Page 1

univerzitetski vesnik И зда н и е н а Ун и вер зи тето т „С в. Ки р и л и М ето ди ј “ во С ко п ј е

Б р о ј 1 0 9 , а вгуст 20 1 0

ЗГОЛЕМЕН ИНТЕРЕСОТ ЗА СТУДИРАЊЕ НА УКИМ


ЗГОЛЕМЕН ИНТЕР В

Договор за меѓууниверзитетска соработка помеѓу Универзитетот во Мостар и Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Асоцијација на универзитетите во Велика Британија - Политика за стандардите во високото образование на универзитетите во В. Британија

...................................... 10

Проф. д-р Владо Тимовски

Д О К ТО Р С К И ТЕ Д О С ТА В , декан

на Педагошкиот факултет „ Св. Климент Охридски“

о академската 2010/2011 година, на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се запишува третата генерација средношколци кои полагаа државна матура, така што нема промени во начинот на селекција на кандидатите. Тој се врши само според успехот од средното образование, освен на студиските програми со посебни специфики (Архитектонски факултет, Факултет за физичка култура, Факултет за драмски уметности, Факултет за ликовни уметности, Факултет за музичка уметност), на кои селекцијата се врши според успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Првиот уписен рок во академската 2010/2011 година се одвиваше во периодот од 17 до 31 август 2010 година. Во првиот уписен рок, на сите факултети на Универзитетот беа пријавени вкупно 6.817 кандидати-државјани на РМ. Од нив, на факултетите за техничките и природно-математичките науки се пријавија 1.543, на општествените науки 3.843, на медицинските 938 , на биотехничките 284 и на умет-

........................ 14

Во изминатиов 5-месечен период, по донесувањето на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Универзитетот се остваруваа интензивни активности за донесување на студиските програми за докторски студии, изготвени и предложени од единиците - факултетите и научните институти во неговиот состав. За таа цел, се одржаа бројни седници на Стручниот совет за докторски студии, Ректорската управа и Универзитетскиот сенат. Заклучно со 25 седница на Универзитетскиот сенат од 6 јули 2010 година, усвоени се вкупно 42 докторски студиски програми со повеќе потпрограми, односно модули. Во согласност со законската регулатива, проПостојани соработници

Главен и одговорен уредник

ун и верзи тетски весн и к

Проф. д-р Велим ир Стојковски

К Ко ос ст та ад ди ин на а М Мо ок кр ро ов ва а Б Би иљ ља ан на а Ф Фо от ти ин но ов вс ск ка а М М-р р М Ма ар ри иј ја а Ц Це ен не ев вс ск ка а Т То ом ми ис сл ла ав в Б Ба аш ше ев вс ск ки и Лектор

Заменик главен и одговорен уредник

М-р Илија Пиперкоски

В Ве ес сн на а И И. . Ц Цв ве ет та ан но ов вс ск ка а Техничко уредување

Г Го ор ра ан н М Му ур ра ат то ов вс ск ки и

универзитетски весник - број 1 09


РЕСОТ ЗА СТУДИРАЊЕ НА УКИМ ностите 209 кандидати. Сликата на интересот на кандидатите и годинава е иста како и во претходните години: доминираат општествените науки: повеќе од половината пријавени кандидати (56%) беа определени за овие факултети, потоа на одделни студиски програми на техничките и природно-математичките науки, на медицинските, на биотехничките науки и на уметностите. Во споредба со минатата година, бројот на пријавени кандидати е зголемен за 724 кандидати. И во текот на годинашната реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година УКИМ беше соочен со значителен интерес на кандидатите за студирање на одделни студиски програми. Од друга страна, поради ограничените квоти утврдени во Конкурсот голем број кандидати не можеа да се запишат на избраните студии. За надминување на ваквата состојба, во правец на остварување на правото на кандидатите за пристап во високото образование и за исполнување на нивната желба за продолжување на образованието на студиите за кои се определиле, Универзитетот и годинава се

обрати до Владата на РМ, со барање да донесе дополнителна одлука за зголемување на квотите, и тоа, на следниве факултети: Филозофскиот (педагогија, психологија, одбрана и мир, социјална работа и социјална политика); Машинскиот (индустриски дизајн); Медицинскиот (општа медицина, стручни медицински сестри/техничари, физиотерапевти), Фармацевтскиот (фармација - петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) и Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски (одделенска настава и предучилишно воспитание на македнски наставен јазик). Се очекува барањето на Универзитетот да биде прифатено, во правец на остварување на правото на кандидатите за пристап во високото образование и за исполнување на нивната желба за продолжување на образованието, на студиските програми за кои се определиле. Според досегашните податоци, со реализацијата на првиот уписен рок, на студиските програми на сите факултети на Универзитетот се запишани вкупно 5.808 студенти, и тоа, 5.471 редовен и 337 вонредни студенти.

С Т УД И С К И П Р О Г Р А М И Н А УК И М В Е Н И З А А К Р Е Д И ТА Ц И Ј А ектите за воведување студиски програми од трет циклус - докторски студии се упатени на натамошна постапка за акредитација до Одборот за акредитација на високото образование во Република Македонија. Се очекува докторските студиски програми да бидат акредитирани во наредниот период, за да може да се објави конкурсот за запишување на докторски студии во академската 2010/2011 година. Во меѓувреме, останува да се утврдат и отворените прашања околу финансирањето на докторските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Подолу се дадени усвоените докторски студиски програми на Универзитетот, кои се упатени на натамошна постапка за акредитација. универзитетски весник - број 1 09

С ТУДИ СКИ НА

П РОГРАМ И ЗА ТРЕТ ЦИ КЛ УС - ДОКТОРСКИ СТУДИ И

УН И ВЕРЗИ ТЕТОТ „ С В . КИ РИ Л

И

М ЕТОДИ Ј “

П ри родн о-м а тем а ти ч ки н а уки

1.

Студиска програма од трет циклус - докторски студии по

биологија (предлагач и организатор: Природно-математички факултет) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

2.

-

биологиј а

-

биохемиј а- физиологиј а

-

екологиј а

-

молекуларна биологиј а

-

биосистематика

Студиска програма од трет циклус - докторски студии по

физика (предлагач и организатор: Природно-математички факултет) 3.

Студиска програма од трет циклус - докторски студии по

географија (предлагач и организатор: Природно-математички факултет)

3


4.

Студиска програма од трет циклус - докторски студии по хемија (предлагач и ор-

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

ганизатор: Природно-математички факултет) 5.

Студиска програма од трет циклус - докторски студии по математички науки и

примени (предлагач и организатор: Природно-математички факултет) 6.

неорганско инженерство и заштита на животната средина

-

технологиј а на облеката

-

проектирање системи со тотален менаџмент на квалитет

-

процесно инженерство

-

наука за полимери и полимерно инженерство

Студиска програма од трет циклус - док-

-

биотехнологиј а

торски студии по информатика (предла-

-

текстилни екотехнологии

гач

-

прехранбена технологиј а

-

управување на технолошки процеси

и

организатор:

Природно-матема-

тички факултет)

за обезбедување квалитет на храна

Техн и ч ко-техн ол ош ки н а уки

14. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по инженерство на жи-

7.

Студиска програма од трет циклус - докторски студии по електротехника и ин-

формациски технологии (предлагач – Фа-

8.

вотна средина и ресурси П о тп р о гр а м а (м о дул ) : -

инженерство на животна средина во

култет за електротехника и информа-

технологиј ата и металургиј ата

циски технологии)

(предлагач и организатор: Технолошкометалуршки факултет)

Студиска програма од трет циклус - докторски студии по геодезија (предлагач и организатор - Градежен факултет)

15. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по земјотресно инженер-

ство (предлагач и организатор - Инсти9.

Студиска програма од трет циклус - док-

тут за земјотресно инженерство и ин-

торски студии по градежништво (пред-

женерска сеизмологија)

лагач и организатор - Градежен факултет)

М еди ци н ски н а уки и здра вство

10. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по индустриско инженер-

16. Студиска програма од трет циклус - док-

ство и менаџмент (предлагач и организа-

торски студии по медицина (предлагач и

тор – Машински факултет)

организатор - Медицински факултет)

11. Студиска програма од трет циклус - док-

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

торски студии по машинство (предлагач

-

базична медицина

и организатор – Машински факултет)

-

клиничка медицина

-

молекулска медицина

12. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по металургија (предлагач и организатор - Технолошко-металуршки факултет)

17. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по стоматологија (предлагач и организатор - Стоматолошки факултет)

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

металургиј а и метални материј али

-

екстрактивна металургиј а

-

електрохемиско инженерство

-

реконструктивно- протетска стоматологиј а

-

13. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по технологија (предлагач и организатор - Технолошко-металур-

4

превентивно- реставративна и интерцептивна стоматологиј а

-

орофациј ална хирургиј а

-

болести на устата и парадонтот

шки факултет)

универзитетски весник - број 1 09


18. Студиска програма од трет циклус - док-

-

торски студии по фармација (предлагач

модул за училишно воспитание и образование

и организатор - Фармацевтски факул-

-

социј ално- педагошки модул

тет)

-

андрагошки модул

19. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по јавно здравство (предлагач и организатор - Медицински факултет)

