 stadium opening ceremony// Daily Mail. – 12.10.2011]. Ймовірно, автор матеріалу хотів наголосити на тому, що Україна традиційно вважається країною із легкодоступними жінками. Бекграунд у своїй статті він також підібрав відповідний: Україна є одним з головних постачальників проституток до Західної Європи. «Проституція в Україні є незаконною, проте звіти говорять про те, що

країна

залишається

одним

із

головних

постачальників

проституток до Західної Європи» [Feminism Ukraine-style! Topless protesters arrested at Kiev Euro 2012 stadium opening ceremony// Daily Mail. – 12.10.2011]. Зовсім іншу конотацію має другий матеріал про протест FEMEN, який одразу починається із означення «активісти, що борються за права жінок»:


53  

«Українські

активісти, що борються за права жінок, провели

оголену демонстрацію в Київському Олімпійському стадіоні проти легалізації проституції на Євро-2012» [Women's rights group stages topless protest in Kiev ahead of Euro 2012 draw// Daily Mail. – 02.12.2011]. Крім того, бекграундом до цієї новини є інформація про інші акції протесту FEMEN як в Україні, так і поза її межами. У цьому матеріалі активістки дійсно виглядають як борці за жіночі права, а не як «голі жінки», яких заарештувала міліція. Інші

публікації

Daily

Mail

також містили

спекулювання

на

стереотипах щодо українських жінок. Спосіб, у який написана новина про те, що українські жінки на митниці матимуть професійний макіяж, очевидно, можна назвати спекулятивним. Про працівників митного контролю чоловічої статі у статті не сказало нічого. «Вперше за всю історію, футбольні вболівальники чоловічої статі дійсно ЗАХОЧУТЬ бути затриманими в аеропорту і бути ретельно обстеженими на шляху до Євро-2012 цього літа» [Border control Ukraine style: Glamorous airport guards who look like they've just walked off a fashion show runway// Daily Mail. – 05.03.2012]. Слово «хотіти» не дарма виділено великими літерами, адже у попередніх статтях вже йшлося про Україну як про основного постачальника проституток до Західної Європи. Британська преса не оминула увагою і запрошення до України президента Януковича, озвучене у Давосі: «Президент Янукович запропонував іноземцям відвідати країну весною, щоб насолодитися виглядом роздягнених жінок » [Goodbye, Lenin: Statue of Soviet leader is digitally erased from Ukraine's promo video for Euro 2012// Daily Mail. – 17.02.2011]. У Daily Mail Україну представляють як країну із радянським минулим, яка хоче його позбутися. Зосереджується увага знову-таки на непослідовності і орієнтованості на матеріальні цінності українців: із промо-


54  

ролика про Україну вони вирізали статую Леніна, але інший радянський символ – Батьківщину-мати, яка вже встигла стати впізнаваною туристичною принадою, чомусь залишили. «90-секундне відео викликало суперечки в колишній Радянській нації, що прийматиме Євро-2012 разом з Польщею наступного літа, і отримало багато критики в соціальних мережах» [Goodbye, Lenin: Statue of Soviet leader is digitally erased from Ukraine's promo video for Euro 2012// Daily Mail. – 17.02.2011]. Окрім критики непослідовності українців у своїх рішеннях, наведені лише критичні коментарі щодо відео, які негативно впливають на формування образу України. Використання лише негативних коментарів свідчить про незбалансованість матеріалу і заангажованість автора: «Відео дуже добре демонструє, що вони збираються ввімкнути світло в країні на час Чемпіонату. Щойно змагання завершаться, вони все вимкнуть знову!» [Goodbye, Lenin: Statue of Soviet leader is digitally erased from Ukraine's promo video for Euro 2012// Daily Mail. – 17.02.2011]. «Інший [користувач] звинуватив владу у намаганні переписати історію країни. ‘Вони соромляться того, що колись були комуністами і частиною Радянської Росії’, він сказав» [Goodbye, Lenin: Statue of Soviet leader is digitally erased from Ukraine's promo video for Euro 2012// Daily Mail. – 17.02.2011]. Крім того, автор не оминув інформацію про значну вартість проморолика у 3 мільйони фунтів. Ще один важливий контекст, у якому згадується підготовка України до Євро-2012 – це вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко. Йдеться про те, що політичні переслідування опозиції і, зокрема, отримання політичного притулку у Чехії чоловіка Тимошенко, негативно позначаться на іміджі України.


55  

«Україна хотіла використати Євро-2012, щоб показати свою прогресивність, проте цей скандал демонструє зовсім інше» [Husband of Ukraine's jailed ex-PM Yulia Tymoshenko flees to Czech Republic// Daily Mail. – 06.01.2012]. Таким чином, публікації Daily Mail про підготовку України до Євро2012 значною мірою є негативними, але кількість статей із нейтральним образом

України

наближається

до

половини.

Більшість

публікацій

зосереджені у грудні 2011 року, коли відбувалося жеребкування фінальних матчів Чемпіонату. У виданні активно критикують інфраструктуру, жорстокість і не оминають стереотипів щодо українських жінок.

3.1.3. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у Guardian (guardian.co.uk) Видання Guardian за аналізований період опублікувало 17 матеріалів про підготовку України до Євро-2012. На відміну від BBC та Daily Mail, більшість публікацій Guardian не зосереджена навколо жеребкування Євро2012, а мають більш рівномірне розподілення в аналізованому періоді. На грудень 2011 року, коли відбувалося жеребкування, припадає лише 24% публікацій Guardian про Україну. Така сама кількість статей була опублікована у жовтні 2011 року: на цей час припадає відкриття Олімпійського стадіону у Києві, де відбудеться фінал Євро-2012.


56  

Рис. 3.4. Динаміка публікацій в Guardian про підготовку України до Євро-2012 Більшість матеріалів у Guardian є авторськими (70%), значну частину яких складають британські автори (64%). Серед авторів статей про Україну також присутні і поляки (6%). 30% матеріалів – статті без зазначення авторства. Публікації про підготовку України до Євро-2012 зосереджені у двох рубриках видання: «Футбол» і «Світ» (див. Таблицю 3.4). Безпосередньо підготовка до європейської футбольної першості висвітлюється у рубриці «Футбол», тоді як політичні події, що безпосередньо впливають на перебіг підготовки і її оцінки Заходом, знаходяться у рубриці «Світ». Таблиця 3.4. Розподіл публікацій Guardian за рубриками Рубрика

Футбол

Світ

Кількість публікацій

13

4

У відсотках

76

24

Жанрове розмаїття публікацій Guardian можна охарактеризувати тим, що переважають аналітичні статті (60%), також значну частину складають кореспонденції (30%) і лише 10% – короткі новинні матеріали.


57  

Таблиця 3.5. Розподіл публікацій Guardian за жанрами Жанр

Новина

Кореспонденція Стаття

Кількість публікацій

2

5

10

У відсотках, %

10

30

60

Тематично публікації про підготовку України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року зосереджені на висвітленні проблем із об’єктами інфраструктури, протестів FEMEN, політичного контексту Євро-2012, вбивстві безпритульних тварин, загальних настроїв перед Чемпіонатом тощо. Зображення, використані для ілюстрації матеріалів про підготовку України до Євро-2012, у Guardian є нейтральними. Навіть яскраво виражені негативні публікації про Україну супроводжують нейтральні фотографії, що спонукають і зацікавлюють читача звернути увагу на матеріал. Більшість (64%) публікацій про підготовку України до Євро-2012 у Guardian мають негативне забарвлення. У цьому виданні найбільш гостро критикується Україна у порівнянні з двома іншими популярними виданнями (BBC, Daily Mail). Фактично, кожна стаття про інфраструктуру України покликана дати чітку і прозору пораду британським фанам: не їдьте до України, їдьте краще до Польщі. Журналісти вдаються навіть до того, що переконують свою аудиторію зробити свій вибір на користь польського Кракова, де взагалі не будуть відбуватися матчі Чемпіонату: все ж, це краще, ніж бути в українському місті із матчем і купою проблем. «Ми намагаємося називати Краків п’ятим приймаючим містом. Вони готують велику фан-зону на десь 30000 людей, з чудовими туристичними

і

культурними

програмами.

Я

мушу

бути

дипломатичним зі словами про нашого партнера Україну, але я завжди кажу англійським вболівальникам: приїжджайте до Польщі, - сказав операційний директор виконавчого комітету Євро-2012 у Польщі» [England's Euro 2012 hideaway in Poland is suddenly a magnet for fans// Guardian. – 08.03.2012].


58  

Журналісти Guardian, як і інших британських видань, активно критикують проблеми із українською залізницею та автомобільними шляхами, які поглиблюються значними відстанями між містами: «Вони зіткнуться із подорожами в 930 миль до Донецька, де Англія гратиме із Францією та Україною, та 540 миль до Києва, де гратиме зі Швецією. Там є авіа, залізничні та автомобільні сполучення, проте вони не такої ж високої якості, як у західних країнах» [England's Euro 2012 hideaway in Poland is suddenly a magnet for fans// Guardian. – 08.03.2012]. «Стадіони обох країн будуть готові вчасно та високої якості, проте території навколо, особливо в Україні, а також транспорт є найбільшим головним болем» [Euro 2012 in race to get travel infrastructure ready for June kick-off// Guardian. – 08.11.2011]. «В Україні, де відстані такі величезні, дороги зазнають величезних пошкоджень від суворих зим» [Euro 2012 in race to get travel infrastructure ready for June kick-off// Guardian. – 08.11.2011]. Маючи вже певні передсудження про Україну, автори матеріалів не погоджуються із Мішелем Платіні і навіть іронізують з приводу того, що він задекларував відсутність значних проблем у підготовці до Євро-2012. «Інфраструктура – це питання, яке всі намагаються ігнорувати. Якщо представники УЄФА можуть не помічати предмет сумнівних доріг, повільних залізниць і

брак доступних готельних номерів, то МЗС

Великобританії цих проблем ігнорувати не буде» [Excitement and anxiety for hosts Poland and Ukraine as Euro 2012 nears// Guardian. – 08.10.2011]. Значно завищені ціни в українських готелях – ще одна причина негативного образу України і виникнення порад британських журналістів їхати до Польщі, а не до України.


59  

«Власники українських готелів грабують англійських вболівальників» [Ukrainian hotels overcharging Euro 2012 England fans, says Uefa chief// Guardian. – 08.03.2012]. «Українські готелі вже вдвічі чи втричі дорожчі польських готелів» [Ukrainian hotels overcharging Euro 2012 England fans, says Uefa chief// Guardian. – 08.03.2012]. Guardian, як і Daily Mail, демонізує образ українського Донецька, де англійській збірній доведеться грати матч, незважаючи на те, що команда обрала собі тренувальну базу у Польщі. «Донецьк, очевидно най безперспективніший куточок України, може запропонувати лише середній варіант: єдине доступне місце в п’ятницю ввечері було в недобудованому наметовому містечку, що має помістити 7000 осіб, на відстані 6 миль за містом» [England fan's loyalty severely tested by trip to Ukraine at Euro 2012// Guardian. – 03.12.2011]. Україну зображено такою країною, куди можна погодитися поїхати лише у нетверезому стані. Так, автор однієї зі статей розповідав, що він, як і багато його друзів, має сумніви щодо того, чи варто їхати в України. І лише алкоголь став причиною того, що автор таки вирішив відвідати Україну. Проте він непевен, чи зможе знайти аргументи, щоб переконати своїх друзів також поїхати туди. «Я пив після жеребкування, тент виглядав гарно і яскраво, і я тількино прочитав про нові швидкісні потяги, що скоротять вдвічі 11годинну мандрівку з Києва в Донецьк. Тож я забронював місце в наметовому містечку на 19 червня, останню гру в групі з Україною. Проте я не впевнений, що зможу переконати себе чи інших, що ми можемо накопити на Бразилію і пізніше. Той намет може


60  

залишитися пустим» [England fan's loyalty severely tested by trip to Ukraine at Euro 2012// Guardian. – 03.12.2011]. Багато причин сьогоднішніх проблем в Україні вбачаються у її радянському минулому, через яке Україна має доводити світовій спільності своє право на позитивний імідж. «Виконавчий директор подій УЄФА Девід Тейлор звинуватив колишню радянську республіку у розпорошенні чудового шансу показати свою країну у позитивному світлі» [Ukrainian hotels overcharging Euro 2012 England fans, says Uefa chief// Guardian. – 08.03.2012]. Критика «радянськості» України замінялася критикою національної культури і її представників. «Жахливий спів, що лунав від усміхненої жінки у жовтій сукні, яка співала українською із тремтячим американським акцентом» [Euro 2012 draw: Cossack dancing, robo future-babes, then the real balls// Guardian. – 02.12.2011]. «Вони нудні як пекло, - він позіхав, не усвідомлюючи, що він говорив у прямому ефірі » [Euro 2012 draw: Cossack dancing, robo future-babes, then the real balls// Guardian. – 02.12.2011]. Жорстокість українців стала визначальною рисою нації і в публікаціях Guardian. Вирішити ситуацію із вбивствами безпритульних собак, щоб очистити вулиці перед Євро-2012, допомогли західні організації із захисту тварин, натиснувши на «нерозумних» українців. «За останній рік в Україні було вбито тисячі вуличних собак – часто отруєнням чи через ін’єкції забороненими речовинами у гонитві за очищенням вулиць перед Чемпіонатом, що відбудеться в червні» [Ukraine to stop killing stray dogs before Euro 2012 football championship// Guardian. – 17.11.2011].


61  

У порівнянні України з Польщею також наголошується на її більшій жорстокості, хоча у Польщі кількість злочинів під час матчів набагато більша. Жорстокість українських злочинів переважає над польською кількістю. «В Україні зафіксовано менше – 62 – серйозних випадки злочинів на ґрунті ненависті, зафіксованих на футбольних матчах, вони є набагато жорстокішими злочинами» [Uefa report details hate crime in Euro 2012 hosts Poland and Ukraine// Guardian. – 01.04.2011]. Жорстокість українців проявляється і у тому, що вони заради грошей готові зруйнувати залишки культурної спадщини, на місці яких можна збудувати готель і збагатитися. «Це не лише аморально знищувати бульдозерами залишки яскравого минулого без надання права євреям відновити цю пам’ятку чи зробити меморіал. Це також нелегально. Руїни синагоги були визнані частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1998 році» [Goodbye, Golden Rose// Guardian. – 02.09.2011]. У публікаціях Guardian значну роль відіграє політичний контекст. Футбольний чемпіонат прив’язується до політики і є її продовженням. «Кожна спортивна подія має політичну складову, зазвичай історію про наростаючу могутність, яку лідери сподіваються продати населенню як вдома, так і за кордоном» [For Ukraine and Poland, Euro 2012 no longer scores any political goals// Guardian. – 15.03.2012]. Україна у таких статтях отримала ярлик «країна, що приймає Євро2012». Навіть у статті про те, що Ю. Тимошенко засуджена до 7 років ув’язнення, використані фотографії Олімпійського стадіону із підписом: «Новий стадіон Олімпійський у Києві до Євро-2012, де відбудеться фінал». Через значну увагу до України через проведення Чемпіонату Європи з футболу вона має одуматися, щоб не показати себе у негативному світлі


62  

через ув’язнення одного з лідерів Помаранчевої революції. Йдеться не лише про наголошенні на політичній вмотивованості арешту, але й про повернення до сталінських репресій 1937 року та прирівняння Юлії Тимошенко до Нельсона Мандели. «Наступного

року

Україна

разом

із

Польщею

прийматиме

Європейський футбольний чемпіонат Євро-2012 з фіналом в Києві. Це буде момент, коли очі всього світу дивитимуться на Україну. І це не виглядатиме добре, якщо Нельсон Тимошенко буде досі у в’язниці» [Yulia Tymoshenko trial is an own goal for Ukraine// Guardian. – 11.10.2011]. Спільна організації Євро-2012 Україною та Польщею спричинила також ряд публікацій, що оцінюють вже не рівень підготовки до проведення спортивної події обох країн, а порівнюють обидві країни у політичному контексті, аналізуючи рівень демократичності і корупції країн. Таким чином, із трьох британських аналізованих видань, Guardian має найбільш негативне ставлення до України, активно демонструючи цю позицію у своїх публікаціях. І хоча видання має і нейтральні матеріали про підготовку України до Євро-2012, більшість з них представляють Україну у негативному світлі, наголошуючи на її неспроможності достойно прийняти вболівальників, на відміну від Польщі, яка чудово із цим впорається.

3.2. Аналіз підготовки України до Євро-2012 у польських медіа У польських медіа за аналізований період з початку січня 2011 року по кінець березня 2012 (1 рік і 3 місяці) було опубліковано 98 матеріалів. Більшість із них (87%) припадає на видання Onet.pl, для якого характерним є переважання коротких інформаційних повідомлень над розгорнутими аналітичними матеріалами. 13% аналізованих матеріалів було опубліковано в Gazeta Wyborcza, де, навпаки, коротких нейтральних новинних повідомлень


63  

майже не траплялося. Натомість, це видання характеризувалося більш розгорнутими інформаційними та аналітичними жанрами.

Рис. 3.5. Кількість публікацій в польських медіа Таким чином, за аналізований період, 1 рік і 3 місяці, за 2 місяці до початку Євро-2012, у польських медіа матеріали, що стосуються аналізу підготовки України до футбольного турніру, з’являються із періодичністю 0,9 публікацій в Gazeta Wyborcza та 5,7 публікацій в Onet.pl за 1 місяць. Найбільше публікацій в аналізованих виданнях (див. Рис.3.6) припадає на лютий і березень 2012 року (42%), що свідчить про збільшення кількості згадок про підготовку України до Євро-2012 із наближенням самого чемпіонату.


