Page 1

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор НДІ здоров’я тварин ННІ ВМЯБПТ, д.вет. н., професор __________________ Засєкін Д.А. «21» січня 2013 року ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З БІОЕТИКИ НДІ здоров’я тварин НУБіП України 1.

2.

3.

4.

1. Загальні положення Комісія з питань біоетики (далі - “Комісія”) при Національному Університеті біоресурсів і природокористування України створена для контролю та аналізу роботи з лабораторними, домашніми, сільськогосподарськими та декоративними тваринами (далі – «тваринами») щодо гуманного поводження з ними та їх раціонального використання в експериментальних та інших наукових цілях. Комісія діє в рамках Статуту НУБіП України, керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рекомендаціями ЮНЕСКО, Всесвітньої організації охорони здоров‘я та інших організацій системи ООН і Ради Європи, Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях, Комісії з питань біоетики при Кабінеті Міністрів України, Комітету з біоетики при Президії АМН України, а також цим Положенням. Рішення та рекомендації Комісії розповсюджуються на всі підрозділи структури ННІ ВМЯБПТ, в яких проводиться робота із використанням тварин в наукових дослідженнях, доклінічних випробуваннях, дисертаційних роботах та учбових цілях. Виконання Комісією своїх функцій забезпечується дирекцією ННІ ВМЯБПТ НУБіП України шляхом надання доступу до відповідних планів, матеріалів і звітів досліджень, допоміжних матеріалів, а також проведення спеціальної підготовки членів Комісії. 2. Склад Комісії

2.1. Комісія з біоетики призначається директором НДІ здоров’я тварин ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва НУБіП України 2.2 До складу Комісії входить не менше 3 осіб, серед яких в обов‘язковому порядку: - доктор ветеринарних наук, що має досвід роботи з питань утримання, догляду, годівлі та експлуатації тварин; - (кандидат) доктор ветеринарних наук, що має досвід роботи в клінічній практиці.


3. Компетенція Комісії 3.1 Комісія має право вирішувати питання, пов‘язані з проведенням в ННІ ВМЯБПТ всіх видів робіт з тваринами (утримання, використання в наукових дослідженнях, доклінічних випробуваннях, дисертаційних роботах, учбових цілях) стосовно гуманного поводження з ними та їх раціонального використання. 3.2 До компетенції Комісії входять:  контроль та оцінка наукових та навчальних програм роботи з тваринами стосовно їх гуманного утримання та використання;  отримання в установленому порядку матеріалів планування експериментальних досліджень з використанням тварин;  інспекція приміщень, в яких здійснюються роботи з тваринами в інституті;  оцінка відповідності ступеню підготовки персоналу, що працює з тваринами процедурам, які виконуються;  розгляд проблем, пов‘язаних з доглядом та використанням тварин. 3.3 Комісія має право не рекомендувати до затвердження проблемною радою НДІ здоров’я тварин планів і звітів, якщо в процесі їх експертизи встановлено порушення принципів гуманного поводження з тваринами або використання неадекватних моделей та методів досліджень. 3.4 Комісія має право вимагати внесення змін та/чи доповнень до планів експериментальних досліджень з метою попередження можливого ризику для експериментальних тварин. 3.5 Комісія має право призупинити або припинити роботу з тваринами у випадку суттєвого порушення норм гуманного поводження з ними. 3.6 Комісія уповноважена:  захищати права та інтереси дослідників;  забезпечувати етичну та морально-правову оцінку матеріалів клінічних та доклінічних випробувань на тваринах та біологічному матеріалі. 4. Функції комісії з біоетики 4.1 Комісія несе відповідальність за біоетичну експертизу заявок експериментальних досліджень, які плануються, щодо їх відповідності принципам і нормам біоетики . 4.2 Комісія зобов‘язана здійснювати незалежну експертизу дисертаційних робіт, наукових статей та інших документів, що містять дослідження проведені на тваринах, та за результатами розгляду приймати наступні рішення:  давати позитивний висновок про біотичну експертизу;  вимагати внесення змін та (чи) доповнень, необхідних для затвердження позитивного висновку біотичної експертизи;  давати негативний висновок про біотичну експертизу.


4.3 Розробляти правила проведення і критерії допустимості досліджень на тваринах на основі існуючих нормативних документів, а також міжнародних рекомендацій. 4.4 Здійснювати контроль за дотриманням міжнародних правил проведення експериментів на тваринах. 4.5 Консультувати співробітників НУБіП України з питань біоетики, наукова діяльність яких пов’язана з використанням тварин. 5. Регламент роботи Комісії 5.1 Формою роботи Комісії є засідання. 5.2 Комісія проводить засідання по мірі необхідності в закритій формі з дотриманням кворуму. 5.2 Порядок денний засідання Комісії визначається головою Комісії з урахуванням пропозицій членів Комісії. a. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням, а за необхідності – таємним. b. Поточні результати роботи Комісії оформляються у вигляді висновку і доводяться до замовника протягом одного тижня після ухвалення рішення. c. Результати роботи Комісії оформляються як протоколи засідань і зберігаються в архіві. 6. Заключні положення 6.1 При необхідності внесення змін та доповнень в дане Положення вони розглядаються та схвалюються на засіданні Комісії та затверджуються на засіданні проблемної ради НДІ здоров’я тварин. 6.2 У випадку припинення виконання робіт з тваринами в університеті, наказом адміністративної особи здійснюється розпуск Комісії. 6.3 В разі необхідності до складу комісії можуть бути введені тимчасово або постійно особи, що працюють в інших організаціях з захисту тварин від жорстокого поводження. Положення про комісію з біоетики НДІ здоров’я тварин НУБіП України розглянуто та затверджено на проблемній раді НДІ здоров’я тварин, протокол № від 21 січня 2013 року.

polozennja%20kom%20bioetyka  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u30/polozennja%20kom%20bioetyka.pdf

Advertisement