Page 1

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до НУБіП України 17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), Указами Президента України від 25.03.1994 р. № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.1994 р. № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.1998 р. № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення. 17.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до НУБіП України за напрямами підготовки галузей знань "Педагогічна освіта" користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України. 17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено цими Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність). 17.4. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і виявили бажання навчатися в НУБіП України, здійснюється у терміни з 15.08.2012 р. до 15.09.2012 р. Тестування відбувається з 20 серпня до 20 вересня 2012 р. Зарахування на навчання за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору – до 10 жовтня 2012 р. До заяви на ім’я ректора іноземці подають такі документи: а) анкету встановленого зразка; б) документ про здобуття повної середньої освіти і додаток з оцінками; в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в'їзду в У країну;


д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги); е) копію документа про народження; є) 6 фотокарток розміром 6x4 см. ж) документ про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "магістр" – кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" або для навчання в аспірантурі; Зазначені в підпунктах "б", "г", е" документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

/XVII_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/XVII_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you