Page 1

Монографії: 1. Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України : монографія / [Рідей Н. М., Паламарчук С. П., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Горбатенко А. А., Рибалко Ю. В.] ; за ред. Н. М. Рідей. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – Ч. 1: Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка. – 182 с. 2. Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України : монографія / [Рідей Н. М., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Горбатенко А. А.] ; за ред. Н. М. Рідей. – Херсон : Олдіплюс, 2009. – Ч. 2: Агрономічна дослідна станція. – 116 с. 3. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: монографія / Н.Рідей; за заг. ред. академіка Д.О. Мельничука. – Київ: Олді-плюс, 2011. – 558 с. Навчальні посібники: 4. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика / Рідей Н. М., Строкаль В.П., Рибалко Ю.В. – Херсон: Видавництво Олді - плюс, 2011. – 568 с. 5. Екологічні проблеми землеробства / І.Д.Примак, Ю.П.Манько, Рідей Н.М. та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 456с. Наукові статті (фахові): 6. Environmental Assessment of Agro Ecosystems - Ukrainian’s experience / N. Ridei, V. Strokal and D. Shofolov // The international conference on ’Land Quality and Land Use Information in the European Union’ was held on 26-27 May 2011 in Keszthely, Hungary. – 2011, pp. 267-279 7. Regulation of ecological-agro-chemical passportization of land in Ukraine / Vita Strokal, Nataliya Ridei // Proceedings International conference “100 Years Bulgarian soil science”, 16-20 may 2011, Sofia, pp. 400-404

8. Європейський простір вищої освіти в новому десятилітті: передумови і напрямки розвитку / Рідей Н.М., Рибалко Ю.В., Хітренко Т.Ф.// Вища освіта України – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» Додаток 4 Том І, 2010. - С.440-453 9. Аналіз правового регулювання і стандартизації при впровадженні екологічного менеджменту в Україні / Рідей Н.М., Шофолов Д.Л., Кучеренко Ю.А. // Журнал "Освіта і управління" Том 13 №2-3, 2010. - С. 112-131 10. Управління педагогічною інноватикою: освітою для сталого розвитку / Рідей Н.М. // Харківський інститут ДУ // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. - №2 (38) - с. 137-145

11. Організація міжнародного магістерського курсу European work-shop програми «Вчення про довкілля» в Університетах-партнерах /Рідей Н. М. //Журнал "Освіта і управління" том 13, №1, 2010 С. 90–101

/Pyblikacii_Ridei  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblikacii_Ridei.doc

/Pyblikacii_Ridei  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblikacii_Ridei.doc

Advertisement