Page 63

Розділ 3. 3.1. Методологія дослідження. У нашій роботі ми використовували метод контент-аналізу для дослідження газетних публікацій. Контент-аналіз (з англ. contents – зміст, вміст) – це один із ключових методів, застосовуваних для якісно-кількісного аналізу змісту текстових документів. Його використання широко розповсюджене у практиці вивчення масових комунікацій. Об’єктом дослідження методом контент-аналізу часто є зміст повідомлень преси, радіо та телебачення. Багато зарубіжних дослідників, як зазначено у праці Б. Юськіва „Контент аналіз:

історія

розвитку

та

світовий

досвід”

вважають,

що

першим

задокументованим застосуванням даного методу був проведений 1640 року у Швеції аналіз змісту 90 церковних гімнів „Пісні Сіону”. Гімни досліджували на відповідність релігійним канонам. Її визначали за допомогою підрахунку релігійних символів та порівнювали з іншими релігійними текстами. Також зокрема враховувалась якість подачі цих символів: позитивна, негативна чи нейтральна [58]. Перші застосування контент-аналізу для дослідження газетних текстів з’явились у США на межі ХІХ та ХХ ст. Зокрема, у 1893 році американський дослідник Дж. Спід у своїй статті „Чи дають тепер газети новини?”, опублікованій в журналі „Форум”, дослідив зміни тематики недільних випусків нью-йоркських газет з 1881 по 1893 рр. Дж. Спід зробив тематичну класифікацію та виміряв у дюймах обсяг газетних колонок для кожної теми. Таким чином він визначив, що газети більше місця почали віддавати опису скандалів та чуток, за рахунок скорочення кількості та обсягу публікацій про політику, літературу, мистецтво тощо [там само]. Розрізняють основних два види контент-аналізу: кількісний та якісний.

63

Бевз Христина  

Кваліфікаційна робота: "ОБРАЗ УПА У ДРУКОВАНИХ ЗМІ", Могилянська школа журналістики, 2009

Advertisement