Page 1

"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КНИГА ІЗ ФОНДУ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУБіП УКРАЇНИ"


Розділ II «МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" : в цьому розділі Вашій увазі представлено 16 екземплярів рідкісної книги.


631.3 П 276 Перельсъ Э. Руководство къ выбору и употребленію сельськохозяйственныхъ машинъ и орудій / Э. Перельсъ. Перельсъ. – [переводъ съ 6-го нъмецкого изданія]. изданія]. – Кіевъ: Кіевъ: Типографія Петра Барекато, Барекато, Крещатикъ, Крещатикъ, соб. соб. домь № 40, 1891. – 246 с.

В «Руководстве.. » автор характеризує Руководстве..» основні сільськогосподарські знаряддя та машини, машини, які були відомі на той час. час. Описує облаштування та поводження з машинами, машинами, а також дає рекомендації при виборі обладнання. обладнання. В передмові він пише «…В «…Въ каждой группъ этихъ машинъ я указалъ, указалъ, какъ на примъры, примъры, нъсколько машинъ самой совершенной конструкці конструкціи; эти машины и должны служить образцомъ на практикъ. практикъ. Цъны указаны по новъйшимъ прейскурантамъ фабрикантовъ; фабрикантовъ; онъ дадутъ покупателю возможность заранъе ръшить, ръшить, будетъ ли покупка изъстной машины при данныхъ услові условіяхъ выгодна, выгодна, или нъть» нъть».


631.3 М 382 Машины, Машины, приборы и снаряды для очистки, очистки, сортировки и сушки съмянъ : Международная выставка въ мартъ 1894 года / Императорское Вольное Экономическое Общество. Общество. – СПетербургъ: Петербургъ: Тип. Тип. В. Демакова, Демакова, Новый пер., пер., д. № 7, 1897. – 247 с. В 1891 році «Императорское Вольное Экономическое Общество» запропонувало влаштувати в С-Петербурзі міжнародну виставку сучасних знарядь для очистки та сортування зерна. Було запропоновано провести виставку зимою 1892-1893 рр., але поганий урожай 1892 року змусив комітет перенести виставку на зиму 1893-1894 рр. По кількості і різноманітності експонатів вона була масштабнішою за попередні: в ній брали участь 42 учасники, було представлено 123 машини та прилади. По країнах це мало такий вигляд: Росія – 23, Франція – 3, Германія – 9, Англія – 4, Голландія, Швеція, США – по 1 експонату. Всі машини були розподілені за 10-ма відділами. В кінці книги складений звіт про виставку та список нагород які отримали представлені фірми.


631.303 Г 718 Горячкинъ В. Очерки сельськохозяйственных машин и орудий / В. Грячкинъ. Грячкинъ. – С.-Перербургъ : Безплатное приложеніе приложеніе къ журналу «Хозяинъ» Хозяинъ», 1905. – январь, январь, Вып. ып. 1: Молотилки. Молотилки. – 188 с.

Відомий вчений того часу описує знаряддя для обмолоту зернових культур, культур, від найдавнішого ( молотьба ціпами, ціпами, ударами копит, копит, катками) катками) до більш сучасного. сучасного. Книга ілюстрована чорночорно-білими малюнками та схемами молотарок. молотарок. Представлена ціна обладнання. обладнання. Так для прикладу: прикладу: ручна молотарка коштувала 5050-75 р. а з 2 віялками 900900-1000 р. Цікавим є той факт, факт, що в книзі 1905 р., вже присутня бібліографія (Список використаної літератури, літератури, який включає 17 джерел російської та іноземної літератури). літератури).


631.3 Г 718 Горячкин В. П. Земледельческие машины и орудия / В. П. Горячкин. Горячкин. – М. : Книгоиздательство Студентов Петровской С.-Х. Академии, Академии, 1923. – 181 с.

Автор дає характеристику сільськогосподарському знаряддю того часу. часу. В 1 розділі розповідає про роботу живих двигунів (людини, людини, коня, коня, вола та верблюда). верблюда). В інших розділах розглядаються: розглядаються: деталі машин, машин, плуги, плуги, борони, борони, сіялки, сіялки, картоплекопачі, картоплекопачі, жатки, жатки, молотарки, молотарки, зерносушарки, зерносушарки, машини для приготування корму та ін. ін.