25. Студиска програма од трет циклус-докторски студии по дефектологија (предлагач и организатор – Филозофски факултет) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : - специј ална едукациј а

Би отехн и ч ки н а уки

20. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по ветеринарна медицина (предлагач и организатор - Факултет за ветеринарна медицина)

- превенциј а и рехабилитациј а на лица со инвалидност

26. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по организациони науки

и управување (менаџмент) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

Оп ш тествен и н а уки

-

менаџмент на човечки ресурси (предлагач и организатор - Институт за социолошки и политичко- правни

21. Студиска програма од трет циклус - док-

истражувања)

торски студии по етнологија и антропо-

логија (предлагач и организатор: Природ-

-

организатор: Економски факултет)

но-математички факултет) -

22. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по економски науки

маркетинг (предлагач и организатор:

-

монетарна економиј а, финансии и банкарство (предлагач и организатор: Економски факултет)

-

економиј а на ј авен сектор и ј авни

-

27. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по политички науки П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

„ Јустиниј ан Први“ ) -

торски студии по кинезиологија (предла-

„ Јустиниј ан Први“ ) -

„ Јустиниј ан Први“ )

торски студии по педагогија (предлагачи -

„ Јустиниј ан Први“ )

ридски“) -

теориско- компаративен модул

-

модул за предучилишно воспитание и

меѓународни односи (предлагач и организатор - Правен факултет

и Педагошки факултет „Св. Климент Ох-

-

ј авна администрациј а (предлагач и организатор - Правен факултет

24. Студиска програма од трет циклус - док-

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

политички науки (предлагач и организатор - Правен факултет

гач и организатор - Факултет за физич-

и организатори - Филозофски факултет

политички систем (предлагач и организатор - Правен факултет

Економски факултет)

ка култура)

претприемништво (предлагач и организатор: Економски институт)

деј ности (предлагач и организатор:

23. Студиска програма од трет циклус - док-

маркетинг- менаџмент (предлагач и организатор: Економски институт)

Економски факултет) -

финансиски менаџмент (предлагач и организатор: Економски институт)

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

е- бизнис менаџмент (предлагач и

демократиј ата во услови на глобализациј а (предлагач и организатор Институт за социолошки и политичкоправни истражувања)

образование

универзитетски весник - број 1 09

5


28. Студиска програма од трет циклус - док-

32. Студиска програма од трет циклус - док-

торски студии по комуникологија (пред-

торски студии по безбедност, одбрана и

лагач и организатор – Правен факултет

мир (предлагач и организатор - Фило-

„Јустинијан Први“)

зофски факултет)

29. Студиска програма од трет циклус - док-

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

торски студии по правни науки (предла-

-

безбедност

гач и организатор - Правен факултет

-

одбрана

„Јустинијан Први“)

-

мир

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

административно право

-

право на информатичка технологиј а

-

право на интелектуална сопственост

Хум а н и сти ч ки н а уки

33. Студиска програма од трет циклус - док-

(авторско и пронај дувачко право)

торски студии по историја (предлагачи

-

правна реторика и аргументациј а

и организатори: Филозофски факултет

-

деловно право

и Институт за национална историја)

-

финансово право

-

граѓанско право

-

историј а на правото

-

казнено право

-

меѓународно право

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

историј а на античка Македониј а

-

историј а на Балканот од крај от на железното до римско време

-

право на Европска униј а

-

римско право

-

теориј а на правото

-

уставно право

30. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по социологија П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

социокултурен модул (предлагач и

-

средновековна Европа и Балканот

-

средновековни религии

-

Балканот во новиот век

-

Македониј а во новиот век

-

историј а на новиот век

-

историј а на Македониј а во 2 0 век

-

Македониј а, Балканот и светот во 2 0 век

-

историј а на дипломатиј ата

-

архивистика и помошни историски науки

организатор - Филозофски факултет) -

-

-

социоекономски модул (предлагач и

-

студии по османистика

организатор - Филозофски факултет)

-

социо- економски студии за Македониј а во 2 0 век

европска интеграциј а (предлагач и организатор - Филозофски факултет)

-

историј а на религиите во Македониј а

социологиј а на организациј а (предлагач

-

воена историј а на Балканот и Македониј а во 2 0 век

и организатор - Институт за социолошки и политичко- правни истражувања) -

-

Византиј а и средновековна Македониј а

34. Студиска програма од трет циклус-док-

социологиј а на окружувањето

торски студии по археологија (предла-

(предлагач и организатор - Институт за

гач и организатор – Филозофски факул-

социолошки и политичко- правни

тет)

истражувања)

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

31. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по социјална работа и со-

цијална политика (предлагач и организа-

-

предхристиј анска археологиј а

-

христиј анска археологиј а

-

религиско- митолошки проучувања во

тор - Филозофски факултет) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

6

археологиј ата -

средновековното ликовно и археолошко

-

социј ална работа

наследство и македонскиот културен

-

социј ална политика

идентитет

универзитетски весник - број 1 09


35. Студиска програма од трет циклус - док-

-

торски студии по наука за јазик (предлагач и организатор – Филолошки факул-

современа светска уметност и визуелна култура

-

семиотички проучувања на ликовното и визуелното

тет „Блаже Конески“) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

39. Студиска програма од трет циклус - док-

-

албански ј азик

-

турски ј азик

торски студии по културологија (пред-

-

англиски ј азик

лагач и организатор - Филолошки факул-

-

германски ј азик

тет „Блаже Конески“, Филозофски фа-

-

романистика

култет и Институт за македонска ли-

-

славистика

тература)

36. Студиска програма од трет циклус - докторски студии - македонистика (предлагачи и организатори: Филолошки факултет „Блаже Конески“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и Институт за македонска литература) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

култура

-

културна историј а

-

ј азик и култура

-

книжевност и култура

-

културолошки студии

40. Студиската програма од трет циклус студии

по

фолклористика

-

македонски ј азик и лингвистика

докторски

-

македонска книжевност и

(предлагач и организатор: Институт за

ј ужнословенски

фолклор „Марко Цепенков“)

книжевности -

научноистражувачки студии на македонскиот ј азик

-

македонска книжевност

37. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по филозофија (предлагач и организатор – Филозофски факул-

41. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по класична филологија (предлагач и организатор – Филозофски факултет) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : - компаративна граматика на класичните

тет)

ј азици - хеленска култура

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : - римска култура -

историј а на филозофиј ата

-

логика и епистемологиј а

-

етика

-

естетика и филозофиј а

- византиска култура - микенска култура

на културата -

филозофска антропологиј а

38. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по историја на уметнос-

42. Студиска програма од трет циклус - докторски студии по наука за книжевност (предлагач и организатор – Филолошки факултет „Блаже Конески“) П о тп р о гр а м и (м о дул и ) :

та (предлагач и организатор - Филозоф-

-

албанска книжевност

ски факултет)

-

турска книжевност

-

англиска книжевност

-

германска книжевност

-

романистика

-

славистика

-

општа и компаративна книжевност

П о тп р о гр а м и (м о дул и ) : -

уметноста и културата на средниот век поствизантиска и преродбенска уметност на Балканот

универзитетски весник - број 1 09

7


Универзитетот во Мостар ,

со седи ш те н а а др еса : Тр г

хр в а тски в ел и ка н и б р . 1 , 88 000 М о ста р , Бо сн а и Хер цего в и н а , з а ста п ув а н о д р екто р о т п р о ф . д-р В л а до М а ј сто р о в и ќ и

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ,

со

седи ш те н а а др еса : б ул . Кр сте М и си р ко в б б , 1 000 Ско п ј е, Р . М а кедо н и ј а , з а ста п ув а н о д р екто р о т п р о ф . д-р В ел и м и р Сто ј ко в ски ,

со гл а сн и да о ств а р а т со р а б о тка в о о б л а ста н а о б р а з о в а н и е то и н а ука та , го п о тп и ш ув а а т сл е дн и о в

ДОГОВОР ЗА М ЕЃУУН И ВЕРЗИ ТЕТСКА СОРАБОТКА

Ч л ен 1

м е н а в о со о дв е тн и те о б л а сти н а студи р а ње ,

ниво

на

до ди п л о м ски

и л и п о стди п л о м ски студи и .

С о До го в о р о т се о п р е де л ув а а т о б л а сти те в о ко и ќе се о ств а р ув а з а е дн и ч ка та со р а -

на

3.

Р а з м е н а н а п уб л и ка ци и о б ј а в е н и о д стр а н а

б о тка , ка ко и ф о р м и те и н а ч и н и те н а н и в -

на

се в а жн и

н а та и м п л е м е н та ци ј а .

дв а та за

ун и в е р з и те та ,

ра звој от н а

ко и

н а уч н и те и

о б р а з о в н и те а кти в н о сти . 4.

Ч л ен 2

Р а з м е н а н а кн и ги , сп и са н и ј а и др уги и н ф о р м а ти в н и м а те р и ј а л и .

П о тп и сн и ци те н а До го в о р о т ќе ј а п р о м о в и -

5.

О р га н и з и р а ње и р е а л и з и р а ње н а з а е дн и ч ки н а уч н о и стр а жув а ч ки п р о е к-

р а а т а ка де м ска та со р а б о тка п р е ку р е а л и -

ти ,

з и р а ње н а сл е дн и в е а кти в н о сти :

ка ко

и

ра зм ен а

на

и н ф о р м а ци и

в о о дн о с н а р е з ул та ти те о д и стр а жув а ња та .

