Page 1

Наукові публікації: Монографії: 1. Комплекснаагроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України : монографія / [ Рідей Н. М., Паламарчук С. П., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Горбатенко А. А., Рибалко Ю. В.] ; заред. Н. М. Рідей. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – Ч. 1: Великоснітинське навчальнодослідне господарствоім. О.В.Музиченка.– 182 с. 2. Комплексна агроекологічна оцінказемельВП НУБіПУкраїни: монографія / [ Рідей Н. М., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Горбатенко А. А.] ; заредН . . М. Рідей. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – Ч. 2: Агрономічна дослідна станція .– 116 с. Навчальні посібники: 3. Екологічнаоцінкаагробіоценозів: теорія, методика, практика / Рідей Н. М., Строкаль В.П., Рибалко Ю.В. – ХерсонВидавництво : Олді- плюс,2011. – 568 с. Наукові статті (фахові) (всього - 10): 4. Environmental Assessment of Agro Ecosystems - Ukrainian’s experience / N. Ridei, V. Strokal and D. Shofolov // The international conference on ’Land Quality and Land Use Information in the European Union’ was held on 26-27 May 2011 in Keszthely, Hungary. – 2011, pp. 267-279 5. Regulation of ecological-agro-chemical passportization of land in Ukraine / Vita Strokal, Nataliya Ridei // Proceedings International conference “100 Years Bulgarian soil science”, 16-20 may 2011, Sofia, pp. 400-404 6. Критериальные особенности агроэкологической оценки земель для выращивания овощныхи зеленныхкультур/ Ридей Н. М., Строкаль В. П. // Сборник статейІІІ Международной научно-практическойконференциипреподавателей,молодыхученых, аспирантови студентов «Инновационные процессы в АПК», посвященной 50-летиюобразования аграрного факультета РУДН, Москва,13-15 апреля2011 г. – М.: РУДН, 2011. – С.198-200

Тези та матеріали доповідей (всього - 15): 7. Необхідність проведення агроекологічної оцінки земель для одержання високоякісної продукції олійних культур / Строкаль В. П. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування», 10-11 травня 2011 року – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 218-220 8. Агроекологічна оцінка показників ґрунтового покриву / Сулима О. А., Строкаль В. П., Рідей Н. М. // Тези VІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», 23-25 березня 2011 року. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 116

/Pyblikacii_Strokal  
/Pyblikacii_Strokal  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblikacii_Strokal.doc

Advertisement