64  

Рис. 3.6. Динаміка публікацій у польських ЗМІ У публікаціях польських видань переважає нейтральне представлення підготовки України до Євро-2012, хоча значну частину також займають публікації із негативним змістом. Невелика частина матеріалів видань позитивно оцінюють Україну та її дії щодо приготувань до Чемпіонату Європи з футболу. 3.2.1. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 у Gazeta Wyborcza (wyborcza.pl) За аналізований період у Gazeta Wyborcza було опубліковано 13 матеріалів, що задовольняли усі критерії дослідження. Статті досить рівномірно розподілені у часовому проміжку, що говорить про постійний інтерес до подій в Україні, що пов’язані із підготовкою до Євро-2012, а не прив’язаність до конкретних подій, що стають причиною публікацій. У Рис.3.7. бачимо, що кількість публікацій із наближенням Чемпіонату поступово зростає: у лютому-березні 2012 року аналізованих матеріалів більше, ніж у попередній період.

Рис. 3.7. Динаміка публікацій в Gazeta Wyborcza про підготовку України до Євро-2012


65  

Більшість (62%) публікацій Gazeta Wyborcza – це авторські матеріали, тоді як 38% - матеріали без зазначення авторства, джерелом яких є повідомлення інформаційних агенцій. Автори статей Gazeta Wyborcza мають польське походження. Публікації Gazeta Wyborcza розподілилися між двома рубриками «Головна» (70%) та «Бізнес» (30%). У таблиці 3.6 бачимо, що матеріали про підготовку України до Євро-2012 не належать до спортивних рубрик, що свідчить про відсутність ставлення до Чемпіонату лише як до спортивної події. Очевидно, надання більшої, не лише «спортивної» ваги Євро-2012, спричинив той факт, що співорганізатором цієї події разом з Україною є сама Польща, для якої Євро-2012 є грандіозним цивілізаційним проектом. Тому підготовка до Чемпіонату розглядається як модернізація країни, покращення умов, розвиток бізнесу тощо, а не суто підготовка до спортивної події. Таблиця 3.6. Розподіл публікацій Gazeta Wyborcza за рубриками Рубрика

Головна

Бізнес

Кількість публікацій

9

4

У відсотках

70

30

Wyborcza

представлене

Жанрове

розмаїття

Gazeta

новиною,

кореспонденцією, статтею та інтерв’ю. Найбільше у виданні аналітичних статей (46%) та кореспонденцій (38%), що свідчить про глибокий аналіз та інтерпретацію інформації про підготовку України до Євро-2012. Таблиця 3.7. Розподіл публікацій Gazeta Wyborcza за жанрами Жанр

Новина

Кількість публікацій 1 У відсотках, %

8

Кореспонденція Стаття

Інтерв’ю

5

6

1

38

46

8

Окрім традиційних тем, з якими пов’язані публікації про підготовку України до Євро-2012 у британських ЗМІ, таких, як проблеми із


66  

інфраструктурою, завищені ціни на житло, протести FEMEN тощо, матеріали Gazeta Wyborcza висвітлюють також теми, пов’язані із загальним значенням Чемпіонату для майбутнього України, її економічного розвитку та можливості вступу до ЄС. Більшість фотографій, використаних у публікаціях про підготовку України

до

Євро-2012,

мають

нейтральний

характер.

Загалом

використовуються зображення вже добудованих стадіонів зсередини, символів Чемпіонату та згаданих у матеріалах осіб. На відміну від британських ЗМІ, де більшість публікацій про підготовку України до Євро-2012 мають негативне забарвлення, у матеріалах Gazeta Wyborcza майже в однакових пропорціях представлено як негативний, так і позитивний образи України. Позитивне представлення підготовки України до Євро-2012 у Gazeta Wyborcza більшою мірою пов’язане із перспективами євроінтеграції. У таких публікаціях схвально оцінюються приготування України до Чемпіонату, що є лише складовою більш глобального процесу, до якого Польща має безпосередній стосунок – вступу України до ЄС. Польські ЗМІ відзначають, що, незважаючи на численні проблеми в Україні, її мешканці налаштовані оптимістично і зосереджені на перспективах, які відкривається після Євро2012. «В Україні говорять не про спізнення та проблеми, а про переваги від найбільшого футбольного чемпіонату. Львів хоче здобути імідж східної Флоренції, а Харків – показати себе європейським містом із сучасними спортивними об’єктами та готелями» [Studniówka na Ukrainie i stypa w Polsce// Gazeta Wyborcza. – 29.02.2012]. За польськими медіа, Євро-2012 для України – це шлях до євроінтеграції. Саме тому значна частина аналізованих у Gazeta Wyborcza приготувань України до Чемпіонату розглядаються в контексті вступу до ЄС.


67  

«Для нас цей проект є тестом, що покаже, наскільки ми готові до реалізації

більш

складного

проекту

інтеграції

України

з

Європейським Союзом» [ME-2012 - Łubkiwski: Platini zrobił dla nas więcej niż urzędnicy z UE// Gazeta Wyborcza. – 30.03.2012]. Окрім представників української влади, які щоразу говорять про важливість Євро-2012 для майбутнього України, польські журналісти використовують у своїх матеріалах і думки пересічних людей, які так само вбачають неймовірні перспективи. «Водій таксі розповідав, що якщо українці добре покажуть себе під час Євро, то їх швидше візьмуть до ЄС. Люди із Заходу побачать, що Україна не є якоюсь дикою країною» [Studniówka na Ukrainie i stypa w Polsce// Gazeta Wyborcza. – 29.02.2012]. Оскільки у польських ЗМІ підготовка України до Євро-2012 безпосередньо пов’язана із євроінтеграцією, то важливим є у публікаціях лютого-березня 2012 використання бекграунду про ув’язнення Юлії Тимошенко, значенням якого є порушення демократичних цінностей і прав людини. Крім того, неодноразово наголошується на охолодженні стосунків між Україною та ЄС останнім часом через ув’язнення екс-прем’єр-міністра. Таким чином, ув’язнення Ю. Тимошенко у Gazeta Wyborcza розглядається як перешкода на шляху євроінтеграції, складовою частиною якої є проведення Євро-2012. «Справа Тимошенко призвела до значного охолодження стосунків між Україною та ЄС» [Tusk i Azarow: Ukraina i Polska przygotowane na Euro 2012// Gazeta Wyborcza. – 23.03.2012]. Варто зазначити, що для публікацій про підготовку України до Євро2012 характерна більша деталізація, ніж у британських ЗМІ, і глибша подача політичного контексту. Так, наприклад, окрім справи Ю. Тимошенко, Gazeta Wyborcza аналізує діяльність відповідального за проведення в Україні Євро2012 віце-прем’єр-міністра Бориса Колеснікова. Він виступає як головний


68  

ініціатор фальсифікації голосів на президентських виборах 2004, що тепер стоїть за репресіями проти Юрія Луценка. Тому журналісти переконують аудиторію у тому, що така країна як Україна ніяк не може бути партнером Польщі у жодних питаннях. «Не можна закривати очі на очевидні порушення прав людини, кризу демократії чи всюдисущу корупцію. Авторитарна і корумпована Україна ніколи не цікавитиме Польщу як партнер» [Ukraiński kolega?// Gazeta Wyborcza. – 29.02.2012]. Критика щодо приготувань України до Євро-2012 у Gazeta Wyborcza також великою мірою стосується поганих автомобільних та залізничних сполучень, а також надміру високих цін на готелі. Про формування негативного образу України через проблеми із готелями у Gazeta Wyborcza говорять навіть представники УЄФА. Поруч із повідомленнями про неймовірно завищені ціни на житло в українських готелях, Gazeta Wyborcza пише про те, що польські готельєри прагнуть затримати вболівальників у себе якомога довше. «Власники польських готелів подумали про те, чому б не затримати фанів збірних, що гратимуть в Україні, у себе переночувати, а потім відвезти до України? Вони розраховують на те, що вболівальники не приїдуть тільки на одну чи дві ночі, а залишаться на довше» [Oferty specjalnie na Euro 2012. Biura podróży i hotelarze walczą o klientów// Gazeta Wyborcza. – 21.03.2012]. У Gazeta Wyborcza разом із висвітленням проблемам, пов’язаних із сполученнями між містами, автори неодноразово наголошують на закупівлі Україною нових швидкісних потягів, що значно скоротить тривалість подорожі Україною. «Завдяки швидкісним потягам найдовшу трасу – між Києвом та Донецьком – можна буде подолати за 5,5 годин замість 12» [Ukraina


69  

uspokaja:

Euro

2012

będzie

komfortowe//

Gazeta

Wyborcza.

05.04.2011]. Важливим елементом у формуванні образу України під час приготувань до Євро-2012 є протести FEMEN. У повідомленнях про активісток зазначаються їхні звинувачення України у корупції, проституції і секс туризмі під час Євро-2012. Їхні висловлювання навряд чи сприяють покращенню іміджу України, а скоріше, навпаки, стимулюють закріплення стереотипів країну із «красивими і дешевими жінками» та високим рівнем захворювання на ВІЛ/СНІД. «Чемпіонат може призвести до гуманітарної катастрофи. Україна з її епідемією ВІЛ/СНІД стане для Європи біологічною бомбою. Вболівальники повернуться до своїх країн з тим, чим заразяться від українських жінок» [Euro 2012 jako katastrofa// Gazeta Wyborcza. – 15.09.2011]. Таким чином, публікації Gazeta Wyborcza про підготовку України до Євро-2012 характеризуються балансуванням між позитивною і негативною інформацією про Україну, наданням слова українським спікерам, з повідомлень яких, більшою мірою, формується позитивний образ України у польських ЗМІ. 3.2.2. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 в Onet (onet.pl) За аналізований період у виданні Onet було опубліковано 85 матеріалів про підготовку України до Чемпіонату Європи з футболу. На рис. 3.6 бачимо, що із наближенням Євро-2012 кількість публікацій постійно зростає. Найбільша їхня кількість припадає на березень 2012 року – 27%.


70  

Рис. 3.8. Динаміка публікацій в Onet про підготовку України до Євро-2012 Джерелом більшості публікацій Onet, на відміну від всіх інших аналізованих у цьому дослідженні видань, є повідомлення інформаційних агенцій, а не авторські публікації. Лише 5% матеріалів видання є авторськими,

більшість

з

них

написані

журналістами

польського

походження. Крім того, трапляються і статті українського авторства. Публікації про підготовку України до Євро-2012 належать до 5 рубрик Onet. Більшість з них (73%) є наповненням для спеціально створеної для цієї теми рубрики «Євро-2012», інші повідомлення розподілилися між такими рубриками, як «Бізнес» (12%), «Новини» (6%), «Офсайд» (6%), «Путівник» (3%). Таблиця 3.8. Розподіл публікацій Onet за рубриками Рубрика

Євро-2012 Бізнес Новини Офсайд Путівник

Кількість публікацій 62

10

5

5

3

73

12

6

6

3

У відсотках

Особливістю публікацій про підготовку України до Євро-2012 в Onet є переважання коротких інформаційних повідомлень над більш розлогими


71  

аналітичними жанрами. Так, кількість новин складає 79%, кореспонденцій – 16%, статей – 5%. Значна частина матеріалів Onet своїм джерелом мають інформаційні агенції, в тому числі і українські. Таблиця 3.9. Розподіл публікацій Onet за жанрами Жанр

Новина

Кореспонденція

Стаття

Кількість публікацій 67

14

4

79

16

5

У відсотках

Тематичне представлення матеріалів про підготовку України до Євро2012 досить широке: від проблем із будівництвом стадіонів, транспортною системою, готелями, корупцією, хабарів до оцінки перспектив України після проведення

чемпіонату,

опису

культурних

особливостей,

необхідних

щеплень, покращення умов для людей з особливими потребами тощо. Розмаїття представленої інформації про приготування України до Чемпіонату є дуже широким, зважаючи на те, що більша частина інформаційних повідомлень

носять

нейтральний

зміст,

що

принаймні

не

сприяє

поглибленню наявних негативних стереотипів про Україну. Матеріали Onet мають нейтральний візуальний супровід. Невеликі за розміром фотографії зазвичай не мають підписів, що може сприяти ігноруванню читачем зображень як додаткової інформації. Більшість публікацій Onet нейтрально зображають підготовку України до Євро-2012 (50%). Значна частина (38%) мають негативне забарвлення, невелика частина (12%) – позитивне. Домінування нейтральної інформації про приготування України до Чемпіонату Європи з футболу обумовлена переважним

використанням

повідомлень

інформаційних

агенцій,

які

зазвичай пов’язані із оприлюдненням певних даних щодо перебігу підготовки без жодного аналізу інформації. Для публікацій Onet характерна інформація, яка містить порівняння України і Польщі. На відміну від британських ЗМІ, в Onet дуже рідко йдеться


72  

про двох організаторів Євро-2012 як про єдине ціле. Зазвичай це трапляється тоді, коли джерелом повідомлення є представники УЄФА, які загалом оцінюють загальний стан приготувань до Чемпіонату. Порівняння, які зазвичай використовуються як описовий метод у публікаціях про приготування України до Євро-2012, передбачають перевагу Польщі над Україною. «Вони дуже стараються, але очікували від них більшого. УЄФА, доручаючи нам організацію турніру, розраховувала на те, що маємо однаковий рівень розвитку. На жаль, реальність є зовсім іншою»   [Polska przeprasza Ukrainę// Onet.pl. – 10.03.2012]. «Польща – це мрія, Україна – пекло» [Ukraina za droga dla kibiców z Irlandii// Onet.pl. – 02.12.2011]. Варто зазначити, що у публікаціях видання Onet місто Донецьк, на відміну від британських ЗМІ, немає такого негативного забарвлення. Навпаки, він є зразковим містом із одним з найкращих стадіонів Євро-2012. В Onet найчастіше із усіх українських міст, що приймають Чемпіонат Європи з футболу, згадується Львів. Це можна пояснити близькістю цього міста до Польщі і, відповідно, більшою інформованістю про нього. Загалом, із Львовом у польських виданнях подається негативна інформація. «Найбільше занепокоєння викликало будівництво «Арени Львів»» [Euroraport Onet: 100 dni do Euro 2012, Polska i Ukraina na ostatniej prostej// Onet.pl. – 29.02.2012]. «Найбільша зацікавленість Львовом безумовно зумовлена близькістю цього

міста

до

польського

кордону.

Туди

велика

кількість

організованих груп їхатиме автобусами. Матч у Харкові пов'язаний з транспортними проблемами і високими цінами у готелях» [Ukraina jest dla duńczyków barierą mentalną// Onet.pl. – 20.03.2012].


73  

Значна частина негативної інформації про приготування України до Євро-2012 в Onet є адаптаціями журналістами видання матеріалів з іноземних ЗМІ. Наприклад, німецька журналістка у своєму матеріалі перераховує причини, через які «люди бояться їхати до України». «Іноземні вболівальники є упередженими щодо цієї країни з огляду на стереотипи, поширені про неї у Західній Європі. Більшість вболівальників переконана у фатальному стані інфраструктури. В очах німців, іспанців, португальців та голландців Україна – це країна, яка ще не готова приймати таку велику кількість футболістів та вболівальників з усієї Європи» [Brigitte Schultze: ludzie boją się jechać na Ukrainę// Onet.pl. – 23.02.2011]. Однією з головних проблем України, яка висвітлюється в Onet, є нестача місць у готелях для вболівальників та непомірно високі ціни на них. «Представники УЄФА занепокоєні високими цінами в українських готелях. Виконавчий директор Мартін Каллен застеріг наших східних сусідів,

що

така

політика

може

негативно

вплинути

на

привабливості турніру» [UEFA naciska na obniżkę cen w ukraińskich hotelach// Onet.pl. – 29.02.2012]. «Дуже багато людей хочуть заробити на браку відповідної готельної бази. Деяким здається, що маючи кілька вільних ліжок за тиждень стануть мільйонерами. Крім того, Україна вважається країною небезпечною і дорогою» [Duńczycy: Euro 2012 jest za drogie. to skandal!// Onet.pl. – 24.01.2012]. Серед проблем, пов’язаних із приготуванням України до Євро-2012, у польських ЗМІ також фігурує інформація про проблеми із постачанням електричного

струму.

Причиною

таких

публікацій

стали

перебої

електроенергії в одному з районів Києва під час святкування Нового 2012 року. Цей випадок спричинив публікації, що передбачають такі ж проблеми і під час Чемпіонату.