1.

Р а з м е н а н а ка да р : •

Ра зм ен а се ко ј

на

6.

а ка де м ски

ун и в е р з и те т

го

ка да р

7.

в а ње н а ста в а н а ун и в е р з и те то т-

де н ти

на

Ра зм ен а за

ко ј

н а р а б о та .

ње

о д ун и в е р з и те ти те м о же да

н а ста в а

во

о п р е де л е н

вре-

м е н ски п е р и о д.

це л

п о до б р ув а ње

з о в а н и е то

или

на

н а уч н о то

обра и стр а -

жув а ње , дв а та ун и в е р з и те та м о жа т да и сп р а та т н а др уги о т ун и в е р з и те т

е де н

и н ф о р м а ци и

и

ко о р ди -

уп и с н а

до ди п л о м ски

и

сту-

п о стди п -

9.

и скуств а

студи ски те

З а е дн и ч ка

и

и н ф о р м а ци и

п р о гр а м и

ра зм ен а

на

и

м е то ди те

и н ф о р м а ци и

з а а ка де м ски те а кти в н о сти и п л а н и р а н и о т р а з в о ј н а се ко ј о д ун и в е р з и те ти те .

В и з и ти н г н а уч н и и стр а жув а ч и – со

на

п о стди п л о м ски те

усл о в и те з а

на

В и з и ти н г а ка де м ски ка да р – се -

те то т-п а р тн е р , со це л о др жув а -

сп р о в е дув а ње

и

л о м ски студи и . 8.

п о ка н и п р о ф е со р и о д ун и в е р з и -

на

н и р а ње н а

п а р тн е р , п о о сн о в а н а р е ци п р о -

Ра зм ен а

м е н а та , со це л о б ука и л и о др жу-

ци те т.

и

студи и .

о дб и р а

св о ј о т ка да р з а уч е ств о в о р а з -

О р га н и з и р а ње до ди п л о м ски те

или

п о в е ќе

вра -

б о те н и .

1 0. О р га н и з и р а ње и уч е ств о в о н а уч н и и п р о ф е си о н а л н и п о з и ум и ,

ко н ф е р е н ци и ,

ср е дб и

и

др уги

си м -

сл и ч н и

обра зовн и форм и . 1 1 . С о р а б о тка де н тски те

м е ѓу

студе н ти те

о р га н и з а ци и

во

и

сту-

о б л а ста

н а а ка де м ски те , кул тур н и те и сп о р т ски те а кти в н о сти . 2.

Р а з м е н а н а студе н ти – дв а та ун и в е р з и те та ќе и сп р а ќа а т студе н ти н а р а з -

8

1 2 . Др уги

о б л а сти

од

з а е дн и ч ки

и н те -

р е с.

универзитетски весник - број 1 09


Ч л ен 3

Ч л ен 7

Ун и в е р з и те то т-до м а ќи н о б е з б е дув а со о д -

С и те и з м е н и и до п о л н ув а ња н а До го в о р о т

в е тн и усл о в и з а студи р а ње и н а уч н о и стр а -

тр е б а в о п и см е н а ф о р м а да б и да т п р и л о -

жув а ч ка

же н и ко н До го в о р о т.

р а б о та

за

уч е с н и ци те

во

ра з-

м е н а та .

Ч л ен 8 П а тн и те тр о ш о ци и тр о ш о ци те з а п р е сто ј ги п о кр и в а ун и в е р з и те то т ш то ги п р е дл а га

До го в о р о т се п о тп и ш ув а н а н е о п р е де л е н

уч е сн и ци те в о р а з м е н а та .

п е р и о д.

Ч л ен 4

Ч л ен 9

Ус л о в и те н а р е а л и з и р а ње н а с е ко ј а ко н -

Дв а та ун и в е р з и те та м о жа т да го р а ски н а т

кр е тн а а кти в н о с т в о р а м ки те н а с о р а б о т -

До го в о р о т в о ф о р м а н а п и см е н о и з в е сту-

ка та

в а ње .

п р е дв и де н а

с о До го в о р о т (ч л е н

2)

тр е б а п и с м е н о да б и де де ф и н и р а н а в о а н е кс н а о в о ј До го в о р , усв о е н и п о тп и ш а н од

с тр а н а

на

дв а та

ун и в е р з и те та

п ред

П е р и о до т н а р а с ки н ув а ње н а До го в о р о т и з н е сув а 6 м е се ци .

з а п о ч н ув а ње то н а а кти в н о сти те . В а жн о ста н а До го в о р о т и сте кув а н а кр а ј о т

Ч л ен 5

о д п е р и о до т н а р а ски н ув а ње то , п о д усл о в с и те п р е тхо дн о з а п о ч н а ти а кти в н о с ти да

М еѓуун и в ер з и тетска та со р а б о тка з а сн о в а н а

б и да т сп р о в е де н и .

н а о в о ј До го в о р (ч л е н 2 ) ќе с е р е а л и з и р а п о п р и н ци п о т н а р е ци п р о ци те т.

Ч л ен 1 0

Ч л ен 6

До го в о р о т ста п ув а в о си л а со ден о т н а п о т п и ш ув а ње то о д стр а н а н а п р а в н и те з а ста п -

Дв а та ун и в е р з и те та и з р а з ув а а т со гл а сн о ст

н и ци н а дв а та ун и в е р з и те та .

да го и н ф о р м и р а а т др уги о т ун и в е р з и те т в о о дн о с н а си те о ко л н о сти ко и се о д в а жн о ст

Ч л ен 1 1

з а р е а л и з а ци ј а н а До го в о р о т.

До го в о р о т с е п о тп и ш ув а в о 6 п р и м е р о ци н а м а ке до н ски , хр в а тски и а н гл и ски ј а з и к, п о 3 з а се ко ј ун и в е р з и те т.

УН И В Е Р З И Т Е Т „ С В . КИ Р И Л

И

М Е ТО ДИ Ј “

ВО

УН И В Е Р З И Т Е Т

С КО П Ј Е ,

Б ОСНА

Р ЕПУБЛИКА М АКЕДОНИЈА

И

ВО

М О С Т АР ,

ХЕРЦЕГОВИНА

Р е к т о р

Р е к т о р Проф. д-р Велимир С тојковски , с.р.

Проф. д-р Владо

Мајсторовиќ, с.р.

4 јуни, 2010

универзитетски весник - број 1 09

9


АСОЦИЈАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

ПОЛИТИКА ЗА СТАНДАРДИТЕ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО В. БРИТАНИЈА

1. Секторот за високо образование во В. Британија е голем и разнолик. Постојат повеќе од 130 тела со овластување за доделување на дипломи и повеќе од 10.000 различни курсеви. Клучна предност на секторот е хетерогеноста на сопствените институции што ги содржи. Секоја има различна мисија, приоритети, предмет на фокус, интереси на истражување и инфраструктура. Ова му овозможува на секторот како целина да ги исполни различните потреби на различните видови студенти, како и да го понуди спектарот на бараните дисциплини. Студентите се запишуваат во рамките на високото образование за различни потреби и ќе се обратат на различни институции за да ги исполнат своите цели. 2. Ние имаме национален систем кој ги обезбедува квалитетот и стандардите на нашите дипломи. Ова потврдува дека стандардот на дипломите е широко споредуван низ системот, не е еднаков или идентичен, туку широко споредлив. Ние немаме национална наставна програма во рамките на високото образование, ниту пак имаме национален совет за академски дипломи. Сметаме дека ниедно од овие тела не може да им помогне на студентите или на работодавците. Тие би ги закоравиле иновацијата и разноликоста и би го загрозиле зајакнувањето на квалитетот. Тие исто така не се неопходни, имајќи на ум дека веќе постојат голем број на заштитни мерки што ја чуваат вредноста на дипломата издадена од Обединетото Кралство, од која било институција во рамките на високото образование. Оваа изјава ги опишува овие заштитни мерки.

5.

6.

7.

Како се обезбедуваат стандардите на универзитетите во Обединетото Кралство?

3. Овластувањето да се додели диплома е уредено со закон. Со цел да се додели признаена диплома за високо образование во Обединетото Кралство, една организација треба да има овластување да го направи тоа или од страна на кралско одобрување или од страна на парламентарен акт. Навреда е за една институција да додели диплома ако нема одобрување да го направи тоа. 4. Сите институции кои имаат право да доделат дипломи го употребуваат Кодексот за уверување во академскиот квалитет и стандарди во високото образование. Кодексот се состои од десет дела кои опишуваат, на пример, како програмите треба да се создадат, да се одобрат, да се мониторираат и да се прегледаат, како да се оценуваат студентите, и како треба да се постапува со жалбите од страна на студентите. Ова воспоставува дадени прописи кои

10

8.

9.

