Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Організація і проведення робіт навчально-науковими підрозділами ННІ по науково-організаційному, методичному та технічному забезпеченні діяльності навчально-науково-виробничих лабораторій кафедр у ВП НДГ НУБіП України

Київ – 2011 1


Вступ Використання навчально-дослідних господарств університету як бази для проведення практичного навчання студентів, дослідницької та науководослідної роботи старшокурсників, магістрантів, аспірантів і докторантів, а також з метою підвищення кваліфікації слухачів має ряд особливостей. Становлення ринкових відносин в нашій державі в значній мірі відбивається на умовах навчання студентів у вузі, і в першу чергу їх практичної підготовки. Низький рівень обігових коштів, державного фінансування та матеріально-технічного забезпечення баз для практичного навчання у вищих навчальних закладах зумовлює пошук найоптимальніших умов та схем проведення практичного навчання студентів, без якого отримання навичок та умінь практично неможливе. В програмі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації більша частина навчального часу відведена на різні види практичного навчання. Якщо раніше для практичного навчання студентів використовувались державні і колективні господарства з достатнім матеріально-технічним забезпеченням для практичного навчання студентів у вигляді виїзних занять, навчальної та виробничої практики, то нині такі умови для проведення практичної підготовки у будь-якому вузі все більше і більше неможливі. Більшість підприємств змінили форму власності з державної на приватну, більшість із них змінили також і напрямок своєї діяльності або припинили своє існування. Натомість появилися нові структури і умови, які не дозволяють використати в повній мірі такі господарства їх як бази для практичної підготовки на тих умовах, як це було раніше. Зникли і можливості державної підтримки практичного навчання – фінансування на відрядження, на підтримку саме навчально-виробничої бази вузів. В НУБіП України збереглись достатньо сприятливі умови забезпечення практичного навчання студентів на базі навчально-дослідних господарств, які поступово відновлюють свою діяльність та ефективність. Проте без докорінної зміни підходів до характеру проведення практичної підготовки, без вдосконалення відносин між ННІ, кафедрою та ВН НДГ університету неможливо поліпшити ефективність практичної підготовки і тим самим поліпшити матеріально-технічний стан наявним там господарчих об’єктів як бази практичної підготовки. Запропонована схема практичної підготовки передбачає індивідуалізацію завдань вже з перших курсів під час ознайомчої практики. Суть її полягає в наступному:

2


кожен студент під час практичного заняття виконує індивідуальне завдання; -

кожне завдання є складовою частиною програми практичної підготовки з обраного напрямку та програми діяльності того чи іншого підрозділу НДГ; -

- контроль за ходом виконання та якістю здійснюється із використанням спеціальних комп’ютерних програм за участю керівника практики; оцінка якості виконаного завдання здійснюється керівником практики від кафедри (лабораторії) як сумарна оцінка всіх форм діяльності практиканта. -

виконання студентом окремих завдань виробничого характеру з метою надання допомоги господарству передбачає відповідну оплату за виконану роботу згідно установлених розцінок. -

Таким чином, студент, виконуючи програму практичного навчання, одночасно виконує необхідний господарству вид роботи, спрямованої на виконання виробничих показників, за що отримує певну грошову винагороду. Кінцевою метою практичної підготовки студента має стати демонстрація отриманих навичок в професійній діяльності: вміння поставити лабораторну реакцію, володіння елементами певної технології, а також виступу з доповіддю, підготовки до статті, описання методики, написання та підготовки до захисту курсової, дипломної роботи тощо. Для виконання свої дій практикант отримує чіткі інструкції щодо користування під час проходження практики тим чи іншим об’єктом, використання матеріалів, інструментів, засобів, дотриманням вимог щодо особистої безпеки, гігієни тощо. Така індивідуалізація наближає практиканта до об’єкта вивчення, посилює мотивацію навчання. Одночасно вона заставляє бережливо відноситись до об’єкта вивчення. Із викладеного вище витікає велика відповідальність керівника практичного навчання як наставника, методиста, психолога. Саме завдяки поєднанню високої вимогливості, чіткого контролю і дієвого зворотного зв’язку, вчасного надання студенту необхідної поради, методичної допомоги досягається найвищий ефект такого практичного навчання, стажування, виконання наукового завдання. Зрозуміло, що зміст практичного навчання від курсу до курсу стає все більше і більше специфічним і разом з теоретичним навчання наближає студента до рівня фахівця.