74  

«Проблеми із постачанням електроенергії значно ускладнюють організацію Євро-2012. Україна – це країна, де найчастіше в Європі стаються електричні аварії […] Чи можемо собі дозволити, щоб Україна була співорганізатором Чемпіонату Європи з футболу?» [Obawa o Euro 2012. "Ukraina to kraj ciemności// Onet.pl. – 09.01.2012]. Ще однією важливою темою про приготування України до Євро-2012 стала корупція. Україна описується в польському виданні як хабарницька і корумпована країна, де постійно розкрадаються кошти із державного бюджету. Більше того, ні для кого це не є таємницею, проте влада жодним чином не реагує на порушення законодавства. «Про факти розкрадання державного бюджету при будівництві найважливіших об’єктів, як, наприклад, Олімпійського стадіону у Києві, писала українська преса, але правоохоронні органи ігнорували інформацію, що з’явилася у медіа» [Ukraińskie MSW wykryło defraudacje// Onet.pl. – 17.03.2012]. «На «чорному ринку» у Харкові квитки на матчі продаються за ціною в 30 разів дорожчою, ніж офіційна» [Skandal z biletami, Platini zabrał głos// Onet.pl. – 29.09.2011]. «Найгірша ситуація у Донецьку і Києві, де частина будівельних інвестицій не була реалізована через корупцію»  [Duże problemy Ukrainy// Onet.pl. – 11.10.2011]. Високий рівень захворюваності ВІЛ/СНІД – це також одна із визначальних рис України у польських ЗМІ. У матеріалі про бажані щеплення від кору для тих, хто збирається відвідати Україну під час Євро2012, наводиться бекграунд, що не стосується захворювання на кір. Повідомляється, що в Україні дуже швидко поширюється ВІЛ/СНІД. «Україна належить до держав із найшвидшими темпами поширення епідемії ВІЛ/СНІД. Офіційні дані свідчать про більше, ніж 180 тисяч


75  

заражень від 1987 року і 21,4 тисяч смертей, пов’язаних з ВІЛ» [Władze Ukrainy zalecają kibicom szczepienia przeciw odrze// Onet.pl. – 13.03.2012]. Крім того, про Україну як постачальника проституток до Західної Європи інформують FEMEN, що активно борються із секс-туризмом в Україні, проводячи акції протесту у багатьох європейських країнах і у Польщі зокрема. Для Onet, як і для Gazeta Wyborcza характерним є використання інформації про підготовку України до Євро-2012 в контексті євроінтеграції, важливим

чинником

якої

останнім

часом

залишається

ув’язнення

Ю. Тимошенко. Публікуються заяви дочки колишнього прем’єр-міністра із закликами бойкотувати Євро-2012 в Україні. «На запитання, чим може Захід допомогти її матері, 31-річна Євгенія відповіла: «Бойкотувати Чемпіонат Європи з футболу. Покладаємося на мобілізацію вболівальників»» [Córka Tymoszenko apeluje o bojkot Euro 2012 na Ukrainie// Onet.pl. – 03.02.2012]. Джерелом публікацій про підготовку до Євро-2012 із позитивним образом України є переважно українські інформаційні агенції, повідомлення яких журналісти Onet адаптують для своєї аудиторії. Так, інформаційними повідомленнями Onet часто стає інформація з прес-конференцій, де представники української влади запевняють в успішності усіх приготувань. Саме тому в Onet значна частина новин про приготування України до Євро2012 має позитивний характер. Таким чином, матеріали про підготовку України до Чемпіонату Європи з футболу в польському інтернет-виданні Onet загалом мають нейтральне

забарвлення

через

публікації

коротких

інформаційних

повідомлень лише із зазначенням фактів і без заглиблення в аналіз. Крім того, значна частина матеріалів негативно зображують приготування України до футбольного чемпіонату, зосереджуючись в основному на проблемах із


76  

готельною базою, транспортом та корупцією. Поширенню позитивного іміджу

сприяє

використання

польськими

журналістами

повідомлень

українських інформаційних агенцій.

3.3. Порівняння висвітлення підготовки Україною до Євро-2012 в британських та польських ЗМІ Проаналізувавши матеріали британських та польських ЗМІ (загальна кількість – 142 матеріали) можна зробити висновок про те, що Україна в цих виданнях пов’язується з певними стереотипами, які активно поширюються. Відмінністю висвітлення цих двох країн є те, що, якщо у польських медіа до України і застосовуються вже поширені стереотипи як про проблемну країну, не здатну прийняти спортивну мега-подію, то окрім цього подається і значна кількість нейтральної чи позитивної інформації, що фактично збалансовує негативну репрезентацію. Натомість, у британських ЗМІ подається виключно негативна інформація. Як британські, так і польські ЗМІ значно критикують підготовку України до Євро-2012 і негативно представляють образ країни. 70% аналізованих матеріалів з британських ЗМІ зосереджені на негативному представленні України, решта – нейтрально описують підготовку до Євро2012. У польських ЗМІ частка нейтрального висвітлення підготовки України до Євро-2012 майже дорівнює кількості матеріалів із негативним образом України

43%

і

40%

відповідно.

Варто

зазначити,

що

частина

публікацій (17%) в аналізованих польських виданнях були із позитивним образом України. Найбільше матеріалів (45%) британських медіа про підготовку України до Євро-2012 було опубліковано у грудні 2011, коли відбувалося жеребкування футбольних команд у Києві. Матеріали про Україну в польських ЗМІ є більш рівномірно розподілені протягом аналізованого періоду, а їхня більшість припадає на лютий і березень 2012 року (42%), що


77  

свідчить про збільшення кількості згадок про підготовку України до Євро2012 із наближенням самого чемпіонату. У британських медіа такий взаємозв’язок відсутній. Більшість матеріалів про підготовку України до Євро-2012 у британських

медіа

є

авторськими,

значна

частина

яких

написана

журналістами британського походження (50%). Авторами 10% публікацій є українці, росіяни та поляки. Тоді як ще 40% матеріалів опубліковані без зазначення авторства. У більшості аналізованих публікацій польських медіа не зазначено авторство (88%), авторами решти 11% є поляки і 1% - українці. Розподіл матеріалів про підготовку України до Євро-2012 в іноземних ЗМІ по рубриках свідчить про надання певного контексту цій події. Так, у британських медіа такі публікації найбільше стосувалися спортивної рубрики («Футбол»), решта розподілилася між такими рубриками: «Новини», «Європа», «Світ», «Північна Ірландія». Тобто підготовка України Євро-2012 у британських ЗМІ найбільше пов’язується зі спортом. У польських медіа більшість публікацій розподілилася між рубриками «Євро-2012», «Бізнес» і «Головна», а також у таких рубриках, як «Новини», «Офсайд» і «Путівник». Таким чином, для Польщі, як співорганізатора Євро-2012, ця подія, і відповідно підготовка до неї в Україні, не несе лише спортивну конотацію, а вписана у більш широкий контекст. Для матеріалів британських медіа характерні розгорнуті аналітичні статті та сюжети, які склали більшість в аналізованих виданнях (44%), решта матеріалів – це кореспонденції (28%) та новинні матеріали (28%). Для польських медіа характерне у матеріалах про підготовку України до Євро2012 домінування коротких інформаційних повідомлень, джерелом яких нерідко ставали українські інформаційні агенції. Так, кількість новин склала 70%, кореспонденцій – 19%, статей – 10% і 1% - інтерв’ю. Візуальний супровід до матеріалів про підготовку України до Євро2012 загалом є нейтральним як у британських, так і польських виданнях. Навіть у яскраво негативних публікаціях використовуються нейтральні


78  

фотографії, що, ймовірно, мають привернути увагу читача. Виняток становить BBC, де більшість візуального супроводу збігається із тональністю публікацій

(негативний

ефект

досягається

за

рахунок

зображень

недобудованих стадіонів, доріг, «радянських» (у негативному сенсі) потягів та залізничних вокзалів). У тематичному представленні публікацій про підготовку України до Євро-2012 можна виділити спільні риси, характерні для висвітлення у британських та польських ЗМІ. Такими є постійна критика готелів, транспортної інфраструктури, корупції, жорстокості українців та бажання нажитися на іноземцях, висвітлення протестів FEMEN і використання для висвітлення бекграунду про Україну інформації про захворювання на ВІЛ/СНІД та нелегальну проституцію. Така інформація фактично формує образ України за кордоном. Окрім перерахованих загальних тенденцій у висвітленні підготовки Україною Євро-2012, варто сказати і про виявлені протягом аналізу особливості:  у британських медіа Україна та Польща часто зображуються як єдине ціле, у польських зазвичай Україну порівнюють із Польщею;  тематичне розмаїття публікацій у британських ЗМІ залежить виключно від практичної корисності інформації про Україну для англійських вболівальників; польське висвітлення України є набагато різноманітнішим і більш деталізованими;  у польських ЗМІ Євро-2012 розглядається як частина інтеграції України до Європейського Союзу;  більшість матеріалів про приготування України до Чемпіонату у британських ЗМІ не збільшується із наближенням до самої події, а залежить від масштабних подій глобального масштабу; у


79  

польських ЗМІ увага до України як організатора Євро-2012 збільшується із наближенням самої події;  польські ЗМІ частіше надають слово представникам української сторони, що сприяють формуванню позитивного іміджу країни;  британські медіа акцентують увагу на інакшості України, зосереджуючись на найбільших проблемах при підготовці до Євро-2012, ігноруючи новини про позитивні зміни в країни, що може зашкодити сформованому у Західній Європі образу «дикого

краю».

Це

підтверджує

думку

науковців

про

вкоріненість стереотипів про віддалені місця [9, 116]. За аналізованими даними у британських та польських медіа можна окреслити головні найбільш вживані категорії, що впливають на формування образу України за кордоном.

Таблиця 3.10. Основні характеристики образу України в іноземних ЗМІ Категорія

Характеристика

Готельна база

завищені ціни, недостатня кількість місць, застарілі радянські готелі поганої якості повільна радянська залізниця, «сауна» у потягах, недотримання розкладів руху, розбиті автомобільні дороги, незрозумілі дорожні знаки, написані кирилицею один із основних постачальників проституток до Західної Європи, країна із дешевими жінками, поширення епідемії ВІЛ/СНІД найшвидшими у Європі темпами вбивства безпритульних тварин, расизм, бажання заробити на іноземцях без усвідомлення

Транспортна інфраструктура

Проституція

Жорстокість українців і бажання нажитися


80  

наслідків розкрадання бюджетних коштів, хабарі, підробка документів, торгівля за завищеними цінами на «чорних ринках»

Корупція

Важливим у представленні приготування України до Євро-2012 як у британських, так і у польських ЗМІ є поверхове висвітлення. Більшість проаналізованих матеріалів (80%) подавалася без відповідного бекграунду, що міг би пояснити певні події чи явища, пов’язані із підготовкою до Чемпіонату. Отже, припущення Аврахама про те, що брак бекграунду сприяє створенню стереотипів і викривленню інформації [1, 365], характерний і для образу України в іноземних медіа. Щодо застосування в іноземних ЗМІ практик до подолання стереотипів про України, проаналізовані дані дають право стверджувати про наявність декількох таких стратегій: контр-стереотипізування та пошук альтернативних стратегій репрезентації. Наприклад, активна діяльність жіночого

руху

FEMEN

можна

зарахувати

до

стратегії

контр-

стереотипізування, що зберігає ризики непрямого відсилання до негативного зображення і, таким чином, продовження процесу ретрансляції стереотипів, що були створені засобами масової інформації раніше [9, 122]. Так, журналісти, що висвітлюють діяльність цього руху, щоразу змушені звертатися до попередньої інформації, що сприяє формуванню негативного образу України. Стратегія пошуку альтернативних стратегій репрезентації характерна для польських ЗМІ через надання слова «Іншим», тобто українській стороні, що сприяє формуванню позитивного образу України. Аналіз висвітлення підготовки України до Євро-2012 в іноземних медіа дав змогу дослідити не лише фактичний справ приготувань до спортивної події, а й сучасний образ України за кордоном. Через недостатні знання і, ймовірно, неуспішні стратегії подолання негативних образів, Україна продовжує залишатися у Європі «диким», «екзотичним» краєм, про


81  

який мало хто знає. Використана для зміни/покращення національного образу стратегія проведення глобальної медіа події (Євро-2012) не стала успішною. За Україною, про яку в Європі і так небагато знали, через що формувалася низка стереотипів, закріпилися нові негативні риси, яких нелегко буде позбутися через складність самого процесу зміни/покращення національних образів. Проведене дослідження показало, що за Україною закріпилися негативні характеристики, пов’язані із «радянською» застарілою транспортною

системою,

проблеми

із

готелями,

проституцією

і

захворюванням на ВІЛ/СНІД, корупцією тощо. Ймовірно, опис країни із такими характеристиками навряд чи сприятиме розвитку туризму і бізнесу, оскільки необхідні для цього елементи мають за кордоном негативну оцінку. А повторювані візити до країни і інвестиції є необхідною умовою для зміни/покращення національного образу.


82  

ВИСНОВКИ

Проведення глобальних медіа подій, до яких належить і організований Україною разом із Польщею Чемпіонат Європи з футболу «Євро-2012», дослідники зараховують до стратегій покращення негативних національних образів . Кількість публікацій про Україну як співорганізатора важливої для багатьох європейських країн події почала зростати. Центральною темою матеріалів став аналіз процесу підготовки до Євро-2012. Проте, це не сприяло покращенню образу України за кордоном, оскільки

більшість

публікацій

негативно

описували

Україну

та

її

приготування до Євро-2012. Більш критичними до України виявилися британські медіа, що радили взагалі не їхати до України і апелювали до радянського минулого, яке визначалося однією з причин усіх сучасних проблем країни. Польські ЗМІ, хоч і критикували Україну за тими ж категоріями, що і британські, проте значна кількість матеріалів нейтрально або позитивно репрезентували країну. Цьому сприяв факт домінування в аналізованих матеріалах польських медіа інформаційного жанру новин, для якого характерна нейтральна подача інформації, та публікації значної кількості повідомлень українських інформаційних агенцій, що звітували про певні успіхи в підготовці до Євро-2012. Таким чином, було виявлено, що жанр журналістського матеріалу та джерело інформації впливають на характер висвітлення певного місця. Інтерес до України з боку британських ЗМІ як організатора ЄВРО2012 не був рівномірним протягом всього аналізованого періоду, на відміну від польських медіа. Більшість матеріалів BBC, Daily Mail та Guardian були зосереджені навколо однієї події (жеребкування фінальних ігор Чемпіонату, що відбувалося у грудні 2011 року у Києві).


83  

Дослідження розміщення матеріалів про підготовку України до Чемпіонату у різних рубриках видань дало змогу прийти до висновку, що у ЗМІ Великої Британії Євро-2012 розглядається лише як чергова спортивна подія, що має «екзотичного» організатора, тоді як рубрики польських медіа свідчать про надання події більш статусного характеру, розглядаючи її як частину інтеграції України до Європейського Союзу. Про небажання більше дізнатися про Україну та її справжній, відмінний від сформованого в іноземних медіа, образ свідчить тенденція подавати матеріали про підготовку України до Євро-2012 без бекграунда. Незначна кількість публікацій містила «стереотипні бекграунди» переважно про рівень нелегальної проституції та захворюваності на ВІЛ/СНІД. За допомогою проведеного контент-аналізу було виявлено спектр найпопулярніших у британських та польських медіа тем щодо приготувань України до Чемпіонату Європи з футболу. Такими є готельна база, транспортна інфраструктура, проституція, корупція, жорстокість українців (ця тема прив’язувалась до поводження із безпритульними тваринами) і бажання нажитися на іноземцях. Кожна з цих категорій є об’єктом критики як британських, так і польських ЗМІ. Фактично, оскільки тепер Україну пов’язують із проведенням Євро-2012, негативна інформація щодо кожної із перерахованих категорій загалом і визначає сьогоднішній образ України. Використовуючи поділ типів образів місць на «багатогранні» та «одновимірні» для образу України при підготовці Євро-2012 бачимо, що у представлення України в польських ЗМІ більше тяжіє до багатогранного образу, оскільки тематичний спектр зображення країни набагато ширший і різноманітніший. Образ України у британських медіа є дуже обмеженим негативним колом визначених проблем, за яке висвітлення України ніколи не виходить, що дає право зарахувати таке представлення до одновимірного «закритого» образу. Виявлені стратегії подолання негативного образу України в іноземних ЗМІ (власне, проведення Євро-2012, контр-стереотипізування, пошук


84  

альтернативних стратегій репрезентації та ін.) у більшості випадків не сприяли зміні репрезентації країни за кордоном. Більше того, проведення Євро-2012 закріпило за Україною низку маркерів, що, ймовірно, негативно впливатимуть на кількість повторюваних візитів та інвестицій до країни. Оскільки заохочення відвідати країну є однією з важливих медіастратегій покращеннях негативного образу, що має зруйнувати наявні стереотипи у свідомості певної нації, Україна ще може використати Євро2012 для покращення своєї репрезентації за кордоном. Досі ігноровані зміни в британських медіа можуть приємно здивувати іноземців і спричинити низку

позитивних

публікацій.

Проте,

оскільки

негативні

образи

висвітлюються частіше, а за Україною вже закріплені певні характеристики в іноземних медіа, підтвердження деяких стереотипів може переважити над переконанням у позитивних змінах країни. Тому важливо продовжити це дослідження

після

проведення

Євро-2012

і

порівняти

результати,

проаналізувавши зміни в образі України до і після проведення глобальної медіа події.


85  

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Avraham Eli. Cities and their news media imagies // Cities. – 2000. – Vol. 17 (5). – P. 363-370. 2. Avraham Eli. Media strategies for improving an unfavorable city image // Cities. – 2004. – Vol. 21 (6). – P. 471-479. 3. Cavanagh S. Content analysis: concepts, methods and applications // Nurse Researcher. – 1997. - №4. – P. 5-16. 4. Chalip Laurence, Green Christine, Hill Brad. Effects of sport event media on destination image and intention to visit // Journal of sport management. – 2003. – №17. – P. 214-234. 5. Couldry Nick. Media events in a global age. – New York: Taylor & Francis, 2010. – 309 p. 6. Dayan Daniel, Katz Elihu. Media events: the live broadcasting history. – Harvard University Press, 1992. – 306 p. 7. Elo S., Kynga S. The qualitative content analysis process // Journal of Advanced Nursing. – 2008. – №62. – P. 107-115. 8. Florek Magdalena, Breitbarth Tim. Mega Event = Mega Impact? Travelling Fans’ Experience and Perceptions of the 2006 FIFA World Cup Host Nation // Journal of Sport & Tourism. – August 2008. – Vol. 13 (3). –P. 199219. 9. Fursich Elfriede. Media and the representation of Others // UNESCO 2010. – 2010. - №1. – P. 113-130.


