Page 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-5 жовтня 2012

Київ 2012

1


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: Голова: Д.О. Мельничук – ректор Національного університету біоресурсів природокористування України, академік НАНУ і НААНУ, д.б.н., професор.

і

Співголови: М.А. Хвесик - Директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», академік НААНУ, д.е.н., професор. В.І. Курило – директор ННІ земельних ресурсів та правознавства, д.ю.н., професор; Й.М. Дорош – директор ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Держземагенства України», д.е.н; О.С. Дорош – декан факультету землевпорядкування, к.е.н., доцент. Члени оргкомітету: Д.С. Добряк – завідувач кафедри управління земельними ресурсами, чл.-кор. НААНУ, д.е.н., професор; І.П. Ковальчук – завідувач кафедри геодезії та картографії, д.геогр.н., професор; Г.К. Лоїк – завідувач кафедри земельного кадастру, к.е.н., професор; Ш.І. Ібатуллін – завідувач відділу сталого землекористування ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», д.е.н., доцент; А.Г. Мартин – в.о. завідувача кафедри землевпорядного проектування, к.е.н., доцент; І.П. Купріянчик – заступник декана факультету землевпорядкування, к.е.н; М.П. Стецюк – перший заступник директора ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Держземагенства України», к.е.н. Наукові секретарі: Н.В. Ісаченко – доцент кафедри земельного кадастру, к.е.н.; Є.В. Бутенко – доцент кафедри управління земельними ресурсами, к.е.н.

2


Організаційний комітет щиро вітає учасників конференції та науковців, які надіслали матеріали для друку та беруть безпосередню участь у ній!

Графік роботи ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Земельні ресурси і земельні відносини: стан, проблеми реформування, перспективи оптимізації”:

4 жовтня 2012 року Приїзд учасників Реєстрація учасників конференції, ознайомлення з роботою кафедр Пленарне засідання (частина І) Кава-брейк Пленарне засідання (частина ІІ) Святковий обід

5 жовтня 2012 року Робота по секціях Від’їзд учасників

830-900 900-1000 1000-1200 1200-1215 1215-1430 1430-1600

900-1200 з 1200

Регламент: Доповідь на пленарному засіданні Доповідь на секційному засіданні Виступи при обговоренні

3

до 15 хв. до 10 хв. до 5 хв.


Пленарне засідання Частина І Білоус А.М. – привітання учасників конференції; Курило В.І – вступне слово; Хвесик М.А. Національна парадигма сталого розвитку України: проблеми та перспективи реалізації; Добряк Д.С. Наукові підходи щодо відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва спричиненими обмеженнями, обтяженнями землекористування; Дорош Й. М. Землеустрій як основний механізм формування земельних відносин в умовах трансформаіційної економіки; Ібатуллін Ш.І. Наукові засади еколого-економічного обґрунтування упорядкування угідь аграрних формувань на сучасному етапі земельних відносин в Україні; Тарнапольський А.В. Підготовка даних для державного земельного кадастру; Єрмаков О.Ю. Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств; Ковальчук І.П. Проблемні питання досліджень ярів та лінійної ерозії в Україні. Частина ІІ Мартин А.Г. Розвиток земельних відносин в Україні у середньостроковій перспективі; Лицур І.М. Проблеми в обліку лісового фонду в Україні та його зіставність з державним земельним кадастром; Єрмоленко В.М. Актуальні проблеми земельного права; Євсюков Т.О. Проблеми обліку особливо цінних земель в Україні; Лоїк Г.К. Особливості функціонального зонування і раціонального використання земель при оновленні генеральних планів сіл агропромислового типу; Сакал О.В. Капіталізація екосистемних ефектів земель лісогосподарського призначення; Дорош О.С. Оптимізація функціонування системи «місто-приміська зона» столичної моноцентричної агломерації; Степенко О.В. Удосконалення методичних засад експертної грошової оцінки земельних ресурсів з використанням нейромережевого моделювання; Богданець В. А. Моніторинг стану земельних ресурсів дельтоподібних утворень каскаду водосховищ річки Дніпро засобами геоінформаційних систем; Копайгора Богданна Розробка еколого-економічної моделі землекористування у водоохоронних зонах і прибережних захисних смугах (на прикладі Обухівського району Київської області)

