Page 1

univerzitetski vesnik И зда н и е н а Ун и вер зи тето т „С в. Ки р и л и М ето ди ј “ во С ко п ј е

Б р о ј 1 1 3 , декем вр и 20 1 0


90 GODINI FILO • Традиција - нова мисија - нова визија .. 2 - 3 • Научен собир - „Филозофски факултет - 90 години високо образование“ ......... 4 - 5 • Свечена академија по повод јубилејот „90 години Филозофски факултет во Скопје“ .................................................. 6 - 9 • промоција одржана на 23 декември 2010 ......................................................... 10 • промоција одржана на 27декември 2010 .......................................................... 12 - Согласности за вршење високообразовна дејност ...................... 14

147. седница

- Донесени одлуки за избор во звањето редовен професор ..... 14

29. седница

- Предлог-измените на Законот за високото образование - со организациски и финансиски импликации ............................................ 15

5. седина

• Договор за културна и научна соработка помеѓу Универзитетот во Фиренца, Република Италија и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“во Скопје, Република Македонија ....................................... 16 - 18 • Програма за меѓународни корејски студии .............................................. 19 - 23 • Промоција на ERASMUS MUNDUS JOINEU-SEE и BASILEUS програмите за академска мобилност ........................ 23 • Информативна трибина: Можности за студирање во ЕУ- презентација на BASILEUS и JOINEU-SEE програмите .. 23

универзитетски весник

TR A D

Одбележувањето на овој значаен јубилеј, во време на големи општествени промени кои го зафатија и високото образование во нашата земја во последните децении, беше убава можност да се истакне улогата и значењето на Филозофскиот факултет, како првооснована единица на Универзитетот на светите Кирил и Методиј во Скопје, во сите овие процеси, како во минатото, така и во сегашноста. Не може да се заборават генерациите професори и студенти кои оставија траен белег во историјата на Македонија, ниту да не им се оддаде признание на денешните генерации. За таа цел преку целата 2010 година беа испланирани низа активности чија кулминација беа научниот собир „Филозофски факултет – 90 години високо образование: традиција – нова мисија – нова визија“, кој се одржа на 15 декември во просториите на Факултетот, како увертира за централниот настан − свечена академија по повод јубилејот, на 16 декември во Македонската опера и балет со почеток во 20 ч. Од планираните активности за одбележување на јубилејот 90 години од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје, кои му претходеа на централниот настан, на 14. IV 2010 се одржа концерт на Камерниот оркестар „Солисти на Факултетот за музичка уметност“, под диригентство на Велко Тодевски во аулата на Факултетот. 28. IV 2010 беше Отворен ден

Главен и одговорен уредник Проф. д-р Велим ир Стојковски

Заменик главен и одговорен уредник М-р Илија Пиперкоски

Постојани соработници К Ко ос ст та ад ди ин на а М Мо ок кр ро ов ва а Б Би иљ ља ан на а Ф Фо от ти ин но ов вс ск ка а М М-р р М Ма ар ри иј ја а Ц Це ен не ев вс ск ка а Т То ом ми ис сл ла ав в Б Ба аш ше ев вс ск ки и

Лектор

В Ве ес сн на а И И. . Ц Цв ве ет та ан но ов вс ск ка а

Техничко уредување

Г Го ор ра ан н М Му ур ра ат то ов вс ск ки и

универзитетски весник - број 11 3


OZOFSKI FAKULTET VO SKOPJE:

DIC IJ A - N O V A M IS IJ A - N O V A V IZ IJ A за сите заинтересирани посетители кои имаа желба да се запознаат со активностите на студентите и професорите на оваа наша најстара високообразовна институција. Во текот на целиот месец април, тим од професори и асистенти го промовираа Факултетот низ сите средни училишта на територијата на град Скопје. По повод јубилејот и завршувањето на јубилејната учебна година, на 13. V 2010 година, на платото пред Филозофскиот факултет се одржа голем концерт, кој траеше од 12 до 15,30 часот, на нашите музички ѕвезди: Елена Ристеска, Дани Георгиевска и Бени Шаќири кои настапија во живо придружувани од своите бендови. Концертот беше пред сè наменет за студентите од Филозофскиот факултет, особено за апсолвентите кои ќе дипломираат во текот на оваа ју-

билејна учебна година, за професорите, соработниците и за сите вработени на Филозофскиот факул-

тет, но и за студентите од другите факултети во Универзитетскиот кампус. По повод приемот на новата генерација постдипломци, на 28 октомври беше одржан концерт на византискиот хор „Хармосини“, во духот на традицијата на светите Кирил и Методиј. Сите овие настани беа придружени и со многубројни гостувања на професори од странство и меѓународни конференции преку целата година.

универзитетски весник - број 11 3

3


90 ГОДИНИФИЛОЗОФСК Во првата сесија, акад. проф. д-р Витомир Митевски зборуваше за „Начелата на античкото високо образование“, проф. д-р Виолета Ачкоска се осврна на „Културата на агитпропот и историското образование на НРМ 1944−1953“, проф. д-р Далибор Јовановски даде своја стручна анализа на „Високото образование во Грција во XIX век“, а доц. д-р Борче Илиевски се осврна на ликот на „Јован Трифуноски (1914 – 1997) – професор, истражувач и НА АУ УЧ ЧЕ ЕН НС СО ОБ БИ ИР Р „ ФИ ИЛ ЛО ОЗ ЗО ОФ ФС СК КИ ИФ ФА АК КУ УЛ ЛТ ТЕ ЕТ Т – 90 Г ГО ОД ДИ ИН НИ ИВ ВИ ИС СО ОК КО ОО ОБ БР РА АЗ ЗО ОВ ВА АН НИ ИЕ Е: Т ТР РА АД ДИ ИЦ ЦИ ИЈ ЈА А

–Н НО ОВ ВА АМ МИ ИС СИ ИЈ ЈА А–Н НО ОВ ВА АВ ВИ ИЗ ЗИ ИЈ ЈА А“

(1 5. XII 2010 Г ГО ОД ДИ ИН НА А, 9, 30−16, 00 Ч Ч. , ФИ ИЛ ЛО ОЗ ЗО ОФ ФС СК КИ ИФ ФА АК КУ УЛ ЛТ ТЕ ЕТ Т – СК КО ОП ПЈ ЈЕ Е)

С

обирот беше отворен со поздравното обраќање на деканот на Филозофскиот факултет во Скопје, проф. д-р Горан Ајдински, по кого на присутните им се обрати продеканот за настава, доц. д-р Никола Жежов, кој во својот говор го истакна значењето на датумот на основањето на Филозофскиот факултет и неговата улога во развојот на македонското општество во минатото. Од името на гостите од странство (декани, продекани, претставници на универзитети од Албанија, Бугарија, Грција, Италија, Полска, Словенија, Србија и Хрватска), присутните беа поздравени од проф. д-р Александар Димчев, декан на Филозофскиот факултет во Софија. Рефератите на Собирот главно се однесуваа на историјата на високото образование во Република Македонија и пошироко на Балканот, како и на современите трендови и предизвиците кои тие ги носат.

4

следбеник на стари идеи“. Несомнено денес високото образование е врзано и за технолошкиот развој, за што реферираше проф. д-р Трајан Гоцевски во својот реферат насловен како „Научно-техничкиот и технолошкиот развој и неговото влијание врз развојот и структурата на потребните кадри“, а проф. д-р Илија Ацески за „Болоњскиот проект: трансформација на

универзитетски весник - број 11 3


КИФАКУЛТЕТВО СКОПЈЕ Снежана Адамчевска, книгата „Критичкото мислење во универзитетската настава“ од авторките Сузана Миовска - Спасева и Елена Ачковска - Лешковска. Особено важна беше промоцијата на јубилејниот „Годишен зборник на Филозофскиот факултет“ број 63 за 2010 од страна на проф. д-р Вера Георгиева - Петковска, како сведоштво за постојаниот научен интерес на професорите и соработниците од Факултетот. Во втората сесија, во согласност со современите трендови, проф. д-р Слободанка Марковска зборуваше за „Родот и образованието во агендата на Обединетите нации, а проф. д-р Сузана Симоновска за „Обра-

универзитетското поле/студентски одговор“. Првата сесија заврши со рефератот на проф. д-р Димитар Денков, продекан на Филозофскиот факултет во Софија, кој изнесе „Стратегии за развој на библиотека и информатички ресурси за образование и истражување на Филозофскиот факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Софија . Во паузата меѓу двете сесии беше промовирана, од страна на проф. д-р Виолета Арнаудова и проф. д-р

универзитетски весник - број 11 3

зованието и родовата рамноправност“. Проф. д-р Сузана Миовска - Спасева ги изнесе своите видувања за „Високото образование како амбиент за критичкото мислење“, а проф. д-р Елисавета Сарџоска за „Коучинг во работните организации“. На крајот доц. д-р Ана Фрицханд и ас. м-р Татјана Стојаноска ги изнесоа своите ставови за „Моралните предизвици на студентската популација во согласност со општествените промени во XXI век“. Крајот на овој Собир беше убава можност пред сите присутни свечено да се отвори Археолошки музеј при Филозофскиот факултет, со што се стави крај на долгогодишните заложби на многумина професори во минатото, особено на овој јубилеен датум.