се однесуваат на квалитетот (соодветно и ефикасно предавање, поддршка, проценка и можности за учење овозможени за студентите) и стандардите (нивото на достигнување што мора да го оствари еден студент со цел да добие диплома). Во овој контекст, сите институции мораат да ја употребуваат Рамката за квалификациите во високото образование, која го воспоставува нивото на достигнување, претставено од страна на сите квалификации во високото образование. Ова исцртува што всушност се очекува од еден дипломец во која било дисциплина и уверува дека дипломите на Обединетото Кралство се меѓународно признати. На ниво на предмет, оваа рамка има значење на предметни одредници. Тие опишуваат кој и ја дава кохерентноста и идентитетот на дисциплината и дефинираат што може да се очекува од еден дипломец во смисла на способности и вештини што покажуваат разбирање и компетентност за самиот предмет. Овие предметни одредници се осмислени од академици-експерти, признаени како авторитети во рамките на нивните ценети општества, кои, пак, се обединети од страна на претставниците на професионалните или регулаторните тела каде што е соодветно. Овие предметни одредници ги опишуваат принципите, природата и опсегот на предметот, знаењето по самиот предмет, специфичните вештини за предметот и генеричките вештини развиени во рамките на самиот предмет, формите на предавање, учење и проценка што можат да се очекуваат во рамките на самиот предмет. Тие исто така го воспоставуваат минимум (праг) стандардот што е прифатлив во рамките на предметот. Тогаш од сите универзитети се бара да ги изготват програмските спецификации, кои даваат јасен опис за тоа што секоја програма вклучува и очекува. Од сите институции се очекува да работат во рамките на оваа широка рамка и постојат два механизма кои даваат сигурност дека тие, впрочем, го прават тоа. Првиот механизам е подготовки за надворешно испитување. Овие независни и непристрасни академски советници се регрутирани од нашите универзитети или од професионалната практика. Тие даваат извештај дали академските стандарди воспоставени за наградата се соодветни, степенот до кој овие проценки се строги и компатибилноста на стандардите и студентските достигнувања во други институции. Вториот механизам за сигурност е овозможен од страна на Агенцијата за осигурување на квалитет универзитетски весник - број 1 09


10.

11.

12.

13.

и има две улоги. Прво, таа е одговорна за одржување на алатките кои ги зајакнуваат стандардите и квалитетот, како што се Кодексот на практика и Рамката за квалификациите во високото образование. Второ, таа редовно ги посетува институциите за да ја прегледа практиката на самата институција и да донесе мислење за нивната самодоверба во универзитетскиот менаџмент на академските стандарди на сопствените дипломи. Ревизијата (која поинаку се нарекува во различни делови од Обединетото Кралство) дава слика за процедурите на една институција во даден временски период и е поддржана од институционално самооценување, како и од одредбата од документираниот доказ што ќе известува за клучните проблеми опфатени од Кодексот на практиката и Рамката за квалификациите во високото образование. И покрај тоа што Агенцијата за осигурување на квалитетот не го набљудува предавањето, нејзините оценувачи ги земаат предвид извештаите на надворешните испитувачи и писмениот коментар од студентите, дури и се среќаваат со студентите. Тие исто така сакаат да бидат сигурни дека институцијата ги зема предвид мислењата на работодавците. Секој што смета дека има пропуст во стандардите на која било институција во Обединетото Кралство, може да побара соодветна процедура што се однесува на постапката. Ова е сосема дозволено и отворено за секого, од надворешниот испитувач, до некој студент или кој било член од јавноста. Агенцијата за осигурување на квалитетот внимателно ќе ги разгледа обвинувањата со цел да се увери каде постои системски пропуст кај институцијата и што треба да се преземе околу тоа. Дали Агенцијата за осигурување на квалитетот има ограничена или никаква доверба во универзитетското организирање на стандардите, ќе биде пренесено до основачките тела и исто така ќе се објави. Основачките тела имаат правна одговорност да го осигураат квалитетот на одредбата што ја поддржуваат. HEFCE, на пример, има политика за незадоволителен квалитет, што утврдува како тие би реагирале на обвинувањата за неуспех во управувањето со стандарди, во екстремни случаи дури и со отстранување од финансирање. Во тој контекст, постојат повеќе од 50 професионални, статутарни и регулаторни тела кои функционираат во високото образование. Тие ги воспоставуваат стандардите за курсевите што ги акредитираат во различни износи на детали. Ова значи дека во одредени професионални области ќе постои поголема сличност меѓу курсевите. Некои универзитети, повеќето од сопствените одредби ги имаат акредитирано од професионални, статутарни или регулаторни тела. Оваа акредитација ќе биде повлечена ако PSRB изрази загриженост за стандардите.

универзитетски весник - број 1 09

Развојот на настаните во иднина

14. Веруваме дека системот за обезбедување квалитет треба постојано да биде прегледуван и надградуван. Со осврнување кон стандардите, во моментов се фокусираме на: • Разгледување на надворешни подготовки за испитување, со цел да се увери дека тие се најробусни, како и да се дадат препораки околу тоа како треба да се подобрат. Овој преглед ќе се објави во декември 2010. • Препорачување на подготовки за надворешни испитувања на системот за квалитет во целост во Англија и Северна Ирска, особено институционалната ревизија базирана на широка консултација која завршила во март 2010. Ова ќе ги вклучува препораките во врска со зајакнувањето на институционалната ревизија, да се увери дека се продолжува со овозможување на јавно осигурување дека стандардите на прагот се исполнети. Тие ќе се спроведат почнувајќи од 2011 до 2012. • Поддржувајќи ја Агенцијата за осигурување на квалитетот, во нејзината евалуација на академската инфраструктура ( која ги опфаќа алатките од параграфите 4 - 7 погоре), сето ова има за цел да воспостави дали академската инфраструктура ги исполнува сопствените цели, дали е погодна за намена и дали е доволно флексибилна да го овозможи развојот на настаните во иднина во високото образование. Препораките ќе се дадат подоцна оваа година. Споредливост на стандарди

15. Некои луѓе прашуваат за 2:1 кај една институција споредено со 2:1 кај друга, но при истиот предмет. Дали тие се идентични? Мислиме дека единствениот начин тие да се идентични би бил ако постојат национална програма и систем за национално испитување. Никој сериозно не се расправа околу тоа. Тие се различни, бидејќи ќе има различна програма, со цел да им се даде избор на студентите, како и да се профитира од специјалноста на персоналот кој ги образува, но и потребите на различните работодавци. Ќе постојат различни методи за проценка. Сите се осмислени и проценети наспроти прагот на стандардите објавени од Агенцијата за осигурување на квалитетот и се одобрени од сите универзитети. Извештајот за достигнувањето во високото образование, кој во моментот се испробува кај мал број на високообразовни институции, ќе биде корисен при обезбедување на деталите кои објаснуваат што лежи зад дадена класификација на дипломи за даден студент. 16. Тогаш се поставува прашањето, кое 2:1 вреди повеќе? Сметаме дека е погрешно да се постави ова прашање, бидејќи вклучува споредување на јаболка и круши. Што е исправно за еден студент и еден работодавец, не е исправно за друг.

11


Заклучок

17. Да заклучиме, сметаме дека е убаво што постои широк спектар на курсеви, а не униформираност. Клучна предност на секторот е хетерогеноста на институциите што го градат и одговорноста кон барањата од страна на студентот или работодавецот. Секој има различни академски мисии, приоритети, предмети на фокусирање, интереси за истражување и инфраструктура. Овој вариетет, овозможен преку институционалната независност, му овозможува на секторот како целина да ги исполни различните очекувања на различните видови студенти, како и да го овозможи спектарот на бараните дисциплини. Студентите се запишуваат во рамките на високото образование

Д-Р ОРЦЕ МИТЕВСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Орце Митевски е роден на 26.7.1955 година во Свети Николе. Основното образование го завршил во родниот град, а средното образование во Училиштето за физичка култура „Методи Митевски-Брицо“ во Скопје. Дипломирал на Факултетот за физичка култура во Белград, Р. Србија. По дипломирањето се вработил во Училиштето за физичка култура во Скопје. Во 1979 година се вработил на Факултетот за физичка култура во Скопје, како помлад асистент по предметот спортска гимнастика. Во 1984 година магистрирал на Факултетот за физичка култура во Белград, а со научното звање доктор на науки од областа на физичката култура се стекнал во 2000 година, на Факултетот за физичка култура во Скопје, со одбрана на докторската дисертација „Латентна поврзаност на антропометриските и моторните фактори со успешна изведба на гимнастичките елементи кај учениците од 17-годишна возраст“. Истата година бил избран во звањето доцент, а во 2004 година бил избран во звањето вонреден професор. Д-р Орце Митевски уште од најраната возраст почнал да се занимава со спорт, прво како активен учесник во спортските секции, а потоа се вклучил во работата на ДТВ „Партизан“ во Свети Николе, каде што почнал да се занимава со спортска гимнастика. Во овој период учествувал на голем број гимнастички натпревари освојувајќи награди и признанија. Освен во работата на ДТВ „Партизан“, „Орце Николов“ и „М. М. Брицо“ во

од различни побуди. Во тој контекст, различните одредби нема и не треба да водат кон исти научни крајни резултати. Идентичната споредливост често не е возможна или соодветна. 18. Подеднакво, сметаме дека е неопходно да постојат заштитни мерки што обезбедуваат дека курсевите се успешно ригорозни. Ние работиме преку зајакнување на институционалната ревизија, прегледот на надворешното испитување и евалуацијата на академската инфраструктура, да увериме дека овие безбедносни мерки функционираат добро и дека треба да се има доверба во стандардите на дипломите стекнати во Обединетото Кралство.