4


СЕКЦІЯ 1 ЗЕМЛЕУСТРІЙ. ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЦТВО. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ Дорош О. С. Сутність та поняття територіального планування землекористування в Україні Лоїк Г.К., Рафальська Л.П. Особливості функціонального зонування і раціонального використання земель при оновленні генеральних планів сіл агропромислового типу Прядка Т.М., Корбут Т.С. Основи планування розвитку територій Тихенко Р.В., Колесник А.М. Землеустрій як наукова основа екологобезпечного використання і охорони земельних ресурсів Ісаченко Н.В. Деякі особливості містобудівного зонування Куліш Т.М. Оптимізація сільськогосподарського землекористування на місцевому рівні. Кузін Н.В. Актуальні проблеми землевпорядного виробництва Іванюта О.О. Особливості моніторингу навчальних досягнень майбутніх фахівців у системі професійної освіти Свиридова Л.А. Функції держави і управлінні земельними ресурсами СЕКЦІЯ 2 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР Третяк А. М. Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації земельних активів Назаренко Н.М., Ляш О.С. Вдосконалення земельної інформаційної системи Назаренко Н.М., Литвин І.А. Розробка ГІС нормативної грошової оцінки земельних ділянок Жук О.П., Жила І.А. Аналіз соціальних і економічних наслідків встановлення (зміни) меж населених пунктів СЕКЦІЯ 3 МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ Будзяк В.М., Будзяк О.С. Стратегія раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу Сохнич А.Я., Котикова О.І. Сталий розвиток землекористування; 5


Курило В.І., Світличний О.П. Сучасна парадигма діяльності публічної влади у сфері контролю за використанням та охороню земельних ресурсів; Барвінський А. В. Грунтово-фізико-хімічні фактори підвищення продуктивності земель в Поліських агроландшафтах Бутенко Є.В., Погоріла Ю.М. Застосування дистанційних методів зондування землі для виявлення та мінімізації наслідків деградіційних процесів Бутенко Є.В., Харитоненко Р.А. Динаміка розвитку ерозійних процесів та їхня еколого-економічна оцінка Москаленко А.А. Обгрунтування розробки системи геоінформаційного моніторингу якості земель сільськогосподарського призначення Кохан С.С. Особливості попереднього і тематичного оброблення аерокосмічних даних при дослідженні агроресурсів Дейнега М.А. До питання про розмежування понять меліорація, рекультивація та консервація земель Шквир І.М. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи моніторингу земель Галайдюк Л.Ю. Порядок проведення перевірок суб’єктами ветеринарного контролю та нагляду фермерських господарств Горбатюк О.Д. Формування екологобезпечного землекористування в умовах підвищеної ерозійної небезпеки Матвійчук О.В. Проблеми використання та охорони земель історико-культурного призначення

6


СЕКЦІЯ 4 РИНОК ЗЕМЕЛЬ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА. ОЦІНКА ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА Тихенко Р.В., Федоренко А.М. Особливості грошової оцінки земель та її інформаційне забезпечення в Україні Чумаченко О.М., Лебедєва А.О. Нормативно-правове забезпечення проведення грошової оцінки земель Паламарчук Л.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення: зарубіжний досвід і перспективи для України Жук О.П., Шевченко О.В. Теоретичні основи створення ринку земельних ділянок та його інфраструктура

СЕКЦІЯ 5 ІПОТЕКА ЗЕМЕЛЬ, ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬ ТА ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ Єрмаков О.Ю., Богач Л.В. Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств Бавровська Н.М., Боришкевич О.В. Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин Величко О.В. Організаційно-економічні засади формування орендних земельних відносин в умовах ринкових трансформацій Тонковид Т.В. Напрямки вдосконалення системи державного регулювання аграрного сектора економіки СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Другак В.М. Методичні засади формування екологічно-безпечного землекористування в системі ринкових суспільних інтересів Ковальчук І.П., Хінцінська К.О. Проблемні питання аналізу впливу трансформаційних процесів на використання земельно-ресурсного потенціалу адміністративного району Попов А.С. Фрагментація земель: поняття, зміст, переваги та недоліки Барвінський А.В. Еколого-технологічні проблеми забезпечення сталості сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах Чумаченко О.М., Куліченко Ю.О. Вплив лісонасаджень на екологічну стабільність агроландшафтів Гулак О.В., Стоцька Л.А. Окремі питання державного управління в екологічній галузі 7


Кустовська О.В. Колсантингова діяльність в аграрному секторі економіки України Купріянчик І.П. Проблеми екологобезпечного землекористування в сучасних умовах Степасюк Л.М. Ефективність використання земельного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Литвиненко В.С. Розвиток інститутів земельних відносин та їх вплив на трансакційні витрати Колісник Г.М. Підходи щодо еколого-економічної оцінки трансформації сільськогосподарського землекористування.

8

Prog_conf_04-10-12  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u31/Prog_conf_04-10-12.pdf

Prog_conf_04-10-12  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u31/Prog_conf_04-10-12.pdf

Advertisement