Page 1

univerzitetski vesnik

Издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Д О С Т О И Н С Т В ЕН О ЧЕСТВ УВ АЊ Е НА „ 24 МАЈ“ - ПАТР О НИО Т ПР АЗ НИК НА УКИМ ПО 6 3 - ТИ ПАТ О Д О СНО В АЊ ЕТО

Број 130, мај 2012


Централните свечени манифестации во рамките на Програмата посветени на одбележувањето на 63-годишнината од основањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, оваа година се одржаа на 23 мај.

Пред споменикот на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методиј, кој се наоѓа во централниот дел на Универзитетскиот кам пус, во координација со Македонската православна црква и Пра-

UKIM PO 63-TI PAT GO DEN NA SVE^EN I DO ддавајќи ги должната почит, заслуженото признание и висо-

О

киот пиетет кон историското, епохалното и м исионерско дело и голем иот завет на сесловенските просветители -

светите браќа Кирил и Методиј, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и оваа година, ја продолжи децениската традиција и подготви посебна програма за чествување на 63-годишнината од основањето и на 24 Мај - патрониот ден на Универзитетот. Дел

од

долгата

традиција

на

чествување

на

патронатот

е

одржување на целовечерен концерт на фолклорниот ансамбл АКУД „Мирче Ацев“. Годинава, традиционалниот настап на фолклорниот ансамбл се одржа на 22 мај во Домот на АРМ, а бројните гости имаа можност да уживаат во сплетот македонски ора и песни.

Главен и одговорен уредник универзитетски

Проф. д-р Велим ир Стојковски

весник Заменик главен и одговорен уредник М-р Илија Пиперкоски

Постојани соработници К Ко ос ст та ад ди ин на а М Мо ок кр ро ов ва а Б Би иљ ља ан на а Ф Фо от ти ин но ов вс ск ка а М М-р р М Ма ар ри иј ја а Ц Це ен не ев вс ск ка а Т То ом ми ис сл ла ав в Б Ба аш ше ев вс ск ки и

Лектор

В Ве ес сн на а И И. . Ц Цв ве ет та ан но ов вс ск ка а

Техничко уредување

Г Го ор ра ан н М Му ур ра ат то ов вс ск ки и

Универзитетски весник бр. 1 30


ски, што е уште еден доказ за блиската соработка и меѓуинституционалниот респект помеѓу МПЦ и УКИМ. Во молебенот зеде учество и хорот на црквата „Св. Богородица“, која е во непосредна близина на УКИМ. Чествувањето на патроните продолжи со положување свежо цвеќе на споменикот на нашите патрони. Достојна чест и заслужено признание со полагање свежо цвеќе оддадоа актуелната ректорска гарнитура, делегацијата на студентите на УКИМ, предводена од претседателот на Студентскиот парламент, г. Иван Живковски,

вославниот факултет

богословски

„Св.

Климент

PROSLAVI PATRONIOT STOINSTVEN NA^IN Охридски“ се одржа традиционалниот

молебен.

Со

молебенот чиноначалствуваше

Неговото

Блажен-

ство г.г. Стефан, архиепи-

скоп охридски и македон-

П П Р Р О О Г ГР РА АМ М А А

з а цел о в е ч е р н и о т ко н це р т н а АКУД „ Ми р ч е Аце в ”

1 . Ка л а ј џ и с ко 2 . В о д а р ка 3 . О в ч а р ка 4 . Б е л о м о р с ки с п л е т и г р и 5 . Л а з а р е н ки - п р е м и е р н а и з в е д б а 6 . О с о г о в ка 7. Н а ро дн и п есн и 8 . С п л е т и г р и о д И с т о ч н а М а ке д о н и ј а

Универзитетски весник бр. 1 30

3


деканите и директорите на единиците на УКИМ, ректорите и претставниците на јавните и приватните универзитети во РМ.

Академската свеченост, прославувајќи го патрониот ден на Универзитетот, продолжи во аулата на УКИМ каде што се одржа доделување на највисокото признание -

Плакета на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На Институтот за сточарство, по повод одбележувањето на 60-годишнината од основањето, ректорот проф. д-р Велим ир Стојковски му додели Плакета, која во име на Институтот ја прим ија директорот д-р Васил Костов и

д-р Мирјана Менковска , член на Универзитетскиот сенат од редовите на Институтот за сточарство.

Дел од традицијата и годинава беше првиот ден од чествувањето на патронатот да се посвети на тоа што го прави УКИМ препознатлив, единствен и недостижен на овие простори и пошироко – на својата најголема гордост, на

своите студенти и на своите наставнонаучни работници. Задолжителна практика е на првиот ден од чествувањето да им се оддаде должна почит на најдобро диплом ираните студенти на УКИМ, на нашата студентска младост која во денешниот конкурентен високообразовен систем успеа во нијанси да се издвои од своите колеги и да се запише во аналите на УКИМ како најдобра во својата генерација. Исто така, не е случајност што на исто место и во исто време, УКИМ им оддава признание и благодарност и на своите пензионирани наставно-научни работници за нивниот голем придонес во развојот и унапредувањето на севкупните дејности на УКИМ и вложениот труд во создавањето високообразовани кадри кои имаат значајна улога во развојот на Република Македонија во сите области и дејности.

На оваа церемонија, ректорот проф. д-р Велим ир Стојковски им додели пофалници на 22 најдобро диплом ирани студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои студиите ги завршиле во рамките на редовните рокови утврдени со статутите на факултетите, но не подоцна од 6 месеци од денот на апсолвирањето, оценка од најмалку 9,00.

4

со просечна

Врз основа на Одлуката за формирање Универзитетски фонд за доделување награди на талентирани и дипломирани студенти, на најдобро дипломираните студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2010/2011 година, кои студиите ги завршиле во рамките на редовните рокови утврдени со статутите на факултетите, но не подоцна од 6 месеци од денот на апсолвирањето, со просечна оценка најмалку 9,00, им се додели Пофалница на: 1. Игор Кулев, дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, насока: информатика и компјутерско ин­ женерство, со средна оценка 10,00. 2. Сања Милковска, дипломирала на При­ родно­математичкиот факултет во Скопје, студии по хемија ­ аналитичка биохемија, со средна оценка 10,00. 3. Ана Стефановска, дипломирала на Фило­ лошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје, Катедра за италијански јазик и книжевност, со средна оценка 10,00. 4. Александра Младеноска, дипломирала на Економскиот факултет во Скопје, департман за финансиски менаџмент, со средна оценка 10,00. 5. Елена Кочова, дипломирала на Медицин­ скиот факултет во Скопје, насока: општа меди­ цина, со средна оценка 10,00. Универзитетски весник бр. 1 30


Вооби чаено, свеченоста продолжи со доделувањето награди од Фондацијата „ Дим итар Стамболиев“.

Основачот и донатор на Фондацијата, проф. д­р Ди­ митар Стамболиев, редовен професор на Машинскиот факултет (во пензија), традиционално доделува годишна награда за одличен успех постигнат во текот на студира­ њето. Фондот е формиран од авторските хонорари оства­ рени во текот на 35­годишното издавање на десетина основни универзитетски учебници од областа на машин­ ските елементи и конструкции за 2. и 3. степен на сту­ дии, во повеќе изменети и дополнети изданија, како и на два комплета билтени на МАНУ „Македонска термино­ логија“, од областа на машинската техника, чии термини се преведени на 6 јазици. Наградата е од каматата на орочените средства на Фондот. Оваа година, наградата „Димитар Стамболиев“ им се додели на:

1. Благица Трајческа, Машински факултет, со просечна оценка 9,97. 2. Бојан Василев, Машински факултет, со просечна оценка 9,95. 3. Марко Чорбиќ, Машински факултет, со просечна оценка 9,95. 4. Елена Георгиевска, Машински факултет, со просечна оценка 9,86. 5. Стојан Матески, Факултет за електротехника и информациски технологии, со просечна оценка 8,03. 6. Михајло Ѓеорѓиевски, Медицински факултет, со просечна оценка 9,85.

6. Наташа Малијанска, дипломирала на Градежниот факултет во Скопје, насока: геодезија, со средна оценка 10,00. 7. Благица Трајческа, дипломирала на Машинскиот факултет во Скопје, насока: мехатроника, со просечна оценка 9,97. 8. Филип Трајковски, дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, Инсти­ тут за социологија, со средна оценка 9,96. 9. Слаѓана Вујошевиќ, дипломирала на Факултетот за драмски уметности во Скопје, студиска програма за драмски актери, со средна оценка 9,93. 10. Дарко Алексовски, дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, студиска програма: сликарство, графички дизајн, со средна оценка 9,88. 11. Катерина Митевска, дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, правни студии, со средна оценка 9,88. 12. Бојана Котеска, дипломирала на Факултетот за информатички науки и ком­ пјутерско инженерство во Скопје, студиска програма: информатика ­ програмско ин­ женерство, со средна оценка 9,87. 13. Магдалена Арсовска, дипломирала на Стоматолошкиот факултет во Скопје, со средна оценка 9,70. 14. Никола Трајковски, дипломирал на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, студиска програма: Универзитетски весник бр. 1 30

агроекономика, со средна оценка 9,63. 15. Александра Трајкова, дипломирала на Факултетот за музичка уметност во Скопје, Отсек за пијано, со средна оценка 9,59. 16. Елена Смугреска, дипломирала на Педагошкиот факултет „Св. Климент Ох­ ридски” во Скопје, насока: одделенска нас­ тава, со средна оценка 9,47. 17. Сања Величковска, дипломирала на Шумарскиот факултет во Скопје, насока: озеленување и унапредување на животната средина, со средна оценка 9,47. 18. Александра Саздовска, дипломирала на Факултетот за физичка култура во Скопје, студиска група: физичко воспитание, со средна оценка 9,43. 19. Христијан Бабука, дипломирал на Архитектонскиот факултет во Скопје, со средна оценка 9,42. 20. Андреј Чешновар, дипломирал на Технолошко­металуршкиот факултет во Скопје, насока: преработувачко металуршко инженерство и метални материјали, со средна оценка 9,37. 21. Тања Баковска, дипломирала на Фармацевтскиот факултет во Скопје, студи­ ска програма за магистер по фармација, со средна оценка 9,35. 22. Марина Тодороска, дипломирала на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со средна оценка 9,05. 5


Академската свеченост продолжи со традицио-

унапредувањето на наставно-образовната и научна-

налното доделување повелби на Универзитетот „Св.

