Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.03050901„ОБЛІК І АУДИТ” Магістерські програми виробничої спеціалізації ННЦ економіки та підприємництва

Методика та організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в управлінні діяльністю банків Передбачає дослідження особливостей організації і методики обліку, контролю і аналізу діяльності банків за об’єктами: операції з цінними паперами; вексельні операції; безготівкові розрахунки; лізингові операції; міжбанківські розрахунки; доходи і витрати діяльності банків; формування і використання резервних фондів банків; депозитні операції банків; інвалютні операції; інвестиційна діяльність банків; аналіз фінансового стану банка-банкрута; кредитування в умовах ринку. Координатор – Савчук В.К., д.е.н., професор кафедри статистики та економічного аналізу (навч. корп. №10, кім. №603, тел. 527-82-36)

Методика та організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в управлінні діяльністю підприємств агропромислового виробництва Передбачає дослідження тенденцій та закономірностей розвитку бухгалтерського обліку в Україні в умовах його реформування за принципами міжнародних стандартів та вимогами інститутів Європейської інтеграції; методику і організацію фінансового обліку за об’єктами: необоротні та оборотні активи, власний капітал, довгострокові та поточні біологічні активи, довгострокові та поточні зобов’язання, розрахунки з податковою системою, витрати й доходи за видами діяльності; фінансова звітність; управлінський облік витрат і калькуляція собівартості продукції в рослинництві, тваринництві, допоміжних виробництвах; контроль, аудит і аналіз за об’єктами активів, пасивів та процесів за видами діяльності з використанням комп’ютерних технологій. Координатор – Сук Л.К., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (навч. корп. №10, кім. №615, тел. 527-83-61)

Економічний контроль суб’єктів підприємницької діяльності агропромислового виробництва Передбачає дослідження системи економічного контролю та напрямів його реформування, організацію економічного контролю із застосуванням комп’ютерних технологій, методику його здійснення, організацію і методику контролю за об’єктами: необоротні активи, запаси, кошти і розрахунки, власний капітал, довгострокові і поточні зобов’язання, витрати і доходи, фінансові результати; організацію і методику проведення внутрішньогосподарського контролю, в т.ч. інвентаризацію; документальне оформлення результатів ревізії і перевірок; реалізація матеріалів ревізії і перевірок та порядок відшкодування матеріальної шкоди. Координатор – Калюга Є.В., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (навч. корп. №10, кім. №618, тел. 527-86-11) 1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика та організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в управлінні діяльністю бюджетних організацій Передбачає дослідження облікової політики бюджетних організацій; обліку і контролю доходів, видатків і грошових коштів загального і спеціального фондів бюджетних організацій; особливостей складання звітності бюджетних організацій; особливостей обліку і контролю майна, запасів, грошових коштів і розрахунків; застосування комп’ютерних технологій в обліку і контролю бюджетних організацій. Координатор – Шатковська Л.С., к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (навч. корп. №10, кім. №611, тел. 527-83-61)

Магістерська програма дослідницької спеціалізації ННЦ економіки та підприємництва

Облік, контроль та аналіз в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Передбачає дослідження методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу з метою обліково-аналітичного та інформаційного забезпечення управління майном, витратами, доходами, капіталом, капітальними і фінансовими інвестиціями, біологічними активами, виробничими процесами, трудовими ресурсами, а також організації і методики контрольно-ревізійної роботи, аудиту, внутрішнього контролю і судово-бухгалтерської експертизи діяльності сільськогосподарських підприємств; адаптація міжнародних стандартів з обліку і аудиту до вітчизняної практики; комп’ютерні технології в обліку, аудиті і аналізі. Координатор – Кірейцев Г.Г., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (навч. корп. №10, кім. №615, тел. 527-83-61)

2

/Oblik%20i%20audit  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Oblik%20i%20audit.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you