Page 1

СПИСОК наукових та навчально-методичних праць Піскунової Лариси Едуардівни, к.с.г.н, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності І. Наукові та науково-методичні статті 1. Піскунова Л.Е. Екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в умовах Лісостепу України./ Піскунова Л.Е. // Науковий вісник НАУ. – 2006. – Вип. 95.ч2 – С. 147 – 157. 2. Піскунова Л.Е. Особливості викладання нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів ОКР «Бакалавр Національного аграрного університету». /Піскунова Л.Е., Прилипко В.А. // Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті – нова парадигма: матеріали І міжнародної науково-методичної конференції (м. Миколаїв, 2729.09.2007р.) / Націон. ун-т кораблебудування імені адм. Макарова. – 2007. – С. 39 – 41. 3. Піскунова Л.Е. Зростання техногенної дії електричного поля на організм людини./ Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції. (м. Київ, 15-16.03.2007р.) Націон. авіаційний у-т. – 2007. – С.166-167. 4. Піскунова Л.Е. Порівняльна характеристика статистичних оцінок небезпечних та шкідливих факторів довкілля студентами Національного аграрного університету. / Піскунова Л.Е. // Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 125. – С. 111 – 115. 5. Піскунова Л.Е. Аспекти викладання нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів ОКР «Бакалавр» Національного університету біоресурсів і природокористування. /Піскунова Л.Е., Прилипко В.А. // Особливості організації начально-виховного процесу підготовки фахівців за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: матеріали навчально-методичного семінару (м. Херсон, 17-19.09.2009р.)/ Херсонський держ. аграрний у-т. – 2009. – С. 125 – 130. 6. Піскунова Л.Е. Вивчення мікробіологічної діяльності ґрунту при вирощуванні зернових культур за різними технологіями умовах Лісостепу України. / Піскунова Л.Е. // Наукові доповіді НУБіП України. – 2011. – №2 (24). – С. 111–115. //www.nbuv.gov.ua/ e-journals/nd/ 2011_2/11ple.pdf 7. Піскунова Л.Е. Вплив елементів вирощування на продуктивність тритикале ярого у правобережному Лісостепу. / Єгупова Т.В., Романюк П.В., Піскунова Л.Е. // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» – 2011. – Вип. 1-2. – С. 95 – 102. 8. Піскунова Л.Е. Екотоксикологічна характеристика застосування Раксілу при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в умовах


Лісостепу України. / Піскунова Л.Е. // Науковий вісник НУБіП України – 2011. – Вип. 162 (част.1), Серія «Агрономія». – С. 100 – 104. Навчально-методичні роботи 1. Піскунова Л.Е. „Безпека життєдіяльності” Методичні рекомендації для практичного вивчення дисципліни для студентів ОКР „Бакалавр” вищих навчальних закладів аграрної освіти. / Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. – Методичні рекомендації. К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 100 с. 2. Піскунова Л.Е. Забезпечення соціальної, природної та технологічної безпеки. Методичні рекомендації до практичного вивчення дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» освітнього напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»./ Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. – Методичні рекомендації. К.: НАУ, 2007. – 26 с. 3. Піскунова Л.Е. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Безпека життєдіяльності та завдання для виконання самостійної й контрольної робіт студентами денної та заочної форми навчання лісогосподарського факультету за спеціальностями “Лісове господарство”, “Технологія деревообробки”, „Садово - паркове господарство”. / Піскунова Л.Е., Прилипко В. А. – Методичні рекомендації. К.: НАУ, 2007. – 26 с. 4. Піскунова Л.Е. Стратегія сталого розвитку. / Прилипко В.А., Боголюбов В.М., Піскунова Л.Е. – Навчальний посібник. К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 264 с. 5. Піскунова Л.Е. „Безпека життєдіяльності”. Методичні рекомендації для практичного вивчення дисципліни для студентів ОКР „Бакалавр” вищих навчальних закладів аграрної освіти (друге видання). / Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. – Методичні рекомендації. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 104 с. 6. Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності. / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. – Навчальний посібник. К.: ДІА, 2008. – 364 с. (Гриф МАП, лист18-128-13/750 від 11.06.2009) 7. Піскунова Л.Е. Методичні вказівки до вивчення дисципліни безпека життєдіяльності та завдання для виконання самостійної й контрольної робіт студентами денної та заочної форми навчання економмічного факультету за спеціальностями: „Менеджмент організації”; „Менеджмент ЗЕД”; „Маркетинг”; „Економічна кібернетика”/ Піскунова Л.Е. Прилипко В.А. – Методичні рекомендації. К.: НУБіП України, 2010. – 76с. 8. Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності. (друге видання). / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. – Навчальний посібник. К.: ДІА, 2010. – 358с. 9. Піскунова Л.Е. Валеологія. / Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. Навчально-методичний посібник. К.: ТОВ ДІА, 2011. – 80с.


10. Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності. / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Підручник. К.: ДІА, 2011. – 284с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, лист 1/11-4540 від 03.06.2011). Піскунова Л. Список завіряю: Завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, професор

В. Гайченко

/Piskynova  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Piskynova.doc

Advertisement