Page 1

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з комплексу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" з спеціальності 8.03050803 "Оподаткування" 1.

Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.

2.

Мікроекономічна модель підприємства.

3.

Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

4.

Витрати виробництва.

5.

Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

6.

Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

7.

Товарний ринок.

8.

Грошовий ринок.

9.

Сукупні витрати і ВВП.

10. Держава в системі макроекономічного регулювання. 11. Узагальнюючі статистичні показники. 12. Абсолютні і відносні величини. 13. Узагальнюючі статистичні показники. 14. Метод аналітичних групувань. 15. Аналіз рядів динаміки. 16. Аналіз тенденцій розвитку. 17. Аналіз коливань та сталості динамічних рядів. 18. Динамічний індексний аналіз. 19. Просторовий індексний аналіз. 20. Теорії підприємств і основи підприємництва. 21. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 22. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. 23. Структура та управління підприємством. 24. Товарна та цінова політика підприємства. 25. Прогнозування та планування діяльності підприємства.


26. Обґрунтування виробничої програми підприємства. 27. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. 28. Основний та оборотний капітал. 29. Інвестиції. 30. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства. 31. Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика. 32. Організація операційної діяльності. 33. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції. 34.

Витрати підприємства.

35. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання. 36. Сучасні моделі розвитку підприємств. 37. Оптимізація бізнес-процесів підприємства. 38. Економічна безпека підприємства. 39. Фінансове право і фінансова політика. 40. Податки. Податкова система. 41. Бюджет. Бюджетна система. 42. Страхування. Страховий ринок. 43. Фінансовий ринок. 44. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. 45. Соціальні позабюджетні фонди. 46. Бухгалтерський баланс. 47. Облік необоротний активів. 48. Облік запасів. 49. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. 50. Облік фінансових інвестицій. 51. Облік власного капіталу. 52. Облік зобов’язань. 53. Облік праці, її оплати, соціального страхування персоналу. 54. Облік витрат діяльності підприємства. 55. Облік доходів і фінансових результатів.


56. Фінансова звітність. 57. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 58. Сутність і види податків. 59. Організація податкової системи. 60. Державна податкова служба України. 61. Облік платників і надходжень до бюджету. 62. Податок на додану вартість. 63. Акцизний збір. 64. Мито. 65. Податок на прибуток підприємств. 66. Фіксований сільськогосподарський податок. 67. Податок з доходів фізичних осіб. 68. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 69. Плата за ресурси та послуги. 70. Неподаткові платежі в бюджет. 71. Інші податки. 72. Ухиляння від податків і перекладання податків. 73. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. 74. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 75. Планування аудиту. 76. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 77. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. 78. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 79. Аудит фінансової звітності. 80. Методичні прийоми аудиту. 81. Методика аудиту за об’єктами. 82. Фінансова політика і фінансовий механізм. 83. Фінанси підприємницьких структур. 84. Державні фінанси. 85. Організація грошових розрахунків підприємств.


86. Грошові надходження підприємств. 87. Формування і розподіл прибутку. 88. Обігові кошти. 89. Аналіз майна підприємства. 90. Аналіз оборотних активів. 91. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. 92. Аналіз грошових потоків. 93. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. 94. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 95. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 96. Аналіз ділової активності підприємства. 97. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. 98. Формування власного капіталу підприємства. 99. Дивідендна політика підприємства. 100. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів. 101. Фінансова діяльність підприємства у сфері ЗЕД. 102. Фінансовий контролінг на підприємстві. 103. Правовий статус платників податків та податкових органів. 104. Процесуальні документи у податкових правовідносинах. 105. Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес у податкових справах. 106. Цивільний процес у податкових справах. 107. Господарський процес та участь у ньому податкових органів. 108. Поняття та загальна методологія податкового обліку. 109. Податковий облік податку на додану вартість. 110. Податковий облік податку на прибуток підприємств. 111. Податковий облік податку з доходів фізичних осіб та зборів зі страхування. 112. Облік інших державних податків і зборів. 113. Альтернативні системи оподаткування.

/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you