Скопје, во 1974 година продолжил активно да вежба во ДТВ „Жарково“ во Белград. Со својата трудољубивост, доследност и самодисциплина во наставниот процес на ФФК во Белград, оставил силен впечаток кај колегите и наставниците поради што бил ангажиран за демонстратор по предметот спортска гимнастика. Бил претседател на ОО на СС при Училишниот центар „Кочо Рацин“ во Свети Николе, како и помошник-директор на истиот Центар. Од 1986 до 1988 година бил надворешен соработник-советник за физичко и здравствено воспитание за основните и средните училишта во Заводот за унапредување на воспитанието и образованието во Штип. Користејќи го своето долгогодишно искуство и сознанијата од областа на спортската гимнастика, како и сознанијата и теоријата од научните истражувања, д-р Орце Митевски секогаш настојува да ги примени во практичната и теоретската настава со што кај студентите придонесува за развој на позитивен и активен став, интерес, љубов и желба за совладување на нови посложени движења. Д-р Орце Митевски од завршувањето на високото образование до денес се занимава со творечка и со научноистражувачка работа. Напишал и објавил три учебници: „Практикум по спортска гимнастика“, „Прирачник за оценување на гимнастички елементи и состави во спортска гимнастика“ и „Методика во спортска гимнастика“, а неговите сознанија ги презентирал на голем број семинари, симпозиуми и конгреси од областа на физичката култура. При изборот во звањето доцент му биле рецензирани 11 труда, а 14 труда биле рецензирани при неговиот избор за вонреден професор. При изборот за редовен професор има доставено за рецензирање 13 труда. Учествувал во реализацијата на два научноистражувачки проекта.

С Со ог гл ла ас сн но о с со о о од др ре ед дб би ит те е о од д З За ак ко он но от т з за а в ви ис со ок ко от то о

о об бр ра аз зо ов ва ан ни ие е,, к ка ак ко о и и н на а С Ст та ат ту ут то от т н на а У Ун ни ив ве ер рз зи ит те ет то от т

„ „С Св в.. К Ки ир ри ил л и и М Ме ет то од ди ијј“ “ в во о С Ск ко оп пјје е,, У Ун ни ив ве ер рз зи ит те ет тс ск ки ио от т

с се ен на ат т п по оч чн ну ув ва ајјќ ќи и о од д 3 3 с се ед дн ни иц ца а о од др рж жа ан на а н на а 4 4..1 11 1..2 20 00 08 8 г го од ди ин на а,, д до он не ес се е о од дл лу ук ки и з за а и из зб бо ор р в во о з зв ва ањ ње ет то о р ре ед до ов ве ен н п пр ро оф фе ес со ор р..

В Во о о ов во ојј б бр ро ојј н на а У Ун ни ив ве ер рз зи ит те ет тс ск ки и в ве ес сн ни ик к ќ ќе е б би ид да ат т

о об бјја ав ве ен ни и к кр ра ат тк ки и б би ио ог гр ра аф фс ск ки и п по од да ат то оц ци и з за а п пр ро оф фе ес со ор ри ит те е ч чи ијј и из зб бо ор р е е и из зв вр рш ше ен н в во о и из зм ми ин на ат ти ио от т п пе ер ри ио од д..

12

универзитетски весник - број 1 09


Во звањето редовен професор е избран на седницата твувала со 54 презентации (усни или постерски). Од на Универзитетскиот сенат, одржана на 6.7.2009 овие презентации, 3 се предавања по покана (две надгодина. вор од земјата и една во земјава). Во реизборниот период била рецензент на два научни труда за Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engeneering. Д-р Слоботка Алексовска била член на Организациониот одбор на меѓународниот собир 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries и во Научниот одбор на VII конгрес за чиста и применета хемија на студентите од МакеСлоботка Алексовска е родена на 1.8.1960 година во донија. Била организатор и раководител на Семинар Скопје. Основно и средно образование завршила во за средношколските наставници од Македонија и оргародниот град, а студиите на Хемискиот факултет при низатор на Семинар за наставници од основното обраУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ги за- зование од Македонија, Албанија и Косово, во рамките вршила во 1983 година. Во 1986 година била примена на ТЕМПУС-проектот Improvement in Teching Quality како приправник-помлад асистент на Заводот за општа in South East Europe. Во реизборниот период била раи неорганска хемија на Институтот за хемија при ПМФ. ководител на еден меѓународен билатерален проект, Постдипломските студии ги завршила во 1992 година како и раководител на ТЕМПУС-проект. Покрај тоа со одбрана на магистерскиот труд „Двојни сулфати на учествувала и во два проекта од наставата. некои двовалентни метали со супституирани амониум Д-р Слоботка Алексовска во периодот 2005/2007 катјони - синтеза, идентификација и структурни коре- година била раководител на Заводот за општа и неорлации“, а докторирала во 1999 година со добрана на ганска хемија, а сега раководи со Институтот за хемија докторската дисертација „Структурни корелации кај при ПМФ. изоморфни и изоструктурни серии“. Во 1988 година биВо звањето редовен професор е избрана на седнила избрана за помлад асистент, а во 1993 година била цата на Универзитетскиот сенат, одржана на 6.7.2009 избрана во звањето асистент, за во 1996 година да биде година. преизбрана во истото звање. Во звањето доцент била избрана во 1999, а во звањето вонреден професор во 2004 година. Д-р Слоботка Алексовска изведувала нумерички и лабораториски вежби по предметите: основи на неорганската хемија и систематика на елементите; лабораториски вежби по: медицинска хемија за медицинари, за стоматолози, за стручни медицински сестри; Роберт Миновски е роден на 20.11.1964 година во општа и неорганска хемија за биолози; општа хемија Битола. Основно и средно училиште завршил во за студентите од Шумарскиот факултет, како и за сту- Скопје. Дипломирал на Машинскиот факултет во дентите од групата ИСЗПР на Машинскиот факултет; Скопје, на насоката за производно машинство. По хемија на комплексни соединенија; одбрани поглавја дипломирањето во 1989 година се вработил како од неорганска хемија; методика на наставата по хемија помлад асистент на Институтот за производно машинсо хоспитации за двопредметните студии по биологија- ство при истиот Факултет. Во 1994 година магистрирал хемија. Изведува настава и на постдипломските студии со одбрана на темата „Концепт на САРР систем и разпо предметите: техники и технологии на учење и неор- работка на одредени технолошки проблеми“, а во 1999 ганска биохемија. Била автор-коавтор на: 3 интерни година докторирал, исто така на Машинскиот факулпрактикуми од општа и неорганска хемија; 1 интерна тет со одбрана на докторската дисертација „Креирање скрипта по општа и неорганска хемија за биолози; 2 на модел за севкупно преструктурирање на претприучебника и 2 работни тетратки за основно образова- јатијата“. Истата година бил избран за доцент по предние; 2 учебника за средно образование; ЦД за учеб- метите студија на работата, информациски системи и никот, како и збирка фолии по хемија за III година на софтвер-алатки и група предмети од областа на инреформираното гимназиско образование, портал за дустриското инженерство и менаџмент. Во 2004 гохемија за основно и средно образование. Покрај ова дина бил избран за вонреден професор во научната била преведувач и стручен редактор на книгата „Визу- област индустриско инженерство и менаџмент. Д-р Роелен речник по хемија“ и рецензент на 1 универзитет- берт Миновски е раководител на Лабораторијата за ски учебник, 1 универзитетска збирка задачи, 1 универ- индустриско инженерство и менаџмент, член на Унизитетски практикум и 1 збирка задачи за средно учи- верзитетскиот сенат, а бил и секретар на Институтот за лиште. производно машинство, член на Факултетскиот совет, Во реизборниот период била ментор на една магис- како и член на повеќе асоцијации и здруженија. терска работа, како и на повеќе од 20 дипломски Д-р Роберт Миновски се образувал и обучувал на работи, а била член на рецензентска комисија за од- повеќе полиња во земјата и во странство. Реализирал брана на докторска дисертација во Нови Сад, Р. Србија повеќе посети и студиски престои на еминентни меѓуи на една во земјата, како и во комисија за одбрана на народни институции во Германија, Велика Британија, две магистерски работи. Финска, Австрија и во Јапонија. Бил рецензент на две Во својата научноистражувачка дејност, како автор списанија за машинско инженерство во Р. Македонија или коавтор објавилa 38 научни трудови, од кои 11 во и во Р. Хрватска, а исто така бил и ментор на повеќе изборниот период. Од нив, 20 се објавени во интерна- дипломски работи и на еден магистерски труд. Во 1999 ционални списанија со импакт-фактор. Досега е цити- година, д-р Миновски бил проктор во сертификарана 90 пати во Научниот индекс за цитати (Science циската програма на Американското здружение за Citation Index). На разни научни манифестации учес- квалитет. Д-Р СЛОБОТКА АЛЕКСОВСКА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Д-Р РОБЕРТ МИНОВСКИ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

универзитетски весник - број 1 09

13


Покрај изведувањето настава, д-р Роберт Миновски дал голем придонес и во унапредувањето на наставата преку исклучително плодната активност на полето на создавањето на учебни помагала, како за предметите на додипломската, така и за предметите на постдипломската настава. Во процесот на имплементирање на болоњскиот процес во високото образование, активно учествувал во унапредувањето на наставниот и образовниот процес на Машинскиот факултет. Истовремено треба да се истакне и неговиот извонреден однос кон студентите, големиот ентузијазам во предавањата на дисциплините и пренесувањето на знаењата, постојаната присутност и поготвеност за дополнителни објаснувања и консултации и воопшто, максималната коректност како наставник и педагог. Во периодот до изборот за редовен професор има објавено 22 научно-

стручни труда, а учествувал и во изработката на повеќе проекти и студии, како и на семинари и обуки. Работниот и професионален ангажман на д-р Роберт Миновски во континуитет покажува исклучителни постигања во наставата, научноистражувачката и апликативната дејност која се изразува преку авторство на 4 и коавторство на 5 учебни помагала (една книга, два прирачника и шест интерни скрипти). Неговите меѓународно потврдени трудови од областа на преструктурирањето на претпријатијата, поврзано со системите за мерење на учинокот, претставуваат импозантен опус во ова толку значајно и актуелно подрачје. Во звањето редовен професор е избран на седницата на Универзитетскиот сенат, одржана на 6.7.2009 година.

