Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ 14.09.2011

№ 1057 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві ютиції України 30.09.2011 за № 1133/19871

Про затвердження Переліку наукових спеціальностей На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Перелік наукових спеціальностей, що додається. 2. Установити, що за науковими спеціальностями здійснюється підготовка наукових кадрів, проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присуджуються наукові ступені і присвоюються вчені звання.


2 2

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Вищої атестаційної комісії України від 23.06.2005 № 377 «Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2005 за № 713/10993 (зі змінами). 4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму. 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. В. Табачник


3

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011 № 1057 Зареєстровано в Міністерстві ютиції України 30.09.2011 за № 1133/19871

Перелік наукових спеціальностей Шифр

Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність

1

2

01 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05

01.01.10 01.02.00 01.02.01 01.02.04

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ Математика Математичний аналіз Диференціальні рівняння Математична фізика Геометрія та топологія Теорія ймовірностей і математична статистика Алгебра та теорія чисел Обчислювальна математика Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика Варіаційне числення та теорія оптимального керування Дослідження операцій та теорія ігор Механіка Теоретична механіка Механіка деформівного твердого тіла

1

2

01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь 3

фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні, технічні 3


4

01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07

фізико-математичні, технічні

Астрономія Астрометрія і небесна механіка Астрофізика, радіоастрономія Геліофізика і фізика Сонячної системи Фізика Фізика приладів, елементів і систем Теоретична фізика Радіофізика Фізична електроніка Оптика, лазерна фізика Акустика Фізика твердого тіла

фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні

01.04.08 Фізика плазми 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.13 01.04.14 01.04.15 01.04.16

Фізика низьких температур Фізика напівпровідників і діелектриків Магнетизм Фізика металів Теплофізика та молекулярна фізика Фізика молекулярних та рідких кристалів Фізика ядра, елементарних частинок високих енергій 01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

і

01.04.18 Фізика і хімія поверхні 01.04.19 Фізика полімерів 01.04.20 Фізика пучків заряджених частинок 01.04.21 01.04.22 01.04.24 01.05.00 01.05.01

Радіаційна фізика та ядерна безпека Надпровідність Фізика колоїдних систем Інформатика і кібернетика Теоретичні основи інформатики та кібернетики 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 1

2

фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні, технічні фізико-математичні, технічні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні, технічні фізико-математичні, хімічні фізико-математичні, хімічні фізико-математичні фізико-математичні, технічні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні фізико-математичні, технічні фізико-математичні, технічні 3


5

01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень 01.06.00 Історія фізико-математичних наук 01.06.01 Історія фізико-математичних наук 02 02.00.01 02.00.02 02.00.03 02.00.04 02.00.05 02.00.06 02.00.08 02.00.09 02.00.10 02.00.11 02.00.13 02.00.15 02.00.19 02.00.21 02.00.22

ХІМІЧНІ НАУКИ Неорганічна хімія Аналітична хімія Органічна хімія Фізична хімія Електрохімія Хімія високомолекулярних сполук Хімія елементоорганічних сполук Хімія високих енергій Біоорганічна хімія Колоїдна хімія Нафтохімія і вуглехімія Хімічна кінетика і каталіз Хімія високочистих речовин Хімія твердого тіла Історія хімії

03 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 03.00.01 Радіобіологія 03.00.02 Біофізика 03.00.03 Молекулярна біологія 03.00.04 Біохімія 03.00.05 Ботаніка 03.00.06 Вірусологія 03.00.07 Мікробіологія 03.00.08 03.00.09 03.00.10 03.00.11 03.00.12 1

Зоологія Імунологія Іхтіологія Цитологія, клітинна біологія, гістологія Фізіологія рослин 2

фізико-математичні, технічні фізико-математичні

хімічні хімічні хімічні хімічні хімічні хімічні хімічні хімічні хімічні, біологічні хімічні хімічні хімічні хімічні хімічні хімічні

біологічні, медичні біологічні, фізико-математичні, медичні біологічні біологічні, сільськогосподарські, медичні, ветеринарні біологічні біологічні, медичні біологічні, сільськогосподарські, медичні біологічні біологічні біологічні біологічні біологічні, сільськогосподарські 3


6

03.00.13 Фізіологія людини і тварин 03.00.14 Біологія розвитку 03.00.15 Генетика 03.00.16 Екологія