5


90 ГОДИНИФИЛОЗОФСК Ц

ентралниот настан, свечената академија, беше директно емитуван на Македонската радио-телевизија. Според предвидената програма, започна со интонирање на химната на Република Македонија, студентската химна и химната на УКИМ, во изведба на Симфонискиот оркестар на Факултетот за музичка уметност во Скопје, под диригентската палка на Саша Николовски - Ѓумар и хорот „Драган Шуплевски“, подготвен од Сашо Татарчевски.

По изведбата на химните, водителката Татјана Стојановска го најави прикажувањето на кусиот документарен филм за Филозофскиот факултет во Скопје, преку кои присутните во салата, а и пошироката македонска јавност, можеа накусо да се запознаат со традицијата, мисијата и визијата на Факултетот. Според логото и мотото на јубилејот беше конципиран и самиот документарен филм. Првото поглавје (1920−1941) започнува со далечната 1920 г., кога бил основан Филозофскиот факултет. На 16 декември започнува настава за прв пат на еден факултет на тлото на Македонија. Иако целта на неговото основање била да се поткрепи насилната денационализација на македонското население во новоформираното Кралство СХС, сепак, настаните укажуваат на обратен процес наспроти првичната цел: како, на пример, одржаниот Студентски судски процес во 1927 година во Скопje, по окривањето на група студенти, припадници на Тајната македонска младинска револуционерна организација. Значајно од овој период е формирањето на музеј во 1920 година, чија збирка била сместена во факултет, и отворањето студентска библиотека, која била отворена за сите

6

граѓани и прва јавна библиотека во Скопје, со фонд од околу 60000 книги, подоцна преземен од универзитетската библиотека по војната. Во 1921 година е формирано Скопското научно друштво, а студентите Македонци во 1937 година го формирале културно-просветното друштво „Вардар“. За тоа колку настаните оставиле белег врз оние што растеле во тоа време, најдобро сведоштво е изјавата на проф. д-р Александар Апостолов, чија тема на една од првите докторски дисертации од 1962 година, токму ја третира колонизацијата на Македонија. Второто поглавје го опфаќа периодот од 1946, кога со закон на Владата на НР Македонија е основан Филозофскиот факултет, како прва единица на првиот македонски универзитет – по оној најстариот на Пла-

СВ Е Ч Е Н АТА АКАДЕ М И Ј А П О П О

Ф И Л О З О Ф СКИ Ф АК

(16. XII 2010 година, со почеток во ошник, на св. Климент, во IX век. На голема свеченост во Македонскиот народен театар, на 29 ноември 1946 универзитетски весник - број 11 3


КИФАКУЛТЕТВО СКОПЈЕ (Денот на Републиката), првиот декан, д-р Михаил Д. Петрушевски, го прогласува отворањето: „Ве поздравувам во името на новоизбраното професорско тело и го објавувам отворањето на новооснованиот Македонски државен универзитет... македонскиот народ го прославува големиот празник со достојно дело...“. Зборовите пренесуваат за големината на тој миг од нашата историја. Самиот чин на создавање на Универзитетот, наставата на македонски јазик, првите наставници, првите докторанди, односот на професорите кон високото образование, се јасно пренесени преку изјавите на акад. проф. д-р Витомир Митевски и проф. д-р Ѓорѓи Делчев, авторот на учебникот „Буквар“, кој доживеал 35 изданија и биле описменети 35 генерации првачиња.

О В О Д Ј УБ И Л Е Ј О Т „ 9 0 ГО ДИ Н И

КУЛ ТЕ Т В О СКО П Ј Е “

20 ч., Македонска опера и балет) Во продолжение се прикажува историјатот на Факултетот до 2001 кога е донесен новиот Закон за високото образование, новите правила на студирање универзитетски весник - број 11 3

и е воведен ЕКТС, откога започува ново поглавје во неговиот развој, неговата имплементација во учебната 2004/2005. Последното поглавје ја опфаќа денешнината и новата визија преку сите активности во изминатата година.

По прикажувањето на документарниот филм, на присутните гости во салата им се обрати деканот на Филозофскиот факултет во Скопје, проф. д-р Горан Ајдински, кој истакнувајќи го значењето и улогата на Факултетот, својот говор го заврши со зборовите: „... Младите генерации бараат нова визија, која ние веќе ја имаме....Одбраната на трајните вредности е наше начело, наша мисија. Чувањето на традицијата на Филозофскиот факултет, која ја создавале многу претходни генерации, е нашиот долг. Понатамошната афирмација е нашата визија...“. Претседателот на Студентскиот парламент на Факултетот, Бобан Трајчевски, ги поздрави присутните од името на студентите и ги пренесе своите согледувања за образовниот процес и улогата на студентите во неговото дообликување. Потоа следеше обраќањето на ректо-

7


90 ГОДИНИФИЛОЗОФСК рот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р Велимир Стојковски, кој се задржа на традицијата на Универзитетот, неговото опстојување во разните општествени услови во минатото, истакнувајќи ја неговата водечка улога и важност во сите реформи на високото образование во Македонија, која според неговите капацитети и потенцијали ќе продолжи и во иднина. На крајот свој осврт за значајноста на Филозофскиот факултет и неговото 90-годишно опстојување, како и неговата улога во развојот на високото образование во нашата земја изнесе и Никола Тодоров, министер за образование и наука во Владата на Република Македонија. Јубилејот „90 години Филозофски факултет во Скопје“ беше можност да се претстави значењето и улогата на оваа високообразовна институција во создавањето квалитетни кадри, кои станале носители на општествениот развој на нашата држава. По овој повод им беа доделени плакети за признание на неколку значајни личности и институции, но и на оние што го поддржаа одбележувањето на овој јубилеј, како и постхумно, на првиот декан на Филозофскиот факултет, акад. проф. д-р Михаил Д. Петрушевски, македонски академик, светски признат научник, филолог,

подоцна и ректор на Скопскиот универзитет, и на проф. д-р Христо Андонов-Полјански, поранешен ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во периодот од 1984 до 1985 година, долгогодишен професор на Катедрата за историја на Филозофскиот факултет, признат научник, проучувач на историјата на македонскиот народ. Плакети им беа доделени на претседателот на Владата на Република Македонија,

8

Никола Груевски, за големата поддршка и соработка со Филозофскиот факултет, и на ректорот на нашиот Универзитет, проф. д-р Велимир Стојковски, за несебичната соработка и постојаната поддршка. Голема симболика имаше доделувањето на Плакета на акад. проф. д-р Јордан Поп Јорданов, поранешен претседател на Македонската академија на науките и уметностите, кој дипломирал филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје во 1956 година, а потоа и електротехника во Белград, еден од најголемите светски експерти за атомска физика, меѓу многуте награди, добитник и на наградата на Светската иновациона фондација „за извонреден придонес за науката и човештвото“ во 2003 година, особено поради податокот дека во далечната 1969 година ја примил „Повелбата“ во знак на признание за завршени студии со најдобар успех од основањето на Филозофскиот факултет по повод 20-годишнината на Универзитетот во Скопје. Следни добитници беа градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, како благодарност за покровителствата; Јагјелоњскиот универзитет во Краков, Република Полска, за 30-годишната успешна соработка меѓу Филозофскиот факултет универзитетски весник - број 11 3