П роф. д- р Вл адо Ти мовски , декан н а П едагош ки от факул тет „ Св. Кл и мен т Охри дски “

АКРЕ ДИ ТИ РАН И ДОДИ П ЛО М СКИ ТЕ СТ УДИ И П О Б И Б ЛИ ОТЕ КАРСТВ О Во овој извештаен период (мај 2009 - мај 2010 год.), дејноста на Педагошкиот факултет „Св Климент Охридски”, сосема природно, а во рамките на четиригодишната програма и едногодишната програма, се надоврза на дел од започнатите активности од минатата година, при што некои од нив во оваа учебна година ја добија и својата завршница. Иницирани се и разрешени повеќе прашања што се поврзани со наставната дејност на Факултетот. Подобрени се, исто така, условите за студирање и работа на Факултетот. Кога се оценува целокупната работа на оваа високошколска институција, може да се истакне дека огромен е придонесот на професорите кои преку тимска работа успеаја да завршат неколку значајни проекти кои се однесуваат пред сѐ на наставната работа, потоа придонесот на членовите на Универзитетскиот сенат од нашиот Факултет, членовите на Факултетската управа и на деканот. И во овој период се остварени повеќе активности и соработка со други високообразовни институции во земјата и во странство. Органите на Факултетот остварија забележителна активност која се појави, пред сѐ, како резултат на динамичната активност што се одвиваше во рамките на Универзитетот, како и од потребата да се изврши акредитација на студиските програми за постојните насоки и другите студиски програми.

14

Во извештајниов период се одржани 7 редовни и 3 вонредни седници, како и 1 свечена седница на Наставно-научниот совет. Централно место на овие седници имаа прашањата што се поврзани со изготвувањето на студиските и на предметните програми од прв, втор и трет циклус студии. Спроведени се и повеќе постапки за избор во наставно-научни и соработнички звања и се донесени предлог-одлуки за избор во наставно-научно звање редовен професор, одлука за ангажирање на демонстратори и одлука за ангажирање на стручњак од практиката, за учебната 2009/10 година. Со тоа се подобрени кадровските можности на Факултетот. Наставно-научниот совет расправаше и за меѓународната соработка на Факултетот, при што се разгледувани и се донесени одлуки за организирање на научен собир во Едрене, Р. Турција, во соработка со Тракискиот универзитет од Едрене, Р. Турција и Стара Загора, Р. Бугарија, потоа организирање на Петтиот научен собир, со меѓународно учество во Охрид, мај 2010 година, организирање на научен собир со предучилишна установа од Гевгелија, организирање на стручни расправи, како и учество во проекти и други научни собири, конференции и слично, организирани од други домашни и од меѓународни субјекти. универзитетски весник - број 1 09


Донесени се и одлуки за формирање Комисија за изготвување Елаборат за организирање и работа на Центарот за перманентно образование, како и за реализација на издавачката дејност, при што, уште еднаш, е потенциран фактот дека издавањето и употребата на учебниците на Факултетот мора да се врши согласно со предвидените норми и утврдени процедури. Деканатската управа одржа 22 редовни и 2 вонредни седници на кои, во рамките на утврдените надлежности, е расправано за сите прашања поврзани со работата на Факултетот. Патрониот празник на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски” во Скопје - 8 декември, беше одбележан со свечена седница на Наставно-научниот совет, при што беа доделени признанија и награди на најдобрите студенти и беа доделени награди за најдобар есеј, според објавениот конкурс. Наставно-образовен процес

Со редовната настава се започна на 15 септември, со свеченото отворање на учебната година од страна на проф. д-р Велимир Стојковски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. По тој повод, исто така, и на Факултетот, со новозапишаните студенти, беше организирано свечено започнување на наставата. За реализација на наставата за сите студиски години на почетокот, како на зимскиот, така и на летниот семестар, деканот, Факултетската управа и Наставно-научниот совет ги презедоа сите потребни кадровски и други мерки за навремено започнување на наставата. Имено, постојано присутниот недостаток од наставен кадар и во оваа учебна година се решаваше со ангажирање на наставници од другите единици на нашиот Универзитет, а за наставата на албански наставен јазик се ангажирани неколку професори од Државниот универзитет во Тетово. Исто така, се примени 3 асистенти за наставата на албански јазик и 1 за наставата на македонски јазик. Дополнително се ангажирани уште шест демонстратори и еден стручњак од практиката. Сето тоа придонесе наставата по задолжителните и изборните предмети да започне навреме и да се одвива во текот на целата учебна година. За одбележување е и тоа дека во оваа учебна година се пристапи поорганизирано кон организирањето на педагошката практика и на педагошкиот стаж на студентите во градинките и во основните училишта. Со цел овој дел од наставата да добие поголемо значење и поорганизирано и координирано да се настапува, за првпат од постоењето на Факултетот, оваа година беше организирана средба со директорите на основните училишта и градинките. Направени се согледувања за досегашната реализација и меѓусебната соработка и е договорено, во иднина, поопстојно да се согледаат потребите од повеќе заеднички активности за реализацијата како на практиката, така и на педагошкиот стаж. Педагошкиот факултет веќе неколку години организира скратена настава за вонредните студенти. Наставата се организира во зимскиот и во летниот семестар, и се изведува еден месец. Според искажувањата на студентите, тоа се покажа како мошне корисно за нивното информирање и за совладувањето на наставните содржини. Во рамките на тој дел беа определени и термини за консултативни средби во попладневните часови, што, исто така, се покажа како мошне важно за поквалитетно студирање. Со посебно ангажирање на Деканатската управа и оваа учебна година е зголемен универзитетски весник - број 1 09

бројот на студентите кои ја посетуваат оваа настава. Категоријата студенти на дообразование е присутна на Педагошкиот факултет речиси од неговото основање. Нивниот број се намалува. Но, присутна е практиката, дел од нив кои ја завршиле едната студиска група, да се запишуваат на другата. Факултетот преку редовни консултации им ги создава потребните услови за успешно студирање. Курсот за педагошко оспособување е наменет за негувателките од градинките, со завршено средно образование. Кандидатите полагаат три испити, кои се неопходни за нивната работа. Во учебната 2009/10 година се запишале 68 кандидати. По завршувањето на курсот, добар дел од нив пројавуваат интерес за продолжување на студиите на нашиот Факултет. Усовршување на студиските програми

Врз основа на претходно направените согледувања за досегашната реализација на студиските и предметните програми, според ЕКТС, од учебната 2004/05 година, законските барања, како и одредени недостатоци, се пристапи кон дополнување на студиските и на предметните програми за предучилишно воспитание и за одделенска настава. Направени се одредени измени, односно зголемен е бројот на изборните предмети, смален е бројот на семестрите за наставата по методската група на предмети. Со сите овие промени, обезбедена е бараната пропорционална застапеност на задолжителните наставни предмети во сооднос на изборните (75% - 25%). За студиските програми е добиена акредитација од Одборот за акредитација. Студиската програма по библиотекарство е акредитирана во овој период и во Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот „Св Кирил и Методиј” во учебната 2010/11 година, поместени се и студиите по библеотекарство, што значи дека за првпат во историјата на високото образование на Р. Македонија, на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски” ќе започне со работа оваа студиска програма. Во овој период, заедно со Филолошкиот факултет „Блаже Конески” е преземена иницијатива за изготвување проект за рано учење на странските јазици. Дел од активностите се во тек. Педагошкиот факултет подолг временски период се обидуваше да организира постдипломски студии. Во последните две години, кон оваа проблематика се пристапи потемелно, и од страна на Работната група е изготвен Предлог-елаборат, кој беше разгледан од Наставно-научниот совет на Факултетот, а потоа на органите и телата на Универзитетот. За овој проект, исто така, е добиена акредитација од Одборот за акредитација, и се очекува во учебната 2010/11 да започне реализацијата на вториот циклус студии. Исто така, Факултетот се вклучи и ги поддржа целокупните активности на Универзитетот за нов приод во организирањето на докторските студии. Заедно со наставно-научната студиска група по педагогија на Филозофскиот факултет, посебна комисија подолго време работеше на изготвувањето на програмата за реализација на заеднички докторски студии. Проектот беше разгледан на Факултетот и е усвоен од органите и телата на Универзитетот.