та дејност на Универзитетот. Годинава беа доделени

Кирил и Методиј“ во Скопје, по повод пензионирањето,

62 повелби.

а во знак на признание за придонесот во развојот и

Врз основа на чл. 4 од Одлуката за установување Плакета и Повелба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по повод пензионирањето, во знак на признание за придонесот во развојот и унапредувањето на наставно­образовната и научната дејност на Универзитетот, им се доделува Повелба на:

1. д­р Александар Ношпал, редовен професор; 2. д­р Александар Наумовски, редовен професор; 3. д­р Ангел Џамбазовски, редовен професор; 4. д­р Атанас Вангелов, редовен професор; 5. д­р Боро Пиперевски, редовен професор; 6. д­р Васил Витанов, редовен професор; 7. Весна Петрушевска Јакимовска, уметнички соработник; 8. Велко Тодевски, редовен професор;

професор; 17. м­р Гордана Атанасоска, доцент; 18. д­р Даница Зафирова­Рогановиќ, редовен професор; 19. д­р Данка Манолева­Митровска, редовен професор; 20. д­р Делчо Јованоски, редовен професор; 21. д­р Димитар Граматиков, редовен професор; 22. Димитар Грбевски, редовен професор; 23. Димитрије Голубовски, редовен професор; 24. д­р Дино Чрчев, редовен професор; 25. д­р Драгомир Арсов, редовен професор; 26. м­р Евушка Елезовиќ, редовен професор; 27. д­р Емилија Ветаџокоска, редовен професор; 28. д­р Иванчо Јанев, вонреден професор; 29. д­р Илија Филипче, редовен професор; 30. д­р Илир Спахиу, редовен професор; 31. д­р Јордан Савески, редовен професор; 32. д­р Јосиф Димески, редовен професор;

9. д­р Веџија Усалески, редовен професор, 10. д­р Виктор Урумов, редовен професор; 11. д­р Виолета Христовска, редовен професор; 12. д­р Владимир Дуковски, редовен професор; 13. д­р Владимир Јаќоски, редовен професор; 14. д­р Владимир Петковски, редовен професор; 15. д­р Владимир Филиповски, редовен професор; 16. д­р Георги Мицковски, редовен 6

Универзитетски весник бр. 1 30


Македонскиот византиски хор „Хармосини“, под

византиско-црковната

музика

која

ја

негува

и

диригентската палка на д-р Ристо Солунчев, и оваа

повторно ѝ даде несекојдневен, достоинствен и свечен

година настапи во рамките на свечената програма за

тон на целата церемонија.

чествување на патронатот, со чудесните ноти на

33. д­р Кита Бицевска, редовен професор; 34. д­р Коле Јовановски, редовен професор; 35. д­р Лилјана Андреева, редовен професор; 36. д­р Љубица Тодоровска­Ажиевска, редовен професор; 37. д­р Љубица Чонева, научен советни­ редовен професор; 38. д­р Љупка Матовска, редовен професор; 39. м­р Љупчо Соколов, редовен професор; 40. д­р Марија Доневска, редовен професор, 41. д­р Марија Костова, редовен професор, 42. д­р Методија Мирчевски, редовен професор; 43. д­р Милосав Милошевски, редовен професор; 44. д­р Нада Јурукова, научен советник­ редовен професор; 45. д­р Никола Чекреџи, редовен професор; 46. д­р Олга Градишка­Теменугова, редовен професор; 47. д­р Олга Заревска, редовен професор; Универзитетски весник бр. 1 30

48. д­р Петар Лазов, редовен професор; 49. д­р Петруш Ристевски, редовен професор, 50. д­р Ранка Грчева, редовен професор, 51. д­р Слободанка Ќосева, редовен професор; 52. д­р Снежана Иљовска, редовен професор; 53. д­р Соња Пеова, редовен професор; 54. д­р Софија Богданова, редовен професор; 55. д­р Станоја Стоименов, редовен професор; 56. д­р Стојанчо Стојмановски, редовен професор; 57. д­р Тамара Теофиловска­Бојаџиева, редовен професор; 58. д­р Тито Беличанец, редовен професор; 59. д­р Трајче Манев, редовен професор; 60. д­р Филимена Попоска, редовен професор; 61. д­р Хамди Хасан, редовен професор; 62. д­р Чедомир Стојменовиќ, редовен професор. 7


Истата вечер, празнувањето продолжи со одржу-

Пригодни беседи на академ ијата одржаа ректорот

вање на свечената академ ија, која се одржа во Домот

проф. д-р Велим ир Стојковски и м-р Панче Кралев, м и-

на АРМ во вечерните часови и која беше проследена од

нистер за образование и наука на Владата на Репуб-

целата македонска јавност преку директен пренос на

лика Македонија (беседата на ректорот ја објавуваме

Македонската радио-телевизија.

во целост). Министерот за образование и наука, г. Панче Кралев, истакна дека значењето на УКИМ има државотворна функција, а во својот шеесет и тригодишен развој во плуралниот простор на високото образование  во  РМ и натаму го држи приматот на најголем и профилски најразгранет универзитет: „Владата на РМ и МОН вложуваат и ќе продолжат да вложуваат во развојот на овој Универзитет, но едновремено и ќе сметаат на интелектуалните способности и професионалните вештини на кадрите од разли чни области. Неговите дострели,  како и на образованието во целина, ја гарантираат  стабилноста и просперитетот на нашата држава во целост“.

На свечената академ ија, покрај членовите на ака-

Присутните беа поздравени и од претседателот

демската заедница на УКИМ и претставниците на

на Студентскиот парламент на Универзитетот „Св.

другите јавни и приватни универзитети во држава-

Кирил и Методиј“ во Скопје, г. Иван Живковски, кој,

та, присуствуваа и претседателот на Република Ма-

меѓу другото, посочи дека како студенти и академски

кедонија, Н.Е. д-р Ѓорге Иванов и м инистерот за обра-

граѓани настојуваат да остават значаен белег за

зование и наука, м-р Панче Кралев.

следните генерации и општеството во духот на делото на светите Кирил и Методиј.

8

Универзитетски весник бр. 1 30


БЕ ЕС СЕ ЕД ДА А

Н НА А Р РЕ ЕК КТ ТО ОР РО ОТ Т

П ПР РО ОФ Ф. Д Д-Р Р

ВЕ ЕЛ ЛИ ИМ МИ ИР Р

СТ ТО ОЈ ЈК КО ОВ ВС СК КИ И,

Н НА А

С СВ ВЕ ЕЧ ЧЕ ЕН НА АТ ТА А А АК КА АД ДЕ ЕМ МИ ИЈ ЈА А П ПО О П ПО ОВ ВО ОД Д П ПА АТ ТР РО ОН НИ ИО ОТ Т П ПР РА АЗ ЗН НИ ИК КН НА А

УКИМ

Почитуван претседател на Р. Македонија, д­р Ѓорге Иванов, Почитуван министер за образование и наука, м­р Панче Кралев, Почитувани декани и директори, Почитувани сенатори и професори, Почитуван претседател на Студентскиот парламент, Драги студенти, Драги гости,

Денес им изразуваме длабока почит и уважување на сесловенските просветители, рамноапостоли и сопокровители на Европа ­ светите браќа Кирил и Методиј. Денес нивното име не се празнува само на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и во Републи­ ка Македонија, нив ги слават сите народи на кои светите браќа им ја вдахновија писменоста и им го покажаа патот на светлината.

