Page 1

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ МАКАРЕНКО НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ N№ пп

1 1

2

3

4

Обсяг Назва Вихідні дані (друк, Співавтори арк.) 2 3 4 5 6 Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації Определение друк. Повышение 2 с. Дегодюк Е.Г. оптимальных норм эффективности Штупун Н.В. удобрений в полевом использования Бурлачук Ю.И. севообороте Полесья удобрений и УССР плодородия почв Украинской ССР// Тез.докл.Харьков,1986 - С.2930 Оптимизация доз друк. Вклад молодых 1 с. удобрений под ученых Украины в кукурузу на силос в интенсификацию с.-хзоне Полесья УССР производства//Тез.док л.- Харьков,1987. С.25 Влияние длительного друк. Пути повышения 1 с. Дегодюк Е.Г. применения удобрений плодородия почв Штупун Н.В. на эффективность и Нечерноземной зоны потенциальное УССР// Тез.докл.плодородие дерновоЖитомирподзолистой почвы Харьков,1987. - С.25 Влияние удобрений на друк. Проблема гумуса в 2 с. Дегодюк Е.Г. процессы гумификации земледелии и Штупун Н.В. в дерново-подзолистой использование Лепеха В.Г. почве Полесья УССР органических удобрений//Тез.докл.Владимир, 1987. С.61-62 Характер роботи

5

О вопросах биологизации земледелия в условиях Полесья УССР

друк.

6

Изменение фосфатного и калийного режима дерново-подзолистой почвы под влиянием длительного применения удобрений

друк.

7

Азотный режим дерново-подзолистой

друк.

VIII Всесоюзный съезд почвоведов // Тез.докл. Новосибирск,1989. К.3 -С.116 III Съезд почвоведов Украинской ССР//Тез.докл.Харько в,1990. - С.64-65

2 с.

Дегодюк Е.Г. Штупун Н.В.

2 с.

Дегодюк Е.Г. Штупун Н.В.

Проблема азота в интенсивном

2 с.

Дегодюк Е.Г. Штупун Н.В.


8

почвы при длительном использовании удобрений в полевом севообороте Полесья УССР Определение оптимального режима питания кукурузы на дерново-подзолистой почве

земледелии//Тез.докл. Всесоюзн.совещания. Новосибирск,1990. С.107 друк.

Вклад молодых 1 с. ученых в интенсификацию с.-х. // Тез.конф.молодых ученых и специалистов.Чабаны, 1990.-С.20 Екологія та 4 с. сільськогосподарське виробництво. Зб.наукових праць,Київ, 1992. С.63-66.

Штупун Н.В.

9

Вплив комплексного застосування агрохімікатів в інтенсивному землеробстві на стан грунтових і поверхневих вод в агроландшафтах

друк.

10

Екологічні наслідки антропогенного впливу на стан поверхневих та грунтових вод в агроландшафтах

друк.

Наукові розробки агропромисловому комплексу// Тез.доп.Нижні ворота,1993. С.5

1 с.

Корсун С.Г.

11

Вплив довготривалого застосування добрив на азотний режим дерново-підзолистого грунту

друк.

1 с.

Штупун Н.В.

12

Вплив комплексного застосування агрохімікатів на вміст окремих ксенобіотиків в грунті і рослинах

друк.

4 с.

Гамалєй В.І. Корсун С.Г.

13

Накопичення кукурудзою фосфору в залежності від вмісту рухомого алюмінію в дерново-підзолистому грунті

друк.

Вклад молодих вчених в інтенсифікацію с.-г. виробництва УССР // Тез.доп. Чабани,1993. - С.27. Екологія та сільськогосподарське виробництво// Зб.наукових робіт.Київ, 1992. С.66-69 Сільське господарство України - проблеми,сучасне, майбутнє// Тез.доп., Чабани,1993. - С.27

1 с.

-

14

Агроекологічний моніторинг в умовах інтенсивного землеробства

друк.

Сільське господарство України - проблеми,сучасне, майбутнє// Тез.доп.,

1 с.

Корсун С.Г.

Гамалєй В.І. Корсун С.Г.


15

Вміст і склад гумусу індикаторний показник екологічного стану грунтів в умовах комплексної хімізації

друк.

16

Екологічна оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур в інтенсивному землеробстві Результати агроекологічного контролю за станом грунтів в агроландшафтах басейнів малих річок Лісостепової зони України

друк.

18

Вплив агрохімікатів на інтенсивність нітрифікаційних процесів у грунті

друк.

19

Відтворення родючості грунту при альтернативних системах землеробства

друк.

20

Режим и химический состав атмосферных осадков в зоне Северной Лесостепи Украины

друк.

17

друк.