15


Други активности за развој на дејноста на Факултетот

Со Правилникот за внатрешно организирање на Факултетот е предвидено формирање на неколку центри. Засега, посебна работна група е ангажирана за формирање на Центар за перманентно образование. Во тој дел е изготвена Предлог-програма за стручно и професионално усовршување на педагогијата на заедништво и методот Агаци. Потребно е да се направи посеопфатна програма за работа на тој Центар. Исто така, изготвен е и Елаборат за педагошка доквалификација. Студенти

Запишувањето на студентите на додипломски студии се одвиваше во рамките на утврдената уписна политика на Универзитетот. Во трите уписни рока, интерес за запишување на Факултетот, во целина, пројавија поголем број на кандидати, согласно со предвидените места од Конкурсот. Кога станува збор за реализацијата на уписната политика, има некои специфичности на Педагошкиот факултет кои треба поопстојно да се согледуваат и да се разрешуваат. Општа е оцената дека е зголемен интересот од вработените во градинките за вонредно студирање за предучилишно воспитание на нашиот Факултет. Во уписната политика треба да се води грижа за запишување на поголем број вонредни студенти на предучилишно воспитание, бидејќи Скопје е град со многу предучилишни институции. Деканатската управа презеде одредени активности за запишување на студенти во учебната 2010/11 година. Имено, и оваа година во рамките на Универзитетот, Педагошкиот факултет беше претставен на Денови на образованието, при што е изготвен и флаер за библиотекарство. Исто така, наши студентки, кои се ангажирани во граѓанското здружение СУМНАЛ, и деканот на Факултетот, пред група ученици-Роми од средните училшта во Скопје, направија презентација на Факултетот и ги запознаа со можностите за студирање. Во овој едногодишен период е остварена значајна соработка со Студентскиот парламент на нашиот Факултет. Имено, извршен е избор на нови членови во Наставно-научниот совет, преземени се активности за поуспешно и поорганизирано изведување на испитите на Факултетот, а исто така е остварена соработка и со студентскиот правобранител на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, при што беше организирана и посебна средба со студентите од нашиот Факултет. Студентскиот парламент организираше трибини и оствари соработка со парламентите од другите факултети. Деканот и Деканатската управа посебно се ангажираа за издвојување на материјални средства за спортските активности на студентите во Охрид. Остварена е и заедничка соработка со организацијата на Црвениот крст околу дарувањето на крв на нашиот Факултет.

проучува воспитно-образовниот систем, започна реализацијата на 10 интерни истражувачки проекти. Дел од наставно-научните кадри од Факултетот се вклучени и во меѓународни проекти. Научен собир на тема: „Образованието на Балканот денес“

Во текот на 2009 година, Педагошкиот факултет, заедно со педагошките факултети од Стара Загора, Р. Бугарија и Едрене, Турција, беше вклучен во подготовките на Петтиот интернационален балкански конгрес на образованието. Покрај заедничкиот Подготвителен одбор, составен од претставници и од деканите на трите факултети, на нашиот Факултет работеше посебен Подготвителен одбор кој, покрај другото, беше ангажиран и за учеството на факултетите од соседните држави. Конгресот се одржа од 1 до 3 октомври 2009 година, на Тракискиот универзитет во Едрене, Турција. Учествуваа голем број на професори од балканските држави, како и претставници од други европски држави. Од Р. Македонија зедоа учество педесетина научни работници, од кои најбројни беа професорите и асистентите од нашиот Факултет. Конгресот работеше на пленарни седници и во секции. Еден дел од нашите учесници беа ангажирани како модератори на поодделни секции. Во Конгресниот центар на Тракискиот универзитет беше отворена изложба на уметнички слики, на која со свои дела се претставија професорите: Данчо Ордев, Решат Амети, доц. д-р Маја РауникКирков и ас. м-р Бурхан Амети. Според договорената соработка, Шестиот конгрес треба да се одржи во 2011 година во Р. Македонија. Научен собир на тема: „Образование за хумано општество“

На 28 и 29 мај 2010 година, во Универзитетскиот конгресен центар во Охрид се одржа Петтиот научен собир со меѓународно учество. Педагошкиот факултет досега, на секои две години, организира по еден собир. Оваа година беше поставена поконкретна тема, која предизвика голем интерес за учество на Собирот. Пријавени беа 150 соопштенија од професори и асистенти од Р. Македонија, Србија, Хрватска, Албанија, Турција и од Бугарија. Учесниците на Собирот беа поздравени од ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, проф. д-р Велимир Стојковски, кој оствари и посебна средба со деканите од повеќе факултети од земјата и од странство. Воведно излагање поднесе деканот на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски”, проф. д-р Владо Тимовски. Работата на Собирот се одвиваше на пленарни седници и секции. Од работата на секциите беа поднесени извештаи на втората пленарна седница, во кои се искажани сознанијата од поднесените соопштенија, дадена е позитивна оцена за Собирот и предложени се конкретни заклучоци. Промовирани се и две нови изданија на ПедагошНаучноистражувачка дејност киот факултет. Со тој ден на активности раководеше проф. д-р Мито Спасовски. Имено, проф. д-р Билјана Научноистражувачката дејност, главно, се одвива- Камчевска го промовираше Зборникот на трудови од ше преку организирање на научни собири и реализа- научниот собир: „Да го вратиме воспитанието во учиција на интерни истражувачки проекти. Со цел да се лиштето”, кој беше одржан заедно со Филозофскиот

16

универзитетски весник - број 1 09


факултет и со Домот на просветните работници. Проф. д-р Татајна Котева го промовираше првиот број на списанието „Педагошка ревија”, во кое се поместени седумнаесет трудови од наши и од автори од други држави. Списанието треба да излегува двапати во текот на годината. Презентиран е и проектот на Агенцијата за воспитание и образование: „Реализација на хрватската квалификациска рамка и развој на компетенциите за доживотно учење на стручните работници во воспитнообразовните установи”. Во отсуство на Андреа Марцетиќ, проектот го промовираше проф. д-р Розалина Попова - Коскарова. Во рамките на Научниот собир, доц. д-р Маја Рауник - Кирков отвори изложба на ликовни дела од професорите: Данчо Ордев, Решат Амети, Запро Запров, доц. д-р Маја Рауник-Кирков и ас. м-р Бурхан Амети. Во рамките на Научниот собир, седница одржа и Балканската асоцијација на учителски и сродни факултети. Покрај тековните активности од работата на Асоцијацијата, со програмата е предвидено организирање на научен собир, а пристапница кон оваа Асоцијација потпишаа Факултетот од Сомбор, Р.Србија, педагошките факултети од Штип и од Битола, а се очекува кон оваа Асоцијација да се приклучи и Факултетот од Солун, Р. Грција.

учествуваа на научни и стручни расправи во соседните држави. Може да се рече дека е создадена солидна основа за уште побогата соработка со високообразовните институции во соседните држави и пошироко. Издавачка дејност

Во овој период се објавени информаторите за студентите на групите предучилишно воспитание и одделенска настава, според ЕКТ-системот, објавен е Зборникот на трудови „Реафирмација на воспитната функција на училиштето”, заедно со Домот на просветните работници и Филозофскиот факултет. Исто така, објавен е првиот број на списанието „Педагошка ревија”. Во тек е подготовката на уште неколку публикации. Библиотека

Библиотеката на Факултетот располага со богат книжевен фонд. Во овој период продолжи внесувањето на книжниот фонд во електронска форма, и тоа со сите потребни податоци. Се пристапи кон компјутерско зачленување на вработените и на студентите. Оваа година се купени 122 нови книги и се подареПроблемска расправа: „Потребите на ни вкупно 710 книги. предучилишното воспитание и образование“ Во рамките на Библиотеката, од донирани книги, во тек е формирање на катче за ромски јазик и култуВо рамките на одбележувањето на патрониот праз- ра. ник на Универзитетот „Св Кирил и Методиј”, Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски” и Научното друштво за образование и педагогија, на 19.5.2009 Медијатека година, организираа проблемска расправа за потребите на предучилишното воспитание и образование, На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски” на која учествуваа над четирисет директорки и воспи- во Скопје, како современа, модерна и комплетно опретувачки од градинките во Скопје и од други градови. мена просторија, за потребите на студентите, наставВоведни излагање поднесоа проф. д-р Татјана Котева- ниот кадар и другите вработени, функционира МедијаМојсовска и проф. д-р Ѓулумсере Касапи, а со воведни теката. дискусии учествуваа проф. д-р Билјана Камчевска и Медијатеката, како студентски сервис, има за цел проф. д-р Сузана Банчотовска. Оваа активност ќе се да им овозможи на студентите, од сите наставни групи одвива и следната година и ќе биде посветена на основ- и јазици, соодветен простор и услови за непречено ното воспитание и образование. користење на информациско-комуникациска технологија, т.е. компјутери, интернет, скенери, фотокопир и стручна литература, а сè со цел за успешно завршување Проект „Образование за деца Роми и обука за на обврските, како што се: семинарски работи, домашидни наставници“ ни задачи, проектни активности, подготовка на презентации, есеи и др. Проектот се реализира од страна на Здружението Во изминатиов период е зголемена посетеноста на на граѓани СУМНАЛ. Вклучени се студенти од нашиот Медијатеката од страна на студентите, како и корисФакултет (13) и од Филозофскиот факултет, кои во фор- тењето на аудиовизуелните средства, на дигиталните ма на педагошка практика работат со деца кои имаат видеокамери, на цифровата фотокамера, на видеопропослаб успех во училиштата. ектори и други помагала кои се потребни и се неопходни за реализирање на предавања од страна на наставниците, за средби, симпозиуми, конференции, одбрана Меѓународна соработка на дипломски работи, советувања и научни собири. Студентите сè помасовно ја користат Медијатеката Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ и како читална, со што им се овозможува користење на продолжи да соработува со високошколски институции соодветен простор за реализирање и успешно завршуод соседните држави, при што, како што спомнавме, е вање на своите активности, а кои се во склоп на нивноорганизиран Научниот собир во Едрене, Р. Турција, то студирање. Зголемена е и потребата од користење потоа, активно соработувавме со Балканската асоција- на различна литература, како и потребата од користеција на педагошки и сродни факултети, и е органи- ње на компјутерскиот дел што е потребен за реализизирана Расправа за мултикултурното образование, во рање на образовните потреби на студентите. Испарта, Р. Турција. Поголем број на наши професори универзитетски весник - број 1 09

