Page 1

Прийом студентів на навчання у 2011 р. на програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" заочної, заочної з елементами дистанційного навчання та екстернатної форм навчання Терміни вступної кампанії Прийом документів – з 18 липня до 15 серпня 2011 р. (для вступників, які повинні брати участь у вступних випробуваннях у НУБіП України – до 11 серпня 2011 р.)

Вступні випробування: з 12 до 15 серпня 2011 р. Оприлюднення рейтингового списку: 1-й етап – 16 серпня 2011 р.; 2-й етап – 21 серпня 2011 р.; 3-й етап – 23 серпня 2011 р. Зарахування до числа студентів: за державним замовленням – до 25 серпня 2011 р.; за умов договору – до 30 серпня 2011 р. Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:  заяву про вступ, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання;  документ

державного зразка про повну загальну середню освіту

(документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;  медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);  6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;  сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або завірену

копію), видані у 2008-2011 р.р., з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НУБіП України для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки;  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (2 екземпляри);  копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 2-х екземплярах);  витяг з трудової книжки із записом про характер роботи на момент її


видачі. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про освіту і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти, медичну довідку за формою 086-о і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви не більше ніж на 3 напрями підготовки бакалаврів. Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Фінансування підготовки фахівців •

за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Конкурсний відбір Здійснюється за рейтингом відповідно до конкурсного балу вступників за

категоріями: • зарахування поза конкурсом; • зарахування за співбесідою; • зарахування учасників міжнародних олімпіад; • зарахування за загальним конкурсом.


Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Енергетика та електротехнічні системи в АПК; Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; Транспортні технології Деревооброблювальні технології; Машинобудування; Харчові технології та інженерія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Економіка підприємства; Маркетинг; Облік і аудит; Фінанси і кредит Лісове і садово-паркове господарство Менеджмент Агрономія; Захист рослин Водні біоресурси та аквакультура Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

1

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) 2 (профільний) 3 фізика або іноземна мова

фізика або хімія українська мова та література

Напрям підготовки

Право

математика хімія або географія

біологія

історія України

Соціальна педагогіка Геодезія, картографія та землеустрій

географія

Біотехнологія

хімія

історія України або географія біологія або іноземна мова географія або іноземна мова хімія або математика математика або географія математика або фізика іноземна мова або математика іноземна мова або біологія історія України або математика біологія або математика

Значення мінімальної кількості балів із конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, становить 124 бали. За рішенням приймальної комісії до участі у конкурсному відборі допускаються

вступники,

які

подають

сертифікат

Українського

центру

оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета становить не нижче 170 балів. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до НУБіП України.


Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди), особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше та громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУБіП України. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУБіП України в разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні мають громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до НУБіП України, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання) за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Конкурсний відбір зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на фахових вступних випробуваннях в НУБіП України. До участі в конкурсі, за всіма напрямами підготовки допускаються вступники-випускники вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації, які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 124 балів. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки чи на різні форми навчання в НУБіП України, впродовж визначеної Правилами прийому до НУБіП України кількості днів після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів до приймальної комісії НУБіП


України. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал (50 балів – диплом І ступеня; 40 балів – диплом ІІ ступеня; 30 балів – диплом ІІІ ступеня) за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки, при вступі на відповідний напрям підготовки НУБіП України додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Кількість місць для осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, становить 10 % обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (за винятком напряму підготовки "Соціальна педагогіка" – 15%).

Графік роботи приймальної комісії: Щоденно з 830 до 1700, у суботу – з 900 до 1400. Неділя – вихідний. Адреса приймальної комісії: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната № 12. Тел.: (044) 258-42-63, 527-83-08. E-mail: commission@twin.nauu.kiev.ua

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%84%...