Page 1

Форма № Н- 3.01

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців 2013 року вступу Освітньо-кваліфікаційний рівень Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Магістерська програма Спеціалізація Магістерська програма Форма навчання Термін навчання Кваліфікація

«Магістр» 0101 «Педагогічна освіта» (Шифр та найменування галузі знань)

8.01010601 «Соціальна педагогіка» (Код та назва спеціальності)

виробнича «Соціально-педагогічна діяльність у сільській місцевості» дослідницька «Соціально-педагогічний моніторинг сільських територій і діагностика соціальних груп» денна 1,5 року 2340 Педагог соціальний Реалізують магістерську програму

ННІ Факультет Кафедра

природничо-гуманітарний педагогічний соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті


І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ а) підготовки фахівців ОКР «Магістр» 2013 року вступу спеціальність «Соціальна педагогіка» 2 013р. Рік навчання

Вересень

2 014р.

Жовтень

2

9

16 23

30

8

15

22 29

1

2

3 4

7

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

6

13 20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

31

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

-

-

:

:

:

:

-

-

-

-

-

-

7

О

Х

2014 р

Курс

Вересень

Жовтень

1

8

15 22 29

7

14 21 28

5

12 19 26

1

2

5

6

4

Серпень

14

І

3

Липень

6

Листопад

13 20 27

7

8

ІІ

Грудень

3

10 17 24

1

8

2

9

16 23 30

7

14 21 28

4

9

10 11 12 13 14 15 16 17

18

:

:

ІІ

ІІ

ІІ

15 22

29

//

Умовні позначення:

Теоретич не навчання

:

Екзамена ційна сесія

Канікули

І І

Підготовка магістерсько ї роботи

Х

Виробнич а практика

О

Навчальна практика

/ /

Державна атестація

Х

Х

Х

Х


Загальний обсяг

Форми контролю знань (за семестр.)

Аудиторні заняття (годин)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

Навчальна практика

Лабораторні заняття

Лекції

Всього

Курсова робота

Залік

Іспит

3 4 5 6 7 8 9 10 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін* Філософія науки та інноваційного розвитку 54 1,5 1 34 17 Законодавча база соціально-педагогічної діяльності 36 1,0 1 17 9 Соціологія сільської молоді 72 2,0 1 34 17 Соціальна молодіжна політика України 36 1,0 1 17 9 Цивільний захист 36 1,0 1 9 5 Ділова іноземна мова 54 1,5 1 34 Всього 288 8,0 2 4 0 145 57 0 1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки* Організація діяльності соціальних служб 108 3,0 1 1 34 17 Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень 108 3,0 1 34 17 Актуальні проблеми соціальної педагогіки 108 3,0 1 34 17 Соціальна робота в Україні 108 3,0 1 34 17 Соціальний супровід сім’ї 108 3,0 2 34 17 Всього 540 15,0 3 2 1 170 85 0 1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки* Психолого-педагогічна терапія 126 3,5 2 34 17 Методика навчання соціально-педагогічних дисциплін 216 6,0 3 2 3 52 26 Демографія 90 2,5 2 2 34 17 Соціальна робота з дітьми груп ризику 108 3,0 2 34 17 Педагогіка і психологія вищої школи 180 5,0 1 34 17 Управління соціально-педагогічними системами 180 5,0 2 68 34 Охорона праці в галузі 108 3,0 3 18 9 Всього 1008 28,0 5 3 2 274 137 0

Виробнича практика

2

Практичні заняття

1

Назва навчальної дисципліни

Кредити

№ п/п

Години

в тому числі

Практична підготовка

11

12

15

Самостійна робота

ІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Розподіл годин в тиждень за семестрами семестр 2 3 кількість тижнів у семестрах