17


Детска градинка „Бисери”

Веќе трета година, во состав на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски” во Скопје, како проект работи Детската градинка „Бисери”. Градинката ја посетуваат две групи на деца (51), една на македонски, а друга на албански мајчин јазик. Воспитно-образовната програма се темели врз „Основи на програмата за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки” (документ издаден од Министерството за труд и социјална политика – Биро за развој на образованието), а во реализацијата се користат педагошките принципи на педагогијата на заедништво и методот Агаци. Освен својата воспитно-образовна функција, градинката служи и како лабораторија за истражување и за практична обука на студентите. Продолжува со реализацијата на Програмата за практична настава на студентите, со која оваа година беа опфатени 45 студенти. Повеќе студенти имаа консултации за семинарски задачи, реализирани се и две дипломски работи, а сѐ повеќе се вклучуваат професорите и асистентите на Факултетот, особено на подрачејето на педагогијата, психологијата, физичкото, музичкото и ликовното образование. Убаво е што и другите институции ја препознаваат вредноста на овој проект. Така, Италијанската амбасада во Република Македонија донираше средства за уредување на надворешното игралиште. Општина Карпош – Месната заедница „Владо Тасевски” самоиницијативно презеде акција за осветлување на отворениот простор на градинката, како и за уредување на околината. Во овој период, поради важноста на овој проект, се забрзани активностите за пронаоѓање на соодветен траен статус на градинката. Паралелно, Министерството за труд и социјална политика формира Комисија за регистрација на градинката, според новите законски прописи.

В

о работата на Архитектонската студентска работилница учество земаа 26 студенти од Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои изработија девет проекти поделени во три тематски групи: • Традиционалната куќа - стратегии на обнова (3 проекти); • Градот и јавниот простор - плоштад „Никола Мартиноски“ (4 проекти); • Меморијата и јавниот простор - меморијален центар „Мечкин камен“ (2 проекта). Комисијата за оцена на проектите, во состав: г. Василчо Дамчески, градоначалник на Крушево, д-р Минас Бакалчев, професор и д-р Огнен Марина, доцент на Архитектонскиот факултет во Скопје, на состанокот одржан на 15 јули 2010 година во просториите на

АРХИТЕКТОНСКА СТУДЕНТСКА РАБОТ

Архитектонскиот факултет во Скопје, ги разгледа изработените проекти и едногласно донесе одлука за доделување прва, втора и трета награда. Првата награда во износ од 18.000,00 денари е доделена на студентите Николче Арсов, Паолина Милушева и Сања Тасева за проектот . Плоштадот

„ Никола Мартиноски“

Материјално-финансиско работење

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски” подолг временски период, за потребите на наставата, издвојува средства за опрема. Поголемиот дел од просториите се модерно опремени и може да се држи современа настава. Континуирано, во зависност од потребите и побарувањата на наставниците, се обезбедуваат компјутери и други технички средства. Може да се рече дека тоа е постојана грижа, која ќе продолжи и натаму со набавка на нова опрема. Материјално-финансиската состојба на Факултетот може да се оцени како поволна. Тоа се должи на досегашниот број на запишани студенти, но веќе е факт дека со намалувањето на бројот на студентите кои треба да се запишат, постепено ќе се намалуваат финансиските приходи на Факултетот, што посебно ќе се одрази на условите за работа, бидејќи голем дел од средствата што досега се прибираа од државната квота и од кофинансирањето се трошеа за набавка на техничка опрема, внатрешно одржување на зградата, купување на книги, распишување и реализација на одделни тендери. Потребно е заедно со другите факултети, кои го користат просторот, да се поведе постапка за обезбедување средства за целосно реновирање на зградата.

18

45. МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „CASTELLOBATTISTI“ ВО ГОРИЦИЈА ИТАЛИЈА П и ш ува: Благој а Ј ован оски

П

о покана на националната секција на CIOFF Италија, од 24 до 30 август 2010 година, фолклорниот ансамбл при АКУД „Мирче Ацев“ зеде учество на фестивалoт „Castellobattisti“ во Гориција, Италија. На фестивалот зедоа учество повеќе фолклорни ансамбли од различни земји од светот, на пример: „Xochipilli - Macvilxo chitl“ - Мексико; „Elbrns“ Karachaevo - cherkessia, „Bafra“ - Chile; Ritmos y raices panamenas - Панама; „Gehem“ - Турција; A spigna универзитетски весник - број 1 09


Втората награда во износ од 15.000,00 денари е доделена на студентите Борјана Србиновска и Езерка Стрезовска за проектот . Третата награда во износ од 13.000,00 денари е доделена на студентите Моника Новковиќ, Мила Димитровска, Гордан Витевски и Владо Данаилов за проектот . Покрај работниот дел на оваа студентска работилни-

Тра-

диционалната

куќа

-

стратегии на обнова

Куќа-долап

ТИЛНИЦА НА ТЕМА: КРУШЕВО - АРХИТЕКТУРА, ТРАДИЦИЈА, МЕМОРИЈА

ца, на 18 јуни о.г. беше реализирана и студиска посета на Крушево. Посетата беше во соработка со локалната самоуправа - градоначалникот на Крушево, Архитектонскиот факултет и Ректоратот на нашиот Универзитет. На 17 јули, во Домот на културата во Крушево беше отворена изложба на студентските трудови и беа rossa - Italia, „Matija Gubec“ - Хрватска, АКУД „Мирче Ацев“ Македонија; „Stadmusif lienz“ - Австрија; „Leseni rogisti“ - Словенија. Во програмата беа опфатени настапи од 20 до 40 минути програма. Фолклорниот ансамбл при АКУД „Мирче Ацев“, кој работи во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за овој фестивал настапи со следнава програма: сплет игри Калајџиско, Долна Преспа, Повардарие, Источна Македонија, Тресеница, Беломорски сплет игри, Осоговка и Жетварка. Настапите беа на отворена сцена на плоштадот во Гориција, Удине, Лучини, а натпреварувачкиот дел се одвиваше во театарот во Гориција. Посетеноста на концертите се движеше од 3.000 до 4.000 на плоштадите, а во театарот до 1.200 посетители. За време на престојот беше организиран и 36. Конгрес на CIOFF - Итауниверзитетски весник - број 1 09

свечено доделени наградите на студентите од страна на ректорот проф. д-р Велимир Стојковски и градоначалникот на Крушево, во присуство на претставници на локалната самоуправа, деканот на Архитектонскиот факултет, проф. д-р Тихомир Стојков, студенти и наставници на Архитектонскиот факултет, како и граѓани на Крушево.

лија, на кој, покрај претставници од Италија, учествуваа и сите претставници од земјите - учеснички на фестивалот. Фестивалот имаше меѓународно стручно жири составено од истакнати личности од областа на фолклорот, и тоа: Масимилијано Марнгон - претседател, Италија, Анте Цукров, Хрватска, проф. Бруно Равникар, Словенија, проф. Петер Сухадолц, Италија и Магдалена Товорник, Словенија. На 29 август, по дефилето на улиците во Гориција, стручното жири му додели нa АКУД „Мирче Ацев“ прво место за техничка изведба на кореографиите и оскарот на фестивалот за целокупната изведба на програмата, носиите и оркестарот.

19


Универ зитет „Св. Кирил и Методиј “ бул. Крсте Мисирков б.б., 1 000 Скопје, Македонија : +389 2 3 293 293 : +389 2 3 293 202 : ukim@ukim.edu.mk : www.ukim.edu.mk 

Univerzitetski vesnik br. 109  

Универзитетски весник број 109, издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија.

Univerzitetski vesnik br. 109  

Универзитетски весник број 109, издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија.