Page 1

1. Макаренко Н.А., РакоїдО.О., ПалапаН.В., Сахарчук Р.П. Особливості моніторингу земель України, підданих опустелюванню та деградації // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Зрошуване землеробство”(випуск46). – Херсон:Айлант,2006. – С.25–28. 2. Оцінкапридатності сільськогосподарських угідьвимогам спеціальних сировинних зон. Методичні рекомендації. // Н.А.Макаренко, М.В.Козлов, О.О.Ракоїдтаін.; Заред.акад.О.І. Фурдичка.– К.: Логос,2006. – 20 с. 3. Агроекологічнаоцінка відповідності сільськогосподарських підприємств вимогам органічного агровиробництва. Методичні рекомендації / Н.А. Макаренко, О.О.Ракоїд, В.А.Жилкін, В.В.Макаренко та ін..; Заред.д.с.-г.н. Н.А. Макаренко.– К., Логос,2007. – 37 с. 4. Методичнірекомендації з наданнястатусуспеціальної сировинної зони та контролю за її використанням / Н.А. Макаренко, О.О. Ракоїд, В.І. Бондарьтаін. Заред.академікаУААНО.І.Фурдичка.– К.: Логос,2007. – 35 с. 5. Національнадоповідьщодо впровадження в Україні Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням // Н.А. Макаренко, О.О. Ракоїд, Р.П. Сахарчук та ін. За ред. Ю.Т. Колмаза, Н.А. Макаренко.– К.: Фітосоціоцентр,2007. – 54 с. 6. Концепція програмиНаціональна „ системаоблікуемісіїпарникових газів внаслідок сільськогосподарської діяльності” відповідно Рамкової конвенції ООНпро зміну кліматута Кіотськогопротоколу(2008–2012 рр.) / О.І. Фурдичко,Н.А. Макаренко,О.О.Ракоїдтаін. – К.: Логос,2007. – 13 с. 7. Фурдичко О.І., Макаренко Н.А., РакоїдО.О., Вдовиченко А.В. Науково методичні засади створення та експлуатації спеціальних сировинних зон // Агроекологічнийжурнал.– 2008. – №2. – С. 5–10. 8. Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінкиземель сільськогосподарськогопризначення/ Заред.О.О.Ракоїд.– К.: Логос,2008. – 51с. 9. Національнасистемаобліку емісії парниковихгазів землями сільськогосподарськогопризначення (методичні засади). / Фурдичко О.І., МакаренкоН.А., РакоїдО.О.таін. – К.: Логос,2008. – 55 с. 10. РакоїдО.О. Кліматичніаспектиформування процесівдеградації та опустелюванняземель// Агроекологічнийжурнал(Спеціальнийвипуск). – червень,2009. –С. 278–281.


11. Екологобезпечне використанняземель сільськогосподарського призначенняКиївської області (методичні рекомендації) / Н.А.Макаренко, О.О.Ракоїд, Р.П.Сахарчукта інші. За ред. акад. НААНО.І. Фурдичка– К., ТОВ „АграрМедіаГруп”, 2010. – 61 с. 12. Шляхизменшеннянегативного впливуопустелювання на землі сільськогосподарського призначення України в контексті зміни клімату. Рекомендації / Н.А.Макаренко,О.О.Ракоїд, Р.П.Сахарчук, Л.П. Дзюбата інші. – К., ТОВ„АграрМедіаГруп”, 2010. – 38 с. 13. МакаренкоН.А., Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П., Дзюба Л.П. Екологобезпечне використання земель сільськогосподарського призначенняв умовахзміни клімату// Національнаекологічнаполітикав контексті європейської інтеграції України: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (Київ, 27 жовтня 2010 р.). – К.: Центр екологічноїосвітитаінформації, 2010. – С. 134–138. 14. Ракоїд О.О., СахарчукР.П., Дзюба Л.П. Шляхи забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів агросфери України // Природноресурснийпотенціалзбалансованого (сталого)розвиткуУкраїни: Матеріалиміжнародноїнауковопрактичноїконференції (Київ, 19–20квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центрекологічної освітитаінформації , 2011. – Т.1. – С. 77–81. 15. ДСТУ7244:2011 Якістьґрунту. Спеціальнісировиннізони. Загальні вимоги

/Pyblikacii_rakoid  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Pyblikacii_rakoid.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you