Откако светите Кирил и Методиј го сменија зем­ ното со небеското и го отфрлија временото, тргнаа по вечното. Создавајќи ја првата словенска азбука, преведувајќи ги на словенски јазик најпотребните богослужбени книги, издигнувајќи го македонскиот говор на степен на прв словенски книжевен јазик и формирајќи силни следбеници, светите Кирил и Методиј, нашите патрони, во Македонија ја запалија искрата на писменоста, просветата и културата која високо пламна и нè прослави надалеку. Преблажените учители на луѓето им дадоа виде­ лина, просветлија безброен народ којшто лежеше во мракот на незнаењето, и навистина го достигнаа вечното. Затоа, да се носи името на светите браќа, за нас е голема чест, но и голема обврска. Денес, со достигнувањата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на домашен и на меѓународен план, доследно ја исполнуваме таа историска обврс­ ка, со што уште повеќе се засилува сјајот на словото на нашите патрони, светите браќа Кирил и Методиј. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ претставу­ ва заедница на 24 факултети, 5 научни институти, 4 јавни научни установи и 6 придружни членки, а вработени се преку 3.300 наставници, соработници и административен кадар. На Универзитетот студи­ раат околу 50.000 студенти. Придонесот на Универ­ зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во образовниот и ис­ тражувачки простор во Република Македонија зазе­ ма посебно место, со над 128.000 дипломирани сту­ денти, над 5.400 специјалисти и магистри и над 3.200 доктори на науки. Академското семејство на Универзитетот е големо. Но, својата големина не ја покажуваме и докажуваме само со бројноста, туку и со тоа што со преку 260 наши професори кои изве­ Универзитетски весник бр. 1 30

дуваат настава на другите јавни универзитети во Р. Македонија несебично го помагаме нивниот раз­ вој. Како креатор на многубројната интелигенција на овие простори, Универзитетот „Св. Кирил и Мето­ диј“ не само што дава белег во збиднувањата во нашата земја и пошироко, туку носи и историска од­ говорност во создавањето нови вредносни системи во образованието, науката и културата, како најваж­ ни елементи на духовниот просперитет на нашата држава. Нашата гордост се нашите студенти на кои во изминатава година им овозможивме да престојуваат на повеќе од 20 еминентни европски универзитети ­ наши партнери, им доделивме преку 300 стипендии за додипломски студии, како и стипендии за пост­ дипломски студии за првите 5% најдобро рангирани студенти. Наша гордост е и Студентското радио, кое во изминатата година ја збогати својата опрема. На­ ша гордост е и Европскиот иновативен и инфор­ мативен центар, кој во 2012 година зазема значајно место на полето на трансферот на технологија во европските земји и е рангиран многу повисоко од центрите на некои земји­членки на ЕУ. Се гордееме и со издадените преку 100 нови учебници, со новите 25 билатерални договори со светските универзите­ ти, со 64­те меѓународни проекти, со 11­те лекторати по македонски јазик во светот. Се гордееме со тоа што успеавме да го поставиме македонскиот јазик на интернет­страницата на ЕУ. Има уште многу. И добро е да биде така. Во изминатава академска година, Универзитетот имаше успеси, но и тешкотии. Но, и покрај тоа, тој секогаш наоѓаше и убеден сум дека и во иднина ќе најде сили, да ги надмине тешкотиите, да излезе побогат и посилен и да ја продолжи својата мисија. А нашата мисија е недвосмислена ­ со целосна одговорност доследно да ги почитуваме заеднички­ те европски принципи, да бидеме автономна инсти­ туција која на критички начин ги остварува и ги пренесува научните и културните достигнувања, преку истражувања и едукација, со морална и науч­ на независност, со постојана грижа за достигнување универзално знаење. Негувајќи ги капиталните вредности, Универзи­ тетот денес е силен столб на државата и клучен ак­ тер во развитокот на европското општество на знае­ ње. Не случајно, во минатогодишната евалуација од Европската асоцијација на универзитетите од Бри­ сел, нашиот Универзитет е наречен „вистински ев­ ропски универзитет“. Оттука нашата одговорност е уште поголема. Почитувани, Денес е голем празник. Ден на кој со уважување и почит ги споменуваме нашите патрони и нивните свети дела, но и ден во кој сите ја делиме радоста од постигнувањата на нашиот најстар, најголем и нај­ добар универзитет ­ нашата alma mater. Истовреме­ но, на денешниот ден даваме и ветување дека така ќе продолжиме и во иднина, за наше добро, за доброто на нашите деца и внуци, за Р. Македонија. Нека ни е честит и вечен празникот! Нека ни е вечен Универзитетот! Нека ни е вечна Република Македонија!

9


лодии и форми кои составот ги изведува доследно и верно на традицијата, а од друга страна, да го земе чалгискиот израз како основа за создавање современа музика која е во духот на чалгиската традиција, со што на одреден начин се продолжува традицијата.

За

оваа

пригода, гру-

ПРОГРАМА

На самата академија, ректорот проф. д­р Велимир Стојковски им врачи Плакета на Универзитетот на: Г. ЖАРКО ЛУКОВСКИ, главен извршен директор на Т­МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА, и на Г . И Л И Ј А Б Р Е С Л И С К И, генерален директор на ГТД БЕТОН – ШТИП, за исклучителниот придонес во развојот на високообразовната и научната дејност и афирмацијата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

пата Чалги-

ја саунд сисУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје одлучи во уметни чката програма на годинешнава свечена академ ија да промовира мал дел од богатата ризница на македонското културно-уметни чко наследство.

тем се обиде да навлезе подлабоко,

односно се обиде да ја истражи и да ја

покаже неспорната

врска со византиЧалгијата е музи чка форма и состав карактеристи чен за градските средини на територијата на Македонијa, се јавува некаде во XVII век, својот врв го доживува кон крајот на XIX, за во втората половина на XX век полека да почне да зам ира. Покрај нагласената македонска мелоритм ика, чалгиската музика е богата и со ориентален призвук, меѓу другото и поради присуството на инструменти (канон и ут) карактеристи чни за музиката на Средоземјето и Блискиот

ската музика и нејзиното влијание во

македонската му-

- Одење по невестата - Филка мома (Кица мома) - Твојте очи - Мори чупи - Ој Ѓорушице - „1762“ - Не виткај се Софче - Ој, Зарино - Дело од св. Јован Кукузел: „Kratima“, 13 век

зика, која најмногу се гледа во музи чкиот израз на чалгијата. Затоа, за оваа пригода, групата изведе фрагмент од ком позиција напишана во 13 век, од, во тоа време најпознатиот ком позитор на византискиот двор, Јован Кукузел, за кој се смета дека потекнувал од дебарскиот крај.

Присутната и телевизиската публика имаа ретка можност за вистинско уживање во настапот на составoт Чалгија саунд сис-

тем .

Во

рамките

на

севкупната

свечена програма настапија хорот „ Драган Шуплевски“- диригент: г. Исток. Во текот на периодот на активното живеење

Саша Татарчевски и хорот на АКУД „Мирче Ацев“ –

на оваа музика, создадени се голем број песни и ора кои

диригент: Илија Атанасов.

биле изведувани како по градските куќи и кафеани, така и при посебни поводи, како венчавки и крштевки, за што сведочи постоењето на тематски песни и ора. Сето ова ја прави чалгијата, заедно со изворната и црковната музика, еден од трите столба на македонската традиционална музика.

Главниот фокус на групата Чалгија

саунд систем е чалгиската музика. Целта на составот е, од една страна, да го одржи чалгискиот израз, проучувајќи го богатото наследство од ме-

10

Универзитетски весник бр. 1 30


Продолжува владиниот проект за осовременување на истражувачките лаборатории

П

риродно­математичкиот факултет доби две но­ ви лаборатории набавени преку проектот на Владата. Едната се однесува на испитувањето на ква­ литетот на нафтата и нафтените деривати, а другата за испитување на структурата на квалитетот на материја­ лите. На 25 мај о.г., лабораториите беа официјално пуш­ тени во употреба од премиерот м­р Никола Груевски и министерот за образование и наука, м­р Панче Кралев, во просториите на Институтот за хемија при Природно­математичкиот факултет во Скопје. „Со набавката на првата лабораторија, којашто е целосна и комплетна, практично добиваме држа­ вен независен орган што ќе го врши истражувањето и испитувањето на квалитетот на нафтата и наф­ тените деривати и тој ќе биде независен во однос на испитувањето на оние што се трговци и производи­ тели, без оглед дали се тоа сопственици на обични бензиски пумпи или станува збор за поголемите како што се Лукоил, Макпетрол, Окта итн. Така, нема да има конфликтни интереси само за себе да го испиту­ ваат и да го декларираат квалитетот на нафтата, бензинот и другите нафтени деривати, туку тоа ќе го прави независен државен орган“ ­ изјави премиерот по пуштањето во употреба на двете лаборатории. Тој појасни дека ќе треба да се спроведе владина постапка за да се утврдат подзаконските акти за да може во иднина, доколку е потребно, и законски за да се овласти оваа лабораторија да ги врши тие испиту­

вања и да има независно испитување на квалитетот на нафтата и нафтените деривати. Според него, ова не значи дека досега некој измамувал во однос на ква­ литетот на горивата, такви докази нема, бидејќи не­ мало лабораторија од таков тип. Лабораторија која ја испитува структурата на мате­ ријалите, исто така досега не постоела и за таа цел се испраќале примероци во други држави, како што се: Хрватска, Германија и Далечниот Исток. „Секаде се испраќале материјали за да се испита структурата на различни типови материјали, која му е потребна на секој производител за да направи сопствена декларација на своето производство. Сега добиваме лабораторија која ќе го замени праќањето на примероци надвор и плаќањето големи трошоци и од страна на компаниите и понекогаш од страна на самиот факултет, универзитет за потребите на одредени истражувања“ ­ нагласи премиерот Гру­ евски. Притоа, додаде дека таа ќе им овозможи на студентите, професорите и на научните работници, на многу полесен начин да ги вршат своите истражувања, да создаваат научни трудови, да имаат целосна опрема пред себе при изучувањето и истражувањето на одре­ дена област. Опремата што е набавена за двете лаборатории е најнова, најмодерна и најсофистицирана и е врв на технологијата што моментално може да се набави во светот.

