Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» НАУКОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО

Інформаційне повідомлення 20-21 березня 2012 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» в рамках відкриття Днів науки університету До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти та молоді дослідники Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами: І. Психолого-педагогічні науки. ІІ. Філологічні науки. ІІІ. Соціо-гуманітарні науки. IV. Природничо-математичні науки. V. Економічні науки. VI . Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація. Оргкомітет до 1 березня 2012 р. приймає статті обсягом 5–6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, таблиці або рисунки – не більше двох, усі поля – 2 см). Структура статті відповідно до вимог ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1) повинна бути такою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Усі структурні підрозділи статті визначаються жирним шрифтом. Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, друкуватися не будуть. Разом зі статтею подаються: - авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання, інформація про наукового керівника, повна поштова адреса, телефон, E-mail); - копія квитанції про переказ (відсканована та прикріплена до файлу); - рецензія доктора або кандидата наук зі спеціальності.


Матеріали конференції та квитанцію про оплату надсилати на електронну адресу секретара конференції: oelenskaya@mail.ru. Тел. 095-694-87-49 Єленська Ольга Володимирівна. Вартість публікації для студентів, аспірантів, співробітників ЛНУ становить 70 грн., для всіх інших учасників – 120 грн. (з урахуванням поштових витрат). На одну статтю надсилається один збірник статей. Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку: номер карти 6762462050660213. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЗБІРНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ» ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО УШУ Палатов Н.А. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко Постановка проблемы. История физического воспитания представляет собой специфическую отрасль исторических и педагогических знаний. Она является важным разделом науки о физической культуре, которая изучает общие закономерности возникновения, становления и развития спорта на разных этапах существования человеческого общества… Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в соответствии с комплексной темой кафедры спортивных дисциплин Института физического воспитания и спорта Луганского национального университета имени Тараса Шевченко: «Исследование структуры тренировочных нагрузок…»… Анализ последних исследований и публикаций. В научную разработку проблемы истории разных видов спорта внесли весомый вклад многие деятели современной спортивной науки. Особенно это касается традиционных видов спорта: баскетбола, волейбола, футбола, легкой атлетики, гимнастики… Формулирование цели статьи. Провести анализ основных этапов развития... Результаты исследования. Первые архаичные формы единоборства, появившиеся в древнем Китае, зародились в эпоху Ся, Шан и Чжоу. С появлением бронзового оружия эти формы эволюционировали в технику боевого искусства и стали применяться для тренировки войска… Выводы. В представленной статье были охарактеризованы основные этапы возникновения китайского ушу, проведен анализ особенностей становления и развития этого древнего стиля в контексте развития нетрадиционных видов спорта в современных условиях. Перспективы дальнейших разработок. Дальнейшие исследования планируется провести в направлении более досконального изучения проблемы исторического развития стиля ушу. ЛИТЕРАТУРА 1. Вон Кью-Кит. Искусство кун-фу монастыря Шаолинь. – М., 2000. 2. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол: Учебник для ин-тов физ. культ. – М., 1991. 3. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. посібник. – К., 1992.

/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you