Page 1

Ïðàö³, îïóáë³êîâàí³ çà íàóêîâîþ ðåäàêö³ºþ Ä. Î. Ìåëüíè÷óêà 521. ²V Óêðà¿íñüêèé á³îõ³ì³÷íèé ç'¿çä: Òåç. äîï. / Ðåäêîë.: Ãóëèé Ì.Ô. (â³äï. ðåä), Áàáåíêî Ã.Î., … Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í.; Àêàä. íàóê Óêð.ÐÑÐ, Óêð. á³îõ³ì. ò-âî, ²í-ò á³îõ³ì³¿ ³ì. Î.Â.Ïàëëàä³íà, ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÓÐÑÐ, Äí³ïðîïåòð. ìåä. ³í-ò. — Ê.: Íàóê. äóìêà, 1982. — ×.1-2. ×.1. — 270 ñ.; ×.2. — 274 ñ. 522. ³ñíèê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ íàóêè: Íàóê. — òåîðåò. æóðí. Äåðæàãðîïðîìó ÓÐÑÐ / Ðåäêîë.: Áîãäàíîâ Ã.Î.(ãîëîâ. ðåä.), Çóáåöü Ì.Â., Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í. — Ê.: Óðîæàé, 1986 — 1988. — ¹ 1-12. 523. V Óêðà¿íñüêèé á³îõ³ì³÷íèé ç'¿çä: Òåç. äîï. / Ðåäêîë.: Ãóëèé Ì.Ô. (â³äï. ðåä.), Áàáåíêî Ã.Î., … Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í.; / Àêàä íàóê Óêð ÐÑÐ, Óêð. á³îõ³ì ò-âî, ²í-ò á³îõ³ì³¿ ³ì. Î.Â. Ïàëëàä³íà, ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÓÐÑÐ, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé ìåä. ³í-ò. — Ê., 1987. — ×.1-2. ×.1. — 372 ñ.; ×.2. — 382 ñ. 524. V² Óêðà¿íñüêèé á³îõ³ì³÷íèé ç'¿çä: Òåç. äîï. / Ðåäêîë.: Êóðñüêèé Ì.Ä. (â³äïîâ. ðåä.), Áàáåíêî Ã.Î., … Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í.; / Àêàä. íàóê Óêðà¿íè, Óêð. á³îõ³ì. ò-âî, ²í-ò á³îõ³ì³¿ ³ì. Î.Â.Ïàëëàä³íà, Óêð. ñ.-ã. àêàä. — Ê.: Âèä-âî ÓÑÃÀ, 1992. — ×. 1 — 3. ×.1 — 236 ñ.; ×.2. — 250 ñ.; ×.3. — 218 ñ. 525. Óêðàèíñêèé áèîõèìè÷åñêèé æóðíàë: Íàó÷.- òåîðåò. æóðíàë. / Íàö. àêàä. íàóê Óêðàèíû, Èí-ò áèîõèìèè èì.À.Â.Ïàëëàäèíà. Ðåäêîë.: Äîí÷åíêî Ã.Â.(ãëàâ. ðåä.), Ãóáñêèé Þ.È., Ãóëàÿ Í.Ì., … Ìåëüíè÷óê Ä.À. è äð. — Ê., 1994 -1998. — Ò. 64- 70. — ¹ 1-6. 526. Äæåðåëî: Óêð. ðåô. æóðí. / ²í-ò ïðîáëåì ðåºñòðàö³¿ ³íôîðìàö³¿ Íàö. àêàä. íàóê Óêðà¿íè, Íàö. á-êà Óêðà¿íè ³ì. Â.².Âåðíàäñüêîãî; Ðåäêîë.: Âàëàõ Ì.ß., Ãð³í÷åíêî Â.Ò., … Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í. — Ê., 1995. — 2003. — ¹ 1-6. — (Ñåð. 1, 2, 3). 527. Ñàä, âèíîãðàä ³ âèíî Óêðà¿íè / Ãðèöåíêî À.². (ãîëîâ. ðåä.); Ðåä. êîë. Áîéêî Ì.Ê., Âîºâîäèí Â.Â., Ãîí÷àðóê Â.ß., …Çóáåöü Ì.Â., Êîíäðàòåíêî Ï.Â., Êîñòîãðèç À.Ì., Ìåëüíèê Î.Â., Ìåëüíè÷óê Ä.Î….Ñïîäàðåíêî ².Â. — Ê., 1997 — 2003. — ¹ 1-6.


528. ³ñíèê àãðàðíî¿ íàóêè: Íàóê.- òåîðåò. æóðí. / ÓÀÀÍ; Ðåäêîë.: Çóáåöü Ì.Â.(ãîëîâ. ðåä.), Ñèòíèê Â.Ï., … Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í. — Ê.: Àãðàð.íàóêà, 1996-2003. — ¹ 1-12. 529. Íàóêîâèé â³ñíèê Íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó: Çá. íàóê. ïð. / Íàö. àãðàð. óí-ò; Ðåäêîë.: Ä.Î.Ìåëüíè÷óê ( â³äï. ðåä.), ²áàòóëë³í ².².(çàñòóï. â³äï. ðåä.), Âèòðèõîâñüêà À.Â.( â³äï. ñåêðåòàð) òà ³í. — Ê., 1997 — 2003. — Âèï. 1- 60. 530. V²² Óêðà¿íñüêèé á³îõ³ì³÷íèé ç'¿çä: Òåç. äîï. / Ðåäêîë.: Ìåëüíè÷óê Ä.Î., (â³äï. ðåä.), Âåëèêèé Ì.Ì., Ãóëà Í.Ì. òà ³í.; ÍÀÍ Óêðà¿íè, Óêð. á³îõ³ì ò-âî, ²í-ò á³îõ³ì³¿ ³ì. Î.Â.Ïàëëàä³íà, ÍÀÓ. — Ê., 1997. — ×. 1-3. ×.1 — 160 ñ.; ×.2. — 186 ñ.; ×.3. — 206 ñ. 531. Ñèñòåìà ñòóïåíåâî¿ îñâ³òè â ÍÀÓ: ñòðóêòóðà ÍÀÓ, âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ, çì³ñò îñâ³òè, ñôåðà âèêîðèñòàííÿ ôàõ³âö³â, âàðò³ñòü îñâ³òè, ïðàâà ³ îáîâ'ÿçêè ñòóäåíò³â ³ âèïóñêíèê³â / Íàö. àãðàð. óí-ò; Óêëàä. Ëèñåíêî Â.Ï., ²áàòóëë³í ².²., Ìåëüíèê ².².; ϳä ðåä. Ìåëüíè÷óêà Ä.Î. — Ê., 1997. — 36 ñ. 532. Íàö³îíàëüíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè / Óêëàäà÷³ Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ñåðäþê À.Ã., Ðÿá÷åíêî Â.²., Õîìåíêî Â.ß., Ìîéñåºíêî Â.Ä. — Ê., 1998. — 112 ñ. 533. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ Óêðà¿íè. : Ðåô. æóðí. / ÓÀÀÍ ÖÍÑÃÁ; Ðåäêîë.: Çóáåöü Ì.Â.(ãîëîâ. ðåä.), Âåðãóíîâ Â.À. (çàñòóï. ãîëîâ. ðåä.), Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í. — Ê.: Àãðàð. íàóêà, 1999-2003. — Âèï. 1- 4. 534. Óêðà¿íñüêèé á³îõ³ì³÷íèé æóðíàë: Íàóê. — òåîðåòè÷. æóðí. / Íàö. àêàä. íàóê. Óêðà¿íè, ²í-ò á³îõ³ì³¿ ³ì. Î.Â.Ïàëëàä³íà; Ðåäêîë. : Êîì³ñàðåíêî Ñ.Â., Êîñòåð³í Ñ.Î., Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í. — Ê., 1999-2003. — Ò. 71-75, ¹ 1-6. 535. Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà Óêðà¿íè: Íàóê. — âèðîáí. ùîì³ñÿ÷íèê / Äåðæ. äåïàðòàìåíò âåò. ìåäèöèíè, ̳í³ñòåðñòâî àãðàð. ïîë³òèêè Óêðà¿íè; Ðåäêîë.: Âåðáèöüêèé Ï.².(ãîëîâ. ðåä.), Ãîðæåºâ Â.Ì., Êðàñóëÿ Î.Ã., … Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í. — Ê., 1996- 2003. — ¹ 1-12. 536. Áiîòåõíîëîãiÿ ó âåòåðèíàðíié ìåäèöèíi òà òâàðèííèöòâi: Ìåòîä. âêàçiâêè äî âèêîíàííÿ ëàá. — ïðàêò. ðîáiò ç ðîçäiëó áiîòåõíîëîãi¿ "Ïðîìèñëîâà ìiêðîáiîëîãiÿ". Ñïåöiàëüíiñòü: 7.130501 — âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà, 7.130201 — çîîiíæåíåðiÿ / Óêëàäà÷i: Ëþáåöüêà Ò.Â., ßðîø Ï.Â., Ìàðåíåöü Ì.Â.; Çà ðåä. Ìåëüíè÷óêà Ä.Î. / ÍÀÓ, êàôåäðà á³îõ³ì³¿ òà á³îòåõíîëî㳿. — Ê., 2000. — 8 ñ.


537. Áiîòåõíîëîãiÿ ó âåòåðèíàðíié ìåäèöèíi òà òâàðèííèöòâi : Ìåòîä. âêàçiâêè äî âèêîíàííÿ ëàá. — ïðàêò. ðîáiò ç ðîçäiëó áiîòåõíîëîãi¿ "Ãåíåòè÷íà iíæåíåðiÿ". Ñïåöiàëüíiñòü: 7.130501 — âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà, 7.130201 — çîîiíæåíåðiÿ / Óêëàäà÷i.: Ëþáåöüêà Ò.Â., ßðîø Ï.Â., Ìàðåíåöü Ì.Â.; Çà ðåä. Ìåëüíè÷óêà Ä.Î. / ÍÀÓ, êàô. á³îõ³ì³¿ òà á³îòåõíîëî㳿. — Ê., 2000. -18 ñ. 538. Áiîòåõíîëîãiÿ ó âåòåðèíàðíié ìåäèöèíi òà òâàðèííèöòâi : Ìåòîä. âêàçiâêè äî âèêîíàííÿ ëàá. — ïðàêò. ðîáiò ç ðîçäiëó áiîòåõíîëîãi¿ "Iíæåíåðíà åíçèìîëîãiÿ òà åìáðiîiíæåíåðiÿ". Ñïåöiàëüíiñòü: 7.130501 — âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà, 7.130201 — çîîiíæåíåðiÿ / Óêëàäà÷i: Ëþáåöüêà Ò.Â., ßðîø Ï.Â., Ìàðåíåöü Ì.Â.; Çà ðåä. Ìåëüíè÷óêà Ä.Î. / ÍÀÓ, êàôåäðà á³îõ³ì³¿ òà á³îòåõíîëî㳿. — Ê., 2000. — 19 ñ. 539. Áiîòåõíîëîãiÿ ó âåòåðèíàðíié ìåäèöèíi òà òâàðèííèöòâi: Ìåòîä. âêàçiâêè äî âèêîíàííÿ ëàá.- ïðàêòè÷íèõ ðîáiò ç ðîçäiëó áiîòåõíîëîãi¿ "Êë³òèííà iíæåíåðiÿ". Ñïåöiàëüíiñòü: 7.130501 — âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà, 7.130201 — çîîiíæåíåðiÿ / Óêëàäà÷i.: Ëþáåöüêà Ò.Â., ßðîø Ï.Â., Ìàðåíåöü Ì.Â.; Çà ðåä. Ìåëüíè÷óêà Ä.Î. / ÍÀÓ, êàôåäðà á³îõ³ì³¿ òà á³îòåõíîëî㳿. — Ê., 2000. — 20 ñ 540. Íàòóðàë³ñ — âñå ïðî äîçâ³ëëÿ: Íàóê.-ïîïóëÿð. æóðí. ç åêîë. òà àëüòåðíàò. ñ³ë. ãîñï-âà / ̳æíàð. åêîë. Áëàãîä³éíèé ôîíä "AQVA-VITAE", ÍÀÓ; Ðåä. ðàäà: Ãðîäç³íñüêèé Ä.Ì., Êîï³ëåâè÷ Â.À. (ãîëîâ. ðåä.), Ìåëüíè÷óê Ä.Î. òà ³í. — Ê., 1997 — 2000. — ¹ 1 — 4. 541. Ïðàêòèêóì ç îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿: Íàâ÷. ïîñ³á. Ðåä. Ä.Î.Ìåëüíè÷óê / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Öâ³ë³õîâñüêèé Ì.²., Óñàòþê Ï.Â., Ìåëüíèêîâà Í.Ì., Ìåëüíè÷óê Ñ.Ä., Òîì÷óê Â.À., Âîâêîòðóá Ì.Ï., Êàë³í³í ².Â. — Ê.: Âèäàâíè÷èé öåíòð ÍÀÓ, 2002. — 136 ñ. 542. Åëåêòðèô³êàö³ÿ òà àâòîìàòèçàö³ÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà: Íàóê.-âèðîáí. æóðí. / ÍÀÓ: Ðåä. ðàäà: Ìåëüíè÷óê Ä. (ãîëîâà), ²âàí÷óê Â., Ïèëèïåíêî Î.Ì. (ãîëîâ. ðåä.). — Ê.: ÍÀÓ. 2002 — 2003. — ¹ 1 — 3. 543. Ïðèåìû ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè ðàñòåíèé: îò ïðîäóêòèâíîñòè ôîòîñèíòåçà ê ñîâðåìåííûì áèîòåõíîëîãèÿì: Ìàòåðèàëû ìåæäóíàð. íàó÷.ïðàêò. êîíô., ã. Êèåâ, 22-23 ìàÿ 2003 ã. / Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, Íàö. àãðàð. óí-ò, ÍÀÍ Óêðàèíû, ÓÀÀÍ, Ìèíèñòåðñòâî àãðàð. ïîëèòèêè Óêðàèíû, Ñîþç ìîëîäûõ àãðàðèåâ Óêðàèíû; Ðåä. êîëëåã.: Ìåëüíè÷óê Ä.À., Èáàòóëëèí È.È., Ãóäêîâ È.Í. è äð. — Ê.: 2003. — 190 ñ.


544. Archives of Nutrition (Archiv fur Tierernachrung) / Institut fur Ernahrungsphysio-logie der Humboldt-Universitat zu Berlin: Editorial board: Chavalibog M., Kirchgessner K., … Melnichuk D.A. — Berlin, 1986 — 1995.

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/works_under_editorial_0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/works_under_editorial_0.pdf

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/works_under_editorial_0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/works_under_editorial_0.pdf