ПРИРОДНО­МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ДОБИ УШТЕ ДВЕ НОВИ ЛАБОРАТОРИИ

П ПР РО ОФ Ф.. Д Д-Р РБ БО ОГ ГД ДА АН Н Б БО ОГ ГД ДА АН НО ОВ В,, Р РА АК КО ОВ ВО ОД ДИ ИТ ТЕ ЕЛ Л Н НА АИ ИС СТ ТР РА АЖ ЖУ УВ ВА АЧ ЧК КА АТ ТА А Л ЛА АБ БО ОР РА АТ ТО ОР РИ ИЈ ЈА АЗ ЗА А А АН НА АЛ ЛИ ИЗ ЗА АН НА АН НА АФ ФТ ТЕ ЕН НИ И Д ДЕ ЕР РИ ИВ ВА АТ ТИ ИИ ИГ ГО ОР РИ ИВ ВА А

Универзитетски весник бр. 1 30

Истражувачката лабораторија за анализа на нафтени деривати и горива би била овластена, акреди­ тирана и независна за контрола на квалитетот на природниот гас, го­ ривата (вклучително и биогори­ вата), маслата, лубрикативите и другите нафтени деривати. Неколку од постојните лабора­ тории од сличен тип се сопственост на дистрибутерите на нафтени де­ ривати и служат за внатрешна кон­ трола на квалитетот, така што не би требало сами на себе да си изда­ ваат сертификати. Од друга страна, државните лаборатории не се неза­ висни, a при спор со странките, задолжителна е независна лабора­ торија. Лабораторијата формирана при Институтот за хемија на ПМФ е со минимална дополнителна апара­ тура и минимални трошоци за ваков тип лабораторија, бидејќи Институтот за хемија веќе распола­ га со неопходниот лабораториски

простор, квалитетен кадар и неоп­ ходната скапа инструментација (инфрацрвен спектрофотометар, гасен хроматограф, гасно­масен хроматограф, течен хроматограф, течно­масен хроматограф, УВ­ спектрофотометар, атомски апсор­ бери, рефрактометри, рН­метри, јонометри, кондуктометри и друг ситен лабораториски прибор). Во насока на реализација на целта во Република Македонија да се воспостави високостручна, овлас­ тена и независна лабораторија за контрола на квалитетот на горива­ та и нафтените деривати, во 2011 година, Институтот за хемија при Природно­математичкиот факултет во Скопје од Владата на Република Македонија преку Про­ ектот за опремување на лаборато­ рии доби средства во износ од 440 илјади евра за опремување на Истражувачката лабораторија за анализа на нафтени деривати и

11


горива. Со одлука на Владата на РМ, Царинската лабораторија со севкупната опрема (вклучително и новата опрема од CARDS­програма­ та на ЕУ во вредност од 500 илјади евра) е сместена во зградата на Ин­ ститутот за хемија. Во истиот пери­ од, Царинската управа и Институ­ тот за хемија при Природно­мате­ матичкиот факултет склучија Дого­ вор за деловно­техничка соработка со цел економично и ефикасно ис­ користување на расположливите лабораториски капацитети на двете институции. За резултатите од ана­

лизите вршени за потребите на Ца­ ринската управа е одговорен и ги потпишува проф. д­р Богдан Богда­ нов, кој е координатор на заеднич­ ката соработка. Може да се констатира дека Ин­ ститутот за хемија, заедно со опре­ мата на Царинската лабораторија, располага со опрема, простор и кад­ ри за ефикасно работење на Истра­ жувачката лабораторија за анализа на нафтени деривати и горива. Оттука, со цел за поефикасна кон­ трола и инспекциски надзор на квалитетот за течни горива во

Лабораторијата за структурна карактери­ зација на материјали е опремена со модерен рендгенски дифракто­ метар (Rigaku Ultima IV Type II) за спрашени обрасци. Инструмента­ цијата за дифракција од прашок овозможува да се вршат структурни истра­ жувања во областа на: фазната идентифика­ ција, кристалната голе­ мина/анализи на напна­ тост, квантитативни анализи, прецизно определување на параметрите на елементарните ќелии на кристалите, процент на кристалиничност итн. На таков начин би се развивале структурни методи за испитување на следниве материјали: минерали, карпи, легури, руди, археометриски материјали (керамики, пигменти), наноматеријали, тенки филмови од материјали, ката­ лизатори, полиме­ ри, фармацевтски супстанции итн. Имајќи го сето ова предвид, опремата може да се користи во голем број науч­ ни и индустриски гранки (природни науки, технологија, металургија, фар­ мација, медицина, рударство, градеж­ ништво, форензи­ ка, фармација, ме­ дицина, екологија, археометрија и др.) кои произведуваат и/или испитуваат органски и неор­ гански материјали.

12

Република Македонија, цениме де­ ка Министерството за економија треба при изготвување на новата Уредба за квалитетот на течните го­ рива, лабораторијата при Институ­ тот за хемија да ја назначи за над­ лежна лабораторија која ќе ги врши анализите за контролата на квали­ тетот на течните горива, со издава­ ње на Изјава за сообразност врз ос­ нова на извештаите од анализата согласно со важечките стандарди во Република Македонија.

Д ДО ОЦ Ц.. Д Д-Р РП ПЕ ЕТ ТР РЕ ЕМ МА АК КР РЕ ЕС СК КИ И,, Р РА АК КО ОВ ВО ОД ДИ ИТ ТЕ ЕЛ ЛН НА А Л ЛА АБ БО ОР РА АТ ТО ОР РИ ИЈ ЈА АТ ТА АЗ ЗА А С СТ ТР РУ УК КТ ТУ УР РН НА А К КА АР РА АК КТ ТЕ ЕР РИ ИЗ ЗА АЦ ЦИ ИЈ ЈА АН НА А М МА АТ ТЕ ЕР РИ ИЈ ЈА АЛ ЛИ И

Универзитетски весник бр. 1 30


Р Е КТ О Р О Т С Т О Ј КО В С КИ - ДО Б И Т Н И К Н А П О ВЕЛ БА НА УН И ВЕР З И Т ЕТ О Т В О Р И Е КА Сен а т от н а Ун и в ерз и т ет от в о Ри ека , Хр ва т с ка ,

Ун и в ерз и т ет от в о Ри ека н а р ект ор от Ст ојков ски

н а с в оја т а 36. с едн и ц а одржа н а н а 2 0 м а р т 2 01 2 г. ,

м у го додели ова з н а ча јн о п р и з н а н и е в о з н ак н а п р и -

дон ес е О длука н а р ект ор от н а Ун и в ерз и т ет от „ Св .

з н а н и е з а н егов и от ли чен п р и дон ес и з а ла га њ е з а

Ки р и л и Мет оди ј“ в о Скоп је, п р оф. д-р В ели м и р Ст ој-

ун а п р едува њ ет о н а сор а бот ка т а в о обла ст а н а в и со-

ков с ки , да м у го додели с в оет о н а јв и с око п р и з н а н и е –

кот о обр а з ова н и е, н аука т а и култ ур а т а м еѓу Ун и -

Пов елба н а Ри ечки от ун и в ерз и т ет .

в ерз и т ет от „ Св . Ки р и л и Мет оди ј“ в о Скоп је и Ун и -

Ч и н о т н а с в е ч е н о т о д о д е л ув а њ е н а П о в е л ба т а с е одржа н а 2 2 м а ј о. г. , в о Ри ека , в о п р и суст в о н а ака дем с ка т а з а едн и ц а н а Ун и в ерз и т ет от в о Ри ека , како и в о п р и сус т в о н а в и с оки п р ет с т а в н и ц и н а хр ва т с ки -

в ер з и т ет от в о Ри ека , како и в о з н ак н а п р и з н а н и е з а п р и дон ес от в о п р ом ов и р а њ ет о н а ака дем с ки т е, култ ур н и т е и п р и ја т елс ки т е вр с ки м еѓу Реп убли ка Ма кедон и ја и Реп убли ка Хр ва т с ка .

от држа в ен вр в .

161 . седница на Ректорската управа

162. седница на Ректорската управа

З АП О Ч Н А П О С ТАП К АТА З А И З Б О Р Н А

ОД Л УК А З А И З Б О Р Н А Л Е КТ О Р И П О

Р Е КТ О Р И П Р О Р Е КТ О Р И Н А

М АК Е Д О Н С К И ЈАЗ И К Н А

УН И В Е Р З И Т Е Т О Т

УН И В Е Р З И Т Е Т И Т Е В О С Т РАН С Т В О

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седницата одржана на 7 мај 2012 година, донесе Одлука за започнување постапка за избор на ректор и проректори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Постапката за предлагање кандидати за ректор и проректори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ќе се одвива согласно со Критериумите за предлагање и из­ бор на ректор и проректори на Универзитетот. За таа цел е донесен и роковник според кој ќе се одвиваат активностите за предагање и за избор на ректор и проректори на Универзитетот. Расправајќи за реализацијата на Конкурсот за за­ пишување студенти во учебната 2012/2013 година, во кој поради доцнењето во доставувањето на податоците за дисперзираните студии на одделни факултети, кои не се внесени, а се однесуваат на минималниот број студенти, Ректорската управа заклучи наставата на дисперзираните студиски групи да се изведува докол­ ку бројот на студентите биде најмногу 50% од предви­ дениот број согласно со Конкурсот, но не помалку од 25 лица.

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седницата одржана на 21 мај 2012 година, разгледа повеќе прашќања од делокругот на своите надлежности. Притоа, усвои позитивни мис­ лења, и тоа по: предлог­проектите за измени и допол­ нувања на студиските програми од прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна: поледел­ ство, градинарство и цвеќарство, лозарство и винар­ ство, овоштарство со лозарство, анимална биотехноло­ гија, агроекономика, заштита на растенијата – фито­ медицина, екоземјоделство, преработка на земјодел­ ски производи и квалитет и безбедност на храна; Предлог­проектот за дополнување на студиската про­ грама од прв циклус студии по турски јазик и книжев­ ност со воведување потпрограма за втор изборен мо­ дул ­ османско­турски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“; предлог­проектите за измени и до­ полнувања на студиските програми од втор циклус студии на Институтот за биологија на Природно­ма­ тематичкиот факултет: екологија и таксономија (нас­ тавен, еколошки и таксономски модул), биохемија и физиологија, молекуларна биологија; Предлог­проек­

Универзитетски весник бр. 1 30

13


тот за измени и дополнувања на студиските програми од втор циклус студии на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија: конструк­ тивно инженерство со асеизмичко проектирање и земјотресно инженерство; предлог­проектите за изме­ ни и дополнувањa на интердисциплинарните студии од втор циклус ­ културолошки студии (во книжевно­ ста) на Институтот за македонска литература ­ едного­ дишни студии и двогодишни студии; Предлог­проек­ тот за воведување студиска програма од трет циклус ­ докторски студии по метрологија (предлагач и орга­ низатор: Факултет за електротехника и информациски технологии). Исто така, Ректорската управа го утврди Предлог­ правилникот за изменување и дополнување на Пра­ вилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии­док­ торски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Мето­ диј“ во Скопје, а донесе и одлуки: за дополнување на Одлуката за потврдување на изборот на раководители на студиски програми за трет циклус ­ докторски сту­ дии; за висината на авторските и другите хонорари за издавачката дејност на Универзитетот „Св. Кирил и

Методиј“ во Скопје; за основање установа за згрижува­ ње и воспитување на деца БИСЕРИ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Педагошки факул­ тет „Св. Климент Охридски“ – Скопје; како и одлуки за давање согласност на лица избрани во наставно­на­ учно звање на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за: Правниот факултет „Јустинијан Први“, Фи­ лозофскиот факултет, Факултетот за електротехника и информациски технологии, Природно­математичкиот факултет и за Институтот за социолошки и политичко­ правни истражувања. Ректорската управа ја усвои Програмата на XLV летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, а донесе и Одлука за из­ бор на лектори по македонски јазик на универзитетите во странство за учебните 2012/2013 и 2013/2014 го­ дина. Ректорската управа го усвои Правилникот за изме­ нување и дополнување на Правилникот за организи­ рање на дејноста, раководење, просторни услови, на­ чин и организација на работа, вршење стручни, адми­ нистративни и технички работи, како и покривање на трошоците за работа на Универзитетското радио.

4 4. седница на Универзитетскиот сенат

П О Т В РД Е Н И З Б О Р О Т З А Д Е К А Н И Н А П РА В Н И О Т Ф А К УЛ Т Е Т „ Ј У С Т И Н И Ј А Н П Р В И “ И Н А Ф И Л О Л О Ш К И О Т Ф А К УЛ Т Е Т „ Б Л А Ж Е КО Н Е С К И “

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Ки­ рил и Методиј“ во Скопје, одржа седница на 31.5.2012 година, на која разгледа повеќе прашања од својата надлежност. Притоа ги усвои проектите за измени и дополнувања на студиските програми од прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна: поледелство, градинарство и цвеќарство, лозарство и винарство, овоштарство со лозарство, анимална био­ технологија, агроекономика, заштита на растенијата – фитомедицина, екоземјоделство, преработка на земјо­ делски производи и квалитет и безбедност на храна; Проектот за дополнување на студиската програма од прв циклус студии по турски јазик и книжевност со воведување потпрограма за втор изборен модул ­ ос­ манско­турски јазик на Филолошкиот факултет „Бла­ же Конески“; проектите за измени и дополнувања на студиските програми од втор циклус студии на Ин­ ститутот за биологија на Природно­математичкиот факултет: екологија и таксономија (наставен, еколош­ ки и таксономски модул), биохемија и физиологија и молекуларна биологија; Проектот за измени и допол­ нувања на студиските програми од втор циклус сту­ дии на Институтот за земјотресно инженерство и ин­ женерска сеизмологија: конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање и земјотресно инженер­ ство; проектите за измени и дополнувањa на интер­ дисциплинарните студии од втор циклус ­ културо­ лошки студии (во книжевноста) на Институтот за ма­ кедонска литература ­ едногодишни и двогодишни студии, како и Проектот за воведување студиска про­ грама од трет циклус ­ докторски студии по метро­ логија (предлагач и организатор: Факултет за електро­ техника и информациски технологии).

14

Универзитетскиот сенат го усвои Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за усло­ вите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии ­ докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со заклучок да се упати барање до изготвувачите на законскиот акт што ја регулира оваа материја за зема­ ње предвид на спецификите на етнологијата, како наука од национален карактер, како и да побара ав­ тентично толкување на одредбите од соодветниот за­ кон. Универзитетскиот сенат донесе одлуки за потврду­ вање на изборот на д­р Борче Давитковски, редовен професор, за декан на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и на д­р Славица Велева, редовен професор, за декан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Универзитетскиот сенат донесе одлуки за избор во звањето редовен професор, и тоа за: д­р Билјана Бауер Петровска, вонреден професор на Фармацевт­ скиот факултет во Скопје, д­р Рената Славеска Раички, вонреден професор на Фармацевтскиот фа­ култет во Скопје, м­р Бојан Цанев, вонреден професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје, д­р Ѓоко Буневски, вонреден професор на Факултетот за земјо­ делски науки и храна во Скопје, д­р Татјана Пренто­ виќ, вонреден професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, д­р Дане Бошев, вонреден професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и д­р Методија Најдоски, вонреден про­ фесор на Природно­математичкиот факултет во Скоп­ је. Универзитетски весник бр. 1 30


Н

а 26.4.2012 година, во просториите на Ректо­ ратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се одржа промоцијата на македонскиот Демографски терминолошки речник, во издание на Економскиот институт во Скопје. Промоцијата се организираше како еден од настаните во рамките на чествувањето на 60­годишнината од основањето на Институтот. Демо­ графскиот терминолошки речник е резултат на пове­ ќегодишна работа на тим од професори и научни ра­ ботници кои целиот работен век ги проучувале про­ блемите од оваа област, а кој го сочинуваат: проф. д­р Александар Ќурчиев, проф. д­р Елка Димитриева, проф. д­р Амалија Јовановиќ, проф. д­р Верица Јане­ ска и м­р Александра Лозаноска. На промоцијата, на присутните им се обратија директорката на Економскиот институт во Скопје, проф. д­р Билјана Ангелова, раководителот на тимот кој го изработи Демографскиот терминолошки реч­ ник, проф. д­р Александар Ќурчиев и рецензентите на трудот, проф. д­р Петре Георгиевски и проф. д­р Славе Ристески. Промоцијата ја отвори директорката проф. д­р Билјана Ангелова, а во своето излагање таа се осврна на создавањето и значењето на македонскиот Демо­ графски терминолошки речник, во светлина на мина­ тите и актуелните случувања во областа на демограф­ ската терминологија во меѓународни рамки, како и на посветеноста на Економскиот институт на проучува­ њето на демографската проблематика во текот на шестдеценискиот развој. Притоа, таа направи кус ос­ врт на досегашниот развој на Повеќејазичниот демо­ графски речник на Обединетите нации од објавувањето на него­ вата прва верзија во 1959 година, до промоцијата на веб­страница­ та Demopædia, на Меѓународната конференција за население во Маракеш во октомври 2009 го­ дина, каде што денес Повеќеја­ зичниот демографски речник е достапен на 10 јазици. Во Република Македонија по­ требата за креирање на македон­ ска терминологија од разни на­ учни области беше идентифику­ вана од страна на Македонската академија на науките и уметнос­ тите во почетокот на деведесет­ тите години на минатиот век. Во Универзитетски весник бр. 1 30

рамките на овие активности е изработена и Демограф­ ска терминологија, која во 1992 година беше објавена во Билтен на Одборот за изработување на македонска терминологија на МАНУ. Една деценија потоа, дел од членовите на тимот, кои учествуваа во изработката на Демографската терминологија иницираа подготовка на нова ревидирана и проширена верзија на оваа тер­ минологија, а неговата изработка започна неколку години подоцна. Со оглед на речиси трипати поголе­ миот обем, како и направените дополнувања и проме­ ни во содржината на претходно обработените терми­ ни, проф. Ангелова констатираше дека трудот кој се промовира претставува нов и прв од ваков вид маке­ донски Демографски терминолошки речник. Во контекст на големиот јубилеј на Економскиот институт во Скопје, таа истакна дека во шестдецени­ ското опстојување на Институтот, застапеноста на демографската проблематика, поточно проучувањата на интеракцијата меѓу демографските, економските и социјалните процеси секогаш имале забележително место. Иако никогаш немало повеќе од двајца сора­ ботници кои редовно биле ангажирани на оваа про­ блематика, сепак резултатите од истражувањата во нивните проекти, како и објавените книги и статии, оставија забележителна трага во оваа област. Во таа смисла, проф. Ангелова потсети на дел од книгите во издание на Економскиот институт во Скопје, посебно на оние што се издвојуваат според значењето на демо­ графските аспекти што ги обработуваат и кои до денес останаа единствени според комплексноста на истра­ жувањата. Во име на тимот, проф. д­р Александар Ќурчиев го претстави Демографскиот терминолошки речник. Тој најпрво укажа дека во услови на експанзија на демо­ графските истражувања во светот, кои имаат за цел спознавање на демографските законитости, потоа ре­ алните демографски движења, како и идните демо­ графски трендови, неспорно сè повеќе се наметнува