86  

10. Giffard Enthony, Rivenburgh K. Nancy. News agencies, national images and global media events // I&MC Quarterly. – 2000. – Vol. 77 (1). – P. 8-21. 11. Hall Stuart. Representation: cultural representations and signifying practices. – London: Sage, 1997. – 400 p. 12. Kim. I. Applying Content Analysis to Web based Content // People and Interactivity Research Centre. – 2010. – P. 283-288. 13. Kimberly A. The content analysis guide book. – London: Sage, 2002. – 301 p. 14. Krippendorff K. Content analysis: an introduction to its methodology. – London: Sage, 2004. – 413 p. 15. Lee Choong-Ki. Korea’s destination image formed by the 2002 World Cup // Annals of Tourism Research. – 2005. – Vol. 32 (4). – P. 839–858. 16. Mittag J., Legrand B. Towards a Europeanization of football? Historical phases in the evolution of the UEFA European Football Championship // Soccer & Society. – November 2010. – Vol.11 (6). – P. 709-722. 17. Morgan David. Qualitative Content Analysis: A Guide to Paths not Take // Qualitative health research. – 1993. – Vol.3 (1). – P.112-121. 18. Morgner Christian. The public of media events // MedieKultur. – 2011. – №50. – P. 143-159. 19. Pfeil Ulrike. Applying qualitative content analysis to study online support communities // Univ Access Inf Soc. – 2010. – №9. – P. 1-16. 20. Roche Maurice. Mega-events and modernity: Olympics and expos in the growth of global culture. – New Yourk: Routledge, 2000. – 281 p.


87  

21. Shannon Sarah. Three Approaches to Qualitative Content Analysis // Qualitative health research. – 2005. – Vol.15 (9). – P. 1277-1288. 22. Smith Andrew. Reimaging the city. The value of sport initiatives // Annals of Tourism Research. – 2005.– Vol. 32 (1). – P. 217–236. 23. Tilson D., Stacks D. To know us is to love us: the public relations campaign to sell a ‘business-tourist-friendly’ // Public Relations Review. – 1997. №23. – P. 95-115. 24. Wenner A. Lawrence. Mediasport. – New York: Routledge, 1998. – 336 p. 25. Zeng Guojun. The impact of international TV media coverage of the Beijing Olympics 2008 on China’s media image formation: a media content analysis perspective // International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. – July 2011. – P. 319-336. 26. Бондар В., Допіра М. Розгляд методу контент-аналізу з погляду кількісно-якісних технік проведення // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2007. – т. 70. – С. 17-26. 27. Іванов В. Квантифікація й інтерпретація даних дослідження // Інформаційне суспільство. – 2009. - №10. – С. 10-11. 28. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу. Моделі та практики. – К.:Академія української преси, 2003. – 112 с. 29. Методологія

медіа-досліджень

[Електронний

ресурс] //

http://uk.wikibooks.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0% B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BC %D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0 %B5%D0%BD%D1%8C


88  

30. Саїд, Е. Орієнталізм. – К.: Основи, 2001. – 511 с.


89  

Додаток А. Таблиця контент-аналізу матеріалів BBC Заголовок

1

Euro 2012: Venue guide for European Champion ship finals

2

Protests over stray dog killings in Ukraine

3

Poland and Ukraine's Euro 2012 struggle

Дата

Автор

01.12 .2011

Chris Bevan/ Велика Британ ія

26.01 .2012

Albiy Shudry a/ Україн а

05.12 .2011

Rafael Saakov / Росія

Рубрика

футбол

Європа

Європа

Жанр

Тема

Гід

опис стадіонів

Відео сюже т, 2,04'

вбивство бродячи х собак перед Євро2012

Відео сюже т, 2,42'

Підготов ка Львова і Вроцлав а до Євро2012

Зображення України

нейтральне

негативне

негативне

Фотографії/ відеоряд

нейтральні/ зображення стадіонів негативний (показ людей, що протестують проти вбивств, тварин, що страждають )

негативний (Львів весь недобудова ний, неукладена бруківка, недобудова ний стадіон)

Бекграунд

Зміст

відсутній

Протест проти вбивства бродячих собак перед Євро2012

Особливості висвітлення Для опису стадіонів вибрано категорію "Distance from Kiev, from Warsaw", що говорить про колоніальне мислення категоріями центр-периферія, Велика Британія колишня імперія, можливо, через це прагнення до такого представлення. Цікава категорія "Did you know" та "Where it is" у контексті тих засобів, якими описуються бекграунд або місцезнаходження. зазвичай, через стереотипи. негативне представлення України через показ її неспроможності готуватися до Чемпіонату "гуманними" методами. Українці лише хочуть показати будь-якими методами європейцям, що у них все добре, бродячих собак немає, неважливо, яким чином була досягнута ця мета.

присутній (у вигляді "цікавої інформації " про стадіон)

опис 8 стадіонів (України та Польщі), які прийматимуть Євро-2012

відсутній

Опис стадіонів Львова і Вроцлава. Загалом зосереджується увага на кожному об'єкті окремо. У Львова багато проблем, нічого не готово до Євро2012, немає фінансування, не встигають вкластися у строки. У Вроцлаві (судячи з відео і опису) краща ситуація, хоча автор цього і не говорить.

Проблеми: недобудований стадіон через відсутність грошей. Загалом, немає чіткого порівняння Львова і Вроцлава - України і Польщі. Окремо опис кожного міста і його проблем. Україна і Львів - нема грошей і нічого не побудовано (очевидно, все розікрали)

Посилання

http://www.b bc.co.uk/spo rt/0/football/1 5921248

http://www.b bc.co.uk/new s/worldeurope16749965

http://www.b bc.co.uk/new s/worldeurope16004351


90  

4

5

6

7

Two cities prepare for Euro 2012

Racism fears ahead of Euro 2012 Shakira and Ukraine's president open Euro 2012 stadium Shakira and Viktor Yanukovy ch open new Ukraine stadium

02.12 .2011

Rafael Saakov / Росія

01.12 .2011

Dan Roan/ Велика Британ ія

09.12 .2011

Will Grant/ Велика Британ ія

09.12 .2011

відсутн ій

Європа

Європа

статт я

відео сюже т, 2,16'

Європа

відео сюже т, 1,38'

Європа

Нови на, відео (0,55' )

Підготов ка Львова і Вроцлав а до Євро2012

Расистсь кі проблем и

Відкритт я стадіону у Києві

Відкритт я стадіону у Києві

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

негативний (Львів весь недобудова ний, неукладена бруківка, недобудова ний стадіон)

негативний (старі "радянські" потяги, вокзал)

нейтральни й

нейтральни й

присутній (Львів завжди був одним із найпопуля рніших туристичн их місць України)

Опис стадіонів Львова і Вроцлава. Загалом зосереджується увага на кожному об'єкті окремо. У Львова багато проблем, нічого не готово до Євро2012, немає фінансування, не встигають вкластися у строки. У Вроцлаві (судячи з відео і опису) краща ситуація, хоча автор цього і не говорить.

Проблеми: недобудований стадіон через відсутність грошей. Загалом, немає чіткого порівняння Львова і Вроцлава - України і Польщі. Окремо опис кожного міста і його проблем. Україна і Львів - нема грошей і нічого не побудовано (очевидно, все розікрали)

http://www.b bc.co.uk/new s/worldeurope15983012

відсутній

Спочатку йдеться про можливість расистських виступів під час чемпіонату, проте влада запевняє, що цього не буде. Потім автор говорить, що Польща не єдина країна, що прийматиме Євро. І починається розповідь про Україну і її проблему із залізничними шляхами, що не має жодного стосунку до теми сюжету про расизм.

друга частина сюжету про Україну жодним чином не стосується теми про расизм. Розповідь про Україну зосереджена на її застарілій радянській залізничній системі, показані "недостойні" потяги, з яких незручно виходити, а дорога із Києва до Донецька, де, можливо, доведеться грати британській збірній, триватиме 12 годин. Тобто тотальне негативне представлення, яке ще гірше, ніж те, що у Польщі можливі расистські виступи, яких, як обіцяє влада, не має бути

http://www.b bc.co.uk/new s/worldeurope15994726

відсутній

Презентація нового стадіону у Києві, згадка про деякі проблеми із інфраструктурою та їхнє спростування президентом Януковичем, виступ Шакіри

відсутній

Презентація нового стадіону у Києві, згадка про деякі проблеми із інфраструктурою та їхнє спростування президентом Януковичем, виступ Шакіри

http://www.b bc.co.uk/new s/worldeurope15230994 акцент на "Soviet-era stadium", на тому, що були побоювання щодо вчасної здачі обєктів - постійна невпевненість у тому, що Україна може прийняти чемпіонат на достойному рівні

http://www.b bc.co.uk/new s/worldeurope15230886


91  

8

9

Pitching in: Clive Richardso n Limited have Europe at their feet

Ukraine looks to boost image with Euro 2012

23.09 .2011

18.03 .2011

Colletta Smith/ Велика Британ ія

Fiona Foster/ Велика Британ ія

Північна Ірландія

Європа

Нови на

Відео сюже т, 4,24'

Ірланськ а компанія встановл ює поле на стадіоні в Україні Україна після Євро2012 сподіває ться стати популяр ним туристич ним маршрут ом

нейтральне

негативне

нейтральне/ на фото: команда компанії на стадіоні

нейтральни й, негативний

відсутній

відсутній

Підготовка до Євро-2012 в Україні просувається добре, одна компанія Північної Ірландії встановлюватиме там поле (у Києві та Харкові)

підготовка україни просувається добре, бо цим займається ірландська компанія - вона забезпечить, щоб все було як треба

http://www.b bc.co.uk/new s/uknorthernireland15024782

Відео – позитивне+ контраст із проблемними місцями різкий, завжди наголошується на проблемах із інфраструктурою, МОСКВА – Батьківщина-мати – радянський символ, що звернений до москви = розуміння іноземцями впливу росії на україну, ФЕМЕН – адекватні коментарі учасниці фемен

http://news.b bc.co.uk/2/hi /programme s/fast_track/ 9429323.stm


92  

Додаток Б. Таблиця контент-аналізу матеріалів Daily Mail

Заголовок

1

UEFA set Euro 2012 ticket prices at 50 per cent cheaper than Euro 2008

2

Slaughter of stray cats and dogs to clean up streets for Euro 2012 condemne d by animal lovers

3

Ukraine face Euro 2012 expulsion over leadership crisis in nation's FA

Дата

15.02 .2011

30.11 .2011

25.01 .2011

Автор

SPORT SMAIL REPO RTER

SPORT SMAIL REPO RTER

SPORT SMAIL REPO RTER

Рубрика

спорт/ футбол

футбол

футбол

Жанр

новин а

Тема

Ціни на квитки євро2012 вдвічі дешевші за євро2008

новин а

Вбивств а бездомн их котів і собак перед Євро2012

новин а

Українсь ку збірну можуть позбавит и права участі в Євро2012

Зображенн я України

негативне (поляки та українці бідні)

Фотографії/ відеоряд

негативне (недобудова ний Олімпійськи й стадіон у Києві)

негативне

негативне (собаки із плакатами "Ми хочемо жити")

негативне

негативне(н едобудован ий стадіон у Києві за 18 місяців до початку Євро 2012)

Бекграунд

Зміст

Особливості висвітлення

відсутній

низька купівельна спроможність поляків та українців змусила знизити вартість квитків у порівнянні із попереднім чемпіонатом у Австрії та Швейцарії вдвічі

українці та поляки (зображені як єдине ціле) представлені бідними, на фото - недобудований стадіон, що також сприяє думці про те, що українці не можуть добудувати через брак грошей. Саме через їхню бідність британці (та інші європейські фани) отримали можливість зекономити і купити квитки вдвічі дешевшими

присутній (кількість вбитих тварин за останній рік)

У Києві продовжуються жорстокі вбивства бездомних тварин, Німецька організація захисту тварин PETA запевняє, що вбивства продовжуються, хоча влада переконує у протилежному. "Робити таке взагалі жорстоко, але робити це заради футболу неприпустимо". Крім того зазначають, що вбивство тварин - це прибутковий бізнес.

Українці (влада) показані жорстокими і брехливими, їхні слова поставлені під сумнів, оскільки довіри до німецької організації набагато більше, ніж до представників української влади. Бажання перед Євро-2012 будьякою ціною показати все краще, ніж воно є. Статистика (бекграунд) ще раз підкреслює жорстокість цих цій. Прибутковий бізнес - бажання заробити на всьому, незалежно від моральності цих цій.

відсутній

Григорія Суркіса деякі члени української федерації футболу намагаються позбавити права очолювати федерацію

Фіфа "пролило світло" на нерозумних українців, які ніяк не можуть вирішити ці питання, дало зрозуміти, що може виключити українську збірну і всі її клуби з будь-яких чемпіонатів.

Посилання http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article1357204/UE FA-set-Euro2012-ticketprices-50centcheaperEuro2008.html

http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2068047/Sla ughter-straycats-dogscleanstreets-Euro2012condemnedanimallovers.html http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article1350430/Ukr aine-faceEuro-2012expulsionleadershipcrisis-


93   nationsFA.html

4

Get ready for the sound of Euro 2012: Clay cuckoo WHISTLE is the new vuvuzela

5

LIVE: Euro 2012 draw - England to face France, Sweden and Ukraine

6

Feminism Ukrainestyle! Topless protesters arrested at Kiev Euro 2012 stadium opening ceremony

02.03 .2012

02.12 .2011

12.10 .2011

Lee Moran/ Велика Британ ія

Dan Ripley/ Велика Британ ія

DAILY MAIL REPO RTER

новини

футбол

новини

стаття

стаття

корес понде нція

Євро2012 матиме свою версію вувузели зозулиц ю

Жеребку вання Євро2012 у Києві

Протест и Фемен

нейтральне

нейтральне

негативне

нейтральне

нейтральне

негативне

відсутній

відсутній

присутній (Україна одна з головних постачаль ників проститут ок у Західній Європі)

Зозулиця - власна версія вувузели на Євро-2012, описується інструмент, його особливості, часто порівнюється з вувузелою, також зазначено про можливі негативні наслідки

коментатори розмовляють про жеребкування, команди, Україну

Протест Фемен під час відкриття Олімпійського стадіону

Наголошення через певні слова на "сільськості" (очевидно, так для британців виглядає Україна): rustic zozulica, lands. Постійне порівняння із Чемпіонатом Світу у ПАР, де символом була вувузела,в тому числі і на фото. Із тексту можна зробити висновок, що Євро-2012 є продовженням ЧС, а не самодостатньою подією, що має оживити в памяті події 2010 у ПАР. Акцентують увагу на словах Суркіса про те, що якби Україна через затримки із будівництвом втратила права на проведення Чемпіонату, то це було би катастрофою у стосунках із Європою, а імідж країни був би дуже низьким. Згадка і фото ФЕМЕН - протести проти проституції під час Євро-2012. Починається не з того, що це протест Фемен, а з того, було заарештовано голиї жінок феміністичний протест зявляється десь в кінці. Назва Фемен зявляється аж у третьому реченні, тобто акцент робиться саме на голих жінках, а не на тому, що це феміністичний протест. "Насмішка", несерйозне сприймання протесту йдеться, що його замінили більш соромязливі Шакіра та інші артисти. Говориться, що більшість учасників Фемен - студенти. Хіба? Через таке асоціацію теж навіюється несерйозність організації. Порівняння із організацією "SlutWalks". Як бекграунд наводиться інформація, що Україна є головним постачальником проституток у Західній Європі. Також бекграунд про переоцінену вартість реконструкції

http://www.d ailymail.co.u k/news/articl e2109117/Eur o-2012Zozulicaclay-cuckooWHISTLEnewvuvuzela.ht ml http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2068993/Eur o-2012draw-live.html

http://www.d ailymail.co.u k/news/articl e2047132/To plessFEMENprotestersarrestedKiev-Euro2012stadiumopeningceremony.ht ml


94   Олімпійського і непрозорість розоподілення коштів.

7

8

England football fans face street drinking ban in Ukraine for Euro 2012 matches

Capello banks on kids on eve of mouthwate ring Euro 2012 draw

29.12 .2011

01.12 .2011

Damien Gayle/ Велика Британ ія

SPORT SMAIL REPO RTER

новини

футбол

новин а

Заборон а пити на вулицях в Україні під час Євро2012

корес понде нція

Англійсь ка збірна під час Євро2012 і її можливі проблем и

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

відсутній

У Донецьку заборонили пити на вулицях, щоб попередити масове спяніння фанатів після матчів.

Відчувається підтримка автора британця - своєї країни: англійські футбольні фанати приїдуть підтримати свою збірну, а українці їм "перешкоджають" це робити, заборонивши пити на вулицях. Крім того, автор попереджає про низькі стандарти водіння на дорогах, погане освітлення і ігнорування дорожних знаків - англійцям треба бути обережними із жахливим рівнем небезпеки на дорогах в Україні. Останній абзац, що також треба бути обережними із застереженнями Фемен про секстуризм в Україні - незрозуміло взагалі до чого тут цей абзац, немає логічного звязку із попереднім текстом, таке враження, що хотіли додати до тексту стереотипної інформації про жінок легкої поведінки.