КИФАКУЛТЕТВО СКОПЈЕ при Универзитетот и Филозофскиот факултет во Скопје; Универзитетот „Сапиенца“ во Рим, Оддел за динамска и клиничка психологија, со кој институтите за дефектологија и психологија, почнувајќи од 2003 година, остварија многубројни студиски престои, размена на студенти и професори, и одржани предавања; Македонската радио-телевизија; проф. м-р Гордана Јосифова-Неделковска, декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје, за големата помош и поддршка; Македонската опера и балет. На крајот Плакета му беше врачена на најдобриот дипломиран студент во генерацијата на Филозофскиот факултет во 2010 година, Виктор Вангелов. Следеше настапот на Симфонискиот оркестар и хорот „Драган Шуплевски“ на Факултетот за музичка уметност под диригентската палка на Саша Николовски - Ѓумар со „Кажи, кажи Либе Стано“ на Живоин Глишиќ, во изведба на солистите Драган Микаровски – баритон и Марта Ристова – мецосопран, студенти на Факултетот за музичка уметност во класата на проф. Билјана Јакимовска и неколку става од кантатата „Carmina Burana” на Карл Орф. Како вистински професионалци, иако сè уште студенти, настапот предизвика воодушевување кај присутните, следеше долг аплауз за маестралната изведба. На крајот беа прочитани многубројните честитки до Филозофскиот факултет кои пристигнаа од сите страни од поединци и институции: од Филозофскиот факултет во Тузла, Филозофскиот факултет во Подгорица, Универзитетот „Неофит Рилски“ од Благоевград, ПАБО универзитетот од Арнем во Холандија, Универзитетот од Осло, Европската асоцијација на сервисни служби на лица со инвалидност со седиште во Брисел и др. По завршувањето на академијата беше приреден коктел во фоајето на МОБ за сите присутни на свеченоста. Сценариото и организацијата на академијата беа направени со една цел да се истакне големината на Универзитетот на светите Кирил и Методиј во Скопје, неговата долга традиција, која започнала со Филозофскиот факултет во Скопје. Сите подготовки и реализација на академијата беа направени од универзитетски весник - број 11 3

професори и соработници од Факултетот: сценарио, графика, инфо-простор, осмислување на сцената и фоајето, информатор, документарен филм, ликовно уредување на плакетите. Протоколот во и надвор од салата го реализираа студенти и постдипломци на Филозофскиот факултет. Не случајно за музичкиот дел беа избрани студенти на ФМУ, целта беше сета организација да не излегува надвор од Универзитетот, во време кога, по неговиот долг развој, преовладуваат мислења во нашата средина дека треба да се раздели на помали единици, да се покаже на едно место неговата традиција, заедништво, спој на искуство и младост, неговата мисија и визија, како и сиот овој концепт да блесне пред очите на јавноста и пошироко во дијаспората преку директниот пренос на МРТВ. Продолжуваме заедно и понатаму до следните големи јубилеи. П р и л о го т го п о дго тви До ц. д-р Ра тко Дуев

9


В ВО ОС СВ ВЕ ЕЧ ЧЕ ЕН НА А

А АТ ТМ МО ОС СФ ФЕ ЕР РА А И ИН НА А Т ТР РА АД ДИ ИЦ ЦИ ИО ОН НА АЛ ЛЕ ЕН НН НА АЧ ЧИ ИН Н,, Н НА А

2 20 01 10 0Г ГО ОД ДИ ИН НА А,, В ВО О

С СК КО ОП ПЈ ЈЕ ЕБ БЕ ЕА А

В ВО О

2 23 3И И2 27 7Д ДЕ ЕК КЕ ЕМ МВ ВР РИ И

Р РЕ ЕК КТ ТО ОР РА АТ ТО ОТ ТН НА А У УН НИ ИВ ВЕ ЕР РЗ ЗИ ИТ ТЕ ЕТ ТО ОТ Т„ „С СВ В.. К КИ ИР РИ ИЛ ЛИ ИМ МЕ ЕТ ТО ОД ДИ ИЈ Ј“ “

О ОД ДР РЖ ЖА АН НИ ИД ДВ ВЕ ЕП ПР РО ОМ МО ОЦ ЦИ ИИ И,, Н НА А К КО ОИ ИР РЕ ЕК КТ ТО ОР РО ОТ ТН НА А

„ „С СВ В.. К КИ ИР РИ ИЛ ЛИ ИМ МЕ ЕТ ТО ОД ДИ ИЈ Ј“ “В ВО ОС СК КО ОП ПЈ ЈЕ Е,, П ПР РО ОМ МО ОВ ВИ ИР РА АШ ШЕ Е

3 38 8Д ДО ОК КТ ТО ОР РИ ИН НА А

У УН НИ ИВ ВЕ ЕР РЗ ЗИ ИТ ТЕ ЕТ ТО ОТ Т

П ПР РО ОФ Ф.. Д Д-Р РВ ВЕ ЕЛ ЛИ ИМ МИ ИР РС СТ ТО ОЈ ЈК КО ОВ ВС СК КИ И,,

Н НА АУ УК КИ И..

П р о м о ци ј а о др жа н а н а 23 декем вр и 20 1 0 го ди н а

Дејан Илиев ,

на

7

ј ули

2 0 10

го дина,

на

П р ир о дно - мате матичкио т ф акулте т, ј а о д-

Туризмот во функција на интегралниот развој на Република Македонија

како фактор за успешноста на спојувањата и преземањата .

брани докторската дисертациј а на тема:

.

Златко Шајноски ,

на 3 0 с е пте мвр и 2 0 0 9

година, на Е кономскиот институт, ј а одбра-

Имплементација на интернет-технологијата во интегрираните маркетинг-комуникации, со посебен осврт на употребата на интернетМеханизми на хиперактивност инду- алатката веб-страница кај компаниите во цирани со воздушна хипероксија во белодроб- Република Македонија ниот паренхим кај неонатални стаорци ни докторската дисертациј а на тема:

Рамадан Сопи ,

на 12 октомври 2 0 10 годи-

на, на П риродно- математичкиот факултет, ја

о дб р ани

до кто р с ката

дис е р тациј а

на

тема:

.

.

Александра Жежова,

Оливера Ѓорѓиева Трајковска,

на

1

ј ули

на 3 0 април 2 0 10 го-

дина, на Филозофскиот факултет, ј а одбра-

Информирањето на печатените медиуми за совреАнализа на финансиските извештаи со мените морални предизвици во Република осврт на финансиската стабилност на кор- Македонија поративниот сектор во Република Македонија Флорина Шеху Душица Стевчевска-Србиноска Квалитетот на односите меѓу наставниците и учениците во основното образование Стратешката интеграција на компаниите 2 0 10 година, на Е кономскиот институт, ј а одб р ани

до кто р с ката

дис е р тациј а

на

ни докторската дисертациј а на тема:

те ма:

.

.

, на 2 4 ј уни 2 0 10 година, на

Фило зо ф с кио т ф акулте т,

, на 2 ј ули

ј а о дб р ани до к-

торската дисертациј а на тема:

2 0 10 година, на Е кономскиот институт, ј а одб р ани

10

до кто р с ката

дис е р тациј а

на

те ма:

.

универзитетски весник - број 11 3


Фадил Мамути ,

на 8 ј ули 2 0 10 го дина, на

одбрани докторската дисертациј а на тема:

Преговарањето на меѓународните конференФактор- ции ска валидност на некои тестови за проценка на еурофит батеријата Тина Пржеска Факултетот за физичка култура, ј а одбрани докторската дисертациј а на тема:

.

.

, на 5 ј ули 2 0 10 го дина, на

П р авнио т ф акулте т „ Ј ус тиниј ан П р ви“,

Даме Димитровски ,

на 11 ј уни 2 0 10 година,

ја

одбрани докторската дисертациј а на тема:

Правото на договорен залог како граѓанско Оптимирање субјективно право на примената на нефосилни алтернативни горива кај мобилните загадувачи преку анаЛилјана Гушевска лиза на нивните емисии Ана Мукоска Јазикот на македонските лекарственици од XIX век со посебен осврт на лексиката Импликациите на развој на информаЗеќирија Ибрахими циското општество врз трансатланските односи Конјукцијата како кохезивно средство Јасна Бачовска во албанскиот стандарден јазик ПриШефчет Зеколи мена на истражувачките методи во новинарството (социолошко-политиколошки приод) Прозата во албанската литература за деца во периодот од 1945-2000 година на Машинс кио т ф акулте т, ј а о дб р ани до кторската дисертациј а на тема:

.