15


потребата за правилно разбирање и примена на струч­ ните термини во оваа област. При претставувањето на Речникот беше истакнато дека во него се елаборирани повеќе од 900 најчесто употребувани термини од сите области на демограф­ ската наука, а потоа се елаборираа целите на изработ­ ката на ова дело. Општата цел е презентација на зна­ чителен дел од богатата поширока демографска тер­ минологија која ги опфаќа и термините од блиските научни дисциплини: статистика, социологија и еконо­ мија. Посебните цели се однесуваат на: идентификува­ ње на соодветни изрази на македонски јазик за демо­ графските термини кои најчесто се користат со усво­ ени странски изрази (примена на македонски терми­ ни); кусо образложение на содржината и значењето на демографските термини или нивно дефинирање; пре­ зентација на термините на четири странски јазици. Ваквиот методолошки приод при изработувањето на Демографскиот терминолошки речник произлегува од сознанијата на неговите автори за постојните и идните потреби на научната и пошироката јавност за користењето на стручните термини од различните об­ ласти во демографијата. Еден од предизвиците на сочувувањето и континуираното градење на јазикот на еден народ, секако е користење на соодветни термини на сопстве­ ниот јазик наместо меѓународните или странските изрази. Поради недоволно посветеното внимание на демографската наука во наши услови, евидентна е практиката на користење на странски термини за од­ делни демографски изрази и покрај постоењето на со­ одветни изрази на македонски јазик. Затоа во Демо­ графскиот терминолошки речник е направен обид да се најдат соодветни термини на македонски јазик, а странските изрази се дадени како синоними. Тоа е придонес за полесно усвојување на македонската демографска терминологија, како и своевиден поттик за македонската лексикографија. Кусото образложение на содржината и значењето на термините има за цел подобро разбирање и правил­ на употреба на демографската терминологија. Во овој контекст, проф. Ќурчиев истакна дека несоодветното користење на демографските термини поради недо­ волно познавање на нивното значење или отсуство на точно разликување помеѓу слични термини, може да придонесе за неправилно толкување на одделни демо­ графски појави и процеси. Освен тоа, како и кај други­ те научни подрачја, и во демографијата, во последните две децении, евидентни се определени промени во дефинициите и показателите кои ги користат меѓуна­ родните организации и другите земји. Во Демографскиот терминолошки речник за сите термини се дадени и еквиваленти на четири странски јазици (англиски, француски, германски и руски). Тоа ќе го олесни користењето на странска литература од областа на демографијата и преведувањето на трудови од македонски на некој од овие странски јазици. Ти­ мот се определи за претставување на еквивалентите на овие четири светски јазици, бидејќи тие најчесто се користат во научната, стручната и пошироката јавност во нашата земја. На крајот на излагањето, проф. Ќурчиев истакна дека Речникот е наменет за поширок круг на корис­ ници (научни работници и стручњаци; вработени во министерства, владини агенции и други институции; средни и високообразовни институции; ученици и студенти; професионални преведувачи на научни, стручни и други текстови и др.) и дека очекува тој да

16

биде корисна алатка за сите оние што ги користат сту­ диите за население или имаат потреба од соодветно толкување и стручeн превод на демографските терми­ ни. Проф. д­р Петре Георгиевски, во своето обраќање, меѓу другото, истакна дека авторите на Демографски­ от терминолошки речник се на трага на новите сфа­ ќања на демографијата кои инсистираат врз примена на интердисциплинарен приод, односно сфаќајќи ја демографијата како интердисциплинарна наука. Во ваквиот приод сè повеќе се преферира комбинирање на дедуктивната (квантитативната) и индуктивната (квалитативната) истражувачка стратегија на демо­ графските појави и промени. Според проф. Геор­ гиевски, не помалку значаен е придонесот на овој труд за демографската теорија, за која во демографските истражувања во Републикава не се води доволно смет­ ка, притоа истакнувајќи дека трудот претставува епи­ стемолошки и теориски придонес во развојот на маке­ донската демографија. На крајот, проф. д­р Петре Георгиевски изрази надеж дека Демографскиот тер­ минолошки речник ќе предизвика поширок интерес во јавноста и кај сите кои сакаат да ги обноват или прошират знаењата од областа на демографијата, де­ мографските промени и нивните причини и разбира­ ња. Проф. д­р Славе Ристески во своето излагање ис­ такна дека во услови кога демографската проблема­ тика наоѓа сè поширока примена и станува дел од секојдневниот живот, Демографскиот терминолошки речник е особено актуелен труд. Во него се поместени термини од сите области на демографската наука, кои секојдневно се користат, но исто така и поспецифични термини кои се од интерес за научноистражувачката работа и за образовната дејност. Во таа смисла, проф. Ристески се осврна на повеќе групи демографски тер­ мини: развојот на населението, природното и меха­ ничкото движење на населението, структурните беле­ зи на населението, како и политиките за населението, преку опсервација на актуелните демографски состој­ би во Република Македонија. Според проф. д­р Славе Ристески, демографските термини, односно нивните образложенија, заедно со еквивалентите на други ја­ зици, поместени во овој труд, се очекува не само да придонесат за појаснување на определени изрази, туку да бидат инспирација и предизвик за посеопфатно проучување на демографската проблематика. Универзитетски весник бр. 1 30


В о ра м к и т е н а к а м п а њ а т а н а В ла д а т а н а Р М

ОДРЖАН П РВИ О Т П РЕ ТП РИ Е М АЧ КИ

О см е л и се , н а п р а в и го п р в и о т ч е ко р

ВИ КЕ Н Д Н А Е КО Н ОМ С КИ О Т ФАКУЛ ТЕ Т П РИ УКИ М ( 2 0 - 2 2 . 4. 2 0 1 2 )

В

о периодот од 20 до 22 април, на Економскиот факултет во Скопје се одржа претприемачки викенд.

Се работи за тридневен настан организиран во рамките на кампањата за поттикнување на претприе­ мачкиот дух кај младите во соработка со универзите­ тите и бизнис­заедницата. Целта на овој настан е пре­ ку натпревар за најдобра бизнис­идеја, обука за изра­ ботка на бизнис­план и предавања од страна на успеш­ ни претприемачи, да им се овозможи на студентите да се здобијат со поголеми знаења и вештини за тоа што значи да се биде претприемач и да се започне сопствен бизнис. Претприемачкиот викенд се одржува на 5 универ­ зитети во Р. Македонија за време на 5 викенди, и тоа: • Скопје ­ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – 20 ­ 22.4.2012

• • • •

Тетово ­ Универзитет на Југоисточна Европа – 27 ­ 29.4.2012 Битола – Универзитет „Св. Климент Охридски“– 04 ­ 06.5.2012 Тетово ­ Државен универзитет во Тетово – 11 ­ 13.5.2012 Штип ­ Универзитет „Гоце Делчев“ – 18 ­ 20.5.2012.

Честа да го отвори настанот и со него да започне кампањата за поттикнување на претприемачкиот дух кај младите ја имаше најголемата, со најдолга тради­ ција и највисоко рангирана високообразовна институ­ ција во Република Македонија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Домаќин на настанот во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје беше Економскиот факултет во Скопје, во чии простории беше отворање­ то и реализацијата на настанот, во присуство на прет­ ставници на Владата на Република Македонија ­ г. Владимир Пешевски, заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за економски прашања и г. Панче Кралев, министер за образование и наука; од Универзитетот: ректорот проф. д­р Велимир Стојков­ ски и деканот на Економскиот факултет, проф. д­р Љубомир Дракулевски, како и претставници на биз­ нис­заедницата. На отворањето, во името на јавните универзитети во земјата, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д­р Велимир Стојковски, нагласи дека универзитетите се соочени со глобалните предизвици и дека се свесни за значењето на новите идеи и иновации за иднината: Оваа манифестација

Универзитетски весник бр. 1 30

17


им овозможува на студентите да ги презентираат своите знаења, умеења, идеи, иновации, креатив­ ност и претприемачки афинитети, да покажат што значи да се биде претприемач и што значи поддршката во започнувањето сопствен бизнис...

Вицепремиерот за економски прашања, Владимир Пешевски, им порача на студентите да не се штедат во посветеноста на своите бизнис­идеи и да го дадат својот максимум за нивна реализција. Претприемаш­ твото, според него, е состојба на умот: Не се фокусирај­ те да заработите пари бидејќи тие се последица на доброто работење. Секогаш кога сум гледал некој што ги брка парите, тие му бегаат, а секогаш кога сум гле­ дал некој кој си работел на идејата и сакал да направи одличен производ и услуга, тогаш постепено, со тек на време доаѓа до финансискиот успех. Затоа не се ште­ дете! Млади сте и перспективите се пред вас. Тој пред студентите ги претстави активностите што ги презема и планира Владата на Република Македо­ нија за поттикнување на претприемачкиот дух. Предвидено е формирање на информативни канцела­ рии во улога на бизнис­центар за фирми, како и осум регионални центри за поддршка на мали и средни претпријатија и претприемаштво. Се планираат и до­ полнителни намалувања на надоместокот за регистри­ рање бизнис за студентите во Централниот регистар на Република Македонија. Преку проектот „Универзи­ тетски spin­off компании за најиновативните идеи произлезени од научноистражувачката дејност“ ќе се воведат грантови во висина од 20.000 евра. Со тоа, на­ веде Пешевски, студентите во соработка со професо­ рите ќе можат да ја комерцијализираат својата идеја или пронајдок преку формирање на т.н. универзитет­ ски компании.

18

Пораки за успешна претприемачка кариера до студентите упати и министерот за образование и на­ ука, м­р Панче Кралев, кој рече: Присутно во секоја

Универзитетски весник бр. 1 30


претприемачкиот дух е повеќе од потребно, како во стопанството, така и во целокупното општество, во се­ којдневното работење и живеење. Заложба на Мини­ стерството за образование и наука е иновативното размислување и претприемачкиот менталитет преку образовниот процес да се овозможи и да биде достапно за сите млади луѓе, бидејќи тоа е клучно за успех, како на личен план, така и за просперитетот и напредокот на севкупниот економски и општествен развој. Првиот претприемачки викенд на Економскиот факултет на УКИМ овозможува натпревар помеѓу сту­ денти во изработка на најдобра бизнис­идеја, обука за изработка на бизнис­план и предавања од успешни претприемачи.

Настанот, организиран под мотото „Од студент до претприемач за еден викенд“, има за цел да им овоз­ можи на студентите да се здобијат со поголеми знаења за тоа што значи да се биде претприемач и да се за­ почне сопствен бизнис. Тој е дел од кампањата на Владата на Република Македонија за поттикнување на претприемачкиот дух кај младите преку соработка со универзитетите и бизнис­заедницата. Во текот на три­ дневниот настан, тимови од студенти работеа на свои­ те бизнис­идеи во консултација со ментори и имаа можност да слушнат искуства од искусни претприема­ чи.

индустрија, како на ниво на мали бизниси, така и на корпорациско ниво, претприемаштвото е често признаено како главниот економски двигател кон по­ добрување и експанзија... Според него, развивањето на

Универзитетски весник бр. 1 30

Викендите ги поддржува компанијата Т­Мобиле која обезбедува награди за најдобрите бизнис­плано­ ви. Жарко Луковски, главен извршен директор на Т­Мобиле, истакна дека тренд во светот се малите и средните фирми со мал број вработени кои се брзорас­ течки и од кои зависат и големите компании. Како пример го спомена „Фејсбук“, кој од идеја на еден

19


човек стана глобална социјална мрежа: Младите тре­ ба да ја земат својата иднина во свои раце, да не за­ висат од другите и да веруваат дека можат да го сторат тоа...

Во петокот попладне и во саботата, на 20 и 21 април, тимовите работеа на својата бизнис­идеја во консултација со двајца ментори, доц. д­р Стојан Дебар­ лиев, професор по предметот деловно планирање и г. Владимир Цветиновски, консултант за стратегиски маркетинг, и исто така имаа можности да слушнат и искуства од успешни претприемачи, г. Венко Глиго­ ров, сопственик на компанијата Логин системи и г. Филип Арсов, сопственик на компанијата Синапс. Во неделата, на 22 април, беше изведена финална­ та презентација на бизнис­плановите, при што струч­ ната комисија во состав: проф. д­р Сашо Арсов, профе­ сор по предметот финансиски менаџмент, меѓунаро­ ден финансиски менаџмент и проектен менаџмент, доц. д­р Стојан Дебарлиев, професор по предметот деловно планирање и г. Владимир Цветиновски, кон­

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ м еѓу

УН И ВЕРЗИ ТЕТОТ „ СВ. КИ РИ Л И М ЕТОДИ Ј “ ВО СКОП Ј Е, РЕП УБЛ И КА М АКЕДОН И ЈА

и

УН И ВЕРЗИ ТЕТОТ ЗА УМ ЕТН ОСТИ ВО УТРЕХТ, ХОЛ АН ДИ ЈА

Ра ко в о де н и о д же л б а та з а р а з в и в а ње , з а ј а кн ув а ње и п р о дл а б о ч ув а ње н а п р и ј а те л с ки те в р с ки м е ѓу н а р о ди те н а дв е те з е м ј и , ка ко и с л е де ј ќи ј а же л б а та и з а е дн и ч ки о т и н те р е с з а п р о до л жув а ње н а м е ѓуун и в е р з и те тс ка та с о р а б о тка , дв а та ун и в е р з и те та с е с о гл а с н и да р е а л и з и р а а т р а з м е н а в о о б л а с та н а о б р а з о в а н и е то, н а ука та и кул т ур а та .

Член 1

Член 3

Со р а б о тка та м е ѓу дв а та ун и в е р з и те та /ф а -

Ф а кул те то т-до м а ќи н о б е з б е дув а с о о дв е т -

кул те та

н и ус л о в и з а с т уди р а ње и н а уч н о и с тр а жу-

ќе

се

о дв и в а

на

п о л е то

на

ум е т -

н о с ти те , м е ди ум и те и те хн о л о ги ј а те .

Член 2

в а ч ка р а б о та з а уч е с н и ци те в о р а з м е н а та .

П а тн и те тр о ш о ци и тр о ш о ци те з а п р е с то ј ги п о кр и в а ун и в е р з и те то т/ф а кул те то т ш то

За

ус п е ш н а

р е а л и з а ци ј а

на

М е м о р а н ду-

ги п р е дл а га уч е с н и ци те в о р а з м е н а та .

м о т, дв е те с тр а н и з а е дн и ч ки ќе ги ус о гл а -

Член 4

с а т ф о р м и те н а р а з м е н а и с о р а б о тка , в о з а в и с н о с т о д р а с п о л о жл и в и те ф и н а н с и с ки с р е дс тв а и с о с о гл а с н о с т н а р е л е в а н т н и те и н с ти т уци и в о с о р а б о тка та .

Дв а та ун и в е р з и те та з а е дн и ч ки ќе а п л и ци р а а т до с о о дв е тн и те и н с ти т уци и и о р га н и з а ци и

20

на

Е У,

с о це л

о б е з б е дув а ње с р е д -

Универзитетски весник бр. 1 30


султант за стратегиски маркетинг, ги оценуваше биз­ нис­идеите според следниве критериуми: ­ иновативност и уникатност на бизнис­идејата; ­ степенот на остварливост на бизнис­идејата; ­ комплетноста на бизнис­планот и степенот на аналитичност при неговата изработка; ­ јасната и уверлива презентација на бизнис­идеја­ та.

Првата награда ја доби тимот на студенти во состав: Станче Трајковска, Елена Јакимовкса, Ивана Маневска и Александар Савов од Економскиот факул­ тет во Скопје, за изработка на бизнис­план за бизнис­ идејата за производство на брикети од разни земјодел­ ски и сточарски остатоци со помош на современи ма­ шини кои овозможуваат производство на огревен материјал со повисока калорична вредност од огрев­ ното дрво и обичните брикети, а истовремено со по­ ниски цени за нивно производство и продажба. По­ бедничкиот тим доби награда, 4 Samsung Galaxy Y ProB5510 телефони, донација од поддржувачот на овие настани ­ T­Mobile Македонија.

Член 6

с тв а и гр а н то в и в о о б л а с ти те в о ко и е в о с п о с та в е н а с о р а б о тка .

С е ко ј ч л е н о д о в о ј М е м о р а н дум м о же да

Член 5

б и де и з м е н е т и л и о тп о в и ка н п о ко н с ул та ци и

Ф а кул те ти те м о жа т да в о с п о с та в ув а а т б и -

и

п р е тхо дн а

за ем н а

с о гл а с н о с т

од

с тр а н а н а дв а та ун и в е р з и те та .

л а те р а л н а с о р а б о тка та ка ш то р е а л и з а ци -

Член 7

ј а та ќе с е о с тв а р ув а н е п о с р е дн о н а ф а кул те ти те , с п о р е д с о п с тв е н и р а б о тн и п р о гр а ми

м е ѓу с о о дв е тн и те ф а кул -

М е м о р а н дум о т с е с кл уч ув а з а п е р и о д о д

те ти н а дв а та ун и в е р з и те та и с о п р е тхо дн о

до го в о р е н и

дв е го ди н и , с о м о жн о с т з а п р о до л жув а ње ,

о б е з б е де н и с р е дс тв а .

осв ен

а ко н е с е п о б а р а

р а с ки н ув а ње о д

с тр а н а н а е дн и о т и л и др уги о т ун и в е р з и те т Ф а кул те ти те и с то та ка м о жа т да с кл уч ув а -

во

а т б и л а те р а л н и

м е с е ци

П р о гр а м а та

за

до го в о р и

во

до жи в о тн о

р а м ки те

уч е ње

на

– Ера з-

форм а

на

п и см ен о

и з в е с т ув а ње ш е с т

п р е д и с те кув а ње то

на

М ем ора н -

дум о т.

м ус .

Го

п о тп и ш ув а м е

о во ј

а ка де м с ка та р а з м е н а

УНИВЕРЗИТЕТ „С В . КИРИЛ Р

И

М е м о р а н дум

м о ти в и р а н и

духо т

и

п р и н ци п и те

на

и з а е м н о то р а з б и р а ње и п о ч и т ув а ње .

М ЕТОДИЈ “

ВО

С КОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА УМЕТНОСТИ П

Е К Т О Р

Проф. д-р Велимир

од

Стојковски

ВО

УТРЕХТ

Р Е Т С Е Д А Т Е Л

Ј. Х. Ј. М. ван де

Вијвер

- м а ј 2012 -

Универзитетски весник бр. 1 30

21


ДОГОВОР ЗА НАУЧНО-ОБРАЗОВНА СОРАБОТКА м еѓу УН И ВЕРЗИ ТЕТОТ „ СВ. КИ РИ Л И М ЕТОДИ Ј “ ВО СКОП Ј Е, Р Е П УБ Л И КА М АКЕ Д О Н И Ј А

и УН И ВЕРЗИ ТЕТОТ ВО Н И Ш

,

Р Е П УБ Л И КА С Р Б И Ј А

Ра ко в о де н и о д же л б а та з а р а з в и в а ње и п р о дл а б о ч ув а ње н а п р и ј а те л с ки те в р с ки м е ѓу н а р о ди те н а дв е те з е м ј и , ка ко и с л е де ј ќи ј а же л б а та и з а е дн и ч ки о т и н те р е с з а п р о до л жув а ње н а м е ѓуун и в е р з и те тс ка та с о р а б о тка , дв а та ун и в е р з и те та и з р а з ув а а т с о гл а с н о с т з а р е а л и з и р а ње н а р а з м е н а в о о б л а с та н а о б р а з о в а н и е то, н а ука та и кул т ур а та .

Член 1

Со р а б о тка та

м е ѓу

Член 3

дв а та

ун и в е р з и те та

ќе

Ун и в е р з и те то т-до м а ќи н

с е о дв и в а в о р а м ки те н а о б л а с ти те з а с та -

о дв е тн и

п е н и н а дв а та ун и в е р з и те та .

и с тр а жув а ч ка

ус л о в и

за

о б е з б е дув а

с т уди р а ње

р а б о та

за

и

со-

н а уч н о -

уч е с н и ци те

во

р а з м е н а та .

Член 2 П а тн и те тр о ш о ци За

ус п е ш н а

дв а та

р е а л и з а ци ј а

ун и в е р з и те та

б о тка та форм и

да на

се

се

п о л о жл и в и те с о гл а с н о с т

во

п р е ку

сора -

с л е дн и в е

з а в и сн ост

ф и н а н с и с ки

на

До го в о р о т,

с о гл а с ув а а т

реа л и зи ра

ра зм ен а ,

на

од

с р е дс тв а

р е л е в а н тн и те

ги

п о кр и в а

ш то

ги

п р е дл а га

уч е с н и ци те

и

ра зм е-

Член 4

со

з а е дн и ч ки

н а уч -

ун и в е р з и те та до

з а е дн и ч ки

с о о дв е тн и те

га н и з а ци и

на

Е У,

со

ра зм ен а

е в о с п о с та в е н а с о р а б о тка .

в и з и ти н г-п р о ф е с о -

гр а н то в и

апли-

во

и

ор-

о б е з б е дув а ње

с р е дс тв а

и

ќе

и н с ти т уци и

це л

н о и с тр а жув а ч ки п р о е кти ; на

во

и н с ти т уци и

ци р а а т на

п р е с то ј

н а та .

Дв а та

и з р а б о тка

тр о ш о ци те з а

ра с-

в о с о р а б о тка та :

и

ун и в е р з и те то т/ф а кул те то т

о б л а с ти те

во

ко и

ри ; •

р а з м е н а н а с т уде н ти ;

ра зм ен а в а ње н а

на

л е кто р и

п р е да в а ња

Член 5 за

на

о др жу-

ј а з и ци те

н а дв е те др жа в и ; •

о р га н и з и р а ње

н а уч -

ко н ф е р е н ци и

и р а б о ти л н и ци ; •

ра зм ен а

на

в е р з и те тс ки

м о жа т

б и л а те р а л н а

з а е дн и ч ки

н о и с тр а жув а ч ки

Ф а кул те ти те

ќе

и

ун и -

кн и ги ,

се

ф а кул те ти те , п р о гр а м и

п уб л и ка ци и , и з да н и ј а

з а ци ј а та

ф а кул те ти

да

с о р а б о тка

о с тв а р ув а

сп оред

до го в о р е н и на

в о с п о с та в ув а а т та ка

дв а та

ш то

реа л и -

н е п о с р е дн о

с о п с тв е н и м е ѓу

на

р а б о тн и

с о о дв е тн и те

ун и в е р з и те та

и

со

п р е тхо дн о о б е з б е де н и с р е дс тв а .

ка ко и с о р а б о тка в о о б л а с та н а ко м ун и ка ци с ки те м р е жи .

22

Универзитетски весник бр. 1 30


Член 6

ш е с т м е с е ци

п р е д и с те кув а ње то н а

До го -

в о р о т. Се ко ј ч л е н о д о в о ј До го в о р м о же да б и де и зм ен ет и л и п р е тхо дн а

о тп о в и ка н

за ем н а

по

ко н с ул та ци и

с о гл а с н о с т

од

Член 8

и

с тр а н а

н а дв а та ун и в е р з и те та .

До го в о р о т с е п о тп и ш ув а п р и м е р о ци

Член 7

а н гл и с ки

на

в о ш е с т е дн а кв и

м а ке до н с ки ,

ј а з и к,

по

тр и

с р п с ки

п р и м е р о ци

и

за

на се-

ко ј ун и в е р з и те т. До го в о р о т го ди н и , осв ен

а ко

с тр а н а з и те т

се

со

на

во

с кл уч ув а

м о жн о с т

не

се

п оба ра

е дн и о т

форм а

за

за

на

или

И

од

тр и

р а с ки н ув а ње др уги о т

п и см ен о

УНИВЕРЗИТЕТ „С В . КИРИЛ Р

п ери од

п р о до л жув а ње , од

ун и в е р -

и з в е с т ув а ње

М ЕТОДИЈ “

ВО

Го

п о тп и ш ув а м е

ра зм ен а

До го в о р

м о ти в и р а -

и

з а е м н о то

р а з б и р а ње

и

п оч и -

т ув а ње .

УНИВЕРЗИТЕТ ВО Н ИШ

С КОПЈЕ

Р

Е К Т О Р

Проф. д-р Велимир

о во ј

н и о д духо т и п р и н ци п и те н а а ка де м с ка та

Стојковски

Е К Т О Р

Проф. д-р Мирољуб

Гроздановиќ

- м а ј 2012 -

С И Т Е Е КИ П И Н А У КИ М О Б Е З Б Е ДИ Ј А П Л А С М А Н ВО PLAY- OFF НАТПРЕВАРИТЕ

Д ЕНОВ И НА УНИВ ЕРЗ ИТЕТСКИОТ СПОРТ В О СКОПЈЕ

о п ер и одот од 19 - 31 . 05 . 2 01 2 годи н а , с е одр-

Ки р и л и Мет оди ј“ – Скоп је, би дејќи ов и е вр в н и с п ор т -

жа а ден ов и н а ун и в ерз и т ет с ки от с п ор т

с ки н а т п р ева рува њ а с е п ос в ет ен и н а 24 Ма ј п а т р о-

в о чи и р а м ки с е оди гр а а с п ор т с ки н а т п р е-

н и от п р а з н и к н а Ун и в ерз и т ет от „ Св . Ки р и л и Мет о-

ва р и в о п ов еќе ди с ц и п ли н и , н а н и в о н а УКИМ и н а др-

ди ј“ - Скоп је и н а 63 годи ш н и н а т а од н егов от о ос н о-

жа в н о н и в о. В о н и в з едоа учес т в о еки п и н а ун и в ер з и -

ва њ е.

В

т ет и т е в о Реп убли ка Македон и ја .

Пла с м а н в о Pla y-off н а т п р ева р и т е в о Држа в н и т е В о и ст и от т ерм и н , се одржува и з а вр ш н и т е н а тп р ева р и од Си с т ем от н а н а т п р ева р и од обла с т а н а

Ун и в ерз и т ет с ки Ли ги н а Реп убли ка Македон и ја обезбеди ја :

ун и в ерз и т ет с ки от с п ор т в о Реп убли ка Македон и ја Држа в н и т е ун и в ерз и т ет ски ли ги н а Реп убли ка Македон и ја .

М а л ф уд б а л : Ко ш а р ка : П и н г- п о н г:

О р га н и з а ц и ја т а н а с и т е ов и е н а т п р ева рува њ а и сп ор т ски м а н и ф ест а ц и и , Ун и в ерз и т ет ска т а сп ор тска ф едер а ц и ја н а Македон и ја м у ја дов ер и н а Ун и в ерз и т ет с ки от с п ор т с ки Сојуз н а Ун и в ерз и т ет от „ Св .

Универзитетски весник бр. 1 30

Ш а х:

УКИ М , Ф ОН , УЈ Е, УКЛ О, УГД и Ф БЕ Ф ОН , УКИ М , УГД и УКЛ О УКИ М , УКЛ О, УГД и УЈ Е УКИ М , УГД и УКЛ О

Универзитетскиот спортски Сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“­ Скопје

23


Универ зитет „Св. Кирил и Методиј “ бул. Крсте Мисирков б.б., 1 000 Скопје, Македонија : +389 2 3 293 293 : +389 2 3 293 202 : ukim@ukim.edu.mk : www.ukim.edu.mk

Univerzitetski vesnik br. 130  

Univerzitetski vesnik br. 130