Page 1

ОСНОВНА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:  Стан та перспективи розвитку сучасної землеробської механіки.  Машинні технології у рослинництві та тваринництві.  Технічний сервіс в АПК.  Енергетика в АПК.  Біоінженерні системи в АПК.  Мехатронні системи в АПК.  Проблеми сучасної інженерної освіти та кадрового забезпечення АПК. Мови конференції – українська, російська, англійська. ПРИЙНЯТТЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ За рішенням оргкомітету конференції та редакційної колегії наукові статті учасників будуть опубліковані в тематичному випуску збірника наукових праць "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України": Серія «Техніка і енергетика АПК». До 15 вересня 2010 року необхідно надіслати на адресу оргкомітету:  картку реєстрації учасника конференції;  матеріали статті (підготовлені в електронній формі на диску та роздруковані на папері в одному примірнику);  висновок про можливість відкритого опублікування матеріалів в ЗМІ. Картка реєстрації учасника конференції повинна містити такі відомості: ПІП учасника, назва організації, посада, науковий ступінь, вчене звання, назва доповіді, поштова адреса, контактний телефон, електронна пошта. Зміст статті повинен відповідати профілю та тематиці конференції. Мова статті – українська. В ній повинні бути представлені наступі рубрикації: УДК, назва статті, ПІП автора(ів), назва організації, анотація, ключові слова, постановка проблеми, аналіз результатів останніх досліджень, мета досліджень, результати досліджень, висновок, список літератури, анотація на російській та англійській мовах. Вимоги до оформлення: розмір паперу – А4, поля – 2×2×2×2 см, Arial, 14 pt, інтервал – 1,5, відступ – 1,25 см, об’єм – до 12 сторінок.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 17 жовтня 800 – Реєстрація учасників (фойє навч. корпусу № 11 НУБіП України); 00 12 – Відкриття і початок роботи конференції (актова зала, навч. корпус № 3 НУБіП України); 1700 – Культурна програма 18 жовтня Засідання секцій конференції (навч. корпуси №5, №7 та №11 НУБіП України); Культурна програма 19 жовтня Продовження роботи секцій конференції (навч. корпуси №5, №7 та №11 НУБіП України); Заключне пленарне засідання (навч. корпус № 11, ауд. 202 НУБіП України) РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ Доповіді на пленарному засіданні Доповіді на засіданнях секцій

– до 20 хвилин – до 10 хвилин

К АБІНЕТ М ІНІСТРІВ У КРАЇНИ М ІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ У КРАЇНИ М ІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОЇ ПОЛІТИКИ У КРАЇНИ Н АЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КРАЇНИ В ІДДІЛЕННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ Н АЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК У КРАЇНИ Т ЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНО - НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ Н АУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАПРОШЕННЯ ХІ

М ІЖ НА Р О ДН А НА У К ОВ А К ОНФ Е Р Е НЦ І Я

"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ: Проф. Войтюку Дмитру Григоровичу Кафедра сільськогосподарських машин ім. академіка П.М. Василенка Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 Україна

ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ" П РИ С В Я ЧЕ Н А

110- РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКА ДЕМІКА П ЕТРА М ЕФОДІЙ ОВИЧА В АСИЛЕНКА

Тел:

+380 (44) 527-85-37; 527-85-62; 527-86-34 Факс: +380 (44) 258-53-97 E-mail: rogovskii@yandex.ru http://nubip.edu.ua

Київ - Голосієво 17–19 жовтня 2010 р.


Шановний ___________________________________ ___________________________________ 17 жовтня 2010 року виповнюється 110 років з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, НААН України, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професора Петра Мефодійовича Василенка. Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України запрошує Вас до участі у роботі ХI-ої Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки", яка відбудеться 17 – 19 жовтня 2010 року. ПРЕЗИДІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Академік

Петро Мефодійович Василенко 1900-1999

МЕЛЬНИЧУК Д.О. – д.б.н., професор, академік НАН України та НААН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України, ректор НУБіП України, голова; ЯКУБОВИЧ І.В. – заступник Міністра аграрної політики України, співголова; ВОЙТЮК Д.Г. – к.т.н., професор, член-кор. НААН України, професор НУБіП України, співголова; ДУБРОВІН В.О. – д.т.н., професор, директор Технічного ННІ НУБіП України, співголова; КАЛЕТНІК Г.М. – д.е.н., професор, ректор Вінницького національного аграрного університету, співголова; МЕЛЬНИЧУК М.Д. – д.б.н., професор, член-кор. НААН України, заступник Міністра аграрної політики України, співголова;

САЧЕНКО В.І. – к.т.н., заступник Міністра промислової політики України, співголова; АДАМЧУК В.В. – д.т.н., член-кор. НААН України, віце-президент – головний вчений секретар НААН України, співголова; БУЛГАКОВ В.М. – д.т.н., професор, член-кор. НААН України, академік-секретар відділення механізації і електрифікації НААН України, співголова; ГУКОВ Я.С. – д.т.н., академік НААН України та РАСГН, директор Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», співголова; КОБЕЦЬ А.С. – к.т.н., професор, ректор Дніпропетровського державного аграрного університету, співголова; КРАВЧУК В.І. – д.т.н., професор, член-кор. НААН України, директор Українського НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, співголова; КЮРЧЕВ В.М. – к.т.н., професор, ректор Таврійського державного агротехнологічного університету, співголова; ЛИСЕНКО В.П. – к.т.н., професор, перший проректор з навчальної, наукової та організаційної роботи НУБіП України, співголова; МАЗОРЕНКО Д.І. – к.т.н., професор, член-кор. НААН України, ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, співголова; ЧЕРНОВОЛ М.І. – д.т.н., професор, член-кор. НААН України, ректор Кіровоградського національного технічного університету, співголова; ШЕБАНІН В.С. – д.т.н., професор, член-кор. НААН України, ректор Миколаївського державного аграрного університету, співголова.

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/P.M.Vasylenko-110%20-%20Invitation%2001%20ua_0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/P.M.Vasylenko-110%20-%20Invitation%2001%20ua_0.pdf

Advertisement