, на 2 0 ноември 2 0 0 8 го-

.

дина, на Филолошкиот факултет „ Блаже Ко-

нески“, ј а одбрани докторската дисертациј а

, на 16 ј уни 2 0 10 го дина, на

И нс титуто т

за

с о цио ло шки

и

на те ма:

по литичко -

правни истражувања Филозофскиот факул-

.

тет, ј а одбрани докторската дисертациј а на тема:

, на 9 ј ули 2 0 10 година,

на Фило ло шкио т ф акулте т „ Блаже

.

Ко не -

ски“, ј а одбрани докторската дисертациј а на тема:

, на 2 2 ј уни 2 0 0 9 година, на

.

П равниот факултет „ Јустиниј ан П рви“, ј а одбрани докторската дисертациј а на тема:

, на 12 ј ули 2 0 10 година, на

Фило ло шкио т ф акулте т „ Блаже Ко не с ки“,

ј а о дб р ани до кто р с ката дис е р тациј а на те -

.

ма:

.

Данијела Смилевска,

на 11 февруари 2 0 10

го дина, на П р авнио т ф акулте т „ Ј ус тиниј ан

Хасан Хода,

на 2 4 септември 2 0 10 година,

П рви“, ј а одбрани докторската дисертациј а

на Фило ло шкио т ф акулте т „ Блаже

на тема:

ски“, ј а одбрани докторската дисертациј а на

Царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост .

Арлинда Меметај ,

на 15 ј уни 2 0 10 година,

Ко не -

Јазикот на лектирите за основно образование преведени од македонски на албански јазик тема:

.

на П равниот факултет „ Јустиниј ан П рви“, ј а

универзитетски весник - број 11 3

11


П р о м о ци ј а о др жа н а н а 27 декем вр и 20 1 0 го ди н а

Тони Аранѓеловски ,

на 12 ј ули 2 0 10 го ди-

на, на Градежниот факултет, ј а одбрани док-

Однесување на армиранобетонски елементи од високојакосен бетон под дејство на променливи товари во тек на време

Антонимите во рускиот во споредба со македонскиот јазик те ма:

.

то р с ката дис е р тациј а на те ма:

.

Измит

Дурмиши ,

на

7

о кто мвр и

2 0 10

година, на Филолошкиот факултет „ Блаже Конески“, ј а одбрани докторската дисерта-

Еуфемизмите во албанските говори во Р. Македонија циј а на те ма:

Хајдар Садику,

на 14 ј ули 2 0 10 го дина, на

.

Гр аде жнио т ф акулте т, ј а о дб р ани до кто р -

Однесување на Сашо Гелев елементи од самовградувачки бетон под влијание на долготрајни дејства во тек на Артериски калвреме. цификати кај пациентите на хемодијализа: застапеност, асоцирани фактори, клиничко Аднан Бозалија значење РазМаја Милованчева Поповска вој, модификација и валидација на HPLC методи за определување на некои лекови во хумана плазма и нивна примена во биоекви- Ренална колор дуплекс доплер ултрасоновалентни студии графска евалуација на болни со дијабетична нефропатија с ката дис е р тациј а на те ма:

, на 12 апр ил 2 0 10 го дина, на

Медицинскиот факултет, ј а одбрани докторската дисертациј а на тема:

, на 17 с е пте мвр и 2 0 10 го -

.

дина, на Фар маце втс кио т ф акулте т, ј а о дбрани докторската дисертациј а на тема:

на 26 ноември

2 0 10 година, на Медицинскиот факултет, ј а одбрани докторската дисертациј а на тема:

.

.

Блерина Старова-Златку,

2 0 10

го дина,

на

на 2 4 септември

Фило ло шкио т

ф акулте т

Зоран Крстевски ,

на 3 0 ј уни 2 0 10 година,

„ Блаже Ко не с ки“, ј а о дб р ани до кто р с ката

на Филозофскиот факултет, ј а одбрани док-

дисертациј а на тема:

то р с ката

Италијанскиот егзил на Арбрешите и книжевното дело на Карми- мудрост не Абате

дис е р тациј а

на

те ма:

Етичка

.

.

Гордана Никчевска,

Емил Ниами ,

на 4 о кто мвр и 2 0 10 го дина,

на Фило ло шкио т ф акулте т „ Блаже Ко не с ки“, ј а одбрани докторската дисертациј а на

на 2 0 септември 2 0 10

го дина, на Фило зо ф с кио т ф акулте т, ј а о д-

Содржините во етичкото образование на младите брани докторската дисертациј а на тема:

.

12

универзитетски весник - број 11 3


Мите Илиевски ,

Перо Латкоски ,

на 2 2 мај 2 0 0 9 година, на

на 1 ј ули 2 0 10 го дина, на

Факултетот за земј оделски науки и храна, ј а

Факултетот за електротехника и информа-

о дб р ани до кто р с ката дис е р тациј а на те ма:

циски технологии, ј а одбрани докторската

Сортна специфичност на меката пченица Протоколен инженево услови на органско и конвенционално ринг и оптимизација на широкопојасните производство безжични системи дис е р тациј а на те ма:

.

.

Благица Димитриевска,

Владимир Атанасовски

на 8 ј ули 2 0 0 9 го-

на

3

с е пте мвр и

дина, на Факултетот за земј оделски науки и

2 0 10 го дина, на Факулте то т за е ле ктр о те х-

храна, ј а одбрани докторската дисертациј а

ника и информациски технологии, ј а одбра-

на тема:

ни

Компарација на ниво на специфичМеност и ниво на осетливост на методи за де- ханизми за реконфигурабилност на ресурси текција на генетски модифицирани организ- во интероперабилни хетерогени безжични ми (ГМО) во различни видови прехранбени средини производи до кто р с ката дис е р тациј а на те ма:

.

.

Марија Сребренова-Трендова,

Наташа Ѓорговска,

на 10

ј уни

на 2 8 о кто мвр и 2 0 0 9

2 0 10 го дина, на Е ко но мс кио т ф акулте т, ј а

година, на Факултетот за земј оделски науки

одбрани докторската дисертациј а на тема:

Глобализирани финансиски пазари и финанЕфекти на изофлавоните врз сиските кризи производствените перформанси на кокошки (GALLUS GALLUS) низ животниот циклус Предраг Трпески Катерина Беличовска Релевантноста на новата кејнзијанска економија за пазарот на труд во Република Македонија Морфометриски карактеристики, масов состав и исхрана на Охридската белЈадранка Мршиќ вица (ACANTHOLINGUA OHRIDANA, STEINDACHNER) Различни модели на пензиски реформи и нивното влиЗеќирја Реџепи јание врз развојот на пазарите на капитал во земјите од Централна и Источна Европа Идејата за обединета Европа – историја, развој и перспективи и хр ана, ј а о дб р ани до кто р с ката дис е р тациј а на тема:

.

.

, на 4 о кто мвр и 2 0 10 го -

дина, на Е кономскиот факултет, ј а одбрани

, на 16 ј уни 2 0 10 го -

докторската дисертациј а на тема:

дина, на Факултетот за земј оделски науки и

храна, ј а одбрани докторската дисертациј а

.

на тема:

, на 7 октомври 2 0 10 годи-

на,

.

на Е ко но мс кио т ф акулте т,

ј а о дб р ани

докторската дисертациј а на тема:

, на 9 ј ули 2 0 0 9 година, на

И нс титуто т за нацио нална ис то р иј а, ј а о д-

.

брани докторската дисертациј а на тема:

.