Про те, що чекає на англійську збірну під час Чемпіонату

Коли починає автор говорити про Україну - одразу згадує про проблеми і критику щодо її організації турніру - перше, про що можна згадати, відповідно, найважливіше. Але Україна швидше за Польшу добудувала стадіони ,хоча її дороги і аеропорти ще будуються

http://www.d ailymail.co.u k/news/articl e2079661/En glandfootball-fansface-streetdrinking-banUkraineEuro-2012matches.htm l http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2068626/Eur o-2012draw-fabioCapellohailsEnglandskids.html


95  

9

Want to see England if they reach the quarterfinals at Euro 2012? Good luck... there will only be 5,000 official tickets

1 0

England fans face anxious wait for Euro 2012 tickets due to UEFA booking system

1 1

England warned Poland training base could derail Euro 2012 bid

1 2

Women's rights group stages topless protest in Kiev ahead of Euro 2012 draw

02.12 .2011

01.12 .2011

07.12 .2011

02.12 .2011

SPORT SMAIL REPO RTER

SPORT SMAIL REPO RTER

SPORT SMAIL REPO RTER

SPORT SMAIL REPO RTER

футбол

футбол

футбол

футбол

новин а

Англійсь ким фанам може не вистачит и квитків на Євро2012

корес понде нція

англійськ і фани напруже но чекають квитків на Євро2012 Англійсь ка збірна має змінити базу з Польщі на Україну, бо гратиме у Донецьк у

новин а

ФЕМЕН протесту ють проти Євро2012

новин а

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

Англійським фанам може не вистачити квитків до України, а в Україні багато проблем

Спочатку Україна і Польша розглядаються як єдине ціле (взагалі характерно для брит преси обєднувати Укр і Польщу в єдине ціле - інший, неважливо деталі) величезні країни із недорозвиненою транспортною системою, на відміну від Західної Європи. Потім конкретно про Україну - проблема із дорогами і дорожними знаками більшість написани кирилицею, яку ніхто не розуміє.

відсутній

Проблеми із бронюванням квитків

Англійцям не дають купувати квитки, а представникам україни місцевого населення - дають.

відсутній

присутній (про попередні акції Фемен)

Після жеребкування ЄВРО2012 виявилося, що англійській збірній буде незручно їздити із її тренувальної бази у Кракові на матч у Донецьку.

Колесніков переконує, що зручніше буде в Україні, у нас є чудові тренувальні бази у Донецьку, Харкові і Києві. Немає негативного аналізу українських тренувальних баз, досить нейтрально все описано

Демонстрація перед жеребкуванням до Євро2012

Зовсім інший початок про Фемен, ніж в попередніх статтях - не голі жінки, а українські активісти за жіночі права. Такий початок задає зовсім іншої тональності і ставлення до самих Фемен і України

http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2068910/Eur o-2012England-5000-ticketsquarterfinal.html http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2073157/En gland-fansfaceanxiouswait-Euro2012tickets.html

http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2070989/En gland-urgedEuro-2012trainingbase.html http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2069051/To plesswomenprotest-Kievahead-Euro2012-


96   draw.html

1 3

1 4

1 5

1 6

Euro 2012 venue guide: The eight stadiums in Poland and Ukraine

Goodbye, Lenin: Statue of Soviet leader is digitally erased from Ukraine's promo video for Euro 2012 Fans facing travel chaos at Euro 2012 as UEFA admit concerns over motorways and airports Border control Ukraine style: Glamorous airport guards who look like they've

02.12 .2011

17.02 .2011

SPORT SMAIL REPO RTER

Matt Blake/ Велика Британ ія

09.11 .2011

SPORT SMAIL REPO RTER

05.03 .2012

DAILY MAIL REPO RTER

стаття

Гід по стадіона м Євро2012

корес понде нція

Статую радянськ ого лідера Леніна вирізали із українсь кого промовідео до Євро2012

футбол

новин а

Фани матимут ь проблем и із транспор том під час Євро2012

новини

корес понде нція

Митний контроль

футбол

новини

нейтральне

негативне

негативне

позитивне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

присутній ( в описах стадіонів)

Опис стадіонів

відсутній

Опис невідповідностей у промо-ролику України до Євро-2012

Немає інформації про відстань до центрів (як було у бібісі), інформація майже та сама, що і у бібісі. Непослідовність українців, хочуть стерти своє радянське минуле, проте не стерли з ролику Батьківщину Мати - теж радянський символ, але який став вже відомою туристичною принадою. Відбір до матеріалу лише негативних коментарів (про те, що все включають лише до чемпіонату, після завершення все виключать, хочуть прикрасити свою історію), також не забули і коментар Януковича у давосі про запрошення до України подивитися на жінок, що починають роздягатися.

відсутній

Опис проблем із транспортом в Польщі та Україні

Польща та Україна - єдине ціле, що суттєво відрізняється від країн Західної Європи - якщо рівень футболу буде традиційно високим, то все інше кардинально відрізнятиметься. Це буде інше євро - транспортна система ніколи не дорівняється. В Україні - другій за величиною країні Європи проблеми із сполученням між містами, особливо із Донецьком.

відсутній

Як українок готують бути красивими на митному контролі

спекуляція на стереотипах щодо жінок!!! Про чоловіків ні слова - їх не запросили

http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2068025/Eur o-2012stadiumguidePolandUkraine.html http://www.d ailymail.co.u k/news/articl e1357680/Go odbye-LeninStatueSovietleaderdigitallyerasedUkrainespromovideo-Euro2012.html http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2059283/Eur o-2012travel-chaosUEFA-admitconcernsmotorways.h tml http://www.d ailymail.co.u k/news/articl e2110546/Me et-Ukraineborderguards-looklike-theyve-


97   just walked off a fashion show runway

1 7

England face playing in empty stadiums as fans 'can't afford' trip to Euro finals

1 8

Husband of Ukraine's jailed exPM Yulia Tymoshen ko flees to Czech Republic

just-comecatwalkrunway.html

08.03 .2012

Matt Barlow/ Велика Британ ія

06.01 .2012

Will Stewart / Велика Британ ія

футбол

новини

корес понде нція

Англійсь кі фани не можуть собі довзолит и мандрівк у до України

корес понде нція

Чоловік Тимоше нко отримав притулок в Чехії

негативне

негативне

нейтральне

відсутній

Захмарні ціни на готелі і хостели в Україні, через що фанати відмовляються взагалі їхати на ігри

Захмарні ціни, які встановлюють українці - вони залишаться ні з чим, бо до них взагалі ніхто не приїде. Підняли ціни в десятки разів.

Увага до країни через Євро-2012 покаже не її прогресивність, а навпаки, через жорстоке неправомірне засудження Тимошенко

нейтральне

http://www.d ailymail.co.u k/sport/footb all/article2112346/En gland-faceplayingstadiumsfans-affordtrip-Euro2012.html http://www.d ailymail.co.u k/news/articl e2083192/Hu sbandUkrainesjailed-exPM-YuliaTymoshenko -fleesCzechRepublic.htm l

Додаток В. Таблиця контент-аналізу матеріалів Guardian Заголовок

1

For Ukraine and Poland, Euro 2012 no longer scores any political goals

Дата

15.03 .2012

Автор

Kris Kotarsk i/ поляк

Рубрика

футбол

Жанр

стаття

Тема

Політич ний контекст Євро2012

Зображення України

нейтральне

Фотографії/ відеоряд

нейтральне

Бекграунд

присутній

Зміст

Особливості висвітлення

Розповідь про політичний контекст Євро-2012 від 2003 року

Одразу у 1-му ж абзаці про Україну згадка про арешт Тимошенко, розповідь про Кучму, його "мульти-векторну зовнішню політику", помаранчеву революцію і Ющенка, розчарування у ній і Януковича. І звісно проблеми із інфраструктурою і транспортом

Посиланн я http://www .guardian.c o.uk/comm entisfree/2 012/mar/1 5/euro2012politicalgoalsukrainepoland?IN TCMP=SR CH


98  

2

Ukrainia n hotels overchar ging Euro 2012 England fans, says Uefa chief

3

England's Euro 2012 hideaway in Poland is suddenly a magnet for fans

4 5

Ukrainia n women's rights activists stage topless protest against Uefa Euro 2012: the venues -

08.03 .2012

08.03 .2012

-

Owen Gibson, Domini c Fifield/ Велика Британ ія

футбол

футбол

корес понде нція

стаття

02.12 .2011

-

футбол

новин а

08.10 .2011

-

футбол

стаття

Українсь кі готелі завищую ть ціни на готелі

Всі обирают ь Польшу, а не Україну

Протест и Фемен Стадіон и Євро2012

негативне

нейтральне

відсутній

Українські готелі "обкрадають" фанатів - ціни невиправдано завищені

Вживається дуже негативна лексика: англійських фанів обкрадають укр.готелі, дуже завищені ціни. Голова польскьої орг УЄФА Девід Тейлор дуже грубо звинуватив "колишню радянську республіку" у втраті надзвичайної можливості показати свою країну у позитивному світлі. Тобто по тексту причина - це радянське минуле, адже навіщо було називати країну не Україною, а колишньоб рад.респ? Всі радять не їхати до України, а їхати до Кракова, де навіть не буде матчів, але там все одно буде краще, ніж в містах євро в Україні. Там проблемно знайти житло, ціни завищені, проблеми із логістикою, якість доріг і залізниці набагато нижча, ніж в західній європі, а українці хочуть нажитися на туристах. Тому краще їхати до Кракова, де проблем із готелями не буде. і взагалі, висловлюючись дипломатично по відношенню до українських партнерів, радять англійським фанам їхати до Польщі.

нейтральне

відсутній

Чому краще їхати до Польші, а не до України і які можуть виникнути проблеми із останнью

нейтральне

нейтральне

присутній (Фемен напівогол ені протести в Україні та за її межами)

Протест Фемен проти простутуції на Євро 2012

нейтральний матеріал

нейтральне

нейтральне

стадіони

Опис стадіонів

Нейтральне представлення

негативне

http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2012/ma r/08/ukrain ian-hotelseuro-2012englandfans?INTC MP=SRC H

http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2012/ma r/08/englan d-euro2012poland?IN TCMP=SR CH http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2011/dec /02/ukraini anwomensrightstoplessprotestuefa?INTC MP=SRC H http://www .guardian.c o.uk/footba


99   in pictures

6

England fan's loyalty severely tested by trip to Ukraine at Euro 2012

7

Ukraine to stop killing stray dogs before Euro 2012 football champio nship

ll/gallery/2 011/oct/08/ euro-2012stadiums?I NTCMP=S RCH#/?pic ture=3800 92197&ind ex=1

03.12 .2011

17.11 .2011

Philip Cornwa ll/ Велика Британ ія

-

футбол

світ

стаття

навряд чи хтось захоче їхати до України

корес понде нція

Вбивств а бездомн их собак перед Євро2012

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

відсутній

Автор - багато мандрував, але Україна не приваблює ані його, ані його друзів нема на що дивитися, нема де жити, немає нормальних потягів

дуже негативний матеріал, Донецьк - найбільш безперспективне місто, багато сумнівів, чи варто туди їхати на ігри англійської збірної, проблема не лише в донецьку - бідність та економічна криза справили негативне враження. Немає ніяких визначних місць, чи варто їхати лише заради матчу, місце для ночівлі є лише в недобудованому наметовому містечку поза межами міста. Потім автор напився і таки купив квитки. тобто в здоровому глузді на таке навряд чи можна погодитися. Але друзів навряд чи зможе переконати. тому намети можуть залишитися порожніми.

відсутній

Після того, як західні організації захисту тварин натиснули на Україну, вона припинила жорстоко вбивати вуличних тварин

Україна - дуже жорстока країна, перед Євро хоче очистити вулиці будь-якими методами, тільки завдяки західним організаціям вдалося зупинити небачену досі жорстокість в Україні

http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2011/dec /03/englan dfootballte ameuro2012?I NTCMP=S RCH http://www .guardian.c o.uk/world /2011/nov/ 17/euro201 2-ukrainestopskillingstraydogs?INT CMP=SRC H


100  

8

9

10

Exciteme nt and anxiety for hosts Poland and Ukraine as Euro 2012 nears Uefa report details hate crime in Euro 2012 hosts Poland and Ukraine England's choice of Krakow as Euro 2012 base has look of an own goal

08.10 .2011

Loise Taylor/ Велика Британ ія

01.04 .2011

Rajeev Syal/ Велика Британ ія

22.02 .2012

Loise Taylor/ Велика Британ ія

футбол

футбол

футбол

присутній (шок від радянсько го Харкова 2007 року -в аеропорту не було нічого)

Відкриття нового сучасного аеропорту в Харкові, проблеми, переконання українців, що насправді вони гостинні і не расисти

стаття

Настрої перед Євро2012

корес понде нція

Акти насилля серед польськ их та укр фанів

негативне

нейтральне

відсутній

про польських і українських фанів і їхнє жорстоке поводження під час фанів

стаття

Опис польськ их та українсь ких баз

нейтральне

нейтральне

відсутній

Про бази в польщі і україні

негативне

нейтральне

Через згадку про 2007 рік, коли було все дуже жахливо у Харкові, хочуть показати, що тут зовсім недавно нічого не було, що це наслідки комунізму і нічого від цієї країни чекати не варто. Критика слів Платіні, який сказав, що глоабльних проблем немає, є незначні проблеми. Але автори сміються з цього. Натомість подають думку Ростислава Огризка з Лондоського посольства україни, який говорить, що не буде проблем ані з расизмом, ані з будьчим іншим, українці гостинні і доброзичливі. Але автор наводить інші факти і думки протилежного, через що думка Огризка у такому контексті звучить смішно. можливо, автор хотів досягти саме такого ефекту. Культурно багата Польща із цікавою і тривалою історією протиставляється країні без історії і жодних культурних надбань Україні. У Польщі багато випадків хуліганства фанів, але одразу говориться, що хоч в Україні і менше, але набагато жорстокіші. Тобто знову наголошується на надмірній жорстокості України, бо там менше випадків хуліганства, але автор хоче підкреслити саме на негативності України, хоч у Польщі більше випадків і більше про це пишуть у медіа. Англійська збірна вибрала базу в кракові і Капелло (головний тренер англ зб) сказав, що в нього немає жодних намірів зупинятися в україні. Але тим не менш, у статті наводяться приклади інших збірних, зокрема франції, що зупиняться на українських базах. В характеристиках до них

http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2011/oct /08/poland -ukraineeuro2012?INT CMP=SRC H http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2011/apr /01/uefapolandukraine2012-hatecrime?INT CMP=SRC H http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2012/feb /22/englan d-krakoweuro-2012ukraine?IN TCMP=SR


101   несподівано: комплекси вищого рівня, ультра-сучасні і т.д.

11

12

13

Euro 2012 cohost Ukraine risks suspensio n over political influence

Yulia Tymoshe nko trial is an own goal for Ukraine

Euro 2012 in race to get travel infrastruc ture ready for June kick-off

28.01 .2011

11.10 .2011

08.11 .2011

-

Luke Hardin g/ Велика Британ ія

David Conn/ Велика Британ ія

футбол

світ

футбол

новин а

стаття

корес понде нція

Українці в можуть позбавит и право приймат и чемпіона т через політичн ий вплив

Тимоше нко засудили до 7 років увязненн я

Транспо ртна інфрастр уктура

нейтральне

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

присутній

відсутній

http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2011/jan /28/euro2012ukraineriskssuspension ?INTCMP =SRCH

Фіфа попередило Україну про можливість втрати права на проведення чемпіонату, якщо не розбереться всередині своєї футбольної федерації.

Про Тимошенко і СталінаЯнуковича, що репресує її

Про проблеми із транспортною інфрастурктурою у Польщі та Україні

CH

Фото до публікації - не традиційно Тимошенко за гратами, а Олімпійський стадіон із підписом, що там відбудеться фінал Євро. Неважливо про що новина, Україна отримала означник "приймає Євро-2012". Тепер при кожній згадці читачу пояснюють: Україна, що приймає Євро-2012... Буде недобре, якщо під час пильної уваги до України під час Євро, Тимошенко (Нельсон Тимошенко) буде досі у вязниці. На початку загалом йдеться про проблеми із інфраструктурою і згадуються Польща і Україна як єдине ціле, де фани можуть зіткнутися із проблемами із дорогами, залізничними сполученнями і терміналами аеропортів. Далі вже окремо про кожну країну і її проблеми. Постійно наголошується на великих розмірах країни, через що пагана інфраструктура буде поглиблена величезними відстанями між обєктами. Погані дороги пояснюються дуже суворими зимами (стереотип, повязаний із Москвою-Росією).

http://www .guardian.c o.uk/global /2011/oct/1 1/yuliatymoshenk o-trialukraine?IN TCMP=SR CH

http://www .guardian.c o.uk/footba ll/2011/no v/08/euro2012polandukrainetravelinfrastruct ure?INTC MP=SRC H


102   Найгірша ситуація в Донецьку медіа чомусь вирішили зробити Донецьк найгіршим містом, постійно про це пишуть.

14

Euro 2012 draw: Cossack dancing, robo futurebabes, then the real balls

15

As Poland shines, Ukraine sinks. Yet both their trajectori es can be changed

16

Goodbye, Golden Rose

02.12 .2011

19.10 .2011 02.09 .2011

Barney Ronay/ Велика Британ ія

Timoth y Garton Ash/ Велика Британ ія Tom Gross/ Велика Британ

футбол

світ

світ

корес понде нція

стаття

стаття

Жеребку вання

Суд над Тимоше нко Знесенн я залишків синагоги

негативне

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

присутній присутній Голокост, нацисти

На жеребкуванні Євро-2012 було дуже нудно, всі не могли дочекатися завершення

дуже негативне представлення України, жеребкування тривало майже вічність і було дуже нудним. Нецікаво було дивитися на нац.розваги ,прийшли лише дізнатися результати жеребкування. Briliantly kitch - не зрозуміло, але очевидно що це малося на увазі у негативному контексті. Журналісти, що були поруч із автором не приховували свого незадоволення тим, що відбувається і критикували подію, незважаючи на те, що були у прямому ефірі. Розкритикували і ведучу Ольгу Фреймут і якусь співачку - terrible indigenous pop music conveyed via a smiling woman in yellow dress who seemed to be singing Ukrainian with a quavering American accent.

Знесли залишки єврейської синагоги у Львові, щоб побудувати готель до Євро2012

Те, що Україна і Польща разом організовують футбольний турнір, приводить до того, що вже порівнюють ці країни не лише у плані підготовки до чемпіонату, а і політичну складову. Українці знову жорстокі і меркантильні - не бережуть історичну спадщину, хочуть лише заробити - знесли залишки

http://www .guardian.c o.uk/footba ll/blog/201 1/dec/02/e nglandeuro-2012draw?INT CMP=SRC H http://www .guardian.c o.uk/comm entisfree/2 011/oct/19/ polandshinesukrainesinks?INT CMP=SRC H http://www .guardian.c o.uk/comm entisfree/2


103  

17

Velvet bag; and Venky'sb ury

02.12 .2011

ія

у Львові

Scott Murray , Paul Doyle/ Велика Британ ія

Жеребку вання фіналу Євро2012

футбол

стаття

синагоги, щоб заробити на Євро побудувати готель. Порушують закон, бо це залишки культурної спадщини, але всім все одно.

негативне

нейтральне

відсутній

Перспективи Євро-2012, переривання жеребкування протестом ФЕМЕН проти легалізації проституції

011/sep/02 /ukraineholocaustdeniallviv?INTC MP=SRC H http://ww w.guardian .co.uk/foot ball/2011/ dec/02/thefiver-euro2012draw?INT CMP=SR CH


104  

Додаток Д. Таблиця контент-аналізу матеріалів Gazeta Wyborcza

1

2

3

4

Назва Oferty specjal nie na Euro 2012. Biura podróży i hotelarz e walczą o klientó w Studnió wka na Ukraini ei stypa w Polsce

Ukraińs ki kolega? Ukraina z wielkimi proble mami, ale gotowa na Euro

Дата

23.03.2 012

29.02.2 012

29.02.2 012

28.02.2 012

Автор

Piotr Kozłow ski/ Польщ а Jarosła w Bińczyk / Польщ а

Marcin Wojciec howski/ Польщ а

-

Рубрика

бізнес

головна

головна

бізнес

Жанр

стаття

стаття

Тема

Готелі і туристич ні агенції проблем иі перспект иви перед Євро

корес понде нція

Борис Колеснік ов

корес понде нція

Проблем и України перед Євро2012

Зображенн я України

нейтральне

позитивне

негативне

негативне

Фотографії/ відеоряд

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

Бекграунд

Зміст

Особливості висвітлення

Посилання

відсутній

Нова послуга від поляків "Львів 100 км" можливість організовано поїхати з екскурсією до Львова на матч

нейтральне представлення, фігурують слова "спільно організували", це "сприятиме зближенню господарів чемпіонату" і т.д.

http://wyborcza.biz/ biznes/1,101562,11 383597,Oferty_spec jalnie_na_Euro_201 2__Biura_podrozy_i _hotelarze.html

Порівняння приготувань Польщі і України, більше про Україну

Захоплення Україною, тим що не говорять про негатив, а про перспективи і те, чим Євро допоможе, в т.ч. і з євроінтеграцією

http://wyborcza.pl/1, 76842,11253644,St udniowka_na_Ukrai nie_i_stypa_w_Pols ce.html

відсутній присутній (Борис Колесніков стоїть за репресіям и проти Луценка, який у 2004 році арештував Колексніко ва за фальсифік ацію виборів 2004 року)

відсутній

Борис Колексніков політик, про якого говорять як про відповідального за Євро2012 і як про представника Партії Регіонів, якого 2004 року арештували за фальсифікацію виборів.

Критика найслабших місць України - доріг і готелів

Україна стає авторитарною країною, як можна називати Колеснікова колегою? В Україні постійно порушуються права людини, демократія і всюди корупція навіть представники УЄФА говорять, що ситуація з готелями псує імідж країни, дороги - настільки погані, що їх неможливо будо якимось чином покращити до Євро, все заплановане зробили - але дороги залишаються

http://wyborcza.pl/1, 76842,11252397,Uk rainski_kolega_.htm l http://wyborcza.biz/ biznes/1,101562,11 252066,Ukraina_z_ wielkimi_problema mi__ale_gotowa_na _Euro.html


105   жахливими

5

6

7

8

9

Sikorski obiecuj e Ukraińc om ułatwie nia wizowe Ukraina uspokaj a: Euro 2012 będzie komfort owe Ukraina : z Euro na pewno zdążym y Rząd Ukrainy obniżył wartość przygot owań do Euro 2012 Tusk i Azarow : Ukraina i Polska przygot owane na Euro 2012

08.02.2 012

Marcin Wojciec howski/ Польщ а

05.04.2 011

-

02.06.2 011

Marcin Wojciec howski/ Польщ а

13.04.2 011

23.03.2 012

-

-

головна

головна

головна

бізнес

головна

стаття

Спрощен ня візового режиму Польщі і України

стаття

Стан приготув ань України

інтерв' ю

приготув ання до Євро

новин а

Вартість Євро2012

стаття

Україна і Польща готові до Євро2012

негативне

позитивне

змішане

нейтральне

позитивне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

присутній пов'язаний із газовими контракта ми 2009 року і засудженн ям Тимошенк о

Полегшення візових умов з Україною перед Євро2012, але Україна має задуматися, чи дійсно хоче до Європи

відсутній

Звітування про різні обєкти інфраструктури, що вже зроблене, що ще має бути зроблене

відсутній

відсутній

присутній (Тимошенк о)

Інтервю з Борисом Тарасюком

Полегшення візових умов привязується до політичних процесів над Ю.Тимошенко і Ю.Луценком, які свідчать про небажання України йти до ЄС. Тому поки Польща до Чемпіонату послабить кордони, але далі все буде залежати від політичних дій щодо увязненої Тимошенко

позитивне представлення, все добре, все або побудовано або будується, але все йде за планом Загалом хороша підготовка, є невеличкі запізнення ,але вони мінімальні. Але імідж Українине лише футбол і Євро, це і репресії проти опозиції. Гроші олігархів - погано, але добре, що обєкти залишаться

http://wyborcza.pl/1, 76842,11109917,Si korski_obiecuje_Ukr aincom_ulatwienia_ wizowe.html http://wyborcza.pl/1, 115259,9381521,Uk raina_uspokaja__E uro_2012_bedzie_k omfortowe.html http://wyborcza.pl/1, 75477,9716384,Ukr aina__z_Euro_na_p ewno_zdazymy.htm l

Скільки коштує приготування Євро-2012 в Україні.

Повністю нейтральна новина

http://wyborcza.biz/ biznes/1,101562,94 25197,Rzad_Ukrain y_obnizyl_wartosc_ przygotowan_do_E uro_2012.html

зустріч Азарова і Туска, позитивна оцінка приготувань до Євро2012

декларують поліпшення стосунків, завжди говорять про Україну і Польшу в контексті роботи над зближенням України з ЄС

http://wyborcza.pl/1, 91446,11408021,Tu sk_i_Azarow__Ukra ina_i_Polska_przyg otowane_na_Euro.h tml


106  

1 0

1 1

1 2

1 3

Euro 2012 jako katastro fa

Kłopot z Ukrainą ME2012 Łubkiw ski: Platini zrobił dla nas więcej niż urzędni cy z UE Euro 2012 to szansa na głębszą integrac ję i rozwój

15.09.2 011

Katarzy na Wiśnie wska/ Польщ а

03.12.2 011

Mirosła w Czech/ Польщ а

30.03.2 012

28.01.2 011

-

Leszek Baj/ Польщ а

головна

головна

головна

бізнес

стаття

Фемен у Варшаві

корес понде нція

проблем из Україно ю

корес понде нція

Значенн я УЄФА для розвитку України

корес понде нція

Давос, розвиток економік и

негативне

негативне

позитивне

позитивне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

присутній (про попередні акції ФЕМЕН)

Акція Фемен у Варшаві проти секстуризму в Україні під час Євро-2012

ФЕМЕН говорять, що Україна стане біологічною бомбою Європи, бо рівень ВІЛінфікований тут скажений і після Євро всі приїдуть додому заражені. Також говорять про корупцію Євро

відсутній

Все майже готове до Євро, але його може і не бути через Україну, де переслідують опозицію і посадили Тимошенко

через увязнення Тимошенко Польша може втратити Євро, але незрозуміло чому?

http://wyborcza.pl/1, 76842,10753182,Kl opot_z_Ukraina.htm l

ЄВРО-2012 - це тест який покаже, чи готові українці до євроінтеграції

http://wyborcza.pl/1, 91446,11491943,M E_2012___Lubkiws ki__Platini_zrobil_dl a_nas_wiecej.html

Євро-2012 - це відправна точна для української економіки, далі буде тільки краще розвиватися

http://wyborcza.biz/ biznes/1,101562,90 20988,Euro_2012_t o_szansa_na_glebs za_integracje_i_roz woj.html

відсутній

присутній (економічн а криза 2009)

Платіні і Уєфа допомогли Україні стати на шлях до розвитку і євроінтеграції

Янукович і Коморовський у Давосі розповідали про розвиток економіки в умовах Євро-2012

http://wyborcza.pl/1, 75478,10296790,Eu ro_2012_jako_katas trofa.html


107  

Додаток Ж. Таблиця контент-аналізу матеріалів Onet

1

2

3

4

Назва EURO 2012: POLSKA PRZEPRA SZA UKRAINĘ EURO 2012: 42 MLD HRYWIEN KOSZTOW AŁY UKRAINĘ PRZYGOT OWANIA

EURO 2012: UEFA CHWALI POLSKĘ I UKRAINĘ ZA STADION Y

Brigitte Schultze: ludzie boją się jechać na Ukrainę

Дата

10.03 .2012

13.03 .2012

08.11 .2011

23.02 .2011

Авто р

Рубри ка

євро2012

євро2012

євро2012

євро2012

Жанр

новина

новина

коресп онденці я

новина

Тема

проблеми приготуван ня до Євро

вартість приготуван ь

УЄФА хвалить Україну і Польщу за стадіони

люди бояться їхати до України

Зображен ня України

негативне

нейтральн е

позитивне

негативне

Фотографії/ відеоряд

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

Бекграунд

Зміст

Особливості висвітлення

Посилання

відсутній

Польща просить вибачення за критику української сторони в підготовці до Євро-2012

Дуже гостра критика, що ми не є на одному рівні і У.менш достойна за П., хоча і дуже старається.

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012polska-przepraszaukraine,1,5053273,artyku l.html

відсутній

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012-42mld-hrywien-kosztowalyukraineprzygo,1,5055528,artykul .html

Вартість приготувань до Євро, зокрема скільки було витрачено на стадіони

відсутній

Каллен позитивно оцінює приготування до Євро в Україні та Польщі, хвалить. Найслабше місце - це транспорт

Хвалять стадіони, Донецьк, який у британській пресі є уособленням зла. Також є негативна інформація про транспорт, що ніколи не буде на такому рівні, як у Австрії і Швейцарії - ця цитата використовувалася і в британській пресі в дуже негативному контексті - але тут виглядає як невеличка вада, яка не зашкодить успішності проекту

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012uefa-chwali-polske-iukraine-zastadiony,1,4901842,artyk ul.html

відсутній

Німецька журналістка пише, що люди бояться їхати до України, бо мало знають про неї і ззовні поширена тільки негативна інформація. Люди переконані у жахливій інфраструктурі і недорозвиненості України на відміну від Польщі, яка входить до ЄС, і відповідно, є високорозвиненою країною

перевага Польщі над Україною через незнання європейців України, її культури. У західних медіа поширюється лише негативна інформація, що спонукає робити вибір на користь Польщі

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/brigitteschultze-ludzie-boja-siejechac-naukrain,1,4981283,artykul. html


108  

5

6

7

8

9

10

Euro 2012: kibice z Polski nie potrzebują wiz na Ukrainę EURO 2012: UŁATWIE NIA DLA OSÓB NIEPEŁNO SPRAWNY CH EURO 2012: WŁADZE UKRAINY ZALECAJĄ KIBICOM SZCZEPIE NIA PRZECIW ODRZE Ukraińskie feministki walczą przeciwko seksturystyce... nago! EURO 2012: UKRAINA LICZY NA MILION TURYSTÓ W EURORAP ORT ONET: 100 DNI DO EURO 2012, POLSKA I UKRAINA NA OSTATNIE J

02.11 .2011

євро2012

07.03 .2012

євро2012

13.03 .2012

євро2012

офсай д

02.12 .2011

євро2012

01.03 .2012

29.02 .2012

Toma sz Niebo ga/ Поль ща

євро2012

новина

футбольні вболівальн ики з Польщі не потребуют ь віз до України

новина

покращенн я умов для людей з обмеженим и можливост ями

новина

щеплення проти кору - медицина

новина

протести ФЕМЕН

новина

мільйон туристів приїдуть до України

стаття

100 днів до Євро, приготуван ня останні

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

відсутній

різні варіанти отримання віз для українців та росіян єдиних учасників Євро, хто має отримувати візи

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012kibice-z-polski-niepotrzebuja-wiz-nauk,1,4945849,artykul.htm l

нейтральне

відсутній

створення відповідних умов на стадіонах України для людей з особливими потребами

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ulatwienia-dla-osobniepelnosprawnych,1,504 9778,artykul.html

нейтральне

присутній (в Україні дуже швидко поширюєть ВІЛ/СНІД цифри)

нейтральне

нейтральне

відсутній

Вболівальникам радять перед тим як їхати до України зробити щеплення проти кору, щоб не заразитися під час Євро-2012 в Україні

ФЕМЕН проти секстуризму під час Євро2012 в Україні

нейтральне

відсутній

до України під час Євро-2012 має приїхати мільйон туристів

нейтральне

присутній (про те, як Україна та Польща вибороли право на Євро-2012)

Як розпочиналия приготування до Євро2012, як отримали право на проведення, зараз уже побудовані всі стадіони - одні з найкращих у Європі

нейтральна новина, насторожує лише бекграунд про дуже швидкі темпи поширення ВІЛ/СНІДу в Україні, адже це не кір і нічого спільного із цим не має. Це апеляція до стереотипів

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012wladze-ukrainy-zalecajakibicomszczepie,1,5057015,artyk ul.html

фотографії ФЕМЕН голих, що дивує авторів, заголовок - борються проти секс-туризму - голими!

http://ofsajd.onet.pl/fotog alerie/ukrainskiefeministki-walczaprzeciwko-seksturyst,4945345,10890776 ,galeria-maly.html

нейтральна статя, тільки згадується, що найбільше проблем було зі Львовом

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraina-liczy-na-milionturystow,1,5044615,artyk ul.html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euroraportonet-100-dni-do-euro2012-polska-iukra,1,5039413,artykul.ht ml


109   PROSTEJ

11

EURO 2012: UKRAINA MA PROBLEM ZE STADION EM OLIMPIJS KIM

12

Ukraina: strony internetow e przed Euro 2012

13

EURO 2012: UKRAINA JEST DLA DUŃCZYK ÓW BARIERĄ MENTALN Ą

05.03 .2012

17.01 .2012

20.03 .2012

євро2012

бізнес

євро2012

новина

новина

коресп онденці я

проблеми з Олімпійськ им стадіоном

українські сайти для вболівальн иків

Україна є ментальни м бар'єром для датчан

негативне

негативне

нейтральн е

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

Система контролю квитків не визначила фальшиві квитки, а також не фіксувала ті, що вже пройшли контроль, через що люди передавали знайомим свої квитки, вже пройшовши повз контроль

відсутній

Багато помилок у перекладах сайтів для фанатів англійською, або переклади погані, все добре лише у Львові

відсутній

Для датчан організують спеціальні табори поруч із Харковом, де житимуть вболівальники

Українці не лише мають проблеми на стадіоні, але й є такими, що хочуть зекономити і підзаробити обманути. Тому проходили із одним квитком повз контроль декілька людей. = нечесні!!! Українці нерозумні, неправильно пишуть слова, не можуть нормально організувати переклад і т.д. Добре все зробив лише Львів - тут у позитивному світлі, перед цим був у негативному, можливо, про нього більше знають, бо ближче до Польщі, тому і пишуть про нього більше. У Львові і Харкові гратиме збірна Данії. Більше зацікавленості у Львові, бо він ближче до Польщі/ЄС. До Харкова менше охочих, бо будуть транспортні проблеми, високі ціни на готелі і т.д. - ділять Україну на європейську/неєвропейську .

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraina-ma-problem-zestadionemolimpijs,1,5048137,artyku l.html

http://biznes.onet.pl/ukrai na-strony-internetoweprzed-euro2012,18562,4999811,1,n ews-detal

http://euro2012.onet.pl/fa zagrupowa/grupa-b/euro2012-ukraina-jest-dladunczykow-barieramenta,1,5063538,artykul. html


110  

16

Tusk: Ukraina i Polska przygotow ane na Euro 2012 EURO 2012: UKRAINA ZAPROPO NUJE GOŚCIOM TURNIEJU DANIA KUCHNI NARODO WEJ Ukraina: dni meczów Euro 2012 wolne od pracy?

17

EURO 2012: POLSKA I UKRAINA NIE DBAJĄ O DZIENNIK ARZY

18

OBAWA O EURO 2012. "UKRAINA TO KRAJ CIEMNOŚ CI"

14

15

22.03 .2012

21.03 .2012

30.03 .2012

19.03 .2012

09.01 .2012

новин и

євро2012

бізнес

євро2012

євро2012

коресп онденці я

Україна і Польща готові до Євро-2012

новина

Україна запропонує гостям національн у кухню

новина

дні матчів хочуть зробити офіційними вихідними

новина

Журналісти не їздитимуть безкоштов но у потягах під час Євро2012

коресп онденці я

проблеми з електрични м струмом в Україні можуть зашкодити Євро

позитивне

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

Туск запевнив, що обидві країни добре приготовані до Євро2012. Не всі проекти зреалізовано, але це не позначиться на самому Чемпіонаті. Єдине, що висловлюють занепокоєння щодо ситуації з Тимошенко

зв'язок із парафуванням угоди з ЄС, дорогою України до ЄС, і занепокоєння щодо ситуації з Тимошенко

http://wiadomosci.onet.pl/ kraj/tusk-ukraina-ipolska-przygotowane-naeuro2012,1,5066470,wiadom osc.html

Результати голосування за відбір 10 традиційних українських страв

прагнення популяризації України за кордоном

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraina-zaproponujegosciom-turniejudan,1,5064818,artykul.ht ml

відсутній

пропозиція зробити дні матчів в Україні офіційними вихідними

невпевненість у транспортній системі, бо і так Київ щодня стоїть у заторах, що ж буде у дні матчів.

http://biznes.onet.pl/ukrai na-dni-meczow-euro2012-wolne-odpracy,18650,5079372,ne ws-detal

відсутній

Під час Євро-2012 журналісти не матимуть змоги безкоштовно їздити потягами, як це було 2008 року в Австрії і Швейцарії та 2006 на Чемпіонаті світу з футболу в Німеччині

відсутній

Новий рік 2012 кияни зустрічали без світла, в Україні постійні проблеми з електричним струкмом, відтак - і під час Євро2012 матчі можуть залищитися без струму

відсутній

відсутній

Порівняння з Австрією і Швейцарією Через проблеми зі струмом на святкуванні Нового 2012 року, журналісти роблять висновки загалом, що таке обовязково станеться і на Євро-2012, тобто одразу формують стереотипи, що Україна - це країна з постійними проблемами із електрикою. Є й означення України - країна, де найчастіше у Європі стаються електричні аварії.

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012polska-i-ukraina-niedbaja-odziennikarz,1,5062282,ar tykul.html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/obawa-o-euro2012-ukraina-to-krajciemnosci,1,4992359,arty kul.html


111  

20

EURO 2012: POLSKA I UKRAINA WALCZĄ Z CHULIGA NAMI, BĘDZIE "CZARNA LISTA" PLATINI: UKRAINA DOKONAŁ A NIEWIARY GODNEG O PRZEŁOM U

21

EURO 2012: UKRAINA ŻYJE LOSOWA NIEM FINAŁÓW

19

18.02 .2012

євро2012

20.03 .2012

02.12 .2011

02.12 .2011

23

EURO 2012: UKRAINA ZA DROGA DLA KIBICÓW Z IRLANDII KOLEJNE PROBLEM Y UKRAINY PRZED EURO 2012

24

Nietypowy

07.03

22

євро2012

14.01 .2012

Prze mysła w Langi er/ Поль ща

євро2012

євро2012

євро2012

коресп онденці я

Проблеми із футбольни ми хуліганами

новина

Прогрес України завдяки Євро-2012

коресп онденці я

Україна перед жеребкува нням

новина

новина

завищені ціни в Україні

чергові проблеми в Україні

нейтральн е

позитивне

нейтральн е

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне нейтральне

відсутній

відсутній присутній( про майдан незалежно сті - саме там відбувалис я події Помаранче вої Революції)

відсутній

відсутній

Україна і Польща обміняються списками осіб, у яких були проблеми із порушенням закону під час спортивних подій. Вони не зможуть потрапити на матчі Євро-2012.

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012polska-i-ukraina-walczaz-chuliganamibe,1,5030894,artykul.htm l

Завдяки Євро-2012 і УЄФА Україна досягла значного прориву у розбудові інфраструктури держави. Навіть світова економічна криза не завадила цьому.

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/platini-ukrainadokonalaniewiarygodnegoprzelomu,1,5063959,arty kul.html

Настрої перед жеребкуванням фіналу Євро, всюди по місту реклама Євро, у Польщі такого немає. Ірландські вболівальники тримають кулаки, аби в жеребкуванні їхня збірна не потрапила на ігри, що відбуваються в Україні, бо туди треба буде дуже багато грошей, і там набагато більше проблем, ніж у Польщі

Серйозні проблеми із розміщенням, також із безпритульними собаками

Прорив завдяки УЄФА! Всюди реклама Євро хочуть наголосити, що для українців це великий шанс. А.Шевченко: до Євро в Україні нічого не було, тепер є і готелі, і дороги, і інфраструктура. Можна подумати, що Україна - це якась зовсім відстала країна, де взагалі нічого не було.

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraina-zyje-losowaniemfinalow,1,4939849,artykul .html

Польща - мрія, Україна жах. Мріють про те, щоби не довелося їхати до України

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraina-za-droga-dlakibicow-zirlandii,1,4940285,artykul. html

Україна хоче, щоб до неї приїхало якомога більше вболівальників. Але має багато проблем

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/kolejneproblemy-ukrainy-przedeuro2012,1,4998123,artykul.h tml http://wiadomosci.onet.pl/


112  

25

26

27

28

sposób przygotow ań do Euro 2012 EURO 2012: PIERWSZ E DWA SKŁADY SZYBKICH POCIĄGÓ W JUŻ W CHARKO WIE Euro 2012: Ukraińcy chcą przyjąć gości we własnych domach za darmo PLATINI: DZIĘKI EURO 2012 POLSKA I UKRAINA POSZŁY DO PRZODU O 30 LAT EURO 2012: DLA SZWEDZK ICH KIBICÓW POLSKA TO "NIEBO”, A UKRAINA "PIEKŁO”

.2012

19.03 .2012

29.02 .2012

09.02 .2011

01.12 .2011

swiat/nietypowy-sposobprzygotowan-do-euro2012,1,5049026,wiadom osc.html

євро2012

офсай д

євро2012

євро2012

новина

Нові потяги до Євро2012

новина

українці хочуть прийняти гостей безкоштов но

новина

новина

Україна і Польща завдяки Євро-2012 пішли вперед на 30 років

Україна пекло для шведів

позитивне

змішане

позитивне

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній присутній (напередо дні Каллен зазначив, що головною проблемою в Україні залишають ся готелі)

Про нові корейські потяги Хюндай, що сполучатимуть українські міста-Євро

позитивна інформація про українську залізницю

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012pierwsze-dwa-skladyszybkich-pociagowju,1,5062709,artykul.html

У відповідь на завищені ціни у готелях, українці створили ініціативну групу, щоб показати, що вони таки гостинна нація і можуть прийняти гостей безкоштовно

Люди створюють ініціативу з безкоштовним житлом, але наводиться як бекграунд інформація про проблеми із готелями.

http://ofsajd.onet.pl/news y/euro-2012-ukraincychca-przyjac-gosci-wewlasnych,1,5042682,artykul.html

відсутній

Україна і Польща завдяки Євро-2012 пішли вперед на 30 років: розвиток інфраструктури, будівництво стадіонів все це залишиться у цих державах після Євро

Польщаі Україна - єдине ціле, хоча очевидно, що Польща за цими показниками набагато далі за Україну

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/platini-dziekieuro-2012-polska-iukraina-poszlyd,1,4962553,artykul.html

Польща - рай, а Україна - пекло для шведських уболівальників.

Україна - пекло (вже не перша стаття, де вболівальники моляться, щоб їхня збірна не грала в Україні). Дорожчі готелі, ніж у польщі. Якщо вираде грати в Україні, то кількість вболівальників буде дуже низькою.

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012-dlaszwedzkich-kibicowpolska-to-nieboa,1,4939353,artykul.html

відсутній


113  

29

30

31

32

33

34

EURO 2012: UKRAINA NIE ZDĄŻY Z PRZYGOT OWANIEM PRZEJŚĆ GRANICZ NYCH Ukraina oczekuje miliona turystów EURO 2012: APEL PREMIER A UKRAINY W SPRAWIE BEZPAŃS KICH ZWIERZĄ T Euro 2012: płacisz jedziesz szybciej Przed Euro 2012 Kraków bez dobrych połączeń z Ukrainą EURO 2012: IRLANDCZ YCY SZUKAJĄ BAZY TYLKO W POLSCE. MAJĄ WIELE

14.11 .2011

02.03 .2012

15.03 .2012 28.03 .2012

07.11 .2011

16.11 .2011

євро2012

путівн ик

новина

Проблеми із прикордон ним контролем

негативне

нейтральне

відсутній

Проблеми із модернізацією прикордонних пунктів контролю, їхню кількість треба збільшити, але цього не встигнуть зробити

новина

Україна очікує мільйон туристів

нейтральн е

нейтральне

відсутній

Україна очікує мільйон туристів

нейтральне

присутній (У Трускавці прийматим уть вболівальн иків, що приїдуть на матчі до Львова)

євро2012

новина

Вбивства безпритуль них тварин

відео

відеосюжет

Хабарі на кордоні

новин и

новин и

стаття

новина

Сполученн я Польщі з Україною

Ірландці шукають житло тільки у Польщі

негативне

негативне

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

Слова Азарова, про те, що треба припинити вбиства йдеться не про те, що це в принципі дуже жорстоко, а про те, що це шкодить іміджу україни - ще раз говорить про жорстокість українців і бажання нажитися на іноземцях

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012apel-premiera-ukrainy-wsprawiebezpansk,1,5059504,arty kul.html

Щоб проїхати швидше через український кордон, треба дати хабаря

http://wideo.onet.pl/euro2012-placisz-jedzieszszybciej,48951,w.html

Проблеми із різними сполученнями: повітряними, автомобільними, залізничними. Найпростіший спосіб дістатися до України літаком, але з кракова рейси лише до Києва

погана транспортна система

http://wiadomosci.onet.pl/ regionalne/krakow/przedeuro-2012-krakow-bezdobrych-polaczen-zukra,1,4959177,wiadomo sc.html

Ірландці сподіваються уникнути подорожі до України, бо там дуже багато проблем

навіть не називають Україну, а говорять про "східний кордон Польщі". Проблеми із транспортом, готелями і автомобільними знаками, написаними кирилицею

http://castrolfan.onet.pl/a ktualnosci/z-pilkarskicharen/euro-2012irlandczycy-szukajabazy-tylko-w-polsce,1,1,4908929,wiadomosc. html

У Трускавці продовжуються вбивства безпритульних тварин, хочу меру міста Азаров надіслав листа із проханням розібратися

відсутній

відсутній

відсутній

запізнення із модернізацією прикордонних пунктів

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraina-nie-zdazy-zprzygotowaniemprzej,1,4906464,artykul.h tml http://przewodnik.onet.pl/ europa/ukraina/ukrainaoczekuje-milionaturystow,1,5044967,artyk ul.html


114   ZASTRZE ŻEŃ DO UKRAINY

35

36

37

38

39

EURO 2012: UKRAINA KUPI KOREAŃS KIE POCIĄGI EURO 2012: UEFA NACISKA NA OBNIŻKĘ CEN W UKRAIŃS KICH HOTELAC H Euro 2012 zwróci sie za kilka lat EURO 2012: UKRAIŃC Y ZASKOCZ ENI, "POWINNI PRZENIEŚ Ć SIĘ Z POLSKI DO NASZYCH OŚRODK ÓW"

Ukraina kończy drogi na Euro 2012

17.10 .2011

29.02 .2012 22.03 .2012

06.12 .2011

09.09 .2011

євро2012

євро2012

бізнес

євро2012

бізнес

новина

Україна придбає корейські потяги

новина

Українські готелі

новина

Вкладені інвестиції

новина

Англійці не хочуть тренуватис я в Україні, хоч матимуть там матчі

новина

Українці завершуют ь будівництв о доріг

позитивне

негативне

негативне

позитивне

нейтральне

нейтральне

відсутній

Україна придбає корейські потяги

відсутній

УЄФА занепокоєне завищеними цінами на українські готелі, Євро2012 має бути доступним для футбольних фанів

нейтральне

Інвестиції повернуться в найближчі декілька років

нейтральне

відсутній

Українці здивовані рішенням англійської збірної не змінювати базу з польської на українську

відсутній

Нове сполучення між Львовом і Києвом майже завершене, завершують сполучення Львова і Польщі та деякі інші дороги

нейтральне

це значно покращить сполучення між містами Євро

завищені ціни на готелі

ті самі слова Колеснікова про чудові бази в Україні, що ми вже не радянська країна, що і були в британських виданнях обрали негативний коментар Колеснікова, що він не памятає, коли саме має завершитися будівництво - тобто показують владу безвідповідальною і такою, яка постійно запізнюється із здачею обєктів

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraina-kupi-koreanskiepociagi,1,4882393,artykul .html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012uefa-naciska-na-obnizkecen-wukrainskic,1,5042952,arty kul.html http://biznes.onet.pl/euro2012-zwroci-sie-za-kilkalat,18642,5066087,audiodetal

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraincy-zaskoczenipowinni-przeniescsi,1,4959066,artykul.html

http://biznes.onet.pl/ukrai na-konczy-drogi-na-euro2012,18650,4844312,1,n ews-detal


115  

40

41

42

43

DUŃCZYC Y: EURO 2012 JEST ZA DROGIE. TO SKANDAL! Ukraina celebruje mistrzostw a Europy... pokazem mody! EURO 2012: ROSJANIE NIE ZREZYGN UJĄ Z BAZY W KIJOWIE EURO NA UKRAINIE: WÓDKA, PROSTYT UTKI I CZARNOB YL

45

BURSZTY N JUŻ NIEMAL GOTOWY EURO 2012, CZYLI "UWAŻAJ CIE, BO KRADNĄ"

46

EURO 2012: STADION WE LWOWIE OTWARTY

44

24.01 .2012

євро2012

23.03 .2012

офсай д

02.12 .2011

євро2012

євро2012

02.02 .2012

05.05 .2011

10.10 .2011

29.10 .2011

Toma sz Niebo ga/ Поль ща

євро2012

євро2012

євро2012

Задорого в Україні для датчан

негативне

новина

Покази мод

нейтральн е

новина

Росіяни не відмовлять ся від тренувальн ої бази у Києві

новина

новина

стаття

новина

новина

Україна: водка, проститутк иі чорнобиль

стадіони Євро-2012

Проблеми в Україні та Польщі

Відкриття стадіону у Львові

нейтральн е

негативне

нейтральн е

негативне

нейтральн е

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

датчани відмовляються від куплених квитків на матчі в Україні задорого і багато небезпек

Україна - небезпечна і дорога країна, так пишуть про неї. Дорогі готелі, хулігани і расисти, українці хочуть заробити на туристах

відсутній

Український тиждень моди присвячений Євро-2012

привертають увагу до футболу

відсутній

Незважаючи на жеребкування, російська збірна не змінить свого рішення щодо вибору тренувальної бази у Києві

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012rosjanie-nie-zrezygnujaz-bazy-wkijowie,1,4945267,artykul .html

відсутній

Українці хочуть привабити туристів дешевим алкоголем, проститутками і чорнобилем

Українці самі говорять, що чорнобиль - то наш хіт, зрозуміло, що це і буде формувати образ україни, якщо українці самі цим пишаються. + неофіційні пропозиції!!!

відсутній

Українські стадіони будуються добре за планом, крім Львову там запізнення серйозні

Львів знову є найгірше приготованим

відсутній

Крадуть у потягах, проблеми із релігійною нетерпимістю, багато випадків автокатастроф

відсутній

про відкриття стадіону у Львові

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/dunczycy-euro2012-jest-za-drogie-toskandal,1,5007063,artyk ul.html http://ofsajd.onet.pl/news y/ukraina-celebrujemistrzostwa-europypokazemmody,1,5067286,artykul. html

Інформація з Гардіан, ті самі цитати взяті негативна інформація Сказано, що Януковича не люблять на Західній Україні. Крім того, стадіон відкрили, але зазначається, що поки він не буде працювати - ще ведуться роботи деякі. Тобто публічно відкрили, бо напевно дуже запізнювалися, але

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-naukrainie-wodkaprostytutki-iczarnobyl,1,5015255,arty kul.html http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euroraportonetpl-bursztyn-juzniemalgotowy,1,4262219,artykul .html http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012czyli-uwazajcie-bokradna,1,4876034,artykul .html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012stadion-we-lwowieotwarty,1,4894295,artyku l.html


116   насправді ще не все готово. Тобто українці нечесні.

47

EURO 2012: KOLEJNY STADION BĘDZIE OTWARTY NA UKRAINIE

49

EURO 2012: UKRAIŃS KIE MSW WYKRYŁO DEFRAUD ACJE EURO 2012: WIKTOR JANUKOW YCZ WIĄŻE WIELKIE NADZIEJE Z MISTRZO STWAMI

50

Córka Tymoszen ko apeluje o bojkot Euro 2012 na Ukrainie

48

25.10 .2011

17.03 .2012

11.04 .2011

03.02 .2012

євро2012

євро2012

євро2012

новин и

новина

Відкриття стадіону у Львові

новина

Корупція, розкраданн я бюджету Євро-2012 в Україні

новина

новина

Великі надії на Євро

Дочка Тимошенко бойкотує Євро-2012

нейтральн е

негативне

нейтральн е

негативне

нейтральне

нейтральне

присутній (вартість та тривалість будування стадіону)

описується стадіон

відсутній

Оприлюднено рапорт із фактами розкрадання бюджету Євро-2012 в Україні

нейтральне

відсутній

нейтральне

присутній (про увязнення Тимошенко )

Янукович, відвідуючи стадіон у Львові, задоволений роботами з приготування до Євро. Сказав, що Євро-2012 буде тестом на можливість приймання Олімпіади 2022 року Дочка Тимошенко закликає бойкотувати Євро, її мати в тяжкому стані, тяжко хвора і т.д. Янукович ставить під сумнів європейське майбутнє України, порушує демократію і фізично усуває конкурентів

Цікаво, що надається бекграунд про бюджет і тривалість будування. Напевно,через те, що неодноразово повідомлялося про те, що цей стадіон найбільш проблемний і ніяк не добудують особливо наводяться факти розкрадання саме в тих місцях, які найбільше критинують в медіа: готелі, тренувальні бази. Крім того, говориться, що раніше українська преса неодноразово писала про ці факти, але на них ніхто не реагував. Ще раз підтверджує корумпованість України

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012kolejny-stadion-bedzieotwarty-naukrain,1,4889600,artykul. html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukrainskie-msw-wykrylodefraudacje,1,5061548,ar tykul.html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012wiktor-janukowycz-wiazewielkienadzieje,1,4239007,artyk ul.html

http://wiadomosci.onet.pl/ swiat/corka-tymoszenkoapeluje-o-bojkot-euro2012-naukr,1,5016699,wiadomos c.html


117  

51

52

53

54

55

POLSKIE EURO 2012 DWA RAZY DROŻSZE NIŻ UKRAIŃS KIE UKRAIŃS KIE FEMINIST KI PROTEST UJĄ PRZECIW KO EURO 2012 EURO 2012: FRANCUZI WYBRALI DONIECK EURO 2012: TEST WOLONTA RIUSZY PODCZAS MECZU UKRAINA NIEMCY

Ukraina: niższe ceny hoteli dzięki UEFA

17.05 .2011

02.12 .2011

09.12 .2011

09.11 .2011

11.03 .2012

євро2012

євро2012

євро2012

євро2012

путівн ик

новина

Вартість Євро

новина

ФЕМЕН проти Євро

новина

Французи обрали Донецьк базою

новина

коресп онденці я

Волонтери Євро-2012

Ціни на готелі

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

присутній (про негативний вплив Євро в Португалії)

Видатки України на Євро-2012 в два рази менші за Польщу.

присутній (про діяльність Фемен)

Фемен проти проституції під час Євро-2012, українки не мають бути товаром під час чемпіонату

відсутній

Французька збірна обрала тренувальною базою Донецьк

відсутній

300 київських волонтерів Євро-2012 пройдуть практичні випробовування під час товаристського матчу Україна-Німеччина

відсутній

Відмова офіційного туроператора УЄФА від бронювання у 12 готелях Харкова призвела до значного зниження цін до 40-60 євро за добу. Але дуже багато проблем із житлом

Наводиться приклад Португалії, де вся збудована інфраструктура, в т.ч. стадіони, принести збитків країні. Крім того, наводяться випадки корупції, що має прямий зв'язок із ситуацією в Україні та Польщі - таке собі застереженняпопередження

одразу у першому реченні говориться, що це організація, яка бореться за жіночі права Фемен, проти проституції і секстуризму. спочатку підшуковували у Польщі - більше довіри до цієї країни очевидно - але коли дізналися результати жеребкування - довелося зупинитися на Донецьку

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/polskie-euro2012-dwa-razy-drozszenizukrainskie,1,4312777,art ykul.html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/ukrainskiefeministki-protestujaprzeciwko-euro20,1,4945323,artykul.htm l http://euro2012.onet.pl/fa zagrupowa/grupa-d/euro2012-francuzi-wybralidonieck,1,4962076,artyk ul.html

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012-testwolontariuszy-podczasmeczuukraina,1,4902225,artyku l.html Ціни піднялися у 5-10 разів, із готелями завжди в Україні було складно: знайти нормальне місце і не збанкрутувати надзвичайно складно. Хотіли вирішити ситуацію гуртожитками, скоротивши навчальний рік (навіть навчання скоротили, аби підзаробити), та будовою наметових містечок, де ціни мали б бути дешевші, але там теж дуже дорого. гуртожиток - 153 євро за

http://przewodnik.onet.pl/ europa/ukraina/ukrainanizsze-ceny-hoteli-dziekiuefa,1,5053407,artykul.ht ml


118   ніч. відпугує туристів неможливість повернути гроші за резервацію в разі відмови.

56

57

58

59

60

CÓRKA OLEGA BŁOCHIN A NAPISAŁA HYMN EURO 2012 Ukraina rok przed Euro 2012: dziurawe ulice, chwasty i "sauna" w pociągu W SOBOTĘ OTWARCI E STADION U OLIMPIJS KIEGO W KIJOWIE EURO 2012: UEFA BOI SIĘ WYSOKIC H CEN W HOTELAC H EURO 2012: W KIJOWIE ROZPOCZ ĘTO UKŁADANI

13.11 .2011

06.06 .211

05.10 .2011

10.03 .2011

07.09 .2011

євро2012

офсай д

євро2012

євро2012

євро2012

новина

новина

коресп онденці я

Дочка Блохіна написала гімн Євро2012

Проблеми України перед євро

Відкриття стадіону у Києві

позитивне

негативне

нейтральн е

коресп онденці я

Високі ціни у готелях

негативне

новина

Укладання трави на Олімпійськ ому

нейтральн е

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/corka-olegablochina-napisala-hymneuro2012,1,4905176,artykul.h tml

Дочка Блохіна написала гімн до євро-2012 і отримала схвальні відгуки від багатьох критиків

Численні проблеми України перед Євро

Всі в україні тільки і думають про Євро: як би пошвидше нажитися на іноземцях, у Харкові потрісканий асфальт, навіть небо сіріше, ніж у Києві. Потяг - це сауна 10годинна, там неможливо знаходитися

http://ofsajd.onet.pl/news y/ukraina-rok-przed-euro2012-dziurawe-ulicechwasty,1,4410088,artyk ul.html

Олімпійський стадіон найбільший серед арен Євро-2012

згадуються козаки, що під час відкриття розкажуть історію України (тобто не радянське минуле в першу чергу)

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/w-soboteotwarcie-stadionuolimpijskiego-wkijowie,1,4871702,artykul .html

відсутній

Проблеми із українськими готелями, що вдесятеро дорожчі, ніж зазвичай

Українці не розуміють, що треба зробити все, аби сюди повернулися туристи. Українці не виправдали сподівань Польщі, ми на різних рівнях розвитк. Протиставлення ми-вони

відсутній

На Олімпійському стадіоні почали укладати траву

відсутній

Присутній (Олімпійсь кий стадіон)

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012uefa-boi-sie-wysokichcen-whotelach,1,5052997,artyk ul.html http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012-wkijowie-rozpoczetoukladaniemurawy,1,4842075,artyk ul.html


119   E MURAWY

61

62

63

64

65

UKRAIŃC Y MARTWIĄ SIĘ O POGODĘ PODCZAS EURO 2012 EURO 2012: SKANDAL Z BILETAMI, PLATINI ZABRAŁ GŁOS KIJÓW ZAPEWNI KIBICOM DARMOW Y TRANSPO RT PODCZAS EURO 2012 CZTERY LATA TEMU POLSKA I UKRAINA OTRZYMA ŁY ORGANIZ ACJĘ EURO 2012 Ukraina przygotow ała już 80 procent dróg na Euro 2012

15.02 .2012

29.09 .2011

12.07 .2011

18.04 .2011

23.09 .2011

євро2012

євро2012

євро2012

євро2012

бізнес

новина

новина

новина

коресп онденці я

новина

погода на Євро

Спекуляція на квитках Євро-2012

Безкоштов ний транспорт у Києві

Україна та Польща перед Євро

українські дороги

нейтральн е

негативне

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

Українці переживають про погоду, яка буде на Євро-2012

Таке враження, що всі інші проблеми вже усунуті і залишилося тільки думати про те, яка буде погода через 4 місяці

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/ukraincymartwia-sie-o-pogodepodczas-euro2012,1,5027472,artykul.h tml

Українці знову показані як такі, що хочуть нажитися будь-якою ціною, корупція, фальшиві білети і т.д.

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012skandal-z-biletami-platinizabralglos,1,4865731,artykul.ht ml

відсутній

Українці на чорному ринку продають дорожче квитки на Євро-2012

відсутній

Київ забезпечить вболівальників безкоштовним громадським транспортом

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/kijow-zapewnikibicom-darmowytransport-podczaseu,1,4789763,artykul.htm l

4 роки тому Україна та Польща отримали право на проведення турніру

Україна і Польща загалом вживаються як єдине ціле, і проблеми - теж разом: дороги, залізниця

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/cztery-latatemu-polska-i-ukrainaotrzymalyorgani,1,4245474,artykul. html

все добре - інформація з України

http://biznes.onet.pl/ukrai na-przygotowala-juz-80procent-drog-na-euro2,18642,4859797,1,audio -detal

відсутній

відсутній

80 відсотків доріг до Євро-2012 вже побудовано в Україні


120  

66

67

EURO 2012: OTWARCI E STADION U OLIMPIJS KIEGO W KIJOWIE OPÓŹNI SIĘ POLSKIE EURO 2012 BUDZI NIEPOKÓJ NA ŚWIECIE

70

Stadion w Charkowie wciąż nie posiada certyfikató w EURO 2012: STADION WE LWOWIE GOTOWY W 70. PROCENT ACH EURO 2012: UKRAIŃC Y WYDADZĄ PRZEWO DNIK W SZEŚCIU JĘZYKAC H

71

Ukraina: Komuniści chcą pozbawić

68

69

30.05 .2011

12.06 .2011

26.02 .2012

25.06 .2011

20.10 .2011

10.05 .2011

євро2012

євро2012

бізнес

євро2012

новина

Відкриття стадіону в Києва

коресп онденці я

Європейсь ка преса про організатор ів Євро

новина

новина

Стадіон у Харкові

Стадіон у Львові

євро2012

новина

Путівник до Євро

новин и

коресп онденці я

Комуністи хочуть позбавити Львів Євро-

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

Олімпійський стадіон відкриють не у серпні, а у жовтні через німецьку фірму, яка затримує встановлення даху

відсутній

на думку італійців, Україна краще справляються з будівництвом стадіонів, ніж Польща

відсутній

У стадіона в Харкові немає ще електичного струму, далі - про гроші, виділені на будівництво власником Металіста на цей стадіон та на інші обєкти Євро-2012

Тобто своєї вини українці не вбачають у затримках, винні лише німці

http://euro2012.onet.pl/st adiony/wiadomosci/euro2012-otwarcie-stadionuolimpijskiego-wkijowi,1,4401249,artykul. html

знову порівняння ми-вони

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/polskie-euro2012-budzi-niepokoj-naswiecie,1,4416784,artyku l.html

знову згадується проблема з електричним струмом

http://biznes.onet.pl/stadi on-w-charkowie-wciaznie-posiadacertyfikatow,18650,50376 53,1,news-detal

стадіон у Львові готовий на 70%

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012stadion-we-lwowiegotowy-w-70procentach,1,4668720,art ykul.html

відсутній

Видадуть путівник в Україні до євро-2012 на 6 мовах

хочуть забезпечити комфорт для вболівальників

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012ukraincy-wydadzaprzewodnik-w-szesciuje,1,4886008,artykul.html

відсутній

Сутички ВО Свободи на 9 травня можуть зашкодити євроінтеграції України

Євроінтеграція, Тимошенко

http://wiadomosci.onet.pl/ swiat/ukraina-komuniscichca-pozbawic-lwoweuro-

відсутній


121   Lwów Euro 2012

76

EURO 2012: KOSZTY UKRAIŃS KICH STADION ÓW NA ŚREDNIM POZIOMIE EUROPEJ SKIM EURO 2012: DUŻE PROBLEM Y UKRAINY Nagi protest feministek. Nie chcą Euro 2012 Platini w Doniecku: jest dobrze, ale macie problem z hotelami KOŁESNIK OW: OGRANIC ZYMY APETYTY WŁAŚCICI ELI HOTELI NA EURO 2012

77

Euro 2012: Ukraina nie spełni swoich obietnic

72

73

74

75

2012

2012,1,4271645,wiadom osc.html

11.10 .2011

євро2012

новина

Проблеми України

негативне

нейтральне

відсутній

Вартість стадіонів Євро у порівнянні з іншими європейськими стадіонами - середня В Україні проблеми з місцями для ночівлі, особливо у Києві і Донецьку, де через корупцію не вдалося побудувати готелі

16.09 .2011

бізнес

новина

ФЕМЕН

нейтральн е

нейтральне

відсутній

Євро - це свято пияцтва і проституції

02.02 .2012

26.09 .2011

29.02 .2012

31.03 .2011

євро2012

бізнес

євро2012

євро2012

коресп онденці я

коресп онденці я

новина

новина

Вартість стадіонів

Проблеми у Донецьку

завищені ціни в готелях

Україна не виконує обіцянок

нейтральн е

нейтральн е

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

відсутній

порівняння себе із Європою

проблеми з готелями, повязані із корупцією

У Донецьку все добре, невеличкі проблеми і готельною базою

проблеми із готелями, які вирішуються не будівництвом нових, а збільшенням чартерних рейсів до Польщі: тобто не зацікавлені у затриманні туристів у себе

відсутній

Колесніков обіцяє надавити на власників готелів податками

виглядає, що зарах у багатьох бізнес не є досить прозорим, що на нього можна надавити податковою

відсутній

Україна не виконує своїх обіцянок,не всі проекти зможе реалізувати до Євро2012

не дотримується обіцянок

відсутній

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012koszty-ukrainskichstadionow-na-srednim,1,5015773,artykul.html http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012duze-problemyukrainy,1,4877547,artyku l.html http://biznes.onet.pl/nagiprotest-feministek-niechca-euro2012,18515,4851761,on et-wiadomosci-detal http://biznes.onet.pl/platin i-w-doniecku-jest-dobrzeale-macie-problemz,18491,4862370,newsdetal

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/kolesnikowograniczymy-apetytywlascicieli-hoteli,1,5043383,artykul.html http://sport.onet.pl/pilkanozna/euro-2012ukraina-nie-spelniswoichobietnic,1,4228705,wiado mosc.html


122  

82

Euro 2012: chaotyczny transport na Ukrainie Euro 2012: średnia pensja na Ukrainie wystarczy na zakup sześciu biletów EURO 2012: NA CZAS TURNIEJU WZROSN Ą CENY BILETÓW LOTNICZY CH UEFA: STADION WE LWOWIE JEDNYM Z NAJLEPSZ YCH NA EURO 2012 SIERGIEJ BUBKA: EURO 2012 BĘDZIE WIELKIM ŚWIĘTEM

83

ME 2012: na Ukrainie nie ma miejsc dla kibiców!

78

79

80

81

84

UKRAIŃS KI SEKRET

26.10 .2011

бізнес

03.01 .2011

бізнес

євро2012

20.03 .2012

03.11 .2011

євро2012

27.03 .2012

євро2012

01.02 .2012

08.06 .2011

офсай д Wero nika Marcz uk/ Украї на

євро2012

новина

новина

новина

новина

новина

новина

стаття

Хаотичний транспорт у Львові

Пенсія в Україні

Вартість авіаквитків

Стадіон у Львові

Євро-2012 свято для україни

проблеми із готелями

проблеми в Україні

негативне

нейтральн е

нейтральн е

нейтральн е

позитивне

негативне

негативне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

нейтральне

Хаотичний транспорт у Львові, мусять щось зробити із цим

УЄФА вже не вперше звертає на це увагу!

http://biznes.onet.pl/euro2012-chaotycznytransport-naukrainie,18571,4891098, audio-detal

відсутній

Середньої пенсії в Україні вистачить на 6 квитків Євро

мала би бути негативна новина про бідність українців, але фокус на тому, що європейські фани можуть не хвилюватися, ціни будуть низькі через бідність українців

http://biznes.onet.pl/euro2012-srednia-pensja-naukrainie-wystarczy-na,18493,4095996,300001 6,10,1,news-detal

відсутній

Вартість авіаквитків зросте, але не більше ніж на 20%, бо є конкуренція і це раціонально

можна порівняти з готелями, де не думають про конкуренцію і про раціональність

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/euro-2012-naczas-turnieju-wzrosnaceny-biletowlo,1,5064129,artykul.html

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

Стадіон у Львові є одним з найкращих на Євро-2012. проте він ще не повністю готовий

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/uefa-stadionwe-lwowie-jednym-znajlepszych-naeur,1,4897829,artykul.ht ml

Євро-2012 буде великим святом для всієї України

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/siergiej-bubkaeuro-2012-bedziewielkimswietem,1,5072292,artyk ul.html

В україні нема місць для вболівальників Життя в Україні зсередини: умови життя жахливі, але за офіційнимим повідомленнями про приготування - все

позитивні коментарі загалом від спікерів від України через проблеми вболівальники змушені жити у польщі, але ж треба ще якось дістатися до України, де відбуватимуться матчі

http://ofsajd.onet.pl/news y/me-2012-na-ukrainienie-ma-miejsc-dlakibicow,1,5014659,artyku l.html

умови життя і праці жахливі, іноземці бояться їхати, жахливі дороги

http://euro2012.onet.pl/wi adomosci/ukrainskisekret,1,4410954,artykul. html


123   чудово

85

Ukraina gotowa na tanie linie lotnicze

05.04 .2011

путівн ик

новина

авіаперевіз ники

нейтральн е

нейтральне

пристній ( про Віззейр авіакомпан ію лоукост, що є єдиною в Україні)

Україна готова до лоукостів, проблема із ЄС і візами

http://przewodnik.onet.pl/ europa/ukraina/ukrainagotowa-na-tanie-linielotnicze,1,4232757,artyku l.html

Олена Пузіна - диплом, 2012  

Робота присвячена особливостям висвітлення підготовки України до Євро-2012 в британських (BBC, Daily Mail, Guardian) та польських (Gazeta Wy...

Олена Пузіна - диплом, 2012  

Робота присвячена особливостям висвітлення підготовки України до Євро-2012 в британських (BBC, Daily Mail, Guardian) та польських (Gazeta Wy...

Advertisement