біологічні, сільськогосподарські, ветеринарні біологічні, медичні біологічні, сільськогосподарські, медичні біологічні, сільськогосподарські, медичні біологічні біологічні біологічні біологічні, технічні, сільськогосподарські біологічні, медичні біологічні біологічні біологічні біологічні

03.00.17 03.00.18 03.00.19 03.00.20

Гідробіологія Ґрунтознавство Кріобіологія Біотехнологія

03.00.21 03.00.22 03.00.23 03.00.24 03.00.25

Мікологія Молекулярна генетика Історія біології Ентомологія Паразитологія, гельмінтологія

04 04.00.01 04.00.02 04.00.04 04.00.05

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ Загальна та регіональна геологія Геохімія Геотектоніка Геологічна інформатика

04.00.06 04.00.07 04.00.08 04.00.09 04.00.10 04.00.11

Гідрогеологія Інженерна геологія Петрологія Палеонтологія і стратиграфія Геологія океанів і морів Геологія металевих і неметалевих корисних копалин Геологія твердих горючих копалин геологічні Геологія нафти і газу геологічні Економічна геологія геологічні, економічні Мінералогія, кристалографія геологічні Літологія геологічні Геофізика геологічні, фізико-математичні Історія геології геологічні

04.00.16 04.00.17 04.00.19 04.00.20 04.00.21 04.00.22 04.00.23 1

2

геологічні геологічні, хімічні геологічні геологічні, фізико-математичні геологічні геологічні геологічні геологічні геологічні геологічні, технічні

3


7

05 05.01.00 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.04 05.02.08 05.02.09 05.02.10 05.03.00 05.03.01 05.03.05 05.03.06 05.03.07 05.05.00 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 05.05.06 05.05.08 05.05.10 05.05.11 05.05.12 05.05.13 05.05.14 1

ТЕХНІЧНІ НАУКИ Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка Прикладна геометрія, інженерна графіка Стандартизація, сертифікація метрологічне забезпечення Технічна естетика Ергономіка

та

Машинознавство Матеріалознавство Машинознавство Тертя та зношування в машинах Технологія машинобудування Динаміка та міцність машин Діагностика матеріалів і конструкцій Обробка матеріалів у машинобудуванні Процеси механічної обробки, верстати та інструменти Процеси та машини обробки тиском Зварювання та споріднені процеси і технології Процеси фізико-технічної обробки Галузеве машинобудування Машини і процеси поліграфічного виробництва Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій Двигуни та енергетичні установки Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт Піднімально-транспортні машини Гірничі машини Машини для металургійного виробництва Машини легкої промисловості Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Машини нафтової та газової промисловості Машини та апарати хімічних виробництв Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання 2

технічні технічні технічні технічні, біологічні, психологічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні 3


8

05.05.16 Турбомашини та турбоустановки 05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати 05.05.18 Машини та обладнання промислового рибальства 05.07.00 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 05.07.01 Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів 05.07.02 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів 05.07.06 Наземні комплекси, стартове обладнання 05.07.12 Дистанційні аерокосмічні дослідження 05.07.14 05.08.00 05.08.01 05.08.03 05.09.00 05.09.01 05.09.03 05.09.05 05.09.07 05.09.08 05.09.12 05.09.13 05.11.00 05.11.01 05.11.03 05.11.04 05.11.05 05.11.07 05.11.08 05.11.13 05.11.17 05.12.00 05.12.02 05.12.07 1

Авіаційно-космічні тренажери Кораблебудування Теорія корабля Конструювання та будування суден Електротехніка Електричні машини й апарати Електротехнічні комплекси та системи Теоретична електротехніка Світлотехніка та джерела світла Прикладна акустика та звукотехніка Напівпровідникові перетворювачі електроенергії Техніка сильних електричних та магнітних полів Прилади Прилади та методи вимірювання механічних величин Гіроскопи та навігаційні системи Прилади та методи вимірювання теплових величин Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин Оптичні прилади та системи Радіовимірювальні прилади Прилади і методи контролю та визначення складу речовин Біологічні та медичні прилади і системи Радіотехніка та телекомунікації Телекомунікаційні системи та мережі Антени та пристрої мікрохвильової техніки 2

технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні, фізико-математичні, геологічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні 3


9

05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи 05.12.20 Оптоелектронні системи 05.13.00 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація 05.13.03 Системи та процеси керування 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти 05.13.06 Інформаційні технології 05.13.07 Автоматизація процесів керування 05.13.09 Медична та біологічна інформатика і кібернетика 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт 05.13.21 Системи захисту інформації 05.13.22 Управління проектами і програмами 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту 05.14.00 Енергетика 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 05.14.08 Перетворювання відновлюваних видів енергії 05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки 05.15.00 Розробка корисних копалин 05.15.01 Маркшейдерія 05.15.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин 05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин 05.15.04 Шахтне та підземне будівництво 05.15.06 Розробка нафтових та газових родовищ 05.15.08 Збагачення корисних копалин 05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка 05.15.10 Буріння свердловин 05.15.12 Розробка морських родовищ корисних копалин 05.15.13 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища 05.16.00 Металургія 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів 05.16.02 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів 05.16.04 Ливарне виробництво 1 2

технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні 3


10

05.16.06 Порошкова металургія та композиційні матеріали 05.17.00 Хімічні технології 05.17.01 Технологія неорганічних речовин 05.17.03 Технічна електрохімія 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливномастильних матеріалів 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів 05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії 05.17.15 Технологія хімічних волокон 05.17.18 Мембрани та мембранна технологія 05.17.21 Технологія водоочищення 05.18.00 Технологія харчової та легкої промисловості 05.18.01 Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів 05.18.02 Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур 05.18.04 Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів 05.18.05 Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння 05.18.06 Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів 05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів 05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв 05.18.13 Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів 05.18.15 Товарознавство харчових продуктів 05.18.16 Технологія харчової продукції 05.18.18 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 05.18.19 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 05.22.00 Транспорт 05.22.01 Транспортні системи 05.22.02 Автомобілі та трактори 1 2

технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні 3


11

05.22.06 05.22.07 05.22.09 05.22.11 05.22.12 05.22.13 05.22.20 05.23.00 05.23.01 05.23.02 05.23.03 05.23.04 05.23.05 05.23.06 05.23.08 05.23.16 05.23.17 05.23.20 05.24.00 05.24.01 05.24.04 05.26.00 05.26.01 05.27.00 05.27.01 05.27.02 05.27.06 05.28.00 05.28.01

Залізнична колія Рухомий склад залізниць та тяга поїздів Електротранспорт Автомобільні шляхи та аеродроми Промисловий транспорт Навігація та управління рухом Експлуатація та ремонт засобів транспорту Будівництво Будівельні конструкції, будівлі та споруди Основи і фундаменти Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання Водопостачання, каналізація Будівельні матеріали та вироби Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини Технологія та організація промислового та цивільного будівництва Гідравліка та інженерна гідрологія Будівельна механіка Містобудування та територіальне планування Геодезія Геодезія, фотограмметрія та картографія Кадастр та моніторинг земель Безпека життєдіяльності Охорона праці Електроніка Твердотільна електроніка Вакуумна, плазмова та квантова електроніка Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки Історія техніки Історія техніки

06 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 06.01.00 Агрономія 06.01.01 Загальне землеробство 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації 06.01.03 06.01.04 06.01.05 06.01.06 1

Агроґрунтознавство і агрофізика Агрохімія Селекція і насінництво Овочівництво 2

технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні технічні, біологічні технічні технічні технічні технічні технічні

сільськогосподарські сільськогосподарські, технічні сільськогосподарські сільськогосподарські сільськогосподарські сільськогосподарські 3


12

06.01.07 06.01.08 06.01.09 06.01.10 06.01.11

Плодівництво Виноградарство Рослинництво Субтропічні культури Фітопатологія

06.01.12 06.01.13 06.01.15 06.02.00 06.02.01

Кормовиробництво і луківництво Гербологія Первинна обробка продуктів рослинництва Зоотехнія Розведення та селекція тварин

06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.03.00 06.03.01 06.03.02 06.03.03 06.04.00 06.04.01

сільськогосподарські сільськогосподарські сільськогосподарські сільськогосподарські сільськогосподарські, біологічні сільськогосподарські сільськогосподарські сільськогосподарські

сільськогосподарські, ветеринарні Годівля тварин і технологія кормів сільськогосподарські Рибництво сільськогосподарські Технологія виробництва продуктів сільськогосподарські тваринництва Лісове господарство Лісові культури та фітомеліорація сільськогосподарські, біологічні Лісовпорядкування і лісова таксація сільськогосподарські Лісознавство і лісівництво сільськогосподарські, біологічні Історія сільськогосподарських наук Історія сільськогосподарських наук сільськогосподарські

07 07.00.01 07.00.02 07.00.04 07.00.05 07.00.06

ІСТОРИЧНІ НАУКИ Історія України Всесвітня історія Археологія Етнологія Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 07.00.07 Історія науки й техніки 07.00.09 Антропологія 08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини 08.00.03 Економіка та управління національним господарством 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 1 2

історичні історичні історичні історичні історичні історичні історичні

економічні економічні економічні економічні 3


13

08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 08.00.10 Статистика 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 09 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія 09.00.02 Діалектика і методологія пізнання 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії 09.00.04 Філософська антропологія, культури 09.00.05 Історія філософії 09.00.06 Логіка 09.00.07 Етика 09.00.08 Естетика 09.00.09 Філософія науки 09.00.10 Філософія освіти 09.00.11 Релігієзнавство 09.00.12 Українознавство 09.00.14 Богослов’я 10 10.01.00 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05 10.01.06 10.01.07 1

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Літературознавство Українська література Російська література Література слов’янських народів Література зарубіжних країн Порівняльне літературознавство Теорія літератури Фольклористика 2

філософія

економічні економічні економічні економічні економічні економічні економічні

філософські філософські філософські, історичні філософські філософські, історичні філософські філософські, історичні, соціологічні філософські, історичні, соціологічні філософські філософські філософські, історичні, соціологічні філософські, історичні філософські

філологічні філологічні філологічні філологічні філологічні філологічні філологічні, мистецтвознавство 3


14

10.01.09 10.01.10 10.02.00 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05 10.02.06 10.02.07 10.02.08 10.02.09 10.02.10 10.02.11 10.02.12 10.02.13 10.02.14 10.02.15 10.02.16 10.02.17 10.02.21

Літературне джерелознавство і текстологія філологічні Кримськотатарська література філологічні Мовознавство Українська мова філологічні Російська мова філологічні Слов’янські мови філологічні Германські мови філологічні Романські мови філологічні Балтійські мови філологічні Індоіранські мови філологічні Тюркські мови філологічні Фінно-угорські та самодійські мови філологічні Іберійсько-кавказькі мови філологічні Монгольські мови філологічні Семітські мови філологічні Мови народів Азії, Африки, аборигенних філологічні народів Америки та Австралії Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови філологічні Загальне мовознавство філологічні Перекладознавство філологічні Порівняльно-історичне і типологічне філологічні мовознавство Структурна, прикладна та математична філологічні, фізиколінгвістика математичні, технічні

11 ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 11.00.01 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів 11.00.02 Економічна та соціальна географія 11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія 11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів 11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія 11.00.08 Океанологія 11.00.09 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів 11.00.12 Географічна картографія 11.00.13 Історія географії 12 ЮРИДИЧНІ НАУКИ 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 1 2

географічні географічні географічні географічні географічні географічні географічні географічні географічні географічні

юридичні юридичні 3


15

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 12.00.04 Господарське право, господарськопроцесуальне право 12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 12.00.11 Міжнародне право 12.00.12 Філософія права 13 13.00.01 13.00.02 13.00.03 13.00.04 13.00.05 13.00.06 13.00.07 13.00.08 13.00.09 13.00.10

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Загальна педагогіка та історія педагогіки Теорія та методика навчання (з галузей знань) Корекційна педагогіка Теорія і методика професійної освіти Соціальна педагогіка Теорія і методика управління освітою Теорія і методика виховання Дошкільна педагогіка Теорія навчання Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

14 14.01.00 14.01.01 14.01.02 14.01.03 14.01.04 14.01.05 14.01.06 14.01.07 14.01.08 1

МЕДИЧНІ НАУКИ Клінічна медицина Акушерство та гінекологія Внутрішні хвороби Хірургія Серцево-судинна хірургія Нейрохірургія Урологія Онкологія Трасплантологія та штучні органи 2

юридичні -“юридичні юридичні юридичні юридичні юридичні юридичні юридичні юридичні, філософські

педагогічні педагогічні педагогічні педагогічні педагогічні педагогічні педагогічні педагогічні педагогічні педагогічні

медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні, біологічні медичні, технічні 3


16

14.01.09 14.01.10 14.01.11 14.01.12 14.01.13 14.01.14 14.01.15 14.01.16 14.01.17 14.01.18 14.01.19 14.01.20 14.01.21 14.01.22 14.01.23 14.01.24 14.01.25 14.01.26 14.01.27 14.01.28 14.01.29 14.01.30 14.01.31 14.01.32 14.01.33 14.01.34 14.01.35 14.01.36 14.01.37 14.01.38 14.01.39 14.02.00 14.02.01 14.02.02 14.02.03 14.02.04 14.03.00 14.03.01 14.03.02 14.03.03 14.03.04 1

Дитяча хірургія Педіатрія Кардіологія Ревматологія Інфекційні хвороби Ендокринологія Нервові хвороби Психіатрія Наркологія Офтальмологія Оториноларингологія Шкірні та венеричні хвороби Травматологія та ортопедія Стоматологія Променева діагностика та променева терапія Лікувальна фізкультура та спортивна медицина Судова медицина Фтизіатрія Пульмонологія Клінічна фармакологія Клінічна алергологія Анестезіологія та інтенсивна терапія Гематологія та трансфузіологія Медична біохімія Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія Космічна медицина Кріомедицина Гастроентерологія Нефрологія Загальна практика – сімейна медицина Клінічна лабораторна діагностика Профілактична медицина Гігієна та професійна патологія Епідеміологія Соціальна медицина Історія медицини Теоретична медицина Нормальна анатомія Патологічна анатомія Нормальна фізіологія Патологічна фізіологія 2

медичні медичні медичні медичні медичні медичні, біологічні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні, біологічні медичні, біологічні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні медичні, біологічні медичні медичні медичні медичні, біологічні медичні медичні медичні, біологічні 3


17

14.03.05 Фармакологія 14.03.06 14.03.07 14.03.08 14.03.09 14.03.10 14.03.11

Токсикологія Фізіологічно активні сполуки Імунологія та алергологія Гістологія, цитологія, ембріологія Біомеханіка Медична та біологічна інформатика кібернетика

і

15 ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 15.00.01 Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація 15.00.02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія 15.00.03 Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів 15.00.04 Історія фармації 16 ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 16.00.01 Діагностика і терапія тварин 16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія 16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія 16.00.05 Ветеринарна хірургія 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія 16.00.07 Ветеринарне акушерство 16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза 16.00.10 Ентомологія 16.00.11 Паразитологія 16.00.12 Історія ветеринарії 17 17.00.02 17.00.03 17.00.04 17.00.05 17.00.06 17.00.07 1

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО Театральне мистецтво Музичне мистецтво Кіномистецтво. Телебачення Образотворче мистецтво Декоративне і прикладне мистецтво Дизайн 2

медичні, біологічні, фармацевтичні медичні, біологічні медичні, біологічні медичні медичні медичні, технічні медичні, біологічні

фармацевтичні фармацевтичні фармацевтичні фармацевтичні

ветеринарні ветеринарні ветеринарні ветеринарні ветеринарні ветеринарні, сільськогосподарські ветеринарні ветеринарні ветеринарні, сільськогосподарські ветеринарні, медичні ветеринарні

мистецтвознавство мистецтвознавство мистецтвознавство мистецтвознавство мистецтвознавство мистецтвознавство 3


18

18 АРХІТЕКТУРА 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури 18.00.02 Архітектура будівель та споруд 18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура

архітектура архітектура архітектура

19 19.00.01 19.00.02 19.00.03 19.00.04 19.00.05

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Загальна психологія, історія психології психологічні Психофізіологія психологічні Психологія праці; інженерна психологія психологічні, технічні Медична психологія психологічні, медичні Соціальна психологія; психологія соціальної психологічні роботи 19.00.06 Юридична психологія психологічні, юридичні 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія психологічні 19.00.08 Спеціальна психологія психологічні 19.00.09 Психологія діяльності в особливих умовах психологічні 19.00.10 Організаційна психологія; економічна психологія психологічні 19.00.11 Політична психологія психологічні 20 ВІЙСЬКОВІ НАУКИ 20.01.00 Військово-теоретичні науки 20.01.01 Воєнне мистецтво 20.01.05 Будівництво Збройних Сил 20.01.07 Оборонна економіка 20.01.08 Тил Збройних Сил 20.01.10 Розвідка та іноземні армії 20.01.12 Радіоелектронна боротьба, способи та засоби 20.02.00 Військово-спеціальні науки 20.02.04 Військова географія 20.02.05 Інженерне обладнання театрів воєнних дій 20.02.11 Засоби та методи військової навігації 20.02.12 Військова кібернетика, системи управління та зв’язок 20.02.14 Озброєння і військова техніка 20.02.15 Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів 1 2

військові військові, технічні, економічні військові, економічні військові, хімічні, технічні військові військові, технічні військові, фізико-математичні, технічні, географічні військові, технічні військові військові військові, технічні військові 3


19

20.02.20 Теорія стрільби 20.02.22 Військова історія 20.02.23 Засоби захисту від зброї масового ураження

військові, фізико-математичні військові, історичні військові, хімічні, біологічні, технічні, медичні, ветеринарні

21 21.01.00 21.01.01 21.02.00 21.02.01 21.02.02 21.02.03

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА Основи національної безпеки Основи національної безпеки держави Воєнна безпека Воєнна безпека держави Охорона державного кордону Цивільний захист

21.03.00 21.03.01 21.03.02 21.03.03 21.04.00 21.04.01 21.04.02

Гуманітарна і політична безпека Гуманітарна і політична безпека держави філософські, політичні Регіональна безпека держави політичні Геополітика історичні, політичні Економічна безпека Економічна безпека держави економічні, політичні Економічна безпека суб’єктів господарської економічні діяльності Інформаційна безпека Інформаційна безпека держави технічні Техногенна безпека Екологічна безпека технічні, хімічні, геологічні Пожежна безпека технічні Державна безпека України Забезпечення державної безпеки України технічні, юридичні Розвідувальна діяльність органів державної фізико-математичні, безпеки технічні, юридичні, психологічні, військові, соціологічні, політичні Кадри органів та військ державної безпеки педагогічні, юридичні, психологічні Оперативно-розшукова діяльність технічні Службово-бойова діяльність сил охорони технічні, військові, правопорядку юридичні, державне управління Міжнародна безпека 2 3

21.05.00 21.05.01 21.06.00 21.06.01 21.06.02 21.07.00 21.07.01 21.07.02

21.07.03 21.07.04 21.07.05 21.08.00 1

соціологічні, політичні військові, технічні військові, технічні хімічні, біологічні, технічні, медичні, військові, ветеринарні


20

21.08.01 Іноземні держави та їхні потенціали 22 СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 22.00.01 Теорія та історія соціології 22.00.02 Методологія та методи соціологічних досліджень 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини 22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології

технічні, економічні, географічні, військові

соціологічні соціологічні соціологічні соціологічні

23 23.00.01 23.00.02 23.00.03 23.00.04

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ Теорія та історія політичної науки політичні, історичні Політичні інститути та процеси політичні, соціологічні Політична культура та ідеологія політичні політичні Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство політичні 24 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 24.00.03 Фізична реабілітація 25 25.00.01 25.00.02 25.00.03 25.00.04 25.00.05

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Теорія та історія державного управління Механізми державного управління Державна служба Місцеве самоврядування Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

26 КУЛЬТУРОЛОГІЯ 26.00.01 Теорія та історія культури 26.00.02 Світова культура і міжнародні культурні зв’язки 26.00.04 Українська культура 1

2

фізичне виховання і спорт фізичне виховання і спорт фізичне виховання і спорт

державне управління державне управління державне управління державне управління державне управління

культурологія, історичні, філософські, мистецтвознавство культурологія культурологія, мистецтвознавство 3


21

26.00.05 Музеєзнавство. Пам’яткознавство 26.00.06 Прикладна культурологія. Культурні практики 27 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій 27.00.02 Документознавство, архівознавство 27.00.03 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство 27.00.04 Теорія та історія журналістики 27.00.05 Теорія та історія видавничої справи та редагування 27.00.06 Прикладні соціально-комунікаційні технології 27.00.07 Соціальна інформатика

культурологія, історичні, мистецтвознавство культурологія

соціальні комунікації соціальні комунікації, історичні соціальні комунікації, історичні соціальні комунікації соціальні комунікації соціальні комунікації соціальні комунікації

Директор Департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

І.А. Некрасса

Директор Департаменту атестації кадрів

В.Д. Бондаренко

/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%BD%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20...

/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%BD%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20...

Advertisement