Дебу, Константин Ипполитович (1867-1942). Наукова діяльність Дебу К. І. надзвичайно різноманітна. різноманітна. Він був блискучим популяризатором сільськогосподарської техніки. техніки. Автором великої кількості статей для енциклопедичних видань (Словника БлокгаузаБлокгауза-Ефрона, Ефрона, енциклопедій Технічної та Російського сільського господарства), господарства), брошур та книжок по механізації сільського господарства. господарства. Активно працював в Імператорському сільськогосподарському музеї, музеї, де випробовувалася передова сільськогосподарська техніка що надходила з усього світу та видавалися рекомендації по її використанню та удосконаленню. удосконаленню. Деякі книги Дебу по сільськогосподарському машинобудуванню та сільськогосподарській технології витримали по 2-3 перевидання. перевидання. А деякі його переклади французьких авторів перевидаються до цього часу. часу. В бібліотеці НУБіП України збереглася серія книг цього видатного вченого того часу присвячені різним видам сільськогосподарських знарядь. знарядь.


631.3 Д-27 Дебу К. И. Корчевальные Корчевальные снаряды, снаряды, древовалы, древовалы, корнеръзы и плуги для лъсныхъ чищобь / К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, 1912. – Серия: Серия: Библі Библіотека сельскаго хозяина – 80 с.


631.3 Д-27 Дебу К. И. Соломоръзки и корнеръзки/ корнеръзки/ К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, 1913. – Серия: Серия: Библі Библіотека сельскаго хозяина. хозяина. – 68 с.


631.3 Д-26 Дебу К. И. Зерносушилки / К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, 1915. – Серия: Серия: СельскоСельско-хозяйственная библі библіотека. отека. – 182 с.


631.304 Д-27 Дебу К. И. Вътряные двигатели: двигатели: руководство и справочная книжка для хозяевъ практиковъ/ практиковъ/ К. И. Дебу // Библіотека хозяина. хозяина. - С-Петербургъ, Петербургъ, 1904. - № 44. – 80 с.


631.303 Д-27 Дебу К. И. Культиваторы Культиваторы / К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, 1912. – Серия: Серия: Библі Библіотека сельскаго хозяина – 56 с.


631.303 Д-26 Дебу К. И. Луговыя орудія/ орудія/ К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, 1912. – Серия: Серия: Библі Библіотека сельскаго хозяина – 64 с.


631.303 Д-26 Дебу К. И. Мотыги Мотыги,, пропашники, пропашники, полольники/ полольники/ К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, ~1912. – Серия: Серия: Садовая библі библіотека. отека. – 64 с.


631.303 Д-26 Дебу К. И. Молотилки для небольшихъ небольшихъ хозяйствъ / К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, ~1912. – Серия: Серия: СельскоСельско-хозяйственная библі библіотека. отека. – 112 с.


631.303 Д-26 Дебу К. И. Съялки. Съялки. Разбросный, Разбросный, рядовой и гнъздовой посъвъ / К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, ~1912. – Серия: Серия: Библі Библіотека сельскаго хозяина – 63 с.


631.303 Д-26 Дебу К. И. Руководство къ выбору и уходу за сельскохозяйстенными машинами и орудіями. орудіями. Машины Машины для уборки хлъбныхъ растеній / К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, ~1912. – Серия: Серия: СельскоСельско-хозяйственная библі библіотека. отека. – 207 с.


631.303 Д-26 Дебу К. И. Руководство къ выбору и уходу за сельскохозяйстенными машинами и орудіями. орудіями. Орудия и машины машины для уборки травы травы / К. И. Дебу. Дебу.- С-Петербургъ: Петербургъ: Издательство П. П. Сойкина, Сойкина, ~1912. – Серия: Серия: СельскоСельско-хозяйственная библі библіотека. отека. – 175 с.


Дякуємо за перегляд

Silske%20gospodarstvo  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u78/silske%20gospodarstvo.pdf