Page 1

ДО ВІДОМА АВТОРІВ Збірник наукових праць Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія» є фаховим виданням з педагогічних наук. До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1) та містять такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Зазначені елементи можуть бути відокремлені як підрозділи, або не виділятися в тексті. Стаття подається в одному екземплярі українською мовою з підписом автора на останній сторінці. Стаття оформлюється за зразком: - індекс УДК (перший рядок ліворуч) - назва статті (великими літерами на українській та англійській мовах ); - над назвою статті через 2 інтервали вказується прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання, посада, місце роботи (на українській та англійській мовах ); - під назвою, через 1 інтервал курсивом, анотація з ключовими словами (перелік ключових слів – до восьми) українською мовою (до 500 др. знаків). - анотації з ключовими словами російською (до 500 др. знаків) та англійською мовами (від 900 до 1500 др. знаків) подаються наприкінці статті після списку літератури у такому порядку: назва статті (по центру виділити жирним прямим); (з абзацу) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання; текст анотації з абзацу. Анотації повинні розкривати суть наукової проблеми, що розглядається в статті, і включати головний дослідний висновок. У них повинно бути ясно і коротко викладено предмет і завдання дослідження, його методика, новизна і головні результати. Просимо звернути особливу увагу на якість перекладу анотації та ключових слів на англійську мову! - література подається наприкінці статті та оформлюється згідно наказу ВАК України від 26.01.2008 р. №63 (до 15 посилань); - формат сторінки – А 4. До статті обов’язково потрібно додавати: а) її електронну версію на диску DWD-R, (DWD-RW) CD-R (CD-RW ) набрану в текстовому редакторі Microsoft Word 2003, у форматі *.doc або *.rtf, шрифтом Arifl, (кегель 14), міжстроковий інтервал – 1,5, відступи зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 2 см. Графіки та рисунки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Таблиці подають як окремі об’єкти Word з розмірами, приведеними до сторонки складання. Формули повинні бути виконані у Microsoft Equation. Сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються; б) для здобувачів і ад’юнктів (аспірантів) обов’язково рекомендація наукового керівника (витяг з протоколу засідання кафедри (відділу, управління, навчального закладу), що рекомендує статтю до публікації); в) довідка про авторів (окремий файл). Вартість публікації у журналі – 25 грн. за одну сторінку. Погляди авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакції журналу. Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. Представлені статті проходять перевірку у програмі «Антиплагіат». Редакційна колегія проводить незалежне (внутрішнє) рецензування. Редакційна колегія залишає за собою право на редагування статей без зміни наукового змісту авторського варіанту.


Статті, що не відповідають вимогам журналу не розглядаються.

Vymogy%20do%20statey  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Vymogy%20do%20STATEY.doc

Advertisement