Чабани,1993. - С.48 Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє // Тез.доп.ХарківЛуцьк,1993. - С.7980 Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє // Тез.доп.ХарківЛуцьк,1993. -С.108109 Наукові основи ведення сільського господарства України в сучасних умовах// Тез.доп.Чабани. 1994. - Ч.1 - С.39

2 с.

Гамалєй В.І. Султанов А.У.

2 с.

Гамалєй В.І. Корсун С.Г.

1 с.

Корсун С.Г. Султанов А.У. Мухачьова О.О.

Наукові основи ведення сільського господарства України в сучасних умовах// Тез.доп.Чабани. 1994. – Ч.1. - С.42 Современные проблемы охраны и воспроизводства почвенного плодородия: экология, экономика, право. // Материалы межгосударственного научного семинара. Одесса,1994. -Ч.1. С.142-143

1с.

Корсун С.Г.

2 с.

Корсун С.Г.

Современные проблемы почвоведения и экологии.// Тез.докл.конф. молодых ученых ф-та

1 с.

Гамалєй В.І.


21

22

23

Еколого-агрономічна друк. оцінка застосування засобів хімізації в сівозміні Способи раціонального друк. використання еродованих грунтів Північного Лісостепу України Аналіз стану друк. природних вод агроландшафту

почвоведения МГУ. М.,1994. - С.14 Тез.доп. IV з`їзду грунтознавців і агрохіміків України. Харків, 1994 - С.38-40 Тез.доп. IV з`їзду грунтознавців і агрохіміків України. Харків, 1994 - С.148149 Раціональне використання і охорона земельних ресурсів// Тез.доп.міжнар.конф. Київ,1994.-С.77-78

3 с.

Гамалєй В.І. Корсун С.Г. Султанов А.У.

2 с.

Вергунов В.А.

2 с.

-

24

Проблеми екологічної підготовки студентів в аграрних університетах України

друк.

Екологічна підготовка 2 с. та виховання студентів аграрних навчальних закладів//Тез.доп. Всеукраїнської науково-методична конференція//.Житом ир,1995. - С.8-9

Созінов О.О. Кавецький В.М.

25

Влияние минеральніх удобрений на скорость распада дециса в почве и растениях

друк.

1 с.

Кавецький В.М. Дрозда Т.В.

26

Гумусное состояние друк. почв при комплексном применеии удобрений и пестицидов в интенсивном земледелии Кількісні та якісні друк. показники гумусу при комплексному застосуванні агрохімікатів в інтенсивному землеробстві Моніторинг пестицидів і екотоксикологічні критерії їх застосування друк. в агроекосистемах

Міжнародної науково-практичної конференція.//Тез.доп . Київ-Чабани,1995. С. 17-18 Вісник аграрної науки, 1995. - N7. - С. 33-39

7 с.

Гамалєй В.І. Корсун С.Г.

Науково-технічний бюлетень,1995. - N3. С.18-23

6 с.

Гамалєй В.І. Корсун С.Г. Султанов А.У.

Агроекологія і біотехнологія. Зб.наукових праць.К.,Аграрна наука,1996.- С.34-46

12 с.

Кавецький В.М. Кіцно Л.В. Бублик Л.І.

27

28


29

Інтегральна класифікація полютантів за ступенем небезпечності

друк.

Землеробство. Зб.наукових праць.К.,1996. - С. 155-158

4 с.

Кавецький В.М. Кіцно Л.В. Буожис А.О.

30

Integration classification pollutants relativ to of degree danger

друк.

Рациональное природопользование: системный анализ в экологии// Тез.международной конф.,Севастополь.19 96 -С.78

1 с.

Кавецький В.М. Лыщук А.М.

31

Методичні вказівки по визначенню важких металів в грунті, воді, рослинах методом ТШХ

друк.

Метод затверджено Держхімкомісією (№ 50-97 від 19.06.97) і узгоджений з Міністерством охорони здоров`я України

10 с.

Кавецький В.М. Ліщук А.М. Буожис А.О.

32

Integration classification pollutants relativ to of degree danger

друк.

1 с.

Кавецький В.М. Ліщук а.М.

33

Перспективи використання сировинних ресурсів як добрив у сільськогосподарськом у виробництві

друк.

Integrational congress on analytical chemestry. Moscow, 1997. - p.143 Інститут землеробства УААН. Зб.наукових праць.Київ,1997. -С.88-91

4 с.

Макаренко В.В. Кавецький В.М.

34

Принципи екотоксикологічної оцінки якості агроландшафтів України

друк.

2 с.

Кавецький В.М. Бублик Л.І. Кіцно Л.В.

35

Екотоксикологічна оцінка якості фосфоритів України

друк.

Екологічна токсикологія на порозі XXI сторіччя.Зб.наукових праць.Вип.1.,Київ,199 7. С.38-39 Агрохімія і грунтознавство.Спец. випуск до V з їзду УТГА.Харків,1998. С.167-168

2 с.

Ліщук А.М. Кавецька Т.В.

36

Критерії якості

друк.

Агроекологія ті

10 с.

Кавецький В.М.


навколишнього середовища 37

38

До питання оцінки небезпечності важких металів у агроландшафтах Екотоксикологічне обгрунтування застосування сульфатгумат-амонійних добрив

біотехнологія.Зб.наук ових праць.К.,1998. -С.65-74 друк.

друк.

40

Екотоксикологічна оцінка небезпечності важких металів у грунті

друк.

41

Екотоксикологія та критерії якості навколишнього середовища

друк.

42

Екотоксикологічна оцінка якості фосфоритів України

друк.

43

Прогноз загрози фторидного забруднення грунтів при застосуванні фосфоритів України

друк.

Агроекологія ті біотехнологія.Зб.наук ових праць.К.,1998. С.80-85 Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного забезпечення// Тез. доп. Науковометодичної конференції ІАБ УААН. К.1998. С.149-150 Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного забезпечення// Тез. доп. Науковометодичної конференції ІАБ УААН. К.1998. С.197-198 Проект по удосконаленню практики використання пестицидів. USEPAUNDP. Матеріали науково-практичного семінару.Програма розвитку ООН (ПРООН в Україні),К.,1998 - С. 82-85. Натураліс,1998. - №34- С.5-8

5 с.

Буожис А.О. Кавецька Т.В.

2 с.

Бездрапко О.М. Кавецький В.М.

2 с.

Кавецький В.М.

4 с.

Кавецький В.М. Кіцно Л.В.

4 с.

Кавецький В.М. Буожис А.О.

Експрес-новини: наука, техніка, виробництво (Укр ІНТЕІ).-1999. №1-2.С.22-24

3 с.

Кавецький В.М. Буожис А.О.


44

Екотокискологічна експертиза ризику застосування Волинського зернистого фосфориту Вплив сульфат-гуматамонійних добрив на поведінку полютантів у системі «добривогрунт»

друк.

46

Фтор у фосфоритах України

друк.

47

Екотоксикологічні аспекти оцінки фосфоритів родовищ України

друк.

48

Розробка принципів інтегральної класифікації важких металів з метою оцінки ступеню їх небезпечності в агроландшафтах

друк.

49

Методи обстеження агроландшафтів при проведенні екологічної експертизи

друк.

50

Вплив сульфат гумат амонійних добрив на поведінку полютантів у системі грунт-добриво-

друк.

45

друк.

Експрес-новини: наука, техніка, виробництво (Укр ІНТЕІ).-1999. №1-2.С.24-27 Землеробство XXI століття-проблеми та шляхи вирішення// Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, 8-10 червня 1999р.,КиівЧабани. – С.45-46. Землеробство XXI століття-проблеми та шляхи вирішення// Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, 8-10 червня 1999р.,КиівЧабани. - С.55-56

4 с.

Кавецький В.М. Буожис А.О.

2 с.

Бездрапко О.М. Кавецький В.М.

2 с.

Буожис А.О. Кавецький В.М.

Актуальные 1 с. проблемы токсикологии//Научна я конференция посвященная 75летию Ю.С.Кагана.7-8 октября,1999, Киев,1999. - С.105 Аграрний вісник 4 с. Причорномор`я. Зб. наукових праць. Сільськогосподарські науки, ч. 1:Агрономія. - Одеса, 1999.- С.4346

Кавецький В.М. Буожис А.О. Бердніков О.М.

Агроекологія і біотехнологія/ Зб. наукових праць ІАБ УААН. Вип.3. – К.:нора-принт, 1999. С.40-45 Агроекологія і біотехнологія/ Зб. наукових праць ІАБ УААН. Вип.3. –

6 с.

Моклячук Л.І. Кавецький В.М.

6 с.

Бездрабко О.М. Кавецький В.М. Бердніков О.М.

Кавецький В.М. Козьякова Н.О.


рослина 51

Екологічна експертиза

друк.

52

Про необхідіність проведнння екотоксикологічної оцінки нового виду фософрних добрив «Агрофоска»

друк.

53

Особливості міграції Cd, Pb, Cu, Zn у системі “грунт-рослина”

друк.

54

Екотоксикологічна оцінка сульфат гумат амонійних добрив за ферментативною активністю грунту

друк.

55

Фітотоксичність – друк. екотоксикологічний критерій оцінки небезпечності важких металів Екотоксикологія та друк. екологічна експертиза – основа сучасної системи оцінки небезпечності засобів хімізації у землеробстві Міграція важких друк. металів у системі «грунт-рослина» – екотоксикологічний

56

57

К.:нора-принт, 1999 С.40-45. Програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівня акредитації К. «Вища школа». 1999. – 10 с. Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання грунтових ресурсів // Тез. Наукововиробничої конференції. – К.2000. – С.102-103 Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання грунтових ресурсів // Тез. Наукововиробничої конференції. – К.2000. – С.96-97 Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання грунтових ресурсів // Тез. Наукововиробничої конференції. – К.2000. – С.95-96 Науковий вісник НАУ, №24, 2000. – С.266-270

10 с.

Кавецький В.М. Булигін С.Ю.

2 с.

Буожис Г.О. Кавецька Т.В.

2 с.

Козьякова Н.А. Кавецький В.М.

2 с.

Бездрабко О.М. Кавецький В.М.

5 с.

Козьякова Н.О.

Зб. наукових праць ІЗ. 5 с. – К., 2000. – С.137141.

Кавецький В.М.

Науковий вісник НАУ. Вип. 32, Київ, 2000 – С.365-371.

Козьякова Н.О. Кавецький В.М.

6 с.


58

59

60

61

62

63

64

65

66

критерій їх небезпечності Вплив сульфат-гумат амонійних добрив на ферментативну активність грунту в умовах Полісся та Лісостепу Оцінка нового виду азотних добрив – сульфат гумат амонію за агрономічними та екотоксикологічними показниками Моніторинг хімічного складу атмосферних опадів на Київщині

друк.

Науковий вісник НАУ. Вип. 32, Київ, 2000 – С.365-371.

5 с.

Бездрабко О.М. Кавецький В.М.

друк.

Науковий вісник НАУ. Вип. 29, Київ, 2000 – С.160-164.

5 с.

Бездрабко О.М.

друк.

Науковий вісник НАУ. Вип. 29, Київ, 2000 – С.165-167

3 с.

Корсун С.Г.

Екологічна експертиза мінеральних добрив:проблеми та шляхи вирішення Вплив сульфат гумат амонійних добрив на міграцію важких металів за грунтовим профілем в умовах Полісся України

друк.

Агроекологічний журнал, 2000 . №1. – С.58-63.

6 с.

-

друк.

Науковий вісник НАУ. Вип. 29, Київ, 2000 – С.289-293.

5 с.

Бездрабко О.М.

Вплив сульфат гумат амонійних добрив на міграцію важких металів за грунтовим профілем в умовах Полісся України Спосіб визначення залишкових кількостей гербіциду стомп у об’єктах довкілля та продукції сільськогосподарського виробництва

друк.

Вісник ДААУ. - №2. 2000. – С.276-280

5 с.

Бездрабко О.М. Кавецький В.М.

друк.

-

Моклячук Л.І. Кавецький В.М. Піску нова Л.Е.

Ферментативніа активність грунту як екотоксикологічний критерій небезпечності важких металів Екологічна токсикологія

друк.

Патент на винахід Зареєстровано відповідно до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. у редакції від 1 червня 2000 р. за № 1771-111 Вісник ДААУ, №2, 2000. –С.286-292

7 с.

Козьякова Н.О. Кавецький В.М.

Програма для вищих аграрних закладів

10 с.

Кавецький В.М. Бублик Л.І.

друк.


освіти 3-4 рівня акредитації К. «Вища школа». 2000. – 10 с. Вісник аграрної 3 с. науки, №4, 2001. – С.55-57. Вісник аграрної науки 5 с. Причорномор`я. Спеціальний випуск 3. Том 2 «Соціальноекономічні проблеми природокористування та екології» – Миколаїв, 2001. – С.59-63

67

Контроль за вмістом важких металів у грунті

друк.

68

Екотоксикологічна оцінка фософритів за вмістом фтору при їх використанні на дерновосередньопідзолистих грунтах

друк.

69

Екологічна експертиза мінеральних добрив за показниками горизонтальної та вертикальної міграції біогенів і токсикантів

друк.

Вісник аграрної науки 6 с. Причорномор`я. Спеціальний випуск 3. Том 2 «Соціальноекономічні проблеми природокористування та екології» – Миколаїв, 2001. – С.70-75

-

70

Критерії екологотоксикологічної оцінки мінеральних добрив при проведенні екологічної експертизи

друк.

2 с.

-

71

Швидкість міграції важких металів за грунтовим профілем

друк.

3 с.

Козьякова Н.О. Кавецький В.М.

72

Ферментативніа активність грунту як екотоксикологічний критерій небезпечності важких металів Спосіб проведення екологічної експертизи

друк.

Стан земельних ресурсів України:проблеми, шляхи вирішення. Зб. доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 29-30 вересня 2001 р.) – К., - С.252-253. Стан земельних ресурсів України:проблеми, шляхи вирішення. Зб. доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 29-30 вересня 2001 р.) – К., - С.121-123. Науковий вісник НАУ. Вип. 34, Київ, 2001 – С.284-289.

6 с.

Козьякова Н.О.

73

друк.

Деклараційний патент на винахід

Кавецький В.М. Гець Т.С. Ліщук А.М.

Патика В.П. Кавецький В.М.


мінеральних добрив 74

Методичні вказівки по визначенню Hg, Zn, Ni, Co, Cd, Cu в ґрунті, рослинах, воді методом тонкошарової хроматографії

друк.

75

Методичні вказівки по визначенню пендиметаліну у насінні та волокні бавовни методами тонкошарової та газорідинної хроматографії

друк.

76

Вплив природних та антропогенних факторів на рухомість важких металів у грунті

друк.

77

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з екологічної експертизи Спосіб очистки грунтів від залишкових кількостей гексахлорциклогексану

друк.

79

Екологотоксикологічна оцінка мінеральних добрив вітчизняного виробництва за показниками впливу на ґрунтову екосистему

друк.

80

Використання біологічних індикаторів для визначення забруднення ґрунту важкими металами

друк.

78

друк.

№2001074899 від 12.07.2001 Методические 6 с. указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. Сборник .№29.- Киев,- 2001.С.18-23. Методические 6 с. указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. Сборник .№29.- Киев,- 2001.С.78-83. Агрохімія і 8 с. грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2001 - №61. – С.213-220. Київ, 2001 – 18 с. 18 с.

Деклараційний патент на винахід Україна, (11)53530 (51)ВО 9С1/08, С09К17/00 (46) 15.01.2003.Бюл. №1 Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. – 2002. – вип.. №54. – С.98-107.

Вісник аграрної науки. – 2002.- №10. – С.55-56.

Моклячук Л.І. Кавецький В.М., Ліщук А.М., Буожис А.О.

Кавецький В.М., Кіцно Л.М.

-

Кавецький В.М.

-

Патика В.П., Моклячук Л.І., Бахмацька І.М.

10 с.

-

2 с.

-


81

82

83

84

85

86

87

Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель.Розділ 2.2. Моніторинг важких металів Ecotoxicology risk assessment of use of new kind of phosphoric fertilizer agrophos in turf-podsolic soil in lysimeter

Друк.

К.:Фітосоціоцентр, 2002.-С.32-37 (фахове видання)

296 с.

-

друк.

Advances and prospects of ecological chemistry// Conference proceedings/ The Second International Conference on Ecological Chemistry/ October 11-12, 2002, Chisinau, Republic of Moldova. – p.179-181

3 с.

Yurchenko T.V., Berdnikov A/M.

Ecotoxicology risk assessment of use of new kind of phosphoric fertilizer agrophos in turf-podsolic soil in lysimeter

друк.

Abstract //The Second International Conference on Ecological Chemistry/ October 11-12, 2002, Chisinau, Republic of Moldova/ - p 251-252.

2 с.

Yurchenko T.V., Berdnikov A/M.

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації Біотехнологія і сталий В-во „Логос”. – 2003 40 с. Патика В.П. розвиток агроекосистем друк р. – 40 с. Созінов О.О. Бойко А.Л. та ін.

Методика агроекологічної оцінки мінеральних добрив: Методичні рекомендації Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив Екологотоксикологічна оцінка фосфоритів родовищ

друк.

К.: В-во «Логос». 2004. - 21 с.

21 с.

Патика В.П., Жилкін В.А., Ліщук А.М. та ін

друк.

Науково-методичне видання Харків. – 2004. -30 с.

30 с.

Балюк С.А.

Друк.

Агрономічні руди України. Матеріали міжвідомчої науково-

4 с.

Патика В.П.


України, як сировини для виготовлення мінеральних добрив

технічної конференції. – Київ, 16-20 лютого 2004 р.

88

Екотоксикологічна характеристика фосфорних добрив вітчизняного виробництва за вмістом фтору при їх застосуванні в сільському господарстві

Друк.

89

Екотоксикологічні основи оцінки мінеральних добрив

Друк.

90

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України Агробіорізноманітність та її збереження в Україні

Друк.

Екотоксикологічна оцінка мінеральних

друк

91

92

Друк

Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми мікробіологічної мобілізації. Міжнародна науковопрактична конференція. – Чернігів. – Харків. – Вид. КП „Друкарня” №13”. – 2004. – С.114-121. Вісник Харківського національного аграрного університету ім..В.В.Докучаєва. Серія „ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. – 2004. - №6. – С.299303. (фахове видання) К.: Логос, 2004. Розділ 4. - с.395-398 (фахове видання) Наукова спадщина академіка М.М.Гришка Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам”яті М.М.Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча. 12-13 квітня, 2005 р., м.Глухів Екологія: проблеми адаптивно-

7 с.

Патика В.П., Ліщук А.М.

5 с.

Патика В.П.

580 с.

Зубець М.В. Ситник В.П. та ін.

2 с.

Патика В.П. Колмаз Ю.Т.

5 с.

-


добрив

93

Наукові основи моніторингу агроекосистем України

друк

94

Кумуляція міграція та транс локація миш’яку у системі добривогрунт-рослина

друк

95

Екотоксикологічна оцінка ґрунтів за вмістом свинцю

друк

96

Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та

друк

ландшафтного землеробства: Матеріали міжнародної наукової конференції 16-18 червня 2005 р.Житомир, Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2005. – С.30-34 Екологія: проблеми адаптивноландшафтного землеробства: Матеріали міжнародної наукової конференції 16-18 червня 2005 р.Житомир, Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2005. – С.108-111 Екологія: проблеми адаптивноландшафтного землеробства: Матеріали міжнародної наукової конференції 16-18 червня 2005 р.Житомир, Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2005. – С.156-161 Екологія: проблеми адаптивноландшафтного землеробства: Матеріали міжнародної наукової конференції 16-18 червня 2005 р.Житомир, Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2005. – С.152-156 К.: Основа, 2005 – 300 с. Монографія

4 с.

Патика В.П.

6 с.

Бондарь В.І.

5 с.

Паращенко І.О.

300 с.

Патика В.П. Моклячук Л.І.


97

98

99

100

101

102

103

104

пестицидів: Монографія Пробовідбірник води.

Вплив добрив на екотоксикологічний стан грунту та якість продукції за вмістом фтору Екотоксикологічне нормування хімічних речовин у ґрунті за біологічними тестами (на прикладі миш’яку) Агроекологічний стан орних земель Київщини: комплексна оцінка та заходи щодо його поліпшення (методичні рекомендації) Спосіб очистки грунтів від залишкових кількостей ДДТ

друк

Патент на винахід Україна. (19) UA (11) 6806. (13) U (51) 7G01N/10

3 с.

друк

Вісник ДАУ, 2005 р., - №2 – С.29-36 (фахове видання)

8 с.

друк

Агроекологічний журнал. – 2005. - №2. – С.55-60 (фахове видання)

Середа Л.П. та ін. Грибініченко В.М. Патика В.П. Моклячук Л.І. та ін. Іваненко О.В.

Бондарь В.І. 6 с.

друк.

Біла Церква, сектор оперативної поліграфії РВІКВ БДАУ. – 2005 - 53 с.

53 с.

Козлов М.В. Ракоїд О.О. Москальов Є.Л. та ін.

друк.

Патент на винахід Україна, (11)50678 (51)ВО 9С1/08, С09К17/00 (46) 15.02.2005.Бюл. №2 В-во „Логос”. – 2006 р. – 20 с.

-

Патика В.П. Моклячук Л.І. Бахмацька І.М.

20 с.

Козлов М.В. Ракоїд О.О. Москальов Є.М. та ін.

Оцінка придатності сільськогосподарських угідь вимогам спеціальних сировинних зон (методичні рекомендації) Управління гігієнічною якістю продукції при застосуванні різних систем удобрення

друк.

друк.

Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спец. Випуск 4(37). Т.2.- 20006 р.-– С.206212 (фахове видання)

7 с.

Бондарь В.І. Тогачинська О.В.

Мышьяк в почвах Украины при использовании минеральных удобрений

друк

II Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука – сельскому хозяйству». – Барнаул, 2007 г. - Сб.

4 с.

Бондарь В.І.


105

Наукові основи екологічного моніторингу природних ресурсів аграрних систем України Рухомість свинцю у різних типах ґрунтів України під впливом природних та антропогенних чинників Агроекологічне обґрунтування створення спеціальних сировинних зон

друк

108

Екотоксикологічна оцінка миш”яку в компонентах агроекосистеми

друк

109

Словник-довідник з агроекології

друк

110

Концепція програми „Національна система обліку емісії парникових газів внаслідок сільськогосподарської діяльності відповідно Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу (2008-2012

друк

106

107

статей. – Книга 1. – С.170-173 Агроекологічний журнал. – 2007. - №1. – С.11-17 (фахове видання)

7 с.

-

друк

Агроекологічний журнал. - №3. – 2007. – С.34-39 (фахове видання)

6 с.

Паращенко І.О.

друк

Екологія:вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики// Збірник доповідей учасників міжнародної науковопрактичної конференції 23-25 травня 2007 року. – Житомир, 2007. С.46-50 Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики// Збірник доповідей учасників міжнародної науковопрактичної конференції 23-25 травня 2007 року. – Житомир, 2007. С.202-207 Монографія К.: Основа, 2007. – 272 с.

5 с.

Ракоїд О.О. Козлов М.В. Вдовиченко А.М.

6 с.

Бондарь В.І

272 с.

Фурдичко О.І. (ред.) Бондарь В.І. Вдовиченко А.В. Возняк Р.Р. та ін. Фурдичко О.І. Ракоїд О.О. Макаренко В.В.та ін.

К.:Видавництво „Логос”. – 2007.– 13 с.

13 с.


111

112

113

114

115

116

117

118

рр.) Агроекологічна оцінка відповідності сільськогосподарських підприємств вимогам органічного агровиробництва Scientific basis ecotoxicological monitoring of the agrocemicals

друк

К.: Логос, 2007 – 37 с.

37 с.

Ракоїд О.О Жилкін В.А. Бондарь В.І. та ін.

друк

Proceeding of the 1st international conference of environmental scienceand water management. Part 111. Szarvas, Hungary, 18-20 oct. 2007.- 629-633 p.

5 с.

Makarenko V.

Спеціальні сировинні зони: шляхи створення та раціонального використання Національна доповідь щодо впровадження в Україні Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням (за ред. Ю.Т.Колмаза, Н.А.Макаренко) Екологічний моніторинг аграрних систем України

друк

Агроекологічний журнал. - №2. – 2007. – С.25-28. (фахове видання) К.:Український фітосоціологічний центр, 2007. – 58 с.

4 с.

-

58 с.

Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П., Дзюба Л.П. та ін.

5 с.

Макаренко В.В.

Спосіб визначення відповідності земель сільськогосподарського призначення вимогам до спеціальних сировинних зон Науково-методичні засади створення та експлуатації спеціальних сировинних зон Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського

друк

Таврійський науковий вісник:Науковий журнал. – Вип..57. – Херсон: Айлант. – 2008. – С. 307-311 (фахове видання) Патент на корисну модель № 33772. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.07.2008 Агроекологічний журнал – 2008. - №2. – С.5-11 (фахове видання)

2 с.

Ракоїд О.О., Вдовиченко А.В.

7 с.

Фурдичко О.І., Ракоїд О.О., Вдовиченко А.В.

К.:Видавництво „Логос”. – 2008.– 51 с.

51 с.

Ракоїд О.О., Москальов Є.Л. та ін.

друк

друк

друк

друк


119

120

121

122

123

124

125

призначення Національна система обліку емісії парникових газів землями сільськогосподарського призначення (методичні засади) Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур (методичні рекомендації) За ред. Н.А.Макаренко, В.В.Макаренко Екологічна оцінка регіону для створення спеціальних сировинних зон Екологічна експертиза. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.04016 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Антропогенне навантаження на сільські селітебні території та заходи щодо його зниження Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною ротацією за основними грунтовокліматичними зонами України Концепція управління агроландшафтами

друк

К.:Видавництво „Логос”. – 2008.– 55 с.

55 с.

Фурдичко О.І. Ракоїд О.О. та ін.

друк

К.:В-во ТОВ „ДІА”. – 2008. – 84 с.

84 с.

Бондарь В.І. Макаренко В.В. та ін.

друк

Таврійський науковий вісник:Науковий журнал. – Вип.58. – Херсон: Айлант. – 2008. – С. 313-319 (фахове видання) К.:В-во „Аграрна освіта”. – 2008. – 14 с.

7 с.

Вдовиченко А.В. Ракоїд О.О. Макаренко В.В.

14 с.

Рідей Н.М., Наумовська О.І. та ін.

друк

друк

К.:ТОВ „ДІА”. – 2008. – 48 с.

48 с.

Н.В.Палапа, та ін.

друк

К.: Державне видавництво „Аграрна наука” УААН. – 2008. – 120 с.

120 с.

А.С.Заришняк, М.В.Лісовий та ін.

друк

К.: ТОВ „ДІА”. – 2008. – 15 с.

15 с.

Ситник В.П. Заришняк А.С.


О.І.Фурдичко, та ін. Ракоїд О.О., Вдовиченко А.В.

126

Спосіб визначення відповідності земель сільськогосподарського призначення вимогам до спеціальних сировинних зон

127

Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої за показниками фітосанітарного стану посівів Екологічна експертиза технологій вирощування зернових культур (на прикладі технологій вирощування пшениці ярої в зоні північного Лісостепу) ДСТУ 4944:2008 Агрохімікати: Встановлення допустимих концентрацій шкідливих речовин Екологічний стан сільських селітебних територій України

друк.

Агроекологічний журнал – 2009. – спецвипуск.- С.189193. (фахове видання)

5 с.

Тогачинська О.В., Бондар В.І., Свиденюк І.М.

друк

Агроекологічний журнал – 2009. - №1. – С.24-30 (фахове видання)

7 с.

Бондар В.І., Нікітюк Ю.А., Ткач Є.Д. та ін.

друк

Держспоживстандарт, Київ. – 2009. – 7 с.

7 с.

Бондарь В.І., Макаренко В.В. та ін.

друк

5 с.

Фурдичко О.І., Палапа Н.В.

131

Outlook for Qualitative and Safe Production by Organic Faming Methods in Ukraine

друк

4 с.

Фурдичко О.І., Бондарь В.І.

132

Спосіб оцінки технології вирощування зернових культур за показниками вилягання рослин

друк

Вісник аграрної науки.- 2009. - №8.стор.5-9 (фахове видання) The fourth International scientific conference/ - 15-17 October, 2009/ Lithuanian University of Agriculture Akademija, Kaunas region, Lithuania/ P.20-23. Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель Реєстр. № u 2009 06678 від 25.06.2009

-

Фурдичко О.І. Драган М.І. Любчич О.Г.

128

129

130

Патент на корисну модель № 33772. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.07.2008


133

Спосіб поліпшення показників якості зерна проса

друк

134

Науково-методичні рекомендації проведення екологічної експертизи територій агросфери Спосіб екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур

друк

Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої за показниками якості зерна Dvisalis bendradarbiavimas Lietvuva-Ukraina: ecologinis ukininkavimas ir aplinka Агроекологічна оцінка відповідності територій вимогам спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого і дієтичного харчування Еколого-безпечне використання земель сільськогосподарського призначення в умовах зміни клімату

друк

135

136

137

138

139

друк

Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель. Реєстр. № u 2009 06680 від 25.06.2009 В-во УкрДГРІ. – Київ. – 2009.- 112 с.

Патент на корисну модель № 42925. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 27.07.2009 Агроекологічний журнал – 2009. - №4. – С.21-25 (фахове видання)

-

Фурдичко О.І. Драган М.І. Любчич О.Г.

112 с.

Рідей Н.М.. Паламарчук С.І. та ін.

-

Фурдичко О.І. Бондар В.І. Макаренко В.В.

5 с.

Тогачинська О.В., Свиденюк І.М., Кононюк Л.М.

друк

Eko ukis: mokslas, gamyba, rinka. – 2009.IV ketvirtis.- nr. 4(39). – p.10-11.

2 с.

L.Cesoniene

друк

Основи сталого розвитку аграрного сектору/ За заг.ред.Я.Сансебе, Т.М.димань.- Біла Церква,2010. – 300 с.

3 с.

Фурдичко О.І., Вдовиченко А.В.

друк

Міжнародний екологічний форум „Довкілля 2010”. Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27.10.2010. - К.,2010. – с.134-138

5 c.

Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П.


140

Influence of fertilizers on bioavailability of Lead and persistence organic pollutants

друк

141

Агроекологічний моніторинг і визначення сировинних зон виробництва екологічно безпечної продукції в південнохідному промисловому регіоні /За ред. Макаренко Н.А. Методика оцінки агроекологічного стану селітебних територій з метою попередження негативних впливів антропогенних і природних чинників на умови проживання сільського населення

друк

друк

143

EFFECT OF ORGANIC NITROGEN FERTILIZERS PROVITA AND FERMENTATOR PENERGETIC–K WINTER WHEAT AND ON SOIL QUALITY

144

145

142

Mineral improved Crop Production for healthy Food and Feed// Cost action FA 0905 First Annual Meeting/ Belek-Antalya TURKEY/ - 1-5 November 2010. – p.57 Методичні рекомендації. – донецьк. – 2010. – 19 с.

1 с.

Моклячук Л.І., Макаренко В.В.

19 с.

Коноваленко Л.І. Бородай Ю.К.

Київ. – ТОВ «ДІА». – 2010 – 44 с.

44 с.

Пала Н.В. та ін.

друк

Vilnius Gediminas Technical University, 2011 – P.248-254

7 с.

Juozas Pekarskas1, LauraVilkenyte2, Daiva Sileikiene3

Спеціальні сировинні зони:способи отримання якісної і безпечної продукції рослинництва

друк

3 с.

Ракоїд О.О. Бондарь В.І. та ін..

Вклад российских и украинских ученых в развитие учения об экологически безопасном применении минеральных удобрений

у друці

Матеріали 3 міжнародного екологічного форуму. – 1-18 листопада, 2011 р. – Херсон. – 2011 р.- С.245-247 Материалы I Международной конференции «Российскоукраинские связи в естествознании и технике». – Москва. – 24-25 ноября 2011 г.

8 с.

-

/Н.А.Макаренко/ Список завіряю:

/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%20%D0%9F%D0%A3%D0%9  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%20%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%86%D0...