универзитетски весник - број 11 3

13


1 47. седн и ца н а

Ректо р ска та уп р а ва

СОГЛАСНОСТИ ЗА ВРШЕЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 21.12.2010 година, одржа седница на која го утврди предлогот за дополнување на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, со тоа што во Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, донесен на 2. седница одржана на 16.9.2008 година и на вонредната седница одржана на 13.11.2008 година, и дадена согласност од Собранието на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 156/2008), по членот 213 се додаваат ново поглавје и нов член 213 а со следниов текст: „Внатрешна ревизија“, а членот 213 а гласи: „Внатрешна ревизија на Универзитетот врши Единицата за внатрешна ревизија, како независна организациона единица во негов состав, во согласност со законот, подзаконските и интерните акти. Раководителот и вработените во Единицата за внатрешна ревизија се одговорни пред ректорот на Универзитетот“. Ректорската управа усвои позитивни мислења за: Предлог-проектот за организирање нови студиски програми од втор циклус студии на Земјоделскиот институт; Предлог-проектот за измени и дополнувања на студиската програма од втор циклус студии по софтверско инженерство на Природно-математичкиот факултет; Предлог-проектот за измени и дополнувања на студиската програма по физичка географија од втор циклус студии на Природно-математичкиот факултет; Предлог-проектот за организи-

рање на втор циклус студии по македонистика со комуникологија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Истовремено, ги донесе: Предлог-правилникот за Конгресниот центар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Предлогправилникот за начинот на распределба на средствата за информативни, информатички, културни, спортски и други активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а ја утврди и Предлогсогласноста на Статутот на Здравствената установа Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Ректорската управа донесе одлуки за давање согласност на лица избрани во наставно-научни звања на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за вршење високообразовна дејност на други јавни универзитети, и тоа на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, Економскиот факултет, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Факултетот за музичка уметност, Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања, Економскиот институт, Природно-математичкиот факултет, како и за давање одобрение за изведување настава од страна на стручњаци од практиката: на Градежниот факултет и на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Ректорската управа го донесе и Правилникот за реализацијата на меѓународните проекти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

29 . седн и ца н а Ун и вер зи тетски о т сен а т

ДОНЕСЕНИ ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО РЕДОВЕН П Р О Ф Е СО Р Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје одржа седница на 28.12.2010 година, на која разгледа повеќе прашања од делокругот на своето работење. Притоа, донесе Статутарна одлука за дополнување на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а ги усвои проектите: за организирање нови студиски програми од втор циклус студии на Земјоделскиот институт; за измени и дополнувања на студиската програма од втор циклус студии по софтверско инженерство на Природно-математичкиот факултет; за измени и дополнувања на студиската програма по физичка географија од втор циклус студии на Природно-математичкиот факултет и за организирање на втор циклус студии по македонистика со комуникологија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“; а ги донесе и правилниците: за начинот на распределба на средствата за информативни, информатички, културни, спортски и други активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; за реализација на меѓународните проекти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и даде согласности на правилниците: за внатрешните односи

14

и работењето на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и интериер во Скопје; за измени и дополнувања на Правилникот за внатрешните односи и работењето на Филозофскиот факултет во Скопје, како и на Статутот на Здравствената установа Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Универзитетскиот сенат донесе одлуки за избор во звањето редовен професор: на д-р Владимир Петков , вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје; на д-р Драги Димитриевски, вонреден професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје; на д-р Томислав Гроздановски , вонреден професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје; на д-р Виктор Лилчиќ, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје; на д-р Елисавета Сарџоска, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје; на д-р Методија Манојловски , вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје; на д-р Владимир Давчев , вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје и на д-р Денко Скаловски, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје. универзитетски весник - број 11 3


5. седница на И нтеруниверзитетската конференција на РМ

ПРЕДЛОГ-ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - СО ОРГАНИЗАЦИСКИ И ФИНАНСИСКИ ИМПЛИКАЦИИ Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија, на 27 декември 2010 година, ја одржа 5. седница на која разгледа повеќе прашања од својата надлежност. Во врска со текстот на работната верзија на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, заклучи да не води материјална расправа по работниот материјал на понудениот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование бидејќи текстот беше добиен по електронски пат без писмено објаснување за постапката што треба да се спроведе на универзитетите и поради тоа што на седницата немаше претставник од Министерството за образование и наука, кој би дал појаснувања во врска со понудените законски решенија, кои притоа, во одделни делови, се сосема нови и нивната примена би предизвикала одредени импликации не само од организациски, туку и од финансиски аспект. Истовремено, од Министерството за образование и наука се бара објаснување за следниве отворени прашања: во која фаза од со закон предвидената постапка се наоѓа текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, како и: да се запази законската постапка за негово донесување за да можат да се спроведат сите подготвителни фази, да се направат темелни анализи за тоа какви импликации ќе предизвикаат новите решенија, вклучително и спроведување на јавна расправа на заинтересираните субјекти во високото образование со што ќе се создадат услови за изнаоѓање на квалитетни решенија; да се задолжат универзитетите да расправаат по понудениот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование; предлозите, откако ќе бидат разгледани на универзитетите, да бидат доставени до Интеруниверзитетската конференција, на натамошна постапка; универзитетите да бидат партнери во целокупната постапка на подготвување и на донесување на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование; претседателот на Интеруниверзитетската конференција, проф. д-р Александар Николовски, заедно со проф. д-р Велимир Стојковски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и проф. д-р Агрон Река, ректор на Државниот универзитет во Тетово, да оствари средба со г. Никола Тодоров, министер за образование и наука.

универзитетски весник - број 11 3

ПОСЕТА НА АМБАСАДОРОТ НА ЈУЖНА КОРЕЈА НА УКИМ

Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Велимир Стојковски, на 21.12.2010 година го прими амбасадорот на Република Јужна Кореја, Н.Е. д-р Чун Бе-Хо, резидентен во Софија, Р. Бугарија. Амбасадорот Чун, во рамките на официјалната посета на УКИМ, пред академската заедница на Универзитетот одржа предавање на тема: Преглед на економскиот развој на Република Кореја . Во рамките на овој настан, Амбасадата на Република Кореја донираше учебници и други публикации за Универзитетот. Посетата на амбасадорот Чун на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје беше искористена за размена на идеи и размислувања за промовирање и развивање на работата и активностите на Лекторатот за корејски јазик, кој функционира во рамките на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

15


ДОГОВОР ЗА КУЛТУРНА И НАУЧНА СОРАБОТКА п ом еѓу

УН И ВЕРЗИ ТЕТОТ ВО ФИ РЕН ЦА РЕП УБЛ И КА И ТАЛ И ЈА

и

УН И ВЕРЗИ ТЕТОТ „СВ. КИ РИ Л И М ЕТОДИ Ј“ ВО СКОП ЈЕ, РЕП УБЛ И КА М АКЕДОН И ЈА

Во согласност со резолуциите на Академскиот сенат и на Управувачкиот борд на Универзитетот во Фирен Поаѓајќи од фактот дека културната и научната раз - ца, усвоени на 14 јануари 2004 година и на 30 јанумена е суштинска за развој на образовни и истражу- ари 2004 година, вачки активности на академските институции, Општи одредби

УСВОЕНИ СЕ СЛЕДНИВЕ ФОРМИ НА СОРАБОТКА

Тежнеејќи кон горенаведена цел, неопходно е да се промовираат и поддржат директни договори помеѓу помеѓу високообразовните институции во различни земји, Универзитетот во Фиренца, претставуван од проф. д-р Алберто Теси, ректор, со седиште во Фиренца, Утврдувајќи ги заедничките интереси кои Универзи - Piazza San Marco, 4 тетот во Фиренца, Р. Италија и Универзитетот „Св. Ки и рил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија ги споделу- Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, претваат во воспоставувањето на соодветни форми и про - ставуван од проф. д-р Велимир Стојковски, ректор, грами за размена во областите од: земјоделството, со седиште во Скопје, бул. Крсте Мисирков б.б. литературата, филозофијата и општествените науки, како и еколошкото инженерство, Член 1 По разгледувањето на доставените документи од Фа култетот за земјоделство, Факултетот за инженер ство, Факултетот за филологија и филозофија и од Факултетот за политички науки при Универзитетот во Фиренца, како доказ за искуството и интересот во форми на културна и научна соработка и за поната мошно развивање на соработка од овој вид,

Факултети - учесници и области на студии и истражување

Двата универзитета се согласни да реализираат про грама за размена во следниве области: земјоделство, литература, филозофија и општествени науки.