1

17

17

9

16

17

18

19

17 8 17 8 4 34 88

20 19 38 19 27 20 143

2 1 2 1

17 17 17 17 17 85

74 74 74 74 74 370

2 2 2 2

17 26 17 17 17 34 9 137

92 164 56 74 146 112 90 734

1 2 8

8

0

1

2 2

0

2 2 2 2

2

2 4 2

12

2 4


Всього за нормативною частиною

1836 51 10 9 3 589 279 0 310 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки* 1 Методика проведення соціально-педагогічного тренінгу 108 3,0 3 36 18 18 2 Організація роботи з різними соціальними групами 90 2,5 3 27 18 9 Магістерська програма «Соціально-педагогічна діяльність в сільській місцевості» 3 Культура мовлення та ділового спілкування 108 3,0 2 34 17 17 4 Інформаційні технології в освіті 180 5,0 3 36 18 18 Магістерська програма «Соціально-педагогічний моніторинг сільських територій і діагностика соціальних груп» 3 Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію 108 3,0 2 34 17 17 4 Інформаційні технології в соціально-педагогчних дослідженнях 180 5,0 3 36 18 18 Всього 486 13,5 1 3 0 133 71 18 44 0 0 2.2. Дисципліни за вибором студента 2.2.1. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки* 1 Менеджмент соціально-педагогічної роботи 90 2,5 3 9 5 4 Магістерська програма «Соціально-педагогічна діяльність в сільській місцевості» 2 Рекламно-інформаційні технології в соціальній сфері 90 2,5 2 34 17 17 3 Професіографія 90 2,5 3 9 5 4 Магістерська програма «Соціально-педагогічний моніторинг сільських територій і діагностика соціальних груп2 2 Діагностика соціальних груп 90 2,5 2 34 17 17 3 Трудові ресурси і ринок праці 90 2,5 3 9 5 4 Всього 270 7,5 0 3 0 52 27 17 8 0 0 Всього за вибірковою частиною 756 21 1 6 0 185 98 35 52 Практична підготовка 252 7,0 36 216 Державний екзамен 36 1,0 Підготовка та захист магістерської роботи 360 10,0 Тижневе навантаження Кількість екзаменів 11 Кількість заліків 15 Кількість курсових робіт 3 РАЗОМ ЗА ОКР 3240 90 11 15 3 774 377 35 362 36 216 * Назви циклів дисциплін відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 27.08.2010 року, ОКХ і ОПП

1247

18

14

72 63

4 3

74 144

2

74 144 353

2

4

0

2

81

4 11

1

56 81

2

56 81 218 571

2

2466

5

1

0 0

2 4

1 2 13

18 5 6 1

18 3 6 1

18 3 3 1


ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Навчальні дисципліни Години Кредити % 1. Нормативні навчальні 1836 51 56,7 дисципліни 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних 288 8 8,9 дисциплін* 1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової 540 15 16,7 (фундаментальної) підготовки* 1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної 1008 28 31,1 підготовки* 2. Вибіркові навчальні 756 21 23,3 дисципліни 2.1. Дисципліни за вибором 486 13,5 15 університету 2.1.1. Цикл дисциплін професійної і практичної 486 13,5 15 підготовки* 2.2. Дисципліни за вибором 270 7,5 8,3 студента 2.2.1. Цикл дисциплін професійної і практичної 270 7,5 8,3 підготовки* 3. Інші види навантаження 648 18 20 Разом за ОКР 3240 90 100 * Назви циклів дисциплін відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, затверджених після 27.08. 2010 року, ОКХ і ОПП

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ Рік навчання

Теоретичне навчання

Екзаменаційна сесія

Практична підготовка

Підготовка магістерської роботи

1 2 Разом за ОКР

34 9

4 2

6 -

3

Державн а атестаці я 1

43

6

6

3

1

Канікули

Всього

8 -

52 15

8

67

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА № 1 2

Вид практики

Семестр

Години

Кредити

2

36

1

Кількість тижнів 1

2

216

6

5

Години

Кредити

18

0,5

18

0,5

18

0,5

Навчальна педагогічна практика Виробнича соціально-педагогічна практика в соц. службах

VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ № 1 2 3

Назва дисципліни Організація діяльності соціальних служб Демографія Методика навчання соціальнопедагогічних дисциплін

VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ № 1 2

Складова атестації Держаний екзамен Підготовка та захист магістерської роботи

Години

Кредити

Кількість тижнів

36

1

1

360

10

4

Курсова робота + + +

Курсовий проект

Socialna pedagog ua mag 0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Socialna_pedagog_UA_mag_0.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you