Page 1

Àâòîðñüê³ ñâ³äîöòâà òà ïàòåíòè 479. À.c. 1125305/ 30-15 ÑÑÑÐ, ÌÊÏ À-23 Ê. Ñïîñîá ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ïòèöû / Ãóëûé Ì.Ô., Âàñèëåíêî Ä.ß., Ìåëüíè÷óê Ä.À.(ÑÑÑÐ). — ¹ 210646; Çàÿâ. 09. 01. 67; Îïóáë. 06.11. 1968. — Áþë. ¹ 6. 480. À.c. 1017335 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ À 61 Ê 33/ 10. Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ðàñòâîðà áèêàðáîíàòà íàòðèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ àöèäîçà / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ñêîðèê Ë.Â., Äóáèöêèé À.Å. (ÑÑÑÐ). — ¹ 3220478; Çàÿâ.25.05.81; Îïóáë. 15.05.83; Áþë. ¹ 18. 481. À.c. 1453652 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ4 À61 Â10/00. Ñïîñîá äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïàðàìåòðîâ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé êðîâè ó íîâîðîæäåííûõ òåëÿò / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ëþáåöêàÿ Ò.Â. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4098865/30 — 15; Çàÿâ. 30.05.86; Îïóáë. ÄÑÏ. 482. À.c. 1289440 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ4 À23 Ñ17/00; 7/00; À61Ê 37/22. Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ôîñôîëèïèäîâ / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ëèøêî Â.Ê., Ñòåôàíîâ À.Â., Êèðèëåíêî Â.Í., Æóðàâñêèé Í.È., Ñêîðèê Ë.Â. (ÑÑÑÐ). — ¹ 3846599/3113; Çàÿâ. 23.01.85; Îïóáë. 15.02.87, Áþë. ¹ 6. 483. À.c. 1314269 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ À 1 G 01 33/48 . Ñïîñîá äèàãíîñòèêè ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ñàõàð÷óê È.Ä., Äåíèñåíêî Ã.Ò. (ÑÑÑÐ). — ¹3935849/ 280-14; Çàÿâ.22.07.85; Îïóáë.30.05.87, Áþë. ¹ 20. 484. À.c. 1453652 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ4 À61 Â10/00. Ñïîñîá äèàãíîñòèêè êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî ðàâíîâåñèÿ êðîâè íîâîðîæäåííûõ òåëÿò / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ëþáåöêàÿ Ò.Â. (ÑÑÑÐ).- ¹ 4098865/15; Çàÿâ. 30.05.86; ÄÑÏ. 485. À.c. 1412790 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ4 À61 Ê33/10. Ñïîñîá êîððåêöèè àöèäîçà â îðãàíèçìå áîëüíûõ íîâîðîæäåííûõ òåëÿò / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ìàëüêî Â.À., Ëþáåöêàÿ Ò.Â., Òèùåíêî Ã.Í. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4121080/30-15; Çàÿâ. 23.06.86; Îïóáë. 30.07.88, Áþë. ¹ 28. 486. À.c. 1412786 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ4 À61 Ê6/00. Ñïîñîá ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêà êàðèåñà çóáîâ / Ðóäåíêî Ì.Ì., Ïàõîìîâà Â.À., Ïóòèíöåâ Í.È., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Æàëîáà À.Í. (ÑÑÑÐ). — ¹ 401830/28-14; Çàÿâ.19.12.85;