Соработката ќе ги вклучува следните членки од Во согласност со законодавствата на двете држави, Универзитетот во Фиренца: италијанското законодавство, со Министерскиот декрет бр. 509 од 3 ноември 1999 година во врска со - Факултетот за земјоделство; образовната автономија на универзитетите (чл. 3), - Факултетот за инженерство; - Факултетот за филологија и филозофија; Во согласност со Статутот на Универзитетот во Фи - Факултетот за политички науки; ренца (чл. 7 и чл.9) и универзитетските образовни регулативи (чл.9 и чл. 10),

16

универзитетски весник - број 11 3


и следниве членки од Универзитетот „Св. Кирил и Ме - апликации, детални објаснувања на областите од тодиј “ во Скопје: Договорот). - Факултетот за земјоделски науки и храна; - Машинскиот факултет; - Градежниот факултет; - Технолошко-металуршкиот факултет; - Филолошкиот факултет „Блаже Конески“; - Правниот факултет „Јустинијан Први“; - Економскиот факултет; Двата универзитета изразуваат согласност да ја про шират соработката и во други области од заеднички интерес, со потпишување на анекси кон Договорот од страна на соодветните факултети.

Универзитетите - потписници на овој Договор ќе ја остваруваат студентската мобилност според крите риумот на реципроцитет. Институцијата - домаќин ќе овозможи наставни и истражувачки услови за студен тите. По одобрувањето од соодветните факултетски органи, на студентите во размената ќе им се признаат академски кредити од наставата на странските ин ституции. Универзитетите, односно факултетите кои учествуваат во размената се согласни да ги ослободат од плаќање на школарина и други давачки учесниците во размената, освен оние што се предвидени согласно со законите на државите.

Член 2 Цели на Договорот и форми на соработка

Формите на соработка наведени во член 1, се засно вани врз доследно почитување на критериумот за еднакви и заеднички интереси, а ги содржи следниве активности: 1) размена на членови на наставниот и истражувачкиот кадар од факултетите наведени во член 1. Посетите се намене ти за организирање на семинари, курсе ви, конференции, предавања, реали зација на заеднички проекти, размена на искуства од областите на заеднички интерес и др.; 2) размена на публикации и информации за специфичните области на студии и истражувања вклучени во овој Договор и други предмети од релевантен инте рес; 3) размена на студенти за постдипломски студии и истражувања; 4) студентска размена со цел учество на курсеви, учество во професионални обуки и специјалистички програми и други образовни активности; 5) размена на административен кадар.

Член 3 Активности на поддршка

Факултетите-учесници во овој Договор ќе разменува ат релевантни информации преку доставување на каталози и други материјали за промовирање на ин ституционалната структура и организација. Во согласност со законите и регулативите на држа вите, потписниците на овој Договор ќе им обезбедат на учесниците во размената од партнерските инсти туции колку што е можно поголема поддршка и пристап за реализација на договорените активности. Член 4 Осигурување

Учесниците во размената мораат да поседуваат здравствено осигурување и осигурување од несреќи. Овие осигурувања може да бидат обезбедени од ма тичната институција според важечката регулатива или лично од заинтересираните лица, преку осигури телна компанија, гарантирајќи ги гореспоменатите ризици. Универзитетот-домаќин ќе биде ослободен од одговорноста за обезбедување на здравствено осигурување или осигурување од несреќи на учесни ците во размената. Универзитетот-домаќин е правно Факултетите можат директно со своите партнери да одговорен за штетите што учесниците во размената потпишат протоколи за имплементација на размени - би ги причиниле на трети лица додека ги реализи те (на пр. должина на престојот и обврски на учес - раат активностите предвидени во одредбите на овој никот во размената, процедура за селектирање на универзитетски весник - број 11 3

17


Договор, а во тој случај, универзитетот кој испраќа нема да сноси одговорност. Член 5 Финансирање

Секој од потписниците се согласува преку своите фа култети да ги обезбеди потребните средства за спро ведување на предвидените активности од овој Дого вор. Институцијата која ги испраќа кандидатите на разме на е одговорна за покривање на патните трошоци,

додека сместувањето и престојот ги обезбедува уни верзитетот/факултетот-домаќин. Факултетите кои учествуваат во размената се одговорни за покривање на патните трошоци на своите кадри и обезбедување на сместување и престој на гостите-учесници во раз мената. Доколку институционалните фондови не се достапни за оваа цел, студентската мобилност и мо билноста на кадрите ќе биде возможна, но, во овој случај учесниците во размената ќе бидат директно одговорни за целосно покривање на своите патни трошоци и трошоците за сместување и престој, без финансиски обврски на двата универзитета.

Член 6 Координатори

Имплементацијата на активностите предвидени со овој Договор иницијално ќе се остварува преку следниве координатори, назначени од секој универзитет. Универзитет во Фиренца

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Факултет за земјоделство

Декан, Факултет за земјоделски науки и храна

Проф. д-р Елена Бресци

Факултет за инженерство

Декан, Градежен факултет

Проф. д-р Енрика Капорали

Факултет за општествени науки

Декан, Филозофски факултет

Проф. д-р Мариа Грациа Енарду

Фaкултет за политички науки

Декан, Правен факултет „Јустинијан Први“

Проф. д-р Мариа Грациа Енарду

Член 7 Времетраење на Договорот

Овој Договор е составен и потпишан на италијански, македонски и англиски јазик.

Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување и ќе важи една година, со можност за годишно обновување за пет години од неговото потДоколку дојде до несогласување, проблемот ќе биде пишување, освен доколку не постои намера за раски доставен до одборот на арбитри, составен од члено - нување на соработката од која било страна, најмалку ви избрани од секој партнер и еден член избран со шест месеци пред истекувањето на важноста на До говорот. заедничка согласност.

18

УНИВЕРЗИТЕТ ВО Ф ИРЕНЦА

УНИВЕРЗИТЕТ „С В . КИРИЛ И М ЕТОДИЈ “ ВО С КОПЈЕ

Ректор Проф. д-р Алберто Теси 29.12.2010

Ректор Проф. д-р Велимир Стојковски 29.09.2010 универзитетски весник - број 11 3


П РОГРАМ А ЗА М ЕЃУН АРОДН И КОРЕЈ СКИ СТУДИ И

: „ П р о е кт з а м е ѓ ун а р о д н и ко р е ј с ки ко м п а р а т и в н и с т уд и и “ Б р о ј н а п р о е кто т: AKS - 2 0 1 0 -AN C- 3 1 0 2 Н а с л о в н а п р о е кто т: „ Р а з в о ј н а с туд и и п о ко р е ј с ки ј а з и к в о Р е п уб л и ка М а ке д о н и ј а и с т уд и и п о м а ке д о н с ки ј а з и к в о Ј ужн а Ко р е ј а “ П е р и о д з а и с тр а жув а њ е : 2 7 . 1 2 . 2 0 1 0 – 2 6 . 1 2 . 2 0 1 2 : Фи л о л о ш ки ф а кул те т „ Б л а же Ко н е с ки “, У н и в е р з и т е т „ С в . Ки р и л и М е т о д и ј “ в о С ко п ј е Н а с л о в н а п р о гр а м а та

И н с ти туц и ј а з а р е а л и з а ц и ј а н а и с тр а жув а њ е то

ЗА АД ДО ОД ДЕ ЕЛ ЛУ УВ ВА АЧ ЧО ОТ ТН НА АГ ГР РА АН НТ ТО ОТ Т

ЗА АК КО ОР РИ ИС СН НИ ИК КО ОТ ТН НА АГ ГР РА АН НТ ТО ОТ Т

Академија за корејски студии Претседател

Претседател на институцијата на апликантот

Ким, Јунг-Бае

Проф.д-р Максим Каранфиловски

Агенција за промоција на корејски студии

17.12.2010 Директор на проектот

Квон, Хи Јанг

Проф.д-р Максим Каранфиловски

3.1.2011

Директор 3.1.2011

Поглавје 1 - Општи одредби Член 1 Цел

Целта на овој Договор е да ги опише сите должности што треба да бидат спроведени од страна на Акаде мијата за корејски студии (во понатамошниот текст: АКС), институцијата која ја реализира Програмата за меѓународни корејски студии (во понатамошниот текст: Институција за реализирање на истражувања та), и индивидуалниот истражувач, кои се поврзани со меѓународната институција (во понатамошниот текст: Директор на проектот). Член 2 Опсег на апликацијата

Институцијата за реализирање на истражувањата и Директорот на проектот го проверуваат овој Договор во согласност со правните рамки.