3


На цьому етапі найважливішою передумовою ефективного використання навчально-дослідних господарств як бази практики має стати правильна організація діяльності тих об’єктів господарювання (діяльності), які мають виконувати функцію навчально-наукової лабораторії кафедри в НДГ як бази практичного навчання. Важливим моментом в організації діяльності ННВЛ (ННВЦ) в НДГ являється порядок взаєморозрахунків між кафедрою та НДГ університету за результатами науково-практичної діяльності в НДГ представників від кафедри та їх виробничої діяльності НДГ. Науково-методична діяльність представників кафедр у відповідних підрозділах НДГ має здійснюватись у відповідності до підписаного договору (угоди) про виконання інноваційного проекту з науково-організаційного, методичного і технічного забезпечення організації і підтримки діяльності відповідної навчально-науково-виробничої лабораторії (центру) ННІ, яким визначаються види робіт, ступінь участі кожного практиканта, стажиста у виконанні виробничих завдань, порядок взаєморозрахунків між НДГ та кафедрою (лабораторією) за виконані роботи. Ця методична розробка призначена для допомоги керівникам практичної підготовки студентів і стосується організаційного та методичного її забезпечення. Автори будуть вдячні всім читачам і користувачам цих методичних вказівок з внесені до них своїх доповнень та зауважень. Основна частина. На початку календарного року директор ННІ збирає пропозиції кожного підрозділу (кафедра, наукова лабораторія, ННЦ, ННВЦ тощо) до планування в господарствах практичного навчання студентів, стажування магістрантів, аспірантів, докторантів. 1.

Керівник подає директору ННІ (директору НДІ чи декану) оформлену програму та супровідні документи (див. додатки), оформлені у відповідності до вимог. 2.

Дирекція ННІ узагальнює подані від підрозділів пропозиції і формує загальну «Програму ННІ з організації і проведення робіт навчальнонауковими підрозділами ННІ по науково-організаційному, методичному та технічному забезпеченні діяльності навчально-науково-виробничих лабораторій кафедр у ВП НДГ НУБіП України», в якій передбачені всі види робіт в розрізі окремих НДГ на календарний рік. 3.

Розроблена Програма ННІ погоджується її із спеціалістами та керівництвом відповідного НДГ і подається в січні поточного року на розгляд в навчальну (наукову) частину. 4.

5.

Навчальна (наукова) частина: 4


розглядає представлені від кожного ННІ Програми і формує для кожного ВП НДГ пакет цих Програм від всіх ННІ (по всіх галузях діяльності);

спільно із планово-економічним відділом встановлює джерела та обсяг фінансування для забезпечення практичної підготовки, визначає порядок взаєморозрахунків між НДГ та ННІ за виконані роботи, залучення коштів внаслідок практичної діяльності студентів в НДГ (на полі, фермі, в гаражі, тощо), та форми їх обліку;

наказом по університету вводить в дію названі Програми на відповідний календарний рік;

розробляє та вводить систему контролю за виконанням Програми, захисту матеріалів практики, заохочення кращих виконавців практичної підготовки, за оприбуткуванням та обліком продукції, отриманої внаслідок практичної та наукової діяльності ННІ, їх використання.

В кінці календарного року (листопад – грудень) проводиться конференція за підсумками практичної підготовки для підведення підсумків практичної (наукової) діяльності колективів у ВП НДГ, розгляду питань щодо поліпшення організації і проведення такої роботи в наступному календарному році. 6.

7. За результатами практичної підготовки кожен ННІ подає зведений звіт у формі узагальненої таблиці, де вказується ступінь виконання кожного зазначеного в Програмі завдання. 8. Результати аналізуються і представляються на розгляд ректорату (вченої ради) для прийняття відповідного рішення. Для заміток

5

/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%9  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8_1.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you