Îïóáë. 30.07.88, Áþë. ¹ 28.-38 ñ. 487. À.c. 1399807 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ4 G09 Â23/28. Ñïîñîá ìîäåëèðîâàíèÿ ïàðàäîíòèòà / Ïàõîìîâà Â.À., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Æóðàâñêèé Í.È., Êðþêîâà Ã.Í., Ïàõîìîâà Î.Î. (ÑÑÑÐ). — ¹ 3901065/28-14; Çàÿâ. 23.05.85; Îïóáë. 30.05.88, Áþë. ¹ 20. — 226 ñ. 488. À.c. 1517906 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ4 À23 Ê1/175. Áóôåðíàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà äëÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà / Êåáêî Â.Ã., Êàíäûáà Â.Í., Ìàìàåíêî À.Ì., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ãóëûé Ì.Ô., Ìîë÷àíîâ À.È., ×åìîëîñîâà Ë.Ô. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4256847/30-15; Çàÿâ. 4.06.87; Îïóáë. 30.10.89, Áþë. ¹ 40. 489. À.c. 1544330 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À01 Ê67/04. Ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ äóáîâîãî øåëêîïðÿäà / Ìîðîç Í.Ñ., Õîëîäîâà Þ.Ä., Ìåëüíè÷óê Ä.À. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4429145/31-15; Çàÿâ. 24.05.88; Îïóáë. 23.02.90. Áþë. ¹ 7. 490. À.c. 1591983 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À61 Ê31/195, 33/00. Ñïîñîá ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî àëêîãîëèçìà / Ãóëûé Ì.Ô., Ñèíèöêèé Â.Í., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ñòîãíèé Í.À., Ðåâåíêî À.Ä., Óøåðåíêî Ë.Ñ., Ïå÷åíîâà Ò.Í., Âîëîäèíà Ò.Ò., Ñóøêîâà Â.Â., Øåâöîâà Í.Ô., Ãóëàÿ Í.Ì., Âîëêîâ Ã.Ë., Âûñîöêèé Ì.Â., Èâàíåíêî Ô.Â. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4365825/30-14; Çàÿâ.18.01.88; Îïóáë. 15.09.90, Áþë. ¹ 34. 491. À.c. 1690736 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À01 N1/02. Ñïîñîá êðèîêîíñåðâàöèè ñïåðìû / Ãóëàÿ Í.Ì., Âîëêîâ Ã.Ë., Âûñîöêèé Ì.Â., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Èâàíåíêî Ô.Â. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4221514/15; Çàÿâ. 1.04.87; Îïóáë. 15.11.91, Áþë. ¹ 42. 492. À.c. 1697816 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À61 Ê33/10. Ñïîñîá ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîôèëàêòèêè íåêîìïåíñèðîâàííîãî ìîëî÷íî-êèñëîãî àöèäîçà ïðè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå / Âåðáèöêèé Î.Í., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Êàëèíñêèé Ì.È., Ñêîðèê Ë.Â. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4484482/14; Çàÿâ. 20.09.88; Îïóáë. 15.12.91, Áþë. ¹ 46. 493. À.c. 1741172 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 G09 Â23/28. Ñïîñîá àäàïòàöèè ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì / Âåðáèöêèé Î.Í., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Êàëèíñêèé Ì.È., Ñêîðèê Ë.Â., Îñèïåíêî À.À. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4732536/14; Çàÿâ. 24.08.89; Îïóáë. 15.06.92, Áþë. ¹ 22. 494. À.c. 1722465 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À61810/00. Ñïîñîá äèàãíîñòèêè ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà êóð / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ïåòðóíü Ë.Ì., Òèùåíêî Ã.Í. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4775178/15; Çàÿâ. 26.12.89; Îïóáë. 30.03.92, Áþë. ¹ 12.


495. À.c. 1722500 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À61 Ê33/10. Ñïîñîá êîððåêöèè àöèäîçà ó êóð / Ïåòðóíü Ë.Ì., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Òèùåíêî Ã.Í. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4775355/15; Çàÿâ. 27.12.89; Îïóáë. 30.03.92, Áþë. ¹ 12. 496. À.c. 1722501 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À61 Ê33/10. Ñïîñîá ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèå àöèäîçà ó êóð / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ïåòðóíü Ë.Ì., Òèùåíêî Ã.Í., Êîðîâèíà Í.Ñ.(ÑÑÑÐ). — ¹ 4775423/15; Çàÿâ. 29.12.89; Îïóáë. 30.03.92, Áþë. ¹ 12. 497. À.c. 1722468 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À61 Â10/00. Ñïîñîá äèàãíîñòèêè ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà êóð / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ïåòðóíü Ë.Ì., Òèùåíêî Ã.Í. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4801508/15; Çàÿâ. 27.12.89; Îïóáë. 30.03.92, Áþë. ¹ 12. 498. À.c. 1722467 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À 61  10/00, À61 Ê33/10. Ñïîñîá êîððåêöèè àöèäîçà ó êóð / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ïåòðóíü Ë.Ì., Òèùåíêî Ã.Í. (ÑÑÑÐ) — ¹ 4801461/15; Çàÿâ. 26.12.89; Îïóáë. 30.03.92, Áþë. ¹ 12. 499. À.c. 1761098 ÑÑÑÐ, ÌÏÊ5 À 23 Ê1/16, 1/18. Ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ íîâîðîæäåííûõ òåëÿò / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ëóùèê À.À., Ëþáåöêàÿ Ò.Â. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4828611/15; Çàÿâ. 24.05.90; Îïóáë. 15.09.92, Áþë. ¹ 34. 500. À.c. 1819143 ÑÑÑÐ, ÌÏÊ5 À23 Ê1/16. Ñïîñîá áàëàíñèðîâàíèÿ ðàöèîíîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïî ìàãíèþ è ñåðå / Êåáêî Â.Ã., Ìàìàåíêî À.Ì., Êàíäûáà Â.Í., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Âîâê Ä.Ì., Ìàëüêî Â.À., Ïàíüêî Í.Ô.(ÑÑÑÐ). — ¹ 4908571/15; Çàÿâ. 6.12.90; Îïóáë. 30.05.93, Áþë. ¹ 20. 501. À.c. 1779326 ÑÑÑÐ, ÌÊÈ5 À61 Â5/00, G01 N33/48. Ñïîñîá îïòèìèçàöèè ðåæèìà òðåíèðîâêè ñïîðòñìåíà / Âåðáèöêèé Î.Í., Ìåëüíè÷óê Ä.À., Êàëèíñêèé Ì.È., Ñêîðèê Ë.Â., Ïîëüñêà Ò.È., Ïóøêàð Ñ.Ã. (ÑÑÑÐ). — ¹ 4912913/14; Çàÿâ. 20.02.91; Îïóáë. 7.12.92, Áþë. ¹ 45. 502. Ïàò. 6178 Óêðà¿íà, ÌÏÊ Ñ 1 À 23 Ê 1/ 175. ̳íåðàëüíà äîáàâêà äëÿ æóéíèõ òâàðèí / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Êóëèê Ì.Ô., Âåëè÷êî ².Ì., Îâñ³ºíêî À.²., Ãàâðèëþê Ë.Ì., Ëåãåçà Â.Ì., Âîâê Ò.Â., Íåùåðåé Â.Ô., Ñîáîëºâ Â.Ï. (Óêðà¿íà). — ¹ 94270965; Çàÿâ. 03.6.91; Îïóáë. 29.12.94, Áþë. ¹ 8-1. 503. Ïàò. 2014077 Ðîññèÿ. À 61 Ê 33/ 00. Ñðåäñòâî äëÿ èíòåãðàëüíîé êîððåêöèè ìåòàáîëè÷åñêîãî àöèäîçà è àëêàëîçà / Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ãóëûé Ì.Ô., Ïàõîìîâà Â.À., Ñêîðèê Ë.Â., Ñòîãíèé Í.À., Êðþêîâà Ã.Í., Ïàõîìîâà Î.Î., Ãðóçîâà È.Ë., Âåð÷åíêî È.È.(Óêðàèíà). — ¹ 4338297/ 14; Çàÿâ. 26.10.87; Îïóáë. 15.06.94, Áþë. ¹ 11.


504. Ïàò. 2070044 Ðîññèÿ, À 61 Ê 33/ 00 // À 61 Ê 33/00, 33 : 06, 33: 30, 33 — 32. Ïðåïàðàò, ñòèìóëèðóþùèé ìåòàáîëè÷åñêèå ïðîöåññû, è ñïîñîá åãî ïîëó÷åíèÿ / Ãóëûé Ì.Ô.,Ìåëüíè÷óê Ä.À., Ñòîãíèé Í.À., Øåâöîâà Í.Ô., Òèùåíêî Ã.Í., Çàãîðèé Â.À., Äåíèñîâ Í.Ä., Çàáàðñêèé Î.Ø., Òàðàíîâñêèé Ì.À., Öûïêóí À.Ã., Äåíèñîâà Ì.Ô. (Óêðàèíà). — ¹ 5064547/14; Çàÿâ. 16.06.92; Îïóáë. 10.12.96, Áþë. ¹ 34. 505. Ïàò. 10850 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ5 À 61019/02. Ñåðåäîâèùå äëÿ äåêîíñåðâàö³¿ ñïåðìè áàðàí³â / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ñìèðíîâà Î.²., Ðîãîâñüêèé Ñ.Ï., Æóðàâåëü Ì.Ï. (Óêðà¿íà). — ¹ 93007103; Çàÿâ. 18.11.93; Îïóáë. 25.12.96, Áþë. ¹ 4. 506. Ïàò. 14538 À Óêðà¿íà, ÌÏÊÀ 61 Ê 31/00, À 61 Ê 38/00. Çàñîáè äëÿ ³íòåãðàëüíî¿ êîðåêö³¿ ìåòàáîë³÷íîãî àöèäîçó òà àëêàëîçó / Êîñåíêî Ê.Ì., Ïàõîìîâà Â.À., Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ñêèáà Î.²., Ïàë³é Ò.À., Êðàâöîâ Î.À. (Óêðà¿íà). — ¹ 94052992; Çàÿâ. 23.05.94; Îïóáë. 9.01.97, Áþë. ¹ 19. 507. Ïàò. 14537 ÀÓêðà¿íà, ÌÏÊ À 61 Ê Ê 33/00. Çàñîáè äëÿ ³íòåãðàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ïàðàäîíòèòó ³ êàð³ºñó / Êîñåíêî Ê.Ì., Ïàõîìîâà Â.À., Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ñêèáà Î.²., Ïàë³é Ò.À., Êðàâöîâ Î.À. (Óêðà¿íà). — ¹ Çàÿâ. 23.05.94; Îïóáë. 09.01.97, Áþë. ¹ 19. 508. Ïàò. 17984 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À23 Ê1/16. Ñïîñ³á âèðîùóâàííÿ òåëÿò òà ïðåïàðàò äëÿ éîãî çä³éñíåííÿ "ÐÅÀÁÅ˲Ò" / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ëþáåöüêà Ò.Â., Ãîí÷àðóê Â.À. (Óêðà¿íà). — ¹ 95114774; Çàÿâ. 2.11.95; Îïóáë. 31.10.97, Áþë. ¹ 5 509. Ïàò. 17841 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À23 Ê1/16. Ñïîñ³á ãîä³âë³ êóð÷àò / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Øêàðóáà Ì.Ã., ˳õòåð Ì.². (Óêðà¿íà). — ¹ 96041328; Çàÿâ. 4.04.96; Îïóáë. 31.10.97, Áþë. ¹ 5. 510. Ïàò. 12350 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À610102. Ñïîñ³á äåêîíñåðâàö³¿ ñïåðìè áóãà¿â / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Áóðêàò Â.Ï., Ñìèðíîâà Î.²., Ðîãîâñüêèé Ñ.Ï., Æóðàâåëü Ì.Ï. (Óêðà¿íà). — ¹ 93007488; Çàÿâ. 25.10.93; Îïóáë. 28.02.97, Áþë. ¹ 1. 511. Ïàò. 15236 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ5 À61 Ê31/185, À61 Ê31/195, À61 Ê31/79. Ñïîñ³á îäåðæàííÿ àíòèàëêîãîëüíîãî ïðåïàðàòó "ÌÅÄÈÕÐÎÍÀË" / Ãóëèé Ì.Ô., Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ñèíèöüêèé Â.Ì., Ñòîãí³é Í.À., Êîâòóí Ò.Â., ѳëîíîâà Í.Â., Øåâöîâà Í.Ô., Ñóøêîâà Â.Â., Êàñ'ÿíîâà Í.Ì., Çàãîð³é Â.À., Äåíèñîâ Ì.Ä., Çàáàðñüêèé Î.Ø. (Óêðà¿íà). — ¹ 93007398; Çàÿâ. 26.10.93; Îïóáë. 30.06.97, Áþë. ¹ 3.97. — 3.1. — 43 ñ.


512. Ïàò. 13788 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ5 À 61 Ê33/06, À61 Ê33/10, À61 Ê33/30, À61 Ê33/32. Àäàïòîãåíèé ïðåïàðàò òà ñïîñ³á éîãî îäåðæàííÿ / Ãóëèé Ì.Ô., Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ñòîãí³é Í.À., Øåâöîâà Í.Ô., Òèùåíêî Ã.Ì., Çàãîð³é Â.À., Äåíèñîâ Ì.Ä., Çàáàðñüêèé Î.Ø., Òàðàõîâñüêèé Ì.Ë., Öèïêóí À.Ã., Äåíèñîâà Ì.Ô. (Óêðà¿íà). — ¹ 93070757; Çàÿâ. 10.03.93; Îïóáë. 25.04.97, Áþë. ¹ 2.97. — 3.1. — 49 ñ. 513. Ïàò. 17090 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À61 Â5/00. Ñïîñ³á âèçíà÷åííÿ çðóøåíü êèñëîòíî — ëóæíî¿ ð³âíîâàãè â á³îëîã³÷íèõ òêàíèíàõ ³ ð³äèíàõ / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ïàõîìîâà Â.Î. (Óêðà¿íà). — ¹ 94042987; Çàÿâ. 11.04.94; Îïóáë. 31.10.97, Áþë. ¹ 5. 514. Ïàò. 17360 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À61 Â5/00. Ñïîñ³á îö³íêè âïëèâó ÷èííèê³â ðèçèêó íà ëþäèíó òà òâàðèí øëÿõîì îö³íêè ³íòåãðàëüíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó îðãàí³çìó / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ðîçàíîâ Â.À., Ïàõîìîâà Î.Î., Ïàõîìîâà Â.Î. (Óêðà¿íà). — ¹ 95041907; Çàÿâ. 25.04.95; Îïóáë. 31.10.97, Áþë. ¹ 5. 515. Ïàò. 14771 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À61 Ê31/00. Ñïîñ³á ìîäåëþâàííÿ ìåòàáîë³÷íîãî àëêàëîçó / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ïàõîìîâà Â.Î., Ïðîòóíêåâè÷ Î.Î., Ðîññàõàíîâà Ë.Ì. (Óêðà¿íà). — ¹ 95041898; Çàÿâ. 25.04.95; Îïóáë. 30.06.97, Áþë. ¹ 3. 516. Ïàò. 24696 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À61 D7/00. Ñåðåäîâèùå äëÿ çáåð³ãàííÿ ñïåðìè áóãà¿â / Ìåëüíè÷óê Ñ.Ä., Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Êðóãëÿê Ï.À., Ñìèðíîâà Î.²., Æóðàâåëü Ì.Ï., Ìàðåíåöü Ì.Â. (Óêðà¿íà). — ¹ 97126056; Çàÿâ. 16.12.97; Îïóáë. 30.10.98, Áþë. ¹ 5. 517. Ïàò. 22730 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 À23 J3/04, Â08 Â15/00. Ñïîñ³á âèâåäåííÿ âàæêèõ ìåòàë³â ç îðãàí³çìó òâàðèí / Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Çàñºê³í Ä.À., Êàë³í³í ².Â. (Óêðà¿íà). — ¹ 97063239; Çàÿâ. 27.06.97; Îïóáë. 30.06.98, Áþë. ¹ 3. 518. Ïàò. 40751 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ7 À23 Ê1/00, À23 L1/211. Ñïîñ³á çâ'ÿçóâàííÿ âàæêèõ ìåòàë³â â îðãàí³çì³ òâàðèí / Çàñºê³í Ä.À., Êàë³í³í ².Â., Ìåëüíè÷óê Ä.Î. (Óêðà¿íà). — ¹ 99042256; Çàÿâ. 21.04.99; Îïóáë. 15.08.2001, Áþë. ¹ 7. 519. Ïàò. 37303 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ7 À01 Ê63/02, À01 Ê63/04, À01 Ê61/00, G09 Â23/28. Ñïîñ³á ïåðåâåäåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ðèáè â ñòàí³ øòó÷íîãî ã³ïîá³îçó òà óñòàíîâêà äëÿ éîãî çä³éñíåííÿ / Ìåëüíè÷óê Ñ.Ä., Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Òåðåùåíêî Ñ.Â. (Óêðà¿íà). — ¹ 99116062; Çàÿâ. 4.11.99; Îïóáë.


15.05.2001, Áþë. ¹ 4. 520. Ïàò. 48771 À Óêðà¿íà, ÌÏÊ6 G 09 Â23/28. Ñïîñ³á ïîïåðåäæåííÿ êðîâîòî÷èâîñò³ òêàíèí ³ êðîâîâòðàò îðãàí³çìó ïðè õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àííÿõ / Ìåëüíè÷óê Ñ.Ä., Ìåëüíè÷óê Ä.Î., Ôóðìàíîâ Þ.Î., Ïåòðåíêî Î.Ô., ßðîø Ï.Â. (Óêðà¿íà). — ¹ 2001128326; Çàÿâ. 4.12.2001; Îïóáë. 15.08.2002, Áþë. ¹ 8.

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/patents_0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/patents_0.pdf