Поглавје 2 - Должности Член 3 Должности на Институцијата за реализирање на истражувањата

Раководителот на Институцијата за реализирање на истражувањата го спроведува проектот според рас поредот и се придржува до следниве одговорности и задолженија: 1. раководителот на Институцијата за реализирање на истражувањата ги менаџира и ги насочува истражувачите при спроведување на истражува њето и при работење со фондовите на транспа рентен начин според планот; универзитетски весник - број 11 3

17.12.2010

2. раководителот на Институцијата за реализирање на истражувањата менаџира и ги насочува истра жувачите при извршувањето на сите должности наведени во овој Договор; 3. раководителот на Институцијата за реализирање на истражувањата гарантира автономност на истражувањето и нуди најдобра погодност за истражувачите со цел тие да ги постигнат очекуваните цели од истражувањето; 4. раководителот на Институцијата за реализирање на истражувањата презема колективна одговор ност доколку истражувачите ги прекршат соодветните закони или го прекршат овој Договор; 5. раководителот на Институцијата за реализирање на истражувањата веднаш одговара, и брзо и прецизно соработува доколку постојат барања за каков било релевантен материјал. Член 4 Должности на директорот на проектот

Директорот на проектот се придржува до следниве одговорности и должности за да го спроведе истра жувањето, а сите извештаи се потврдуваат од страна на Институцијата за реализирање на истражувањата, и тоа: 1. директорот на проектот треба да го проверува овој Договор; 2. директорот на проектот треба чесно да го заврши истражувањето во согласност со предви дениот временски рок; 3. директорот на проектот треба да извести за какви било промени од почетокот на истражува њето, сѐ додека не се поднесе резултатот;

19


4. директорот на проектот соодветно управува со фондовите за истражување; 5. директорот на проектот ги презема сите мерки за евалуација, вклучувајќи годишни евалуации и евалуации за крајни достигнувања; 6. директорот на проектот го соопштува крајниот резултат; 7. директорот на проектот го поднесува резултатот според предвидениот временски рок; 8. директорот на проектот раководи со резултатите од истражувањето; 9. директорот на проектот презема одговорност за сите работи поврзани со проектот.

во „А“ (прифатливи за финансиска поддршка), „Б“ (продолжување на проектите) и „В“ (намалување на финансиската поддршка). АКС ги известува институциите за реализирањето на истражувањата и директорите на проектите за резултатите. Член 8 Резултати од истражувањето

1. Директорот на проектот поднесува сеопфатен проектен извештај, резултати од истражувањето (вклучувајќи електронски досиеја), како и сметководствена евиденција за искористување на фондот за истражување во рок од 6 месеци по завршувањето на проектниот период. 2. Доколку директорот на проектот и истражува Поглавје 3 - Известување за резултатите чите со кои соработува не ја исполнат должносод истражувањето и евалуациите та за поднесување на резултатите од истражува Член 5 њето, АКС може да го забрани нивното учество Метод на евалуација во оваа програма за време од 2 години. Евалуацијата на резултатите е поделена на годишна 3. Директорите на проектите и истражувачите со евалуација и евалуација на крајниот резултат, и тоа: кои тие соработуваат и кои имаат забрана за 1. годишната евалуација има за цел да ги оцени до учество во оваа програма според клаузулата 8.2, стигнувањата од претходните години и планови доколку поднесат извештаи подоцна, рестрикте за следната година; тивните мерки можат да се отстранат во случај ако АКС оцени ваква неопходност. Во овој слу2. евалуацијата на крајниот резултат има за цел да чај, АКС ќе спроведе посебни евалуации за претги оцени достигнувањата за време на проектниот ставените објаснувања од страна на директорот период. на проектот и истражувачите со кои соработува, како и за севкупните истражувачки активности и Член 6 доколку се смета дека е соодветно, тогаш рес Привремени извештаи триктивните мерки ќе се отстранат. 1. Директорот на проектот поднесува привремен извештај до АКС во рок од еден месец од завр Член 9 шувањето на работата за секоја година, по доби Евалуација на резултатот вањето на потврда од Институцијата за реализи АКС ги оценува сите проектни достигнувања и резул рање на истражувањата. 2. Извештајот вклучува извештај за напредокот на тати и го пренесува исходот од евалуацијата на Ин истражувањето, опфаќајќи ги периодот по извеш - ституцијата за реализирање на истражувањата и ди тајот за претходната година, резултатите од ректорот на проектот. истражувањето (вклучувајќи електронски до сиеја), документацијата за искористување на Поглавје 4 - Резултати од истражувањето фондовите за истражување, планот за истражуЧлен 10 вање за следната година и извршниот буџетски Соопштување и претставување на резултатите план. од истражувањето 3. Доколку привремените извештаи не се презенти - 1. Директорот на проектот ги поднесува резултатите од истражувањето како резултат од рани, АКС може да преземе мерки како што се истражувачкиот проект до АКС во форма на суспендирање или одземање на фондовите за резултати од истражувањето, предложено во истражување од директорот на проектот и Инсти планот за истражување, во рок од две години по туцијата за реализирање на истражувањата. завршувањето на проектот. 2. Доколку директорот на проектот и истражувачи Член 7 те со кои соработува не ги презентираат Привремена евалуација крајните резултати, АКС може да го забрани АКС спроведува привремени евалуации за сите про нивното учество во оваа програма. екти во кои проектните резултати се класифицирани

20

универзитетски весник - број 11 3


Член 14 3. Секој кој има забрана за учество според клаузулата 10.2 и доколку ги поднесе крајните резул Управување со документите и опремата поврзани со проектот тати од истражувањето, тогаш рестриктивните мерки можат да се отстранат. Директорот на проектот ги чува и раководи со сите документи (сите извештаи, досиеја за трошоците од истражувањата, опрема и алат, документи што се Член 11 однесуваат на одвивање на проектот, документа Признанија Следново признание е наведено во сите резултати од циски докази за трошоци итн.) за период од 5 години од датумот на завршувањето на проектот. истражувачките публикации: 1. на корејски: неразбирлив податок; 2. на англиски јазик: „овој труд е поддржан преку Поглавје 5 - Промена на распоредот на грант доделен од страна на Академијата за проектот Член 15 корејски студии, финансирана од Владата на Промена на Договорот за истражување Република Кореја“. 1. Во принцип, периодот за истражување не може да се продолжи. Член 12 2. Директорот на проектот аплицира за промени Сопственост на резултатите од истражувањето и прво до Институцијата за реализирање на производите проектот, а потоа добива одобрување од АКС, за: 1. Која било опрема за истражување, договор за • менување на соработниците за истражување; истражување, досие за искористеноста на фон довите за истражување, како и биланс е во соп • менување на директорот на проектот (во ственост на новата Институција за проектно реа следниве случаи): лизирање. а. доколку директорот на проектот почине 2. Нематеријални производи како авторски права и или поради физичка попреченост не права за интелектуална сопственост на извешта може да ја извршува својата функција; ите за истражување ѝ припаѓаат на Институци б. доколку директорот на проектот не јата за реализирање на истражувањата како и на може да го заврши истражувањето фондот со поддршка од владата, во согласност поради недобивање на мандат; со договорите. в. доколку директорот на проектот не 3. Претседателот на АКС може, според Договорот, може да продолжи со истражувањето доколку резултатите од истражувањето се поради назначување за извршување на неопходни за националната безбедност и докол јавна функција; ку резултатот е неопходен за јавна употреба, г. доколку директорот на проектот не сопственоста на резултатите да ја предаде на може да продолжи со истражувањето АКС или на друго лице без разлика на клаузула 1 поради промена на институциите во кои или 2. работи или поради работната позиција; 4. На секоја реклама (во весник или јавно емитува д. доколку директорот на проектот не ње) поврзана со проектот, мора јасно да стои може да продолжи со истражувањето дека овој проект е финансиран од страна на поради болест или криминални АКС. обвинувања. 3. Менување на насловот на проектот. Член 13 4. Менување на проектниот период или продолжуДистрибуција и објавување на материјали вање на крајниот рок за поднесување на резул 1. Трошокот за дистрибуција, објавување и споде татите од истражувањето (само поради околнослување на резултатите од истражувањето може ти што не можат да се одбегнат, како: природни да се наведе во средствата за истражување за катастрофи, пожар, болест, назначување на време на проектниот период. службена положба ). 2. Одговорноста за дистрибуцијата и објавувањето на резултатите кои се производ од истражување - 5. Во случај кога е направено барање од страна на Институтот за реализирање на проектот и тоа е то по завршувањето на проектот ќе биде понесе прифатено од АКС. на од страна на Институцијата за реализирање на истражувањата.

универзитетски весник - број 11 3

21


Сите барања за промена и одобрување на проектниот Договор се прават за време на проектниот период. Член 16

ментира средствата за истражување на местото на директорот на проектот; Член 18

Промена на вклученоста на директорот на

Метод за централно управување со средствата

проектот

за истражување

1. Директорот на проектот, во случај на негова/ нејзина промена на должност и вклученост во проектот, поднесува документиран доказ во однос на настанатите промени во позицијата до претходната Институција за администрирање на проектот, каде што тој/таа работел. 2. Наведената промена во член 16-1 е ограничена на институцијата која добива финансиска поддршка, а претходната Институција за реализира ње на проектот ги пренесува сите детали поврзани со проектот (договорот, досието за искористување на средствата за истражување и билансот) до новата Институција за реализирање на проектот. 3. Новата Институција за реализирање на проектот ги соопштува резултатите (проектниот број, про ектната година, името на проектот, директорот на проектот и истражувачите со кои се сорабо тува, проектниот период, средствата за истражување, надминатите трошоци, содржината на про ектот и деталите за назначување) до АКС по пре несувањето на сите детали поврзани со истражувањето од претходната Институција за реализи рање на проектот. 4. Новата Институција за реализирање на проектот ја презема целата административна одговорност сè додека директорот на проектот го поднесе ре зултатот од истражувањето. Сепак, доколку ди ректорот на проектот ја менува својата вклуче ност по завршувањето на проектот, резултатот од истражувањето се поднесува преку претходната Институција за реализирање на проектот.

Поглавје 6 - Имплементирање и управување со средствата за истражување Член 17 Централно управување со средствата за истражување

Институцијата за реализирање на истражувањата управува со средствата за истражување од АКС со посебно сметководство и треба да воспостави регулативи за средствата за истражување за нивно по ефикасно и потранспарентно управување. Член 19 Употреба на средствата за истражување

1. Средствата за истражување можат да се употре бат за трошоците од платниот список до 20% директни трошоци. Трошоците од платниот спи сок не смеат да бидат пренаменети за директни трошоци. 2. Доколку директорот на проектот сака да прена мени повеќе од 20% од алоцираните трошоци, за тоа треба да има одобрување од АКС. Член 20 Период за имплементирање на средствата за истражување

1. Средствата за истражување се имплементираат за време на периодот на истражување, а средствата што се употребени пред периодот на истражување не можат да се распоредат како средства за истражување. 2. Средствата за истражување не можат да се ис користат по завршувањето на проектот. 3. Доколку институцијата-примател била информи рана за откажување на селекцијата или суспен зија на поддршката и бара повторно судење, за време на периодот на повторното судење средствата за истражување не можат да се искорис тат.

1. Средствата за истражување се централно упра вувани од страна на Институцијата за реализи Член 21 рање на истражувањата со која соработува и во Средства за истражување што се пренесени за која е вклучен директорот на проектот. следен временски период 2. „Централно управување со средствата за истра жување“ значи систем за управување со средства - Средствата за истражување можат да се пренесат сè та за истражување во кој Институцијата за реали - до следната година за поефикасна имплементација. зирање на истражувањата управува и ги импле -

22

универзитетски весник - број 11 3


Поглавје 7 - Разно Член 22 Откажување на селекција

АКС може да ги откаже одбраните проекти во случај кога директорот на проектот ги рефундира сите средства за истражување или дел од средствата добиени од Институцијата за реализирање на истра жувањата, или во следниве случаи: 1. кога средствата за истражување се несоодветно искористени или се ис користени спротивно на нивната цел; 2. кога средствата за истражување се доделени под лажен изговор; 3. кога извештаите за напредокот на проектот се фалсификувани; 4. кога достигнувањата од истражува њето се оценети како плагијат; 5. кога директорот на проектот не успе ал да го проследи Договорот Член 23 Поддршка

АКС може да го стопира проектот поради следниве причини (во тие случаи, билан сот на средствата за истражување се ре фундираат од времето кога поддршката била стопирана): 1. кога проектот е прекинат поради при родни катастрофи, смрт или болест; 2. во други случаи кога оригиналната цел на проектот не може да се по стигне поради други сериозни причи ни. Член 24 Валидност

Овој Договор влегува во сила од денот кога е потпишан, па сѐ до крајот на проектот и може да биде ревидиран со писмен договор од двете страни. Член 25 Решавање на проблеми

Корејската верзија на Договорот ќе има приоритет над англиската верзија и двете страни ќе вложат напор за мирно решава ње на проблемите доколку се појават. универзитетски весник - број 11 3

П Р О М О ЦИ Ј А Н А E RAS M U S M U N D U S JOINEU-SEE И BASILEUS-ПРОГРАМИТЕ ЗА АКАДЕМСКА МОБИЛНОСТ

В

о периодот од 15 до 3 0 декември 2 0 10 година, Унив е р з и т е т о т н а п р а в и ш и р о ка п р о м о ц и ј а н а п р о г р а мите за академска мобилност ERASMUS Mundus JoinEUS E E и B a s i l e u s . П р о м о ц и и т е се р е а л и з и р а а н а Т е х н о л о ш ко-металуршкиот факултет, М ашинскиот факултет, Факултетот за електротехника и информациски технологии, П риродно-математичкиот факултет, кампусот на Економскиот факултет, П равниот факултет „Јустиниј ан П рви” и Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, како и на кампусот за биомедицински науки преку делење флаери, кратко информирање на студентите за можностите кои ги нудат овие програми, како и упатување да ги п о се т а т о ф и ц и ј а л н и т е и н т е р н е т - ст р а н и ц и к а д е ш т о д е тално ќе можат да се информираат за процедурата и за условите за аплицирање. Беа поделени 20 0 0 флаери. И сто така, во промоциј ата на мобилностите беше вклучено и Студентското радио. Целта на промоциј ата беше информирање на студент и т е з а п о ст о е њ е т о н а в а к в и т е п р о г р а м и и о т в о р е н и т е можности кои се нудат за студирање на партнерските универзитети во ЕУ, надградување на образованието и стекнување нови искуства.

ИНФОРМАТИВНА ТРИБИНА: МОЖНОСТИ ЗА СТУДИРАЊЕ ВО ЕУ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА BASILEUS И ЈОINEU-SEE ПРОГРАМИТЕ

Н

а 1 6 д е ке м в р и 2 0 1 0 г о д и н а , Е У и Ц е н т а р о т з а податоци и информации за Европската униј а при Економскиот факултет и Економскиот факултет орг а н и з и р а а и н ф о р м а т и в н а т р и б и н а н а т е м а : М о ж н о ст и за студирање во ЕУ-презентациј а на Basileus & JoinEUS E E п р о г р а м и т е . Н а ст а н о т б е ш е о р г а н и з и р а н со ц е л д а се информираат студентите за можностите кои ги нудат о в и е п р о г р а м и з а м о б и л н о ст . П р е з е н т а ц и ј а т а ј а о т в о р и д и р е кт о р ка т а н а Е У и Ц е н тарот за податоци и информации за ЕУ, проф. д-р Весна Буцевска, а потоа следеше куса презентациј а за европск и т е п р о г р а м и з а м о б и л н о ст ( B a s i l e u s & J o i n E U - S E E ) со п р е г л е д н а п о в а ж н и т е и н ф о р м а ц и и п о в р з а н и со п р о ц е сот на аплицирање за стипендии кои се доделуваат во р а м к и т е н а о в и е е в р о п ск и п р о г р а м и . Т р и б и н а т а б е ш е посетена од околу 2 0 0 студенти кои покажаа голем интерес за програмите. П о завршувањето на трибина беа поделени брошури со основните информации за B a s i l e u s & J o i n E U- S e e п р о гр а м и т е .

23


Универ зитет „Св. Кирил и Методиј “ бул. Крсте Мисирков б.б., 1 000 Скопје, Македонија : +389 2 3 293 293 : +389 2 3 293 202 : ukim@ukim.edu.mk : www.ukim.edu.mk 

Univerzitetski vesnik br. 113  

Универзитетски весник број 113, издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија.