Page 1

Оргкомітет просить до 05.09.2011 р. переказати вказану суму оргвнеску на рахунок: р/р 26006550848001 ПечерськафіліяПАТКБ «ПриватБанк» МФО300711 КодЄДРПОУ 25590244 ННЦ педагогічних технологій та оцінювання якості освіти Призначення платежу: (благодійний внесок за публікаціюматеріалів) Конференція буде проводитись на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). Адреса: 03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд.15, корп. 3. Реєстрація учасників конференції проводитиметься у холі корпусу № 3. Вашу участь підтвердіть: Контактний телефон: (38044) 527-80-73, Факс: (38044) 527-85-62 E-mail: konfer_ped@ukr.net; dm_kasat@ukr.net; onagornuk@ukr.net

ЗАЯВКА на участь у II Міжнародній науково-практичній конференції

Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття Прізвище Ім’я_______________________________________________

По батькові ________________________________________ Вчений ступінь ____________________________________ Вченезвання ______________________________________ Установа (без скорочень)____________________________ ___________________________________________________ Посада_____________________________________________ Адресадля листування ____________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Національний університет біоресурсів і природокористування України Природничо-гуманітарний ННІ Українське хімічне товариство ім. Д,І.Менделеєва Інститут вищої освіти АПН України Українська інженерно-педагогічна академія Університет Палацького в Оломоуці (Чеська республіка) Університет у Жешові (Польща) Університет технологічних наук в Кракові (Польща)

Телефон (дом., моб., роб.) ____________________________

______________________________________________ Факс______________________________________________ E-mail ______________________________________________ ПЛАНУЮ (потрібне підкреслити )

 Виступитиз доповіддю  Виступитиз інформацією  Взятиучастьякслухач Секція (номер та назва повністю)____________________ ______________________________________________ Назва доповіді_______________________________ ______________________________________________ Потреба проживання (так, ні)

II Міжнародна науково-практична конференція

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА  ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА  ПЕРСПЕКТИВИ ХХІ СТОЛІТТЯ 14-17 вересня201 1 року

Дата Підпис ________________________________________

-

Київ – 2011


Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття», що відбудеться 14-17 вересня 2011 року в м.Києві Метою конференції є поширення та обмін знань з новітніх технологій теорії та методики професійної освіти, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення підходів до вдосконалення ступеневої підготовки фахівців різного галузевого спрямування. НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ : 1. Теоретико-методологічні засади професійної освіти. 2. Інноваційні педагогічні технології підготовки фахівців аграрної галузі. 3. Інформаційні технології в професійній освіті. 4. Проблеми управління, моніторингу та якості оцінки професійної освіти. 5. Формування екологічної культури особистості в умовах сталого розвитку суспільства. 6. Виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки. 7. Проблеми профорієнтації та психології професійного розвитку особистості. Дистанційне навчання в системі безперервної професійної освіти. Порядок роботи і регламент конференції: Заїзді реєстраціяучасниківконференції 14 вересня Пленарнезасідання 14 вересня - 10.00-12.00 Секційнізасідання 15 вересня - 13.30-16.30 Підведенняпідсумків,розробкарекомендацій, відвідуваннянаукових лабораторій 16 вересня- 17.00-18.00 Від'їздучасниківконференції 17 вересня- 8.00-21.00

Час, відведений для доповідей – до 25 хв., для повідомлень– 5-7 хв. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська,польська Матеріали конференції будуть опубліковані у „Науковому віснику НУБіП України", затвердженого ВАК України як фахове видення Для участі у роботі конференції Вам необхідно

 до 05 вересня 2011 р. надіслати заявку на участь у конференції;  до 05.09.2011 р. вислати рукописи статей, квитанцію про оплату оргвнеску та публікацію статті  огрвнесок180 грн. (публікаціяплатна,20 грн. засторінку)  статті повинні відповідати вимогам ВАК України. Обсягнауковоїстатті – 8-10 сторіноктесту формату А4, 14 кегль, міжрядковийінтервал – 1,5. Поля: Верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве1,5 см.) (публікація за рахунок оргвнеску в збірнику конференції). Зразок оформлення статті УДК 123.456:789 ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В.П.Котляр, кандидат педагогічних наук, доцент Анотація українською мовою. Ключові слова: Постановка проблеми в загальному вигляді Аналіз останніх досліджень і публікацій Мета статті Виклад основного матеріалу Висновки Актуальними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є Список літератури 1. ......................................... 2. .........................................

У кінці статтіобовязковододаютьсяанотаціята ’ ключовісловаросійськоютаанглійськоюмовами.

В російському варіанті вказати в такому порядку повністю: прізвище, ім’я, по батькові та повнуназвустаттінапівжирнимшрифтом. Ванглійськомуваріанті – ім’я, прізвищетаповну назвустаттінапівжирнимшрифтом.

Пересилання збірника – 15 гривень. Статті, що не оформлені відповідно до вимог ВАК України, не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали , щоне внесенідопрограми,неповертаються. Наприклад:

Проблема способностей: положение и перспективы развития. Котляр Владимир Филиппович. В статье характеризуются разные подходы к определению сущности способностей, которые представлены в психологической и педагогической литературе; обосновывается перспективность идеи решения проблемы способностей при условии определения их как ориентационных действий. Ключевые слова: способности, ориентационные действия, самооценка, психологическое состояние личности. Problem of abilities: condition and perspective of solution. Vladymyr Kotlyar. The article is different approaches to the definition of essence of abilities in psychological and pedagogical literature; the perspective of ideas of solving problem of abilities under condition of their recognition as a oriented acts is grounded in the article. Key words: abilities, oriented acts, self, psychological condition of person.

/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%83%20%D0%86%D